BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skalska Teresa (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Grupa Uczelni Vistula), Koskowski Michał (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Grupa Uczelni Vistula)
Tytuł
Rola organizacji pozarządowych w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym dla potrzeb turystyki
Role of Non-Governmental Organisations in the Management of Cultural Heritage for Tourism Managing Cultural Heritage in the Context of Heritage Tourism
Źródło
Turystyka Kulturowa, 2017, nr 1, s. 68-79, tab., bibliogr. s. 78-79
Słowa kluczowe
Organizacje pozarządowe, Dziedzictwo kulturowe, Turystyka kulturowa, Zarządzanie, Trzeci sektor gospodarki
Non-governmental organisation, Cultural heritage, Cultural tourism, Management, Third sector of the economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę nakreślenia roli organizacji trzeciego sektora w Polsce w zakresie opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym i w zarządzaniu nim dla potrzeb rozwoju turystyki w różnych regionach kraju. Szczegółowe badanie kondycji organizacji pozarządowych w Polsce, przeprowadzone w 2015 r., oraz kwerenda źródłowa wskazują, że zaangażowanie trzeciego sektora w omawianym zakresie jest zjawiskiem pożądanym, choć stosunkowo nowym i silnie zróżnicowanym przestrzennie. Istnieją jednocześnie wyraźne przesłanki, że w obecnych ramach instytucjonalnych i prawnych, a zwłaszcza wobec wspierającej roli instytucji europejskich, znaczenie trzeciego sektora w omawianym zakresie, oraz różnorodność form jego zaangażowania będzie rosnąć. W celu usprawnienia tego procesu w Polsce, autorzy postulują wprowadzenie szeregu ułatwień formalno-prawnych, które umożliwiłyby głębszą współpracę publiczno-prywatno-społeczną. (abstrakt oryginalny)

This paper investigates the role of non-governmental organisations in Poland in the protection and management of tangible and intangible cultural heritage for the benefit of tourism development in various regions of the country. Based on a detailed, country-wide survey of the third-sector in Poland, carried out in 2015, and an extensive literature review it is observed that the involvement of non-governmental organisations in this context is a desired but relatively new and dispersed phenomenon. All the same, the importance of the third-sector participation and the variety of its forms are likely to increase, aided by the current favourable institutional and legal framework in Europe. Accordingly, a range of formal arrangements are suggested in order to improve the efficiency and scope of the public-private-social cooperation in Poland in this regard. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak P., Charycka B., Gumkowska M., 2016, Organizacje pozarządowe działające w sferze turystyki i rekreacji. Raport Stowarzyszenia Klon/Jawor przygotowany na zlecenie Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji, Warszawa
 2. Apostolakis A., Jaffry S., 2007, The effect of cultural capital on the probability to visit cultural heritage attractions. "International Journal of Tourism Policy" nr 1 (1), s. 17-32
 3. Arthur L., Cato M.S., Keenoy M., 2004, Developing an Operational Definition of the Social Economy. Publikacja online: www.uwic.ac.uk [10.08.2016]
 4. Badcock J., 2016, Barcelona to fine Airbnb and HomeAway €600,000 each for offering 'illegal' accommodation. The Telegraph online: www.telegraph.co.uk/news/2016/11/24/barcelona-fine-airbnb-homeaway600000-offering-illegal-accommodation [2.12.2016]
 5. Bourdieu P., 1986 Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, Routledge, London
 6. Europa Nostra, 2005, Cultural Heritage Counts for Europe. Online: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/pdf/023.pdf [10.9.2011]
 7. Fairclough G., 2009, New Heritage Frontiers. [in:] Heritage and Beyond. Launching Colloquoy of the publication on the contribution of the Council of Europe Framework Convention on the value of cultural heritage for society (Faro Convention), Lisbon, Council of Europe. Online: www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/identities/colloque-beyond_en.asp [20.03.2011]
 8. Garrod B., Fyall A., 2000, Managing heritage tourism. "Annals of Tourism Research" nr 27 (3), s. 682-708
 9. Graham B., Ashworth G. J., Tunbridge J. E., 2000, A Geography of Heritage, Arnold, London
 10. Hewison R., 1987, The Heritage Industry: Britain in a Climate of Decline, Methuen, London
 11. ICOMOS, 1999, International Cultural Tourism Charter. Managing Tourism at Places of Heritage Significance. Online version: www. international.icomos.org/charters/tourism_e.htm [21.01.2013]
 12. Koskowski M., 2009, Zamki w Polsce - definicja, sytuacja własnościowa i funkcje. Przyczynek ekonomisty do waloryzacji zamków w Polsce. [w:] M. Lewicka (red.), Zamki, Grody, Ruiny. Waloryzacja i ochrona, Warszawa, PKN ICOMOS, s. 467-475
 13. Kozioł A., Trelka M., Florjanowicz P., 2013, Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych, NID, Warszawa
 14. Królikowska A. (red.), 2006, Finansowanie zwrotne instytucji ekonomii społecznej w Polsce, Raport otwarcia, Bank BISE http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/materialy_sesje_gdansk/sesja_F/krolikowska_finansowanie_zwrotne_ES.pdf [11.12.2016]
 15. Kwaśniewska A., 2014 Naukowe, polityczne i gospodarcze aspekty zainteresowania dziedzictwem kulturowym Kaszubów, "Studia Etnologiczne i Antropologiczne" nr 14, s. 15-27
 16. LaPan C., Barbieri C., 2013 The role of agritourism in heritage preservation, "Current Issues in Tourism" nr 17 (8), s. 666-673
 17. Maroń D., 2013, Trzeci sektor w teorii wielosektorowej polityki społecznej, "Wrocławskie Studia Politologiczne" nr 15
 18. Nieroba E., Czerner A., Szczepański M. (red.), 2009, Między nostalgią a nadzieją. Dziedzictwo kulturowe w ujęciu interdyscyplinarnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole
 19. OECD, 2009, The Impact of Culture on Tourism, OECD Publishing, Paris
 20. Okrasa W., 2016, Sektor trzeci jako przedmiot badań statystyki publicznej: wybrane problemy, Publikacja online: www.stat.gov.pl/cps/rde [14.08.2016]
 21. Oxford Economics, 2010, Economic impact of the UK heritage tourism economy, Final Report, Oxford Economics, Oxford
 22. Poulard F., 2007, Les Écomusées. Participation des habitants et prises en comptes des publics, "Ethnologie française" nr 37
 23. Purchla J. (red.), 2008, Raport na temat funkcjonowania system ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, MKiDZ, Kraków
 24. Rada Europy, 2005, Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, Rada Europy, Strasbourg
 25. Rebanks J., 2010, The price of lemons - World Heritage and economic development. Interview with James Rebanks, "World Heritage" nr 58, s. 79-82, online: www.pfdheritage.com/wh58 [15.10.2011]
 26. Richards G., 1996, The Scope and Significance of Cultural Tourism, [in:] G. Richards (ed.), Cultural Tourism in Europe, CAB International, Wallingford, s. 19-45
 27. Schmidt-Thomé K., 2007, Methods to assess value - glossary, [in:] P. Lehtovuori, K. Schmidt-Thomé, (eds.) Economics and Built Heritage. Seminar proceedigns, Nordic Council of Ministers, Copenhagen, s. 37-38
 28. Stone P. G., 2006, A marriage of convenience? Heritage and tourism working together, "Historic Environment", Australia ICOMOS nr 19 (2), s. 8-12
 29. Suchet A., Raspaud M., 2010 A case of local rejection of a heritage tourism policy: tourism and dynamics of change in Abondance, French Alps, "International Journal of Heritage Studies" nr 16 (6), s. 449-463
 30. Szlendak T., Nowiński J., Olechnicki K., Karwacki A., Burszta W.J., 2012, Dziedzictwo w akcji, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa
 31. The Economist, 2016, Business travellers will be hit hardest by the crackdown on Airbnb, Blog entry: www.economist.com/blogs/gulliver/2016/11/lets-down [2.12.2016]
 32. UNESCO, 1995, Our Creative Diversity, Report of the World Commission on Culture and Development, UNESCO Publishing, Paris
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-4642
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu