BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krysiak Zbigniew (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Szacowanie ryzyka kredytowego w modelu opcyjnym
Credit Risk Evaluation Applying Option Model
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1037, t. 1, s. 330-348, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1
Słowa kluczowe
Ryzyko kredytowe, Modelowanie ryzyka kredytowego
Credit risk, Credit risk modelling
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości monitorowania poziomu ryzyka kredytowego i jego zmian dla przedsiębiorstw na podstawie branży budowlanej w Polsce, spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Monitorowanie zostanie dokonane przy wykorzystaniu modelu opcyjnego metodą podobną do stosowanej przez firmę doradczą Moody's - KMV (MKMV). Przedmiotem pracy będzie także zaprezentowanie modelu - wzorca zbudowanego na podstawie firm z branży budowlanej obecnych na GPW, służącego do szacowania ryzyka kredytowego firm budowlanych, których akcje nie są notowane na giełdzie, będących w portfelach kredytowych banków. Na drodze do realizacji wymienionych celów autor stawia następującą tezę: wycena wartości firmy poprzez określenie parametrów rozkładu funkcji gęstości prawdopodobieństwa przy użyciu modelu opcyjnego stwarza możliwości analizowania zachowania się ryzyka kredytowego. Odnosząc się do tezy głównej, autor stawia tezę pomocniczą, że informacje giełdowe mogą posłużyć do wyznaczenia wzorców branżowych wartości firmy wykorzystujących istnienie określonych korelacji pomiędzy pewnymi miarami finansowymi ze sprawozdań finansowych a profilem wartości firmy. Autor uważa, że teza o istnieniu związku pomiędzy wartością firmy, ryzykiem biznesowym a ryzykiem kredytowym jest prawdziwa. W takim wypadku monitorowanie ryzyka kredytowego uzyskuje wysoką rangę także przez fakt, że jest wyznacznikiem ryzyka biznesowego oraz wartości firmy. Ilościowe i jakościowe oszacowanie ryzyka biznesowego i wartości firmy może być weryfikowane lub postrzegane przez pryzmat ilościowej i jakościowej oceny ryzyka kredytowego. Ryzyko biznesowe może być mierzone przy wykorzystaniu funkcji rozkładu gęstości prawdopodobieństwa wartości firmy jako odchylenie standardowe rozkładu. Odchylenie to jest uzależnione od cech branży oraz rodzaju działalności operacyjnej. (fragment tekstu)

The application of the option model for measuring and monitoring credit risk, is presented based on construction companies quoted on Warsaw Stock Exchange. The entire research involve measurements of credit risk evolution over five years horizon (1998 - 2002) for almost 200 companies, and following paper represents a part of these studies. Based on these measurements different charts and tables were created. The average EDF as a credit risk measure was presented for construction companies and construction materials produces sector. The evolution of credit risk was characterized through presentation of standard deviation of EDF over time since 1998 till 2002. Studies performed by the author indicate that presented methodology could be used for monitoring the trends and relative changes in credit risk level between companies and branches. Such conclusion would be essential for emerging markets like Poland were typical application of KMV model is not easy to realize due to lack of long time series of data. Calibration of KMV model for Poland could take few years, so any another approach and possible utilization of option model for credit risk measurement would be very welcome. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Black F., Scholes M.: The Pricing of Options and Corporate Liabilities. ,Journal of Political Economy" 1973 nr 81, s. 637-653.
 2. Copeland Т.: Valuation in Practice. [w:] Recent Trends in Valuation. Red. L. Keuleneer, W. Verhoog. New York: John Wiley&Sons 2003.
 3. Das S.: Credit Derivatives and Credit Linked Notes. New York: John Wiley&Sons 2000.
 4. Damodaran A.: Investment Valuation. New York: John Wiley&Sons 2002.
 5. Deventer D.R., Imai K.: Credit Risk Models & the Basel Accords. Singapore: John Wiley&Sons 2003.
 6. Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski L.: Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym. Warszawa: WIG-Press 2001.
 7. Glantz M.: Managing Bank Risk. San Diego: Academic Press 2002.
 8. Jajuga K.: Modele ryzyka kredytowego a kredyty hipoteczne. [w:] Uwarunkowania i kierunki rozwoju modelowania ryzyka kredytowego wierzytelności hipotecznych. Praca zbiorowa pod redakcją naukową K. Jajuga, Z. Krysiak. Warszawa: Związek Banków Polskich 2003.
 9. Jajuga K.: O systematyzacji modeli ryzyka kredytowego. Poznań: AE 2003.
 10. Keuleneer L., Verhoog W.: Recent Trends in Valuation. New York: John Wiley&Sons 2003.
 11. Krysiak Z.: Ryzyko a koszt kapitału w opcyjnym modelu wyceny firmy. [w:] Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania. Praca zbiorowa pod redakcją J. Duraja. Łódź - Płock: Uniwersytet Łódzki 2003.
 12. Krysiak Z.: Wycena wartości firmy jako narzędzie do pomiaru ryzyka kredytowego. "Rynek Terminowy" 2001 nr 11.
 13. Krysiak Z.: Zastosowanie opcyjnego modelu wyceny firmy do szacowania ryzyka kredytowego - uwarunkowania i szansa rozwoju w Polsce. [w:] Zarządzanie finansami - mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T.1. Red. D. Zarzecki. Szczecin: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego 2003.
 14. Moody 's KMV Pioneers Market-Based Approach to Credit Risk Management. Moody's KMV www.kmv.com 2003.
 15. Nowakowski J., Jagiełło R.: Wybrane modele oceny ryzyka kredytowego. [w:] Banki w Polsce - wyzwania i tendencje rozwojowe. Praca zbiorowa pod redakcją W.L. Jaworski. Warszawa: Poltext 2001.
 16. Pereiro L.E.: Valuation of Companies in Emerging Markets. New York: John Wiley&Sons 2002.
 17. Saunders A., Linda A.: Credit Risk Measurements. New York: John Wiley& Sons 2002.
 18. Schroeck G., Risk Management and Value Creation in Financial Institutions. New York: John Wiley&Sons 2002.
 19. Smithson Ch.: Credit Portfolio Management. New York: John Wiley&Sons 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu