BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małdachowski Daniel (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Umowa koncesyjna - na pograniczu prawa prywatnego i publicznego
Concession (licence) Agreement. At the Intersection of Public and Private Law
Źródło
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 4, s. 83-97, bibliogr. 14 poz.,
Słowa kluczowe
Prawo, Umowa handlowa, Działalność gospodarcza
Law, Trade agreement, Business activity
Uwagi
summ., streszcz.,
Abstrakt
W polskiej doktrynie pojęcie koncesji jest najczęściej utożsamiane z decyzją administracyjną, co wynika z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Koncesja, w tym znaczeniu, jest formą prawną reglamentacji działalności gospodarczej. Nie zalicza się do niej koncesji uregulowanej w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. W tym przypadku mamy do czynienia z umową (zwaną umową koncesji), zawieraną przez organy administracji z przedsiębiorcami na wykonywanie robót budowlanych lub usług. W literaturze prawniczej prezentowane są różne stanowiska co do charakteru umowy koncesji. Jedni autorzy opowiadają się za ich publicznoprawnym charakterem, inni natomiast za cywilnoprawnym. W artykule poddano analizie problematykę charakteru prawnego umowy koncesji, wskazując na jej podwójny charakter jako umowy cywilnoprawnej oraz umowy publicznoprawnej, a więc jej miejsce na pograniczu prawa prywatnego i publicznego prawa gospodarczego.(abstrakt oryginalny)

In the Polish legal doctrine, the notion of concession (licence) is most often associated with administrative decision-making, following the Act of 2 July 2004 on the Freedom of Economic Activity. Concession (licence), in this sense, is a legal form of limiting economic activity. Concessions (licences) governed by this law do not include the concession (licence) regulated in the Act of 9 January 2009 on concessions (licences) for construction works or services, which is based on the concept of an agreement (a concession agreement) concluded between administrative authorities and entrepreneurs for construction works or services. Legal literature presents various opinions on the nature of the concession (licence) agreement. Some authors advocate for its public law nature, while others trace it to civil law. The article discusses the problem of the legal nature of concession (licence) agreement and indicates its duality, being simultaneously a civil law agreement and a public law agreement, and therefore located on the border of private and public commercial law.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasiński C., Gospodarka komunalna, [w:] H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2011.
 2. Bejm M. (red.), Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz, Warszawa 2011.
 3. Cieślik Z., Umowa administracyjna w państwie prawa, Zakamycze 2004.
 4. Kubiak A., Koncepcja umowy administracyjnej (na tle projektu przepisów ogólnych prawa administracyjnego), PiP 2009, 4.
 5. Lemańska J., Umowa administracyjnoprawna a umowa cywilnoprawna, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. J. Filipka, Kraków 2001.
 6. Maurer H., Allgemeines Verwaltungsrecht, Munchen 1999.
 7. Norek E., Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi. Komentarz, Warszawa 2009.
 8. Panasiuk A., Koncesja na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz, Warszawa 2009.
 9. Panasiuk A., Umowa publicznoprawna (próba definicji), PiP 2008, 2.
 10. Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2005.
 11. Uzasadnienie do projektu ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, http://orka.sejm.gov.pl/druki6ka.nsf/wgdruku/834.
 12. Waligórski M., Koncesje, zezwolenia i licencje w polskim administracyjnym prawie gospodarczym, Poznań 2012.
 13. Wyporska-Frankiewicz J., Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym, Warszawa 2010.
 14. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7938
2080-1084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.132
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu