BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczyk Danuta (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Ocena spójności terytorialnej pod względem infrastruktury technicznej gmin w Polsce w latach 2005-2015
Assessment of Territorial Cohesion with Respect to Utility Infrastructure of Communes in Poland in 2005-2015
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 114-120, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Infrastruktura techniczna, Gmina, Wyniki badań, Rozwój
Technical infrastructure, District, Research results, Development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R12
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena poziomu spójności terytorialnej gmin pod względem infrastruktury technicznej w latach 2005-2015. Opierając się na wybranych cechach rozwoju infrastruktury technicznej, obliczono na podstawie danych statystycznych z Banku Danych Lokalnych GUS syntetyczny wskaźnik rozwoju infrastruktury (metodą Z. Hellwiga) w latach 2005, 2010 i 2015. Analiza poziomu rozwoju infrastruktury technicznej w badanych latach wykazała duże różnice między rodzajami gmin i ich liczbą mieszkańców oraz w regionach, o czym świadczył współczynnik zmienności. Większe różnice w poziomie rozwoju infrastruktury technicznej zauważono w przypadku gmin miejskich niż miejsko-wiejskich i wiejskich. Najbardziej zróżnicowane okazały się województwa małopolskie i śląskie, a najmniej kujawsko- pomorskie i łódzkie. Porównując współczynniki zmienności z lat 2005, 2010 i 2015, można dostrzec wzrost tych wskaźników w około 68% badanych gmin. Oznacza to, że gminy te cechuje niekorzystny poziom spójności terytorialnej pod względem infrastruktury technicznej.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this study is to assess the level of territorial cohesion of communes with respect to utility infrastructure in 2005-2015. Based on selected properties of utility infrastructure development, a synthetic technical infrastructure development index was calculated using statistical data from the Central Statistical Office's Local Data Base for 2005, 2010, and 2015. Analysis of utility infrastructure development in studied years indicated large differences between commune types, number of their residents, and in regions, indicated by the coefficient of variation. Larger differences in the utility infrastructure development level were observed in urban communes, compared to urban-rural and rural communes. The most varied provinces were Małopolska and Silesia, the least varied - Kujawy-Pomerania and Łódź. Comparing coefficients of variation from 2005, 2010, and 2015, one can notice that these coefficients increase in 68% of studied communes. It means that these communes have a disadvantageous level of territorial cohesion with respect to utility infrastructure.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Churski Paweł, Robert Perdał. 2008. "Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie regionalnym Unii Europejskiej". Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 4: 21-32.
  2. Friedman Milton. 1966. The methodology of positive. [W] Essays in positive economics. Chicago: University Press of Chicago.
  3. Grzeszczak Jerzy. 1999. Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Continuo.
  4. Hellwig Zdzisław. 1968. "Zastosowanie metody taksonomicznej do typologii podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasady I structure wykwalifikowanych kadr". Przegląd Statystyczny 15: 67-93.
  5. Kołodziejczyk Danuta. (red). 2014. Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju infrastruktury jako głównego czynnika zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Część 2. Warszawa: IE RiGŻ-PIB.
  6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dz.U. nr 16, poz. 95 z póź. zm.
  7. Zaucha Jacek. 2004: Evolution essence and measurement of territorial cohesion. Working Papers 001/2014. Sopot: Institute for Development, www.instytut-rozwoju.org/WP/IR_WP2014_01.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1170
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu