BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlik Renata (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Tytuł
Miara prawnokarnej ingerencji w konstytucyjne wolności i prawa jednostki w zakresie działalności gospodarczej na przykładzie odpowiedzialności karnej za niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki handlowej (art. 586 k.s.h.)
Measure of Criminal Interference in Constitutional Freedoms and Rights of an Individual to Conduct Economic Activity on the Example of Criminal Liability for Failing to File a Bankruptcy Request for a Commercial Company (Article 586 Code of Commercial Companies)
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2016, nr 4, s. 101-125
Krakow International Studies
Tytuł własny numeru
Między wolnością a bezpieczeństwem : w poszukiwaniu europejskich priorytetów
Słowa kluczowe
Prawo karne, Wolność gospodarcza, Regulacje prawne
Criminal Law, Economic freedom, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jak pisał Gustav Radbruch - prawo karne jest nie tylko źródłem, ale również i barierą karalności. W teorii prawa już stosunkowo dawno pojawił się pogląd, że nie należy posługiwać się represją karną, gdy można w sposób tańszy zapobiec szkodom społecznym. Jednocześnie podkreślić należy, że ustawodawca poprzez właściwe ukształtowanie regulacji wpływa na przyszłe zachowania jednostek, które niejednokrotnie podejmując decyzję odnośnie do naruszenia określonej normy prawnej, dokonują swoistego ważenia korzyści i start wynikających z takiego postępowania. W takim stanie rzeczy warto z pewnością zwrócić uwagę na zagadnienia najzupełniej fundamentalne i zastanowić się nad rozumieniem kary, powodów i racji operowania sankcjami karnymi, a także możliwościami osiągnięcia tych samych efektów przy zastosowaniu odpowiedzialności o charakterze administracyjnym. Ustawodawca ma pewien zakres swobody odnośnie do wyboru rodzaju i regulacji odpowiedzialności prawnej. To przecież przez ustawodawcę podejmowana jest decyzja o objęciu określonego zachowania danym rodzajem odpowiedzialności prawnej, a także dobierany jest rodzaj i rozmiar sankcji, czego interesującym przykładem może być art. 586 k.s.h. (abstrakt oryginalny)

As demonstrated by Gustav Radbruch, criminal law serves not only as the source, but also as the limit of punishment. Legal theory has long held the view that penal repression should be applied only if social harm cannot be prevented in a less invasive manner. By developing appropriate regulations, lawmakers influence the conduct of individuals, who decide whether or not to breach a given legal norm by weighing the benefits and losses of each alternative course of action. In this context, it is advisable to look at the most fundamental issues, consider the ways in which punishment is understood, identify the reason and rationale behind penal sanctions, and ask whether the same outcomes could be reached by means of administrative liability. Lawmakers enjoy a certain degree of leeway in choosing the applicable type of legal liability. After all, it is the lawmaker who decides to subsume a given violation (event, act, conduct) under a specific rubric; they also select the kind and intensity of relevant sanctions what might be an interesting example is article 586 Code of Commercial Companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Legitimacy and Criminal Justice: an International Exploration, red. J. Tankebe, A. Liebling, Oxford-New York 2013, s. X;
 2. A. Ashworth, Principles of Criminal Law, Oxford 2013, s. XXXII;
 3. Prevention and the Limits of the Criminal law, red. A. Ashworth, L. Zedner, P. Tomlin, Oxford 2013, s. VIII;
 4. The Oxford Handbook of Philosophy of Criminal Law, red. J. Deigh, D. Dolinko, New York 2011, s. XIII.
 5. M. Winawer, Najdawniejsze prawo zwyczajowe polskie, Warszawa 1900, s. 169 i nast.
 6. T. Hörnle, Grob anstössiges Verhalten: Strafrechtlicher Schutz von Moral, Gefühlen und Tabus, Frankfurt am Main 2005;
 7. T. Hörnle, Legal regulation of offence, [w:] Incivilities: Regulating Offensive Behavior, red. A. von Hirsch, A.P. Simester, Oxford 2006;
 8. T. Hörnle, Criminalizing behavior to protect human dignity, "Criminal Law and Philosophy" 2012, vol. 6, nr 3, s. 307-325.
 9. A.P. Simester, A. von Hirsch, Crimes, Harms, and Wrongs, Oxford 2011.
 10. A. Zoll, O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego, "Krakowskie Studia Prawnicze" 1990, nr 23, s. 69-95.
 11. R. Pawlik, Konstytucyjne podstawy i zakres prawa karania - zagadnienia wybrane z perspektywy odpowiedzialności za przestępstwo i wykroczenie, [w:] Państwo demokratyczne prawne i socjalne. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, t. 3: Studia prawne, red. M. Grzybowski, Kraków 2014, s. 419-447;
 12. R. Pawlik, Znamiona ilościowe w procesie kontrawencjonalizacji w kontekście zasady nullum crimen sine lege - zagadnienia wybrane, "Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały" 2014, nr 2, s. 111-146.
 13. M. Szczepaniec, Wybór optymalnej kary w świetle sądowych dyrektyw wymiaru kary, [w:] M. Szczepaniec, Teoria ekonomiczna w prawie karnym, Warszawa 2012, s. 262;
 14. M. Cieślak, O węzłowych pojęciach związanych z sensem kary, "Nowe Prawo" 1969, nr 2, s. 212.
 15. J. Piskorski, Ekwifinalność kryminalizacji, [w:] Granice kryminalizacji i penalizacji, red. S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2013, s. 17 i nast.
 16. R. Borowiecki, Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2011, nr 20, s. 12-15;
 17. R. Zawłocki, Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze, Warszawa 2004, s. 80.
 18. A. Zoll, [w:] Źródła prawa karnego, red. T. Bojarski, Warszawa 2011, s. 228 (System Prawa Karnego, t. 2).
 19. L. Garlicki, Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), "Państwo i Prawo" 2001, nr 10, s. 5-24.
 20. L. Garlicki, Komentarz do art. 31, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. III, Warszawa 2003, s. 7;
 21. W. Van Gerven, Principe de proportionnalite, abus de droit et droits fondamentaux, "Journal des Tribunaux" 1992, s. 309;
 22. R. Alexy, Rights, legal reasoning and rational discourse, "Ratio Iuris" 1992, vol. 5, nr 2, s. 149.
 23. K. Wojtyczek, Zasada proporcjonalności jako granica prawa karania, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 1999, nr 2, s. 33 i nast.;
 24. M. Królikowski, Dwa paradygmaty zasady proporcjonalności w prawie karnym, [w:] Zasada proporcjonalności w prawie karnym, red. T. Dukiet-Nagórska, Warszawa 2010, s. 48;
 25. S. Biernat, A. Wasilewski, Wolność gospodarcza w Europie, Kraków 2000;
 26. R. Biskup, Wolność gospodarcza w wymiarze podmiotowym, Lublin 2011;
 27. C. Banasiński, Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego, [w:] Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, red. M. Wierzbowski, H. Gronkiewicz-Waltz, Warszawa 2012, s. 63-80.
 28. A. Mucha, Struktura przestępstwa gospodarczego oraz okoliczności wyłączające bezprawność czynu w prawie karnym gospodarczym. Analiza teoretyczna i dogmatyczna, Warszawa 2013, s. 40 i nast.
 29. U. Weber, Konzeption und Grundsätze des Wirtschaftsstrafrechts, Dogmatischer Teil I, "Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft" 1984, t. 96, z. 2
 30. K. Tiedemann, Erscheinungsformen der Wirtschaftskriminalität und Möglichkeiten ihrer strafrechtlichen Bekämpfung, "Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft" 1976, t. 88, z. 1.
 31. R. Zawłocki, Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2007, s. 46 i nast.
 32. P. Tuleja, W. Wróbel, Konstytucyjne standardy prawa karnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci Profesora Kazimierza Buchały, red. Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, S. Waltoś, A. Zoll, Kraków 1994, s. 263
 33. A. Zoll, Zasady prawa karnego w projekcie konstytucji, "Państwo i Prawo" 1997, z. 3, s. 73;
 34. A. Zoll, Nowa kodyfikacja karna w świetle konstytucji, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 1997, z. 2, s. 102.
 35. J. Skorupka, Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładu, Warszawa 2007.
 36. Z. Kukuła, Odpowiedzialność karna w spółce europejskiej, "Prawo Spółek" 2009, nr 3, s. 30-40.
 37. A. Hrycaj, Cztery postępowania restrukturyzacyjne, "Doradca Restrukturyzacyjny" 2015, nr 1, s. 4.
 38. M. Pietruszyńska, P. Zimmerman, Trwałość zaprzestania spłaty długów a stan niewypłacalności - powrót do źródła?, "Przegląd Prawa Handlowego" 2013, nr 2, s. 48;
 39. P. Zimmerman, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2014, komentarz do art. 11, nb. 5;
 40. A. Tamowicz, Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce. Raport z badań, Warszawa-Gdańsk 2010.
 41. S. Morawska, Wyniki badań przeprowadzonych w zakresie efektywności procedur upadłościowych w 2011 r. w wybranych sądach upadłościowych, [w:] K. Babiarz-Mikulska, A. Czapracka, S. Morawska, Ocena efektywności procedur upadłościowych wobec przedsiębiorców. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, Warszawa 2012, s. 11 i nast.;
 42. A. Hrycaj, Realizacja praw wierzycieli w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika w Polsce i w Austrii - zagadnienia wybrane, "Palestra" 2009, nr 7-8, s. 221;
 43. P. Zimmerman, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2016, komentarz do art. 11, nb. 4.
 44. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010, s. 21 i nast.
 45. M. Prengla, Dobro prawne - centralne pojęcie dla prawa karnego, "Jurysta" 2002, nr 5, s. 5 i nast.;
 46. W. Wróbel, Pojęcie "dobra prawnego" w wykładni przepisów prawa karnego, [w:] Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, red. Ł. Pohl, Poznań 2009, s. 620;
 47. D. Gruszecka, Pojęcie dobra prawnego w prawie karnym, Wrocław 2008, s. 137;
 48. H.J. Hirsch, W kwestii aktualnego stanu dyskusji o pojęciu dobra prawnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2002, z. 1;
 49. D. Gruszecka, Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza karnistyczna, Warszawa 2012.
 50. E. Altman, E. Hotchkiss, Trudności finansowe a upadłość firm. Jak przewidzieć upadłość i jej uniknąć, jak analizować i inwestować w zadłużenie firm zagrożonych, tłum. S. Tabor, U. Budzich, Warszawa 2007, s. 63 i nast.
 51. M. Zubik, "Wolność" a "prawo" (pięć hipotez o stosowaniu pojęć konstytucyjnych dotyczących praw człowieka), "Państwo i Prawo" 2015, nr 9.
 52. Monteskiusz, O duchu praw, tłum. T. Boy-Żeleński, Kęty 1997, s. 136-161.
 53. L. Wiśniewski, Prawo a wolności człowieka - pojęcie i konstrukcja prawna, [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. L. Wiśniewski, Warszawa 1997, s. 51-63.
 54. K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999, s. 15-40
 55. B. Banaszak, Ogólne wiadomości o prawach człowieka, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002, s. 14-33;
 56. M. Jabłoński, Klasyfikacja wolności i praw jednostki w Konstytucji RP, [w:] Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I: Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, red. M. Jabłoński, Warszawa 2010, s. 78-106.
 57. S. Biernat, Wolność handlu i przemysłu i prawne aspekty oddziaływania państwa na gospodarkę Szwajcarii, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1996, nr 2, s. 26;
 58. M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005, s. 9.
 59. F.J. Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001, s. 11-13.
 60. C. Kosikowski, Wolność gospodarcza w prawie polskim, Warszawa 1995 s. 31 i nast.
 61. J. Stelmach, R. Sarkowicz, Filozofia prawa XIX i XX wieku, Kraków 1998, s. 27-35.
 62. K. Janasz, [w:] K. Janasz, W. Janasz, J. Wiśniewska, Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Warszawa 2007, s. 278;
 63. A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, Warszawa 2009.
 64. J.A. Schumpeter, Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process, New York-Toronto-London 1939;
 65. S. Nahotko, Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Bydgoszcz 1997.
 66. A. Korombel, Kluczowe ryzyka i ich klasyfikacje w praktyce mikro i małych przedsiębiorstw, [w:] Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Szczecin 2012 (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński, nr 696).
 67. T.T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Warszawa 2005, s. 257;
 68. A. Wawiernia, I. Jonek-Kowalska, Zarządzanie wartością i ryzykiem instrumentów rynku finansowego, Warszawa 2009, s. 75.
 69. D. Dziawgo, Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Warszawa 1998, s. 20.
 70. P. Kotler, J.A. Caslione, Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, tłum. D. Bakalarz, Warszawa 2009, s. 31.
 71. P. Błaszczyk, Odpowiedzialność odszkodowawcza menedżerów spółek a przekroczenie tzw. dopuszczalnego ryzyka gospodarczego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2009, z. 11, s. 37-43;
 72. J. Bizon-Górecka, Inżynieria niezawodności i ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Bydgoszcz 2001;
 73. J. Bizon-Górecka, Modelowanie struktury systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ujęcie holistyczne, Bydgoszcz 2007;
 74. T.T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem handlowym, finansowym i produkcyjnym, Gdańsk 2002;
 75. T.T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa 2005, s. 84 i nast.
 76. A. Banasiński, Ubezpieczenia gospodarcze, Warszawa 1993, s. 73;
 77. Vademecum ubezpieczeń gospodarczych, red. T. Sangowski, Poznań 2000, s. 45.
 78. Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce, red. S. Kasiewicz, Warszawa 2011.
 79. S. Kasiewicz, B. Lepczyński, Monitorowanie ryzyka jako narzędzie zarzadzania strategicznego, [w:] Czas na pieniądz. Zarzadzanie finansami. Współczesne wyzwania teorii i praktyki, red. D. Zarzecki, Szczecin 2011 (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński, nr 640);
 80. P. Kardas, [w:] A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks karny. Część szczególna, t. III: Komentarz do art. 278-363 k.k., red. A. Zoll, Kraków 2006, komentarz do art. 296 k.k., teza 61, s. 545.
 81. Ł. Gasiński, Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych - miernik staranności, [w:] Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005, s. 503.
 82. K. Osajda, Niewypłacalność spółki z o.o. Odpowiedzialność członków zarządu wobec jej wierzycieli, Warszawa 2014, s. 137, 138;
 83. A. Kappes, Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2009, s. 151, 152
 84. P. Wołowski, Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za zaniechanie w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, "Prawo Spółek" 2010, nr 1, s. 49-57.
 85. E. Hryniewicz, Delegacja obowiązków a odpowiedzialność karna, "Studia Prawnicze" 2013, nr 1, s. 147-164.
 86. Z. Kukuła, Glosa do wyroku s. apel. z dnia 26 listopada 2009 r., II AKa 255/09, "Prawo Spółek" 2011, nr 5, s. 52-55.
 87. K. Oplustil, Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz odpowiedzialność za jego niezłożenie w świetle znowelizowanego prawa upadłościowego, cz. I, "Przegląd Prawa Handlowego" 2016, nr 2, s. 5-11.
 88. Z. Kukuła, Glosa do postanowienia SN z dnia 8 stycznia 2013 r., III KK 117/12, "Przegląd Sądowy" 2014, nr 3, s. 120-124.
 89. T. Grzegorczyk, A. Gubiński, Prawo wykroczeń, Warszawa 1996 s. 26;
 90. E. Garçon, V. Peltier, Droit de la peine, Paris 2010, s. 142 i nast.
 91. J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2004, s. 86; J. Potulski, Glosa do postanowienia SN z dnia 17 grudnia 2003 r., V KK 222/03, "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa" 2005, nr 3, s. 115-124.
 92. S. Ociessa, [w:] Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, red. A. Witosz, A.J. Witosz, Warszawa 2014, s. 139-140;
 93. A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2011, komentarz do art. 21, nb. 6
 94. Z. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2013, komentarz do art. 21, nb. 3;
 95. Z. Świeboda, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2006, komentarz do art. 21, pkt 4 i 5.
 96. R. Adamus, Tendencje reformatorskie w zakresie pojęcia niewypłacalności przedsiębiorcy w prawie upadłościowym, [w:] Tendencje reformatorskie w prawie handlowym, red. J. Olszewski, Warszawa 2015, s. 70-72;
 97. P. Zimmerman, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2016, komentarz do art. 21, nb. 6.
 98. A. Olszewski, Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z uwzględnieniem rozwiązań przyjmowanych na tle prawa niemieckiego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2015, nr 3, s. 46-47;
 99. T. Szczurowski, Wadliwość czynności prawnych spółek kapitałowych na tle sankcji kodeksu cywilnego, Warszawa 2012, s. 66.
 100. M. Szczepaniec, Wybór optymalnej kary w świetle sądowych dyrektyw wymiaru kary, "Prokuratura i Prawo" 2014, nr 3.
 101. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 226.
 102. K. Działocha, Równość wobec prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, [w:] Zasada równości w orzecznictwie trybunałów konstytucyjnych, red. L. Garlicki, J. Trzciński, Wrocław 1990, s. 141-158.
 103. Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998, s. 71.
 104. S. Żółtek, Prawo karne gospodarcze w aspekcie zasady subsydiarności, Warszawa 2009, s. 191.
 105. O. Górniok, Środki zapobiegania przestępczości gospodarczej w zaleceniach Rady Europy, "Państwo i Prawo" 1992, z. 10, s. 24-25
 106. S. Gabryszewski, T. Oczkowski, Zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej, "Prokuratura i Prawo" 1996, nr 12, s. 52
 107. W. Dadak, Ryzyko wiktymizacji uczestników obrotu gospodarczego przestępstwami gospodarczymi, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2010, nr 2, s. 111.
 108. P. Ochman, Ochrona działalności bankowej w prawie karnym gospodarczym. Przepisy karne ustaw bankowych, Warszawa 2011, s. 117-121.
 109. B. Janiszewski, Dolegliwość jako element współczesnej kary kryminalnej, [w:] Przestępstwo, kara, polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tadeusza Kaczmarka, Kraków 2006, s. 302
 110. M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1994, s. 433;
 111. B. Wróblewski, Penologia. Socjologia kar, t. 1, Wilno 1926, s. 185 i nast.;
 112. I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1978, s. 244-245;
 113. W. Świda, Prawo karne, Warszawa 1978, s. 256;
 114. A. Marek, Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1997, s. 232-233;
 115. J. Kochanowski, Subiektywne granice sprawstwa i odpowiedzialności karnej, Warszawa 1985, s. 5-17
 116. M. Królikowski, Sprawiedliwość karania w społeczeństwach liberalnych - zasada proporcjonalności, Warszawa 2005, s. 1.
 117. A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2003, s. 239-240
 118. T. Kaczmarek, Ogólne dyrektywy wymiaru kary w teorii i praktyce sądowej, Wrocław 1980
 119. System Prawa Karnego, t. 6: Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, red. M. Melezini, Warszawa 2010, s. 405 i nast.
 120. Nowe kodeksy karne z 1997 r. z uzasadnieniami, red. I. Fredrich-Michalska, B. Stachurska-Marcińczak, Warszawa 1997, s. 152 i nast.
 121. K. Buchała, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1-116 k.k., red. K. Buchała, A. Zoll, Kraków 1998, s. 389;
 122. Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. A. Zoll, Kraków 2004, s. 808-809.
 123. W. Zalewski, O pojmowaniu sprawiedliwości w prawie karnym, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2005, t. XIV, s. 1103.
 124. C. Beccaria, O przestępstwach i karach, tłum. E.S. Rappaport, Warszawa 1959, s. 88;
 125. M. Cieślak, Zasada humanitaryzmu jako naczelna dyrektywa w sferze prawa karnego, "Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji UG" 1985, nr 13, s. 90.
 126. R. Giętkowski, Zasada osobistej odpowiedzialności karnej, "Państwo i Prawo" 2009, nr 5 s. 73 i nast.
 127. M. Rams, Glosa do uchwały SN z dnia 3 marca 2009 r., I KZP 30/08, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2009, z. 2;
 128. Z. Barwin, Glosa do uchwały SN z dnia 3 marca 2009 r., I KZP 30/08, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2009, z. 3;
 129. R. Kierzynka, T. Ostropolski, Glosa do uchwały SN z dnia 3 marca 2009 r., "Europejski Przegląd Sądowy" 2010, nr 8;
 130. D. Dąbrowski, Glosa do uchwały SN z dnia 3 marca 2009 r., "Europejski Przegląd Sądowy" 2010, nr 8;
 131. A. Drozd, Ochrona danych osobowych pracownika (kandydata) po nowelizacji kodeksu pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 1, s. 25;
 132. B.J. Stefańska, Zatarcie skazania, Warszawa 2014, s. 47-54;
 133. B.J. Stefańska, Prawne i społeczne skutki skazania (część pierwsza), "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2008, nr 1
 134. B.J. Stefańska, Prawne i społeczne skutki skazania (część druga), "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2008, nr 2.
 135. M. Dąbroś, Prawny skutek skazania za przestępstwo wymienione w art. 18 § 2 k.s.h. jako ograniczenie zdolności prawnej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2014, nr 8, s. 29 i nast.
 136. R. Pawlik, Kara a dolegliwość w obrocie gospodarczym - kilka uwag w kontekście art. 18 § 2 k.s.h. [złożono do druku].
 137. A. Michór, W sprawie skutków naruszenia art. 18 § 2-3 k.s.h., "Rejent" 2010, nr 2, s. 50 i 51
 138. J. Naworski, [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 1: Tytuł I: Przepisy ogólne. Tytuł II: Spółki osobowe, red. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Warszawa 2010, s. 190;
 139. M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2013, s. 58.
 140. A. Michnik, Komentarz do art. 21(a) ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, LEX/el. 2013.
 141. R. Uliasz, Glosa do wyroku SN z dnia 10 stycznia 2008 r., IV CSK 356/07, LEX/el. 2012
 142. S. Sołtysiński, [w:] S. Sołtysiński et al., Kodeks spółek handlowych, t. I: Komentarz do artykułów 1-150, Warszawa 2006, s. 302
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2680
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu