BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kociszewski Piotr (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Kształtowanie oferty na rynku turystyki kulturowej przez organizatorów turystyki (na przykładzie turystów seniorów)
Offer Formation on the Market of Cultural Tourism by Tour Operators (Example of Senior Tourists)
Źródło
Turystyka Kulturowa, 2017, nr 1, s. 80-105, tab., rys., bibliogr. s. 102-104
Słowa kluczowe
Turystyka kulturowa, Rynek turystyczny, Oferta turystyczna
Cultural tourism, Tourism market, Touring offer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W obliczu wielu już szczegółowo omówionych zagadnień dotyczących turystyki kulturowej za przedmiot niniejszego opracowania przyjęto aspekt kształtowania oferty na rynku turystyki kulturowej, z punktu widzenia organizatora turystyki. Celem tekstu jest zatem ukazanie złożoności tego procesu, jak również podkreślenie znaczenia identyfikacji cech potencjalnych odbiorców. W części teoretycznej wskazano m.in. specyfikę funkcjonowania biur podróży - organizatorów turystyki (w aspekcie formalnym i funkcjonalnym). Pokazano również istotę tytułowego kształtowania oferty, podkreślając wagę jej postrzegania m.in. przez pryzmat poszczególnych faz imprezy turystycznej. Ponadto rozważania teoretyczne zilustrowano przykładem, odnosząc kształtowanie oferty do potrzeb, możliwości i oczekiwań konkretnej grupy jej odbiorców i użytkowników - turystów seniorów. Przedstawiono wyniki badań empirycznych - sondażowych, przeprowadzonych z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety wśród osób starszych w Warszawie, Łodzi i Poznaniu (n=610). (abstrakt oryginalny)

In the face of many already discussed in detail issues relating to cultural tourism the subject of this study is the offer formation on the market of cultural tourism, from the point of view of the tour operators. The purpose of the text is therefore to show the complexity of this process, as well as highlight the importance of identifying the characteristics of potential customers. In the theoretical part indicated, among others, the specific functioning of travel agencies - tour operators. Also there is shown is the essence of the title forming the offer, underlining the importance of the perception through the prism of phases of the package. Moreover, theoretical considerations are exemplified by referring forming the offer to the needs, possibilities and expectations of a particular group of its customers and users - senior tourists. There are also presented results of empirical research - survey, conducted using a questionnaire survey among the elderly in Warsaw, Lodz and Poznan (n = 610). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak W., 2007, Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie [w:] Z. Kruczek (red.), Kompendium pilota wycieczek, Wydawnictwo Proksenia, Kraków, s. 7-54
 2. Altkorn J., 1994, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 3. Artyshuk O., 2010, Indywidualne pakiety turystyczne w turystyce kulturowej, "Turystyka Kulturowa", nr 9/2010, s. 4-24
 4. Babbie E., 2013, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 5. Bańko M. (red.), 2007, Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 6. Becker Ch., 1993, Kulturtourismus. Eine Einführung, [w:] Ch. Becker, A. Steinecke (red.) Kulturtourismus in Europa . Wachstum ohne Grenzen? ETI GmbH, Universitat Trier, Trier
 7. Bondos I., 2013, Dlaczego seniorzy stanowią wyzwanie dla marketingu?, "Marketing i rynek", nr 3/2013
 8. Borkowski K., 2007, Pilot a grupa [w:] Z. Kruczek (red.), Kompendium pilota wycieczek, Wydawnictwo Proksenia, Kraków, s. 129-140
 9. Buczkowska K., 2008, Turystyka Kulturowa. Przewodnik Metodyczny, Wydawnictwo AWF, Poznań
 10. Buczkowska K., 2014, Portret współczesnego turysty kulturowego, Wydawnictwo AWF, Poznań
 11. Cybula P., 2005, Umowa o imprezę turystyczną, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa
 12. Dziedzic E., Skalska T., 2012, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce, Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, Warszawa
 13. Encyklopedia zarządzania, 2015, http://mfiles.pl/pl/index.php/Nisza_rynkowa, 14.01.2015
 14. Frydrykiewicz F., 2015, Betlej: zmienia się geografia wyjazdów, "Turystyka", "Rzeczpospolita", http://turystyka.rp.pl/artykul/1219858.html [5.02.2017]
 15. Frydrykiewicz F., 2017, Jest projekt nowej ustawy dla biur podróży, "Turystyka", "Rzeczpospolita", http://turystyka.rp.pl/artykul/1307728.html [5.02.2017]
 16. Gaworecki W. W., 2003, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 17. Gołembski G., 2003, Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce [w:] G. Gołembski (red.), Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 18. Gołembski G., 2007a, Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku [w:] G. Gołembski (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne: ujęcie statyczne i dynamiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 13-27
 19. Gołembski G., 2007b, Zróżnicowanie przedsiębiorstw turystycznych [w:] G. Gołembski (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne: ujęcie statyczne i dynamiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 28-65
 20. Gołembski G., 2009, Przedsiębiorstwo na rynku turystycznym [w:] G. Gołembski (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 245-340
 21. Gospodarek J., 2006, Prawo w turystyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa
 22. Griffin R. W., 2005, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 23. Holloway J.Ch., 1990, The Business of Tourism, 3rd ed., Pitman Publishing, London
 24. Jędrysiak T., 2008, Turystyka Kulturowa, Wydawnictwo PWE, Warszawa
 25. Jędrysiak T., 2009, Turystyka muzealna, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF, Poznań, s. 36-58
 26. Jurek Ł., 2012, Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa
 27. Kachniewska M., 2002, Zarządzanie jakością usług turystycznych, Difin, Warszawa
 28. Kachniewska M., 2006, Modele jakości usług a specyfika produktu turystycznego [w:] A. Nowakowska, M. Przydział (red.), 2006, Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, WSIiZ, Rzeszów
 29. Kachniewska M., 2009, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa turystycznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 30. Kachniewska M., Nawrocka E., Niezgoda A., Pawlicz A., 2012, Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
 31. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie., wydanie II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 32. Kamińska N., 2017, Wszystko może być innowacją, "Wiadomości turystyczne", nr 1, s. 10-11
 33. Kociszewski P. (red.), 2013, Zainteresowanie seniorów turystyką oraz ich udział w turystyce kulturowej, Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, "Turystyka kulturowa", nr 5(2013)
 34. Kociszewski P. (red.), 2015, Wpływ pokolenia baby-boomer na turystykę (kulturową), Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, "Turystyka kulturowa", nr 1(2015)
 35. Kociszewski P., 2011b, Seniorzy jako turyści [w:] M. Kuczera (red.), Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych, Creative Science, Kraków, s. 145-16
 36. Kociszewski P., 2013, Turystyka seniorów jako nowy trend w turystyce - uwarunkowania oferty turystycznej dla seniorów [w:] P. Piotrowski (red.), Trendy w turystyce, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Wydawnictwo Proksenia, wydanie elektroniczne
 37. Kociszewski P., 2016, Oferta turystyczna dla seniorów - jej istota i społeczno-geograficzne uwarunkowania, rozprawa doktorska - wersja niepublikowana, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 38. Konieczna-Domańska A., 2008, Biura podróży na rynku turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN
 39. Koroluk S., 2006, Biuro podróży jako przedsiębiorca [w:] P. Cybula (red.), 2006, Prawo w praktyce biur podróży, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa, s. 19-48
 40. Kowalczyk A. (red.), 2008, Turystyka Kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 41. Kowalczyk A., 2005, Turystyka kulinarna - ujęcie geograficzne, "Turyzm", T.15, zeszyt 1-2, s. 163-186
 42. Kowalczyk A., 2008, Turystyka kulinarna jako element turystyki kulturowej, "Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza" w Warszawie, tom 7, s. 22-30
 43. Kowalczyk A., 2011, Turystyka kulinarna jako potencjalny czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego, "Turystyka i Rekreacja", tom 7, s. 13-26
 44. Kowalczyk A., 2014, Od turystyki 3S do turystyki 3E. Czy to zmiana paradygmatu turystyki masowej [w:] G. Gołembski, A. Niezgoda (red.), 2014, Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 15-28
 45. Krakowiak B., Stasiak A., Włodarczyk B. (red.), 2013, Kultura i turystyka - miejsca spotkań, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź
 46. Kusa R., 2008b, Przyczynowo-skutkowy model konkurencyjności przedsiębiorstw, "Ekonomia menedżerska", 2008, nr 3, s. 57-66
 47. Lewandowska A., 2006, Produkt na rynku usług turystycznych [w:] A. Panasiuk (red.), 2006, Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 74-92
 48. Lisowski A., 2010, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - materiały z wykładu, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
 49. Malchrowicz E., 2011, Polscy touroperatorzy turystyki kulturowej, "Turystyka Kulturowa", nr 9/2011, s. 78-89
 50. Michalska-Dudek I., 2016, Charakterystyka biur podróży w Polsce - touroperatorzy, prezentacja multimedialna - wykład, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, http://www.michalska-dudek.pl/pliki/PPwT6.pdf [23.12.2016]
 51. Mikos von Rohrscheidt A., 2008a, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wydawnictwo GWSHM Milenium, Gniezno
 52. Mikos von Rohrscheidt A., 2008b, Turystyka kulturowa - wokół definicji, "Turystyka Kulturowa", nr 1/2008, Poznań, s. 4-21
 53. Mikos von Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa. Proksenia / KulTour.pl, Kraków Poznań
 54. Milewski D, 2006, Rynek usług turystycznych [w:] Panasiuk A. (red.), 2006, Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 24-44
 55. Niemczyk A., 2010, Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków
 56. Niemczyk A., 2011, Zmiany w zachowaniach turystycznych segmentu dojrzałych konsumentów w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 72 (660), s. 613-626
 57. Niemczyk A., 2012, Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 58. Niezgoda A., Jerzyk E., 2013, Seniorzy w przyszłości na przykładzie rynku turystycznego [w:] G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 32, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 475-489
 59. Niezgoda A., Zmyślony P., 2006, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań
 60. Panasiuk A., 2014a, Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Wydawnictwo Difin, Warszawa
 61. Panasiuk A., 2014b, Wymiary oferty na rynku turystycznym, "Rozprawy naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu", nr 46, s. 119-128
 62. Panasiuk A., 2015, Struktura oferty turystycznej na obszarach przyrodniczo cennych, "Ekonomia i Środowisko, nr 3(54)
 63. Pawlicz A., 2012, E-turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN
 64. Pawlusiński R., 2007a, Gospodarcze aspekty turystyki [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 339-405
 65. Pawlusiński R., 2007b, Biura podróży [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 177-180
 66. Piśko S., 2017, Tajemnice Funduszu - fakty i wątpliwości, "Wiadomości turystyczne", nr 1, s. 16-17
 67. Podgórska J., 2003, Starość ma przyszłość, "Polityka", nr 15, s. 3-15
 68. Pojęcie "biuro podróży" w polskim prawie turystycznym, 2013, http://naprawie.blogspot.com/ 2013/11/pojecie-biuro-podrozy-w-polskim-prawie.html, 20.03.2015
 69. Porter M. E., 1998, On Competition, Boston: Harvard Business Review Press
 70. Przecławski K., 1993, Tourism as a subject of Interdisciplinary Research [w:] D. G. Pearce, R. W. Butler (red.), Tourism research, Critiques, and Challenges, Routledge, London, s. 9-13
 71. Runge J. 2007, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
 72. Segmentacja rynku, 2013, "Encyklopedia Zarządzania", http://mfiles.pl/pl/index.php/ Segmentacja_rynku, 10.03.2015
 73. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, Dz. U. z 2013 poz. 829 ze zmn.
 74. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zmn.
 75. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, Dz. U. z 2014 r. poz. 196 ze zmn.
 76. Walewska D., 2016, Turystyka: wielkie wakacje dzięki 500 Plus, "Rzeczpospolita", http://www.rp.pl/Biznes/309119901-Turystyka-wielkie-wakacje-dzieci-dzieki-500-Plus.html [5.02.2017]
 77. Włodarczyk B., Krakowiak B., Kultura i turystyka - wspólne korzenie, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź
 78. Wołk Z., 1999, Społeczno-kulturalne uwarunkowania aktywności ludzi starszych, "Ruch prawniczy, ekonomiczny i społeczny", nr 1
 79. Woszczyk P., 2009, Rynek usług i dóbr konsumpcyjnych dla seniorów : stan obecny i perspektywy, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", tom 231 - "Przyszłość demograficzna Polski", Łódź, s. 403-417
 80. Zmyślony P., 2001a, Literatura jako podstawa tworzenia produktu turystycznego, "Problemy Turystyki", XXIV (1-2), s. 21-30
 81. Zmyślony P., 2001b, Wpływ sztuki filmowej na rozwój nowych produktów turystycznych w Polsce, "Problemy Turystyki", XXIV (3-4), s. 21-30
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-4642
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu