BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radlińska Kamila (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Atrakcyjności wiejskich rynków pracy w kontekście konkurencyjności regionalnej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Attractiveness of Labor Markets in Rural Areas in Context of Regional Competitiveness of Zachodniopomorskie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 200-205, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rynek pracy, Konkurencyjność, Wyniki badań
Rural areas, Labour market, Competitiveness, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J43, R23
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Celem badań była ocena atrakcyjności wiejskich rynków pracy w województwie zachodniopomorskim w kontekście konkurencyjności regionalnej. Podstawowe pytanie, na które starano się odpowiedzieć, dotyczyło zróżnicowania przestrzennego atrakcyjności wiejskich rynków pracy i jego wpływu na konkurencyjność regionów. Przedmiot analizy obejmował oszacowanie poziomu atrakcyjności wiejskich rynków pracy w województwie oraz ich ocenę. Podmiotami analizy były wiejskie rynki pracy, tj. rynki pracy gmin wiejskich oraz obszarów wiejskich gmin miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Do oceny atrakcyjności rynków pracy wykorzystano wskaźnik syntetyczny, którego konstrukcję oparto na zmiennych opisujących sytuację na analizowanych rynkach. Atrakcyjność została określona na podstawie danych z 31.12.2015 roku. Zasadniczo wiejskie rynki pracy w województwie zachodniopomorskim charakteryzowały się przeciętnym poziomem atrakcyjności. Regiony zaliczone do najbardziej konkurencyjnych znajdowały się w północnej i wschodniej części województwa, położone były w nieznacznej odległości od lokalnych ośrodków miejskich.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to assess the atractiveness of rural labor markets in the Zachodniopomorskie province. The subject of the analysis included estimation of competitivness level of rural economy in the province. Analysis conducted in rural comunes and in rural areas of urban-rural comunes of the province. Atractivness of rural labor market was determined on the basis of data from 31.12.2015. To assess the atractivness of rural labor markets was used a synthetic indicator. Competitiveness ratio of rural economy was based atractiveness of labor market and lengh of nearest city. In general, rural labor markets in the Zachodniopomorskie province are characterized by averege level of competitiveness and located max 35 km from nearest city.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki Ryszard, Siuta-Tokarska Barbara. 2015. "Konkurencyjność przedsiębiorstw i konkurencyjność gospodarki Polski- zarys problemu". Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 41: 52-66.
 2. Czapiewski Konrad. 2010. Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno- gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim. Warszawa: Wydawnictwo Bernardinum.
 3. Dzikowska Marlena, Gorynia Marian. 2012. "Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa- w kierunku koncepcji eklektycznej?". Gospodarka Narodowa 4 (248): 1-30.
 4. EC. 2016. The EU Regional Competitivness Index. Working Paper 02/2017. http://ec.europa.eu/regional_ policy/sources/docgener/work/201701_regional_competitiveness2016.pdf.
 5. Gawrycka Małgorzata, Anna Szymczak. 2010. "Przestrzenne zróżnicowanie rynków pracy z punktu widzenia popytu na pracę". Współczesna Ekonomia 1 (13): 47-58.
 6. Gorynia Marian, Łaźniewska Ewa (red.). 2009. Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Warszawa: PWN.
 7. Kukuła Karol, Strojny Jacek. 2010. "Ocena konkurencyjności międzynarodowej polskiej branży mięsnej w oparciu o koncepcję atrakcyjności pozycji rynkowej". Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych XI (2): 171-180.
 8. Łaźniewska Ewa, Gorynia Marian. 2012. Konkurencyjność regionalna. Koncepcje - strategie - przykłady. Warszawa: PWN.
 9. Łuniewska Małgorzata, Waldemar Tarczyński. 2006. Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Warszawa: PWN.
 10. OECD. 1996. Globalisation and Competitiveness: Relevant Indicators. STI Working Papers 5. Paris: OECD.
 11. Stanny Monika. 2013. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa: IRWiR PAN.
 12. US. 2016. Województwo Zachodniopomorskie 2016 - podregiony, powiaty, gminy. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 13. WUP. 2017. Bezrobocie w gminach. Szczecin: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, http://www.wup. pl, dostęp 15.03.2017.
 14. Wysocki Feliks, Jarosław Lira. 2003. Statystyka opisowa. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1189
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu