BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Suproń Błażej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Przedsiębiorstwo transportowe jako forma aktywizacji kobiet na obszarach wiejskich
Transport Undertaking as Means of Activation of Women in Rural Areas
Źródło
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2017, nr 1, s. 71-85, rys., tab., bibliogr. s. 84-85
Problems of Small Agricultural Holdings
Słowa kluczowe
Transport drogowy, Aktywizacja obszarów wiejskich, Aktywność zawodowa kobiet
Road transport, Activation of rural areas, Female economic activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kolejne pokolenie kobiet wykazuje dużą otwartość na zmiany, poszukiwanie nowych branż, a także skłonność do ryzyka. Na kwestię tę zwraca uwagę również Parlament Europejski, który wskazuje na konieczność zapewnienia kobietom prowadzącym przedsiębiorstwa łatwiejszego dostępu do finansowania w zdominowanych przez mężczyzn sektorach innowacyjnych, a także w sektorach sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, budownictwa i transportu. Głównym celem podjętych badań było określenie skali rozpowszechnienia na obszarach wiejskich pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego ładunków oraz udziału w nim przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety. Szczegółowa analiza objęła również identyfikację czynników wpływających na lokalizację tych przedsiębiorstw oraz możliwości aktywizacji kobiet, aby podejmowały działalność gospodarczą w tej branży. Wyniki badań wskazują, że sektor międzynarodowego transportu drogowego ładunków może być dziedziną działalności gospodarczej aktywizującą kobiety, w szczególności mieszkające na terenach wiejskich. W branży transportowej lokalizacja podmiotów prowadzących tę działalność nie ma znaczenia, co jest szansą dla rozwijania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Zarówno ogół podmiotów transportowych zlokalizowanych na wsi, jak i te, których właścicielkami są kobiety, w badanym okresie wykazywały się stabilnością działania oraz wzrostem liczby jednostek. (abstrakt oryginalny)

The next generation of women is characterised by great openness to change, searching for new industries and willingness to take risks. It was also noticed by the European Parliament, which indicated that there is a need to facilitate female entrepreneurs' access to financing in innovative sectors and those supporting sustainable develtransport industries. The main objective of the study was to determine the popularity of non-agricultural economic activity in rural areas in the scope of road transport of goods and the share of such enterprises owned by women. The detailed analysis also involved identifying factors affecting the location of such enterprises and possibilities for activation of women in that area. The results of the study show that the sector of international road transport of goods could constitute economic activity which activates women, in particular those living in rural areas. The location of entities conducting activity is insignificant in case of the transport industry, which offers an opportunity for developing entrepreneurship in rural areas. Both transport enterprises located in rural areas in general and those owned by women were characterised by stable operation and an increasing number of units over subsequent years during the analysed period. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Główny Urząd Statystyczny [GUS] (2013). Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Część I: Ludność. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 2. Główny Urząd Statystyczny [GUS] (2014). Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Część II: Gospodarstwa domowe. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 3. Krzyżanowska, K. (2014). Sytuacja kobiet na obszarach wiejskich i ich udział w rynku pracy. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Problems of Small Agricultural Holdings, 1, 55-67.
 4. Lemańska- Majdzik, A. (2013). Powody prowadzenia własnej działalności gospodarczej małych firm. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 14(1), 48-56.
 5. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy (2015). Stan i struktura rejestrowanego bezrobocia na wsi w 2014 roku. Pobrane dnia 30.05.2016 z: http://psz.praca. gov.pl/documents/10828/1494627/Stan%20i%20struktura%20rejestrowanego%20bezro bocia%20na%20wsi%20w %20%202014%20roku.pdf/8652047c-f5cb-422e-a0c3-dff5296ce-c67?t=1434024389000.
 6. Murawska, A. (2015). Czynniki różnicujące poziom bezrobocia w wiejskich gospodarstwach domowych w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(3), 283-289.
 7. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: "Kobiety a transport" (opinia rozpoznawcza na wniosek Komisji). Dz. Urz. UE 2015/C 383/01. Pobrane z: http:// eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE1773&from=PL.
 8. Sawicka, J. (2009). Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy i w rolnictwie. W: J. Piotrowska, A. Grzybek (red.), Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009. Raport (s. 24-34). Warszawa: Fundacja Feminoteka.
 9. Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania. Raport z badania (2012). Pobrane dnia 30.05.2016 z: http://www.spoleczenstwoobywatelskie. gov.pl/sites/default/files/raport_koncowy.pdf.
 10. Szepelska, A. (2014). Bariery przedsiębiorczości kobiet zamieszkujących obszary wiejskie, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 28, 290-300.
 11. Szpon, J. (2013). Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Unii Europejskiej w kontekście działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim. Szczecin: Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej, Wydawnictwo PoNaD.
 12. Szymczak, M. (2008). Przedsiębiorczość kobiet. Pobrane dnia 30.05.2016 z: http://www.skolar.umk.pl/ pdfSzymczak_2008.pdf.
 13. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Dz. U. z 2001 r. Nr 125 poz. 1371.
 14. Waśkiewicz, J. (2009). Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu w przedsiębiorstwach ciężarowego transportu samochodowego w świetle badań w 2008 r. Transport Samochodowy, 1, 15-31.
 15. Wiest, K. (red.) (2016). Women and migration in rural Europe: Labour markets, representations and policies. London: Palgrave Macmillan.
 16. Zuzek, D.K., Mickiewicz, B. (2013). Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 101, 41-52.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-0902
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2017.1.71
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu