BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielewski Jan (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Autokontrola decyzji organu I instancji w ogólnym postępowaniu administracyjnym - na tle orzecznictwa sądów administracyjnych i poglądów doktryny
Self-monitoring of administrative decision in the general administrative proceedings - in the light of the case law of administrative courts and jurisprudence
Źródło
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 4, s. 2-21, bibliogr. 20 poz.,
Słowa kluczowe
Postępowanie administracyjne, Administracja publiczna, Prawo, Prawo administracyjne
Administrative proceedings, Public administration, Law, Administrative law
Uwagi
summ., streszcz.,
Abstrakt
Artykuł obejmuje rozważania i uwagi dotyczące instytucji procesowej samokontroli organu administracji publicznej. W opracowaniu uwzględniono aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz poglądy przedstawicieli doktryny prawa i postępowania administracyjnego. W szczególności analizie poddano przesłanki dopuszczalności zmiany lub uchylenia decyzji przez organ I instancji. Chodzi tutaj o przesłankę formalną, materialną oraz 7-dniowy termin na dokonanie autokontroli. Ponadto w opracowaniu sformułowano wnioski de lege ferenda w zakresie tej instytucji procesowej.(abstrakt oryginalny)

This article encompasses considerations and remarks concerning legal institution of self-monitoring of administrative decision. The study takes into account the current case law of administrative courts and the views of the representatives of the doctrine of administrative law and administrative procedure. In particular, the conditions allowing to amend or repeal a administrative decision by the first instance public administration body have been analyzed. This comprises formal and material promises, as well as the 7-day deadline for self-monitoring. In addition, the study reached conclusions de lege ferenda in terms of this procedural institution.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak B., Art. 132, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2016.
 2. Adamiak B., Art. 144, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2016.
 3. Adamiak B., Glosa do wyroku z 27 III 1985, III SA 119/85, "Państwo i Prawo" 1999, 3.
 4. Adamiak B., Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2013.
 5. Adamiak B., Względna dewolutywność zaskarżalności w toku instancji, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, A. Krawczyk, A. Skoczylas, System prawa administracyjnego. T. 9. Prawo procesowe administracyjne, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Warszawa 2014.
 6. Chrościelewski W., Tarno J.P., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2011.
 7. Iserzon E., Starościak J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz (teksty, wzory i formularze), Warszawa 1970.
 8. Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996.
 9. Kmieciak Z., Konstytucyjne podstawy do odwołania w postępowaniu administracyjnym, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2013, 2(47).
 10. Kmieciak Z., Odwołania w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011.
 11. Kmieciak Z., Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w k.p.a. (Odwołanie czy remonstrancja?), "Państwo i Prawo" 2008, 3.
 12. Krawiec A., Autokontrola decyzji administracyjnej, Kraków 2012.
 13. Łaszczyca G., Art. 132, [w:] G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 104-269, Warszawa 2010.
 14. Łaszczyca G., Art. 144, [w:] G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 104-269, Warszawa 2010.
 15. Pułło M., Samokontrola w administracyjnym toku instancji na gruncie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2005, 14.
 16. Skoczylas A., Zmiana lub uchylenie decyzji w ramach postępowania odwoławczego przed organem I instancji (zagadnienia wybrane), [w:] Z. Cieślak, Z. Niewiadomski (red.), Prawo do dobrej administracji, Warszawa 2003.
 17. Szubiakowski M., Zmiana decyzji nieostatecznej przez organ I instancji, [w:] Studia Iuridica. T. 18. Organizacja i Funkcjonowanie Administracji Państwowej. Księga poświęcona Jerzemu Służewskiemu, Warszawa 1990.
 18. Wróbel A., Art. 132, [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2016.
 19. Wróbel A., Art. 144, [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2016.
 20. Zimmermann J., Administracyjny tok instancji, Kraków 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7938
2080-1084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.127
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu