BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juchniewicz Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Łukiewska Katarzyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Economic Development of the Country and Innovativeness in the Food Industry Companies - Selected Issues
Rozwój gospodarczy kraju a innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego - zagadnienia wybrane
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 1 (43), s. 87-94, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Przemysł spożywczy, Innowacyjność przemysłu
Innovative character, Food industry, Industry innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest próba oceny innowacyjności przemysłu spożywczego w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Innowacyjność przemysłu spożywczego zestawiono z poziomem rozwoju gospodarczego krajów, innowacyjnością przedsiębiorstw ogółem oraz znaczeniem przemysłu spożywczego poszczególnych państw w gospodarce krajowej i unijnej. Analizę przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z bazy danych Eurostat. Wyniki badań wskazują na występowanie zależności między poziomem innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego a stopniem rozwoju gospodarczego krajów oraz ogólną innowacyjnością przedsiębiorstw sektora wytwórczego. W tym zakresie można było zaobserwować ogólne pierwszeństwo krajów starej UE. W przypadku Niemiec, Włoch, Belgii i Wielkiej Brytanii było to związane także z dużym znaczeniem tych krajów w przemyśle spożywczym UE. Wysoką innowacyjnością przemysłu spożywczego - mimo relatywnie niskiego poziomu PKB per capita i ogólnej innowacyjności przedsiębiorstw - wyróżniały się Estonia, Litwa, Czechy i Portugalia. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article was to assess the innovation of the food industry in the EU Member States. Innovation of the food industry was compared with the level of economic development of countries, innovative enterprises in general, and the importance of the food industry of individual countries in the domestic economy and the EU. The analyzes were based on data from the Eurostat database. The results indicate the occurrence of the relationship between the level of innovation of enterprises of the food industry and the level of economic development of countries and the overall innovation performance of enterprises in the manufacturing sector. In this regard, we observed it in general as a priority for countries of the old EU. In the case of Germany, Italy, Belgium and the UK, it was also heavily associated with countries in the EU food industry. Estonia, Lithuania, the Czech Republic and Portugal were characterized by high levels of innovation of the food industry despite the relatively low level of GDP per capita and overall enterprise innovation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Eurostat (n.d.). Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat
 2. GUS (200). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 1998-2000. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 3. Grzelak, M. (2011). Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce. Ocena. Uwarunkowania. Rozwój. Łódź: Wyd. UŁ.
 4. Grzybowska, B. (2012). Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce - ujęcie regionalne. Olsztyn: Wyd. UWM.
 5. Janasz, W. (red.) 2006. Zarys strategii rozwoju przemysłu. Warszawa: Difin.
 6. Juchniewicz, M. (2015). The level and diversity of innovativeness in food industry of European Union countries. Proceedings of MAC-EMM 2015 in Prague.
 7. Juchniewicz, M., Łukiewska, K. (2014). Konkurencyjność wybranych branż polskiej gospodarki na rynku Unii Europejskiej. Olsztyn: Wyd. PTE.
 8. Kociszewski, M., Szwacka-Mokrzycka, J. (2011). Uwarunkowania rozwoju przemysłu spożywczego po przystąpieniu Polski do UE. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Probl. Roln. Świat., 11(26) 2, 67-77.
 9. Kowalik, J. (2012). Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce - analiza regionalna. Logistyka, 5, 100-104.
 10. Kowalski, A. (2011). Innowacyjność przemysłu przetwórczego w Polsce. In: M. A. Weresa (Ed.). Polska. Raport o konkurencyjności. Warszawa: Ofic. Wyd. SGH.
 11. Limański, A. (2011). Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. Nierówn. Społ. Wzrost Gospod., 23, 135-147.
 12. Niedzielski, P., Rychlik, K. (2006). Innowacje i kreatywność. Szczecin: Wyd. US.
 13. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2006). Warszawa.
 14. Schumpeter, J. A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Wyd. PWE.
 15. Szopik-Depczyńska, K., Depczyński, R. (2012). Aktywność innowacyjna sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w aspekcie konkurencyjności przedsiębiorstw. Stud. Pr. WNEiZ, 25, 373-392.
 16. Tylżanowski, R. (2012). Wpływ innowacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Stud. Pr. WNEiZ, 25, 393-406.
 17. Wściubiak, Ł. (2015). Innowacyjność przedsiębiorstw jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego w okresie zawirowań makroekonomicznych. Przykład małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce. Przedsięb. Edu., 11, 218-231.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00270
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu