BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubera Paulina (Poznań University of Technology)
Tytuł
Evaluating the Impact of Regulation and Regulatory Policy - Towards Better Entrepreneurial Ecosystem : the Case of Poland
Ocena wpływu regulacji i polityki regulacyjnej na rzecz lepszego ekosystemu przedsiębiorczości : przypadek Polski
Źródło
Problemy Zarządzania, 2017, vol. 15, nr 1 (65), cz. 1, s. 237-253, rys., bibliogr. 32 poz.
Tytuł własny numeru
Challenges of Entrepreneurship
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Polityka regulacyjna, Regulacje prawne
Entrepreneurship, Regulatory policy, Legal regulations
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H11, I38, K20, L51, L53
summ., streszcz.
Abstrakt
Związek pomiędzy ramami regulacyjnymi a przedsiębiorczością może być trojakiego rodzaju: prawo może wspierać przedsiębiorczość, hamować ją lub być neutralne w tym względzie. Jednym z narzędzi wzmacniających zdolność decydentów publicznych zapewnienia skuteczności prawa jest ocena wpływu (Regulatory Impact Analysis, RIA), czyli - według OECD - systemowe podejście do krytycznej oceny pozytywnych i negatywnych efektów proponowanych lub obowiązujących regulacji prawnych oraz wariantów nielegislacyjnych. Celem artykułu jest zbadanie, jak ocena wpływu może przełożyć się na tworzenie lepszego otoczenia prawnego dla przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie tzw. zawodności państwa (government failure), szczególnie w odniesieniu do Polski. Problem nie dotyczy konkretnych regulacji prawnych, ale procesu stanowienia prawa. W tym celu dokonano przeglądu podejść do oceny wpływu stosowanych w Polsce i innych krajach OECD, a także UE. Zastosowane metody obejmują jakościową analizę dokumentów: przepisów prawnych, wytycznych oraz dokumentów programowych - krajowych, OECD oraz unijnych, jak również raportów i danych statystycznych w tym zakresie, min. wskaźników OECD dotyczących polityki regulacyjnej i sprawowania rządów, umożliwiających porównania między państwami oraz identyfikację wyzwań w efektywnej implementacji oceny wpływu regulacji. (abstrakt oryginalny)

The relationship between regulatory framework and entrepreneurial activity can be of a three-fold nature: law can foster entrepreneurship, hinder entrepreneurship or be neutral in this respect. One of the tools to underpin the capacity of public policy makers to ensure that regulation achieves its objective is the regulatory impact assessment (RIA). OECD defines RIA as 'a systemic approach to critically assessing the positive and negative effects of proposed and existing regulations and non-regulatory alternatives'. The objective of this paper is to examine the potential contribution of the regulatory impact analysis to building a more effective entrepreneurial ecosystem by reducing so-called 'government failure', in particular in Polish circumstances. The concern is not for specific legal provisions but the policy-making process, in which RIA is integrated. For this purpose, it reviews the RIA policies and practice in Poland and other OECD countries as well as in the EU. The methods used entail a qualitative document analysis on policy documents, in particular: legislative acts, guidelines and working papers issued by national, OECD and EU authorities, as well as reports and statistics in this field, in particular: the OECD Indicators of Regulatory Policy and Governance (iREG) to make cross-country comparisons and identify challenges in the effective implementation of RIA. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Citizens' Legislative Forum (Obywatelskie Forum Legislacji). (2015-2016). Praktyka stosowania Regulaminu pracy Rady Ministrów. Retrieved from: http://www.batory.org.pl/pro- gramy_operacyjne/przeciw_korupcji/przejrzystosc_w_procesie_stanowienia_prawa_1/ obserwacje_rzadowego_procesu_tworzenia_prawa (16.06.2016).
 2. Craft, N. (2006). Regulation and Productivity Performance. Oxford Review of Economic Policy, 22(2), 186-202, http://dx.doi.org/10.1093/oxrep/grj012.
 3. Deighton-Smith, R, Erbacci, A., and Kaufmann, C. (2016). Promoting Inclusive Growth through Better Regulation. The Role of Regulatory Impact Assessment. OECD Regulatory Policy Working Papers, (3), http:// dx.doi.org/10.1787/5jm3tqwqp1vj-en.
 4. Dunlop, C.A. and Radelli, C.M. (eds). (2016). Handbook of Regulatory Impact Analysis. Elgar.
 5. European Commission. (2015a). Better Regulation Guidelines. Commission staff working document SWD(2015) 111 final.
 6. European Commission. (2015b). Cost of the Cumulative Effects of Compliance with EU Law for SMEs. Brussels: Centre for Strategy & Evaluation Services. Retrieved from: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16321/attachments/1/translations/en/rendi- tions/native.
 7. Górniak, J. and Mazur, S. (2012). Analiza polityk publicznych i programowanie w obszarze strategii rozwoju. In: J. Górniak and S. Mazur (eds), Zarządzanie strategiczne rozwojem (pp. 185-220). Warszawa: Ministry of Regional Development.
 8. Guidelines on Conducting Impact Assessment and Public Consultations in the Framework of the Government Legislative Process (Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesulegislacyjnego). (2014). Retrieved from: http://www.rcl.gov.pl/book/?q=wytyczne.
 9. Hahn, R. and Tetlock, P (2008). The Economic Analysis Improved Regulatory Decisions? Journal of Economic Perspectives, 22(1), 67-84, http://dx.doi.org/10.1257/jep.22.L67.
 10. Isenberg, D. (2011). The Entrepreneurship Ecosystem Strategy as a New Paradigm for Economy Policy: Principles for Cultivating Entrepreneurship. Babson Entrepreneurship Ecosystem Project. Retrieved from: http://entrepreneurial-revolution.com/2011/05/11/ the-entrepreneurship-ecosystem-strategy-as-a-new-paradigm-for-economic-policy- principles-for-cultivating-entrepreneurship (16.08.2016).
 11. Jalilian H., Kirckpatrick, C., and Parker, D. (2007). The Impact of Regulation on Economic Growth in Developing Countries: A Cross-country Analysis. World Development, 55(1), 87-103, http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2006.09.005.
 12. Keech, W. and Munger, M. (2014). The Anatomy of Government Failure. Paper presented in Panel 6-21 at the 2014 Annual Meetings of the American Political Science Association, Washington. Retrieved from: http://polisci.uga.edu/uploads/documents/ Munger_Draft_paper_for_UGA.pdf (16.06.2016).
 13. Keech, W.R., Munger, M.C., and Simon, C. (2012). Market Failure and Government Failure. Paper submitted for presentation to Public Choice World Congress, Miami. Retrieved from: http://michaelmunger.com/papers/keechmungersimon.pdf (16.06.2016).
 14. Legal Environment Stability Barometer in the Polish Economy (Barometr Stabilności Otoczenia Prawnego w Polsce). (2016). Grant Thornton. Retrieved from: http:// barometrprawa.pl/.
 15. Measurement of Administrative Burdens in Business Law. (2010). Deloitte Business Consulting S.A., commissioned by the Ministry of Economy.
 16. Ministry of Economy in collaboration with the Chancellery of the Prime Minister. (2014). Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego.
 17. OECD. (2002). Regulatory Policies in OECD Countries. From Interventionism to Regulatory Governance. OECD Reviews of Regulatory Reform. OECD Publishing, http//dx.doi. org/ 10.1787/9789264177437-en.
 18. OECD. (2008). Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA). Guidance for Policy Makers. OECD Publishing. Retrieved from: http://www.oecd.org/ gov/regulatory-policy/40984990.pdf (16.08.2016).
 19. OECD. (2012a). Evaluating Laws and Regulations. The Ccase of the Chilean Chamber of Deputies. OECD Publishing, http//dx.doi.org/10.1787/9789264176263-en.
 20. OECD. (2012b). Recommendation on Regulatory Policy and Governance. OECD Publishing. Retrieved from: http://www.oecd.org/governance/regulatory-policy/49990817.pdf (16.08.2016).
 21. OECD. (2014). OECD Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance. OECD Publishing, http:// dx.doi.org/10.1787/9789264209657-en.
 22. Parker, D. and Kirkpatrick, C. (2012). Measuring Regulatory Performance - The Economic Impact of Regulatory Policy. A Literature Review of Quantitative Evidence. OECD Publishing. Retrieved from: http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/3_Kirkpatrick Parker web.pdf (16.08.2016).
 23. Pearce, D., Atkinson, G., and Mourato, S. (2006). Cost-benefit Analysis and Environment. Recent Developments. OECD Publishing. Retrieved from: https://www.lne.be/themas/ beleid/milieueconomie/downloadbare-bestanden/ME11_cost-benefit analysis and the environment oeso.pdf (16.08.2016).
 24. Prokopowicz, P., Zmuda, G., and Król, M. (2015). Ustawodawstwo i ramy instytucjonalne procesu oceny wpływu w Polsce. In: J. Górniak (ed.), Ocena wpływu oparta na dowodach. Model dla Polski (pp. 25-54). Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego.
 25. Radosevic, S. (2010). What makes entrepreneurship systemic? In: F. Malerba (ed.), Knowledge - Intensive Entrepreneurship and Innovation Systems. Evidence from Europe (pp. 52-76). London-New York: Routledge. Taylors & Francis Group, http://dx.doi. org/10.4324/9780203857403.
 26. Schwartz, J. (2016). Approaches to cost-benefit analysis. In: C.A. Dunlop and C.M. Radelli (eds), Handbook of Regulatory Impact Analysis (pp. 33-50). Elgar.
 27. Seen, D. (2013). SME Regulatory Compliance Cost. Results from the 2011 Statistics Canada. Survey of Regulatory Compliance Cost. Government of Canada. Retrieved from: http://www.reducingpaperburden.gc.ca/Survey (16.06.2016).
 28. Stiglitz, J.E. and Rosengard, J.K. (2015). Economics of the Public Sector. New York: W. W. Norton Company.
 29. Weimer, D.L. and Vining, A.R. (2004). Policy Analysis: Concepts and Practice. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.
 30. Winston, C. (2006). Government Failure versus Market Failure. Microeconomics Policy Research and Government Performance. Washington: Brookings Institution Press.
 31. Wolf, C.J. (1979). A Theory of Non-market Failure. Journal of Law and Economics, 22(1), 107-139. Retrieved from: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2006/ P6034.pdf (16.06.2016).
 32. Żmuda, G., Prokopowicz, P., Felcis, W., and Król, M. (2015). Wykorzystanie oceny wpływu w procesie tworzenia polityk publicznych w Polsce. In: J. Górniak (ed.), Ocena wpływu oparta na dowodach. Model dla Polski (pp. 55-99). Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.65.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu