BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pajewski Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Struktura użytków rolnych jako rolniczy element bioróżnorodności
Structure of Agricultural Land as An Agricultural Component of Biodiversity
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 182-187, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Grunty rolne, Użytki rolne, Rolnictwo
Arable land, Agricultural land, Agriculture
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q1, Q5
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest próba wskazania kluczowych czynników związanych z użytkowaniem gruntów rolnych, mających wpływ na zachowanie bioróżnorodności na terenach wiejskich. Wykorzystano wskaźniki udziału trwałych użytków zielonych, gruntów ugorowanych i odłogowanych oraz powierzchni ekologicznych w strukturze użytków rolnych. Praca ma charakter opisowy i stanowi przyczynek do dalszych rozważań w omawianym obszarze badawczym. Stwierdzono, że struktura użytków rolnych może mieć wpływ na poziom różnorodności biologicznej na terenach wiejskich.(abstrakt oryginalny)

The paper attempts to identify key factors related to the use of agricultural land affecting the preservation of biodiversity in rural areas. Indicators for the share of permanent grassland, fallow land and set aside land and ecological areas in the structure of agricultural land were used. The work is descriptive and is intended to contribute to further consideration in this research area. It was found that the structure of agricultural land can affect the level of biodiversity in rural areas.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gołębiewska Barbara, Aleksandra Chlebicka, Mariusz Maciejczak. 2016. Rolnictwo a środowisko. Bioróżnorodność i innowacje środowiskowe w rozwoju rolnictwa. Warszawa:
 2. Kmiećkowiak Wioletta. 2014. Znaczenie łąk dla ochrony bioróżnorodności. Poznań: WODR, http:// wodr.poznan.pl/component/k2/item/4450-znaczenie- k-dla-ochrony-bior% C3 norodno ci, dostęp 10.06.2017.
 3. Kopiński Jerzy. 2009. "Zmiany intensywności organizacji produkcji rolniczej w Polsce". Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12): 85-92.
 4. Lankoski Jussi, Markku Ollikainen. 2003. "Agri-environmental externalities: A framework for designing targeted policies". European Review of Agricultural Economics 30 (1): 51-75.
 5. Matyka Mariusz. 2012 "Analiza regionalnego zróżnicowania zmian w użytkowaniu gruntów w Polsce". Polish Journal of Agronomy 10: 16-20.
 6. MRiRW. 2006. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu PRO W na lata 2007-2013. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 7. MŚ. 2017. Użytki ekologiczne. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, https://www.mos.gov.pl/srodowisko/ przyroda/formy-ochrony-przyrody/uzytki-ekologiczne, dostęp 20.06.2017.
 8. Musiał Wiesław, Tomasz Wojewodzic. 2015. Regionalne zróżnicowanie rolnictwa rodzinnego w Polsce (wybrane aspekty). Warszawa: SGGW.
 9. Poskrobko Bazyli, Tomasz Poskrobko, Krystyna Skiba. 2007. Ochrona biosfery. Warszawa: PWE.
 10. Sienkiewicz Jadwiga. 2010. "Koncepcje bioróżnorodności - ich wymiary i miary w świetle literatury". Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 45: 9-10
 11. Wasilewska Ewa. 2008. Zmiany w strukturze zasiewów w Polsce w latach 1996-2007. Warszawa: EiOGZ.
 12. Wilkin Jerzy (red.). 2010. Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. Warszawa: IRWiR PAN.
 13. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/agrocenoza;3866404.html, dostęp 18.06.2017.
 14. https://bdl.stat.gov.pl/BDL.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1186
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu