BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozera-Kowalska Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
The Food Security and Safety in the Case of Pork Production in Poland
Bezpieczeństwo żywnościowe i żywności w Polsce na przykładzie produkcji żywca wieprzowego
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 1 (43), s. 95-102, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo żywnościowe, Bezpieczna żywność, Produkcja zwierzęca, Mięso wieprzowe, Łańcuch dostaw
Food security, Safe food, Animal production, Pork meat, Supply chain
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto problem zmian w produkcji wieprzowiny w Polsce. Rozważano go w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz bezpieczeństwa żywności. W artykule dokonano syntetycznej prezentacji sytuacji polskiego sektora wieprzowiny po integracji z UE. Wskazano na sytuację producentów trzody chlewnej jako podstawowego ogniwa łańcucha żywności. Badania oparto na danych krajowej statystyki publicznej, raportach branżowych krajowych i zagranicznych oraz przeglądzie literatury związanej z zagadnieniem problemów sektora produkcji trzody chlewnej w Polsce. Podkreślono znaczenie czynników zarówno o charakterze egzogenicznym, jak i endogenicznym, a także wskazano na potencjalnie nowe potrzeby w zakresie wsparcia bezpieczeństwa żywności i życia mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the research study is to present the principles of pork production in Poland especially in the context of national food security and safety. The article presents a synthetic view of the Polish pig sector situation after the UE integration. The author highlights the problems of pig producers as the basic element of the food chain. The study was based on the data of national statistics, industry reports, and national and international literature review related to the issue of pig market problems in Poland. In this paper, the importance of exogenous and endogenous factors and their implications for the pig supply chain in Poland and the role of it in the high and constantly improving level of food safety in the country was also emphasized. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baer-Nawrocka, A. (2013). Zmiany w spożyciu i stopniu samowystarczalności żywnościowej w Unii Europejskiej. In: Agrobiznes 2014. Problemy ekonomiczne i społeczne. Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., 360, 19-28.
 2. Białek, M., Borowski, A., Szarek, J., Lisiowska, M. (2012). Postępowanie administracyjne w przypadku klasycznego pomoru świń. Med. Wet., 68(8), 475-478.
 3. Blicharski, T., Hammermeister, A. (2012). Prace nad Strategią odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030. Trzoda Chlew., 12, 50, 25-28.
 4. Global food security index (2014). An annuala measure of the state of global food security (p. 14-15). A report from The Economist Intelligence Unit.
 5. Gołaś, Z., Kozera, M. (2004). Ekologiczne konsekwencje rozwoju produkcji trzody chlewnej. Acta Agrar. Silv. Ser. Agrar. Sek. Ekon., XLIII/1, 237-253.
 6. Grębowiec, M., (2012). Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na zmiany w podejścia do zapewnienia jakości produktów żywnościowych. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Polit. Eur. Fin. Market., 8 (57), 184-192.
 7. GUS (2014). Metodologia bilansów produktów rolniczych (p. 30-40). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 8. GUS (2014). Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 9. Krasowicz, S. (2008). Relacje człowiek - środowisko przyrodnicze w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Probl. Inż. Roln., 1, 20-27.
 10. Leśkiewicz, K. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności - aspekty prawne. Przegl. Prawa Roln., 1(10), 179-198.
 11. Malinowska, E. (2012). Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia w świetle badań jednostek nadzoru. Zarz. Fin., 10(3), 2, 71-82.
 12. Mikuła, A. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce. Rocz. Ekon. Roln. Rozw. Obsz. Wiej., 99, 4, 38-48.
 13. Osek, J. (2008). Występowanie chorób odzwierzęcych i ich czynników etiologicznych w 2006 r. w świetle raportu Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywnościowego. Życie Wet., 83(3), 192-201.
 14. Pawołek, J. (2015). Zmiany samowystarczalności żywnościwej krajów unii europejskiej, Rocz. Nauk. Ekon. Roln. Rozw. Obsz. Wiej., 102, 2, 67-77.
 15. Pejsak, Z. (2012). Zatrzymanie długotrwałej tendencji spadkowej w produkcji świń w Polsce - kierunki działań. Trzoda Chlew., 50, 4, 12-15.
 16. Rynek mięsa, stan i perspektywy (2011). Warszawa: IERiGŻ - PIB.
 17. Salejda, A. M., Janczar-Smuga, A., Krasnowska, G. (2013). Zachowania konsumentów na rynku mięsa. Nauki Inż. Technol., 4 (11), 94-110.
 18. Stańko, S. (2012). Tendencje w produkcji i handlu zagranicznym wieprzowiną w Polsce w latach 1990-2011. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Probl. Roln. Świat., 12, 2, 77-85.
 19. Stępień, S. (2014). Zmiany strukturalne w sektorze wieprzowiny w wybranych krajach Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev., 1(31), 133-141.
 20. Szymańska, E. J. (2014). Zmiany strukturalne na rynku wieprzowiny w Polsce po integracji z Unią Europejską. Res. Pap. Wroc. Univ. Econ./Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., 361, 249-259.
 21. Wilkin, J. (2007). Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne. Referat przygotowany na VIII Kongres Ekonomistów Polskich: "Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju", 29-30 listopada 2007. Retrieved Jan 8th 2016 from: www.prochem.pte. pl/pliki/0/247/PTE-KongresWilkin.doc
 22. Wybrane czynniki wpływające na poziom konsumpcji wieprzowiny w Polsce (1990-2012) (2013). Biul. Inf. ARR, 2.
 23. Zabrocki, R. (2014). Zachowania konsumentów i zjawisko etnocentryzmu na globalnym rynku żywności. In: Etnocentryzm konsumencki na rynku produktów żywnościowych. Stan i perspektywy rozwoju. Market. Rynek, 6, 864-877.
 24. Zegar, J. S. (2012). Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań wyżywienia i ochrony środowiska - ujęcie globalne. Wieś Roln., 4, 53-74.
 25. Ziętara, W., Mirkowska, Z., Adamski, M., Blicharski, T. (2014). Polskie gospodarstwa trzodowe i drobiarskie na tle gospodarstw wybranych krajów Unii Europejskiej (p. 21-23). Warszawa: IERiGŻ - PIB.
 26. Żekało, M. (2013). Sytuacja producentów żywca wieprzowego i konsekwencje dla rynku wieprzowiny w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, 15(4), 480-484.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00258
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu