BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mądra-Sawicka Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
The Significance of Financing Farms with Personal Equity in the Opinion of Individual Farmers in Poland
Znaczenie finansowania kapitałem własnym gospodarstw w opinii rolników indywidualnych w Polsce
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 1 (43), s. 113-124, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne, Kapitał własny
Arable farm, Individual arable farms, Ownership capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań jest przedstawienie roli i znaczenia finansowania kapitałem własnym w indywidualnych gospodarstwach rolniczych w Polsce. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu na grupie 100 rolników prowadzących indywidualne gospodarstwa rolnicze oraz prowadzących rachunkowość rolną w systemie FADN. Badania przeprowadzono w 2011 r. w województwie mazowieckim. Ograniczenie finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej jedynie do kapitału własnego w opinii rolników przyczynia się do mniej dynamicznego rozwoju produkcji rolnej, z uwagi na brak wystarczających środków własnych na zakup maszyn i urządzeń. Do najistotniejszych zalet finansowania kapitałem własnym rolnicy zaliczyli brak konieczności spełniania wymagań dotyczących poręczeń i gwarancji w sytuacji finansowania kredytem. Większość rolników wygospodarowaną nadwyżkę pieniężną przeznaczała na bieżące bądź planowane inwestycje, oceniając, że jest to strategia finansowania o średnim stopniu ryzyka. Takie podejście do samofinansowania działalności było przez samych rolników oceniane jako średnie w kontekście efektywności wykorzystania kapitału własnego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this research was to present the role and significance of financing with equity capital on individual farms in Poland. The research was carried out with the use of an interviewer questionnaire on a group of 100 farmers running individual farms as well as keeping the agricultural accounts in the FADN system. The research was conducted in the Mazowsze. Limitation of financing of the operational and investment activity only to the equity capital, in the opinion of farmers, contributes to less dynamic development of agricultural production due to a lack of sufficient equity resources for the purchase of machines and devices. The farmers included no requirements concerning warranties and guarantees in the situation of financing with a loan as the most significant advantages of financing with equity capital. Most farmers allocated the saved financial surplus to current or planned investments, assessing such financial strategy as the average level of risk. Such approach to self-financing of the activity was assessed by farmers as average in the context of the effectiveness of using equity capital. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alińska, A., Grzywacz, J., Latoszek, E., Proczek, M., Zawiślińska, I. (2008). Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw. Warszawa: Ofic. Wyd. SGH.
 2. Bojańczyk, M. (2012). Finanse przedsiębiorstw. Warszawa: Ofic. Wyd. SGH.
 3. Chojnacka, E. (2012). Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce - w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania. Warszawa: CeDeWu.
 4. Daskalakis, N., Jarvis, R., Schizas, E. (2013). Financing practices and preferences for micro and small firms. J. Small Bus. Ent. Dev., 20(1), 80-101.
 5. Dobbins, R., Frąckowiak, W., Witt, S. F. (1992). Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy. Poznań: Wyd. Paanpol.
 6. Dudycz, T. (1999). Analiza finansowa. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 7. Działo, J., Mielewski, R. (2005). Podstawy teorii podziału i rynki czynników produkcji. In: R. Mielewski E. Kwiatkowski (Eds.). Podstawy ekonomii. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 8. Dziawgo, D., Zawadzki, A. (2011). Finanse przedsiębiorstwa - istota - narzędzia - zarządzanie. Warszawa: Wyd. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 9. FADN (n. d.). Retrieved from: www.fadn.pl
 10. Floriańczyk, Z., Mańko, S., Osuch, D., Płonka, R. (2014). 2012 Standard results of agricultural holdings. Warszawa: IERiGŻ - PIB.
 11. Frelinghaus, A., Mostert, B., Firer, C. (2005). Capital structure and the firm's life stage. South Afr. J. Bus. Man., 36(4), 9-18.
 12. Gołaś, Z. (2009). Czynniki determinujące rentowność kapitału własnego. J. Agribus. Rural Dev., 1(11).
 13. Gołaś, Z., Paszkowski, S. (2010). Struktura i determinanty rentowności kapitału własnego w rolnictwie krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Acta Oecon., 9 (1), 61-72.
 14. Gos, W. (2012). Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej. Warszawa: Difin.
 15. Hamilton, R. T., Fox, M. A. (1998). The financing preferences of small firm owners. Int. J. Entrep. Beh. Res., 4(3), 239-248.
 16. Hazell, P., Poulton, C., Wiggins, S., Dorward, A. (2010). The Future of Small Farms: Trajectories and Policy Priorities. World Dev., 38(10), 1349-1361.
 17. Jaskowska, K. (2005). Finanse przedsiębiorstw w praktyce. Rzeszów: Wyd. WSZ w Rzeszowie.
 18. Jerzemowska, M. (1996). Analiza teorii kształtowania struktury kapitału w spółkach akcyjnych. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
 19. Kulawik, J. (1995). Kapitał w rolnictwie. Studia i Monografie. Warszawa: IERiGŻ.
 20. Lee, W. F., Boehlje, M. D., Nelson, A. G., Murray, W. G. (1988). Agriculture finance. Ames: Iowa State Univeristy Press.
 21. Mielechowicz, S. K. (2003). Teoria dźwigni finansowej a realia funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. In: E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczuk (Eds.). Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Białystok: Wyd. WSFiZ w Białymstoku.
 22. Osuch, D., Goraj, L., Skarżyńska, A., Grabowska, K. (2004). Plan wyboru próby gospodarstw rolnych polskiego FADN. Retrieved from: www.fadn.pl.
 23. Ou, C., Haynes, G. W. (2006). Acquistion of Additional Equity capital by small firms - findings from the National Survey of Small Business Finances. Small Bus. Econ. J., 27, 157-168.
 24. Poulton, C., Dorward, A., Kydd, J. (2010). The future of small farms: New directions for services, institutions, and Intermediation. World Dev., 38(10), 1413-1428.
 25. Walczyk, M. (2007). Źródła finansowania MSP oraz zakres ich wykorzystania w Unii Europejskiej. In: S. Lachniewicz, M. Matejun (Eds.), Problemy współczesnej praktyki zarządzania, part II (p. 65-74). Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00280
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu