BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kita Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Sektor rolno-spożywczy Chin w świetle liberalizacji światowego handlu rolnego - wyniki symulacji w warunkach równowagi ogólnej
China's Agri-Food Sector in the Context of World Agricultural Trade Liberalization - Simulation's Results Under General Equilibrium Conditions
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 319, s. 70-81, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł rolno-spożywczy, Produkty rolne, Handel produktami rolnymi, Model GTAP, Sektor rolno-spożywczy
Agri-food industry, Agricultural products, Agricultural trade, Global Trade Analysis Project model (GTAP), Agri-food sector
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F17, F47, O11, Q17
streszcz., summ.
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
W artykule przedstawiono stan i możliwe scenariusze rozwoju wymiany handlowej, produkcji, popytu i cen w sektorze rolno-spożywczym Chin w warunkach implementacji nowego porozumienia rolnego wynegocjowanego pod auspicjami WTO. Analizę ex ante wykonano przy wykorzystaniu matematycznego modelu równowagi ogólnej Global Trade Analysis Project (GTAP), a projekcje przeprowadzono w dwóch wariantach symulacyjnych różniących się zakresem liberalizacji handlu rolnego. Rezultaty analizy dowiodły, że nasilenie tendencji zmierzających do uwolnienia światowego handlu rolnego może spowodować między innymi wzrost wartości eksportu i importu większości produktów rolno-spożywczych w Chinach oraz wzrost popytu i spadek cen na te towary.(abstrakt oryginalny)

The article presents the state and possible scenarios for the development of trade, production, demand and prices in the agri-food sector in China in terms of implementation of the new agricultural agreement negotiated under the auspices of the WTO. An ex-ante analysis was carried out with the use of mathematical model of general equilibrium Global Trade Analysis Project (GTAP). The projections were made in two variants differing the scope of liberalization of agricultural trade. The results of the analysis showed that the intensification of the trend leading to the liberalization of agricultural trade may provoke, inter alia, an increase in the value of exports and imports of most agri-food products in China and a growth in demand and fall in prices for these goods as well.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. European Commission (2015), Agri-Food Trade in 2014: EU-US Interaction Strengthened, http://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/map/2015-1_en.pdf (dostęp: 14.06.2015).
 2. FAMMU/FAPA (2014a), Mleko i produkty mleczarskie. Raport Sygnalny, Warszawa.
 3. FAMMU/FAPA (2014b), Światowy Rynek Cukru. Opracowanie Sygnalne, Warszawa.
 4. FAO-OECD (2013), Agricultural Outlook 2013-2022, OECD Publishing, Paris.
 5. FAOSTAT (2016), http://faostat3.fao.org/home/E (dostęp: 20.08.2016).
 6. Fresh Plaza (2013), China Produces Half of Worldwide Vegetables and 30% of Fruit, http://www.freshplaza.com/article/114950/China-produces-half-of-worldwide-vegetables-and-30-procent-of-fruit (dostęp: 14.06.2015).
 7. Gadomski J., Owsiński J. (2008), Ekonometryczny model do badania wpływu unijnej i krajowej polityki rolnej na wyniki polskiego rolnictwa. Założenia i wstępne analizy [w:] A. Kowalski, M. Wigier (red.), Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych, seria: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej: program wieloletni 2005-2009, nr 101, IERiGŻ, Warszawa.
 8. GHI (2012), GAP report. Measuring Global Agricultural Productivity, Global Harvest Initiative.
 9. Ghose B. (2014), Food Security and Food Self-Sufficiency in China: From Past to 2050, "Food and Energy Security", Vol. 3, Issue 2, s. 86-95.
 10. Hawksworth J., Cookson G. (2013), The World in 2050. Beyond the BRICs: A Broader Look at Emerging Market Growth Prospects, PriceWaterHouseCoopers' Report, PricewaterhouseCoopers LLP, https://www.pwc.com/im/en/publications/assets/pwc_world_in_2050_report_january_2013.pdf (dostęp: 7.07.2016).
 11. Hertel T., red. (1997), Global Trade Analysis. Modeling and Applications, Cambridge University Press, Cambridge.
 12. Kita K. (2014), Konkurencyjność polskiego handlu rolno-spożywczego na rynkach krajów spoza Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 13. Orłowski W. (2000), Koszty i korzyści członkostwa w Unii Europejskiej: metody, modele, szacunki, CASE, Warszawa.
 14. Pawlak K. (2013), Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań.
 15. Pawlak K., Poczta W. (2011), Międzynarodowy Handel Rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju, PWE, Warszawa.
 16. Ritzer G. (1983), The McDonaldization of Society, "Journal of American Culture", Vol. 6.
 17. UNCTADStat (2016), http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx (dostęp: 10.04.2016).
 18. World Bank Database (2016), http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS (dostęp: 23.07.2016).
 19. WTO (2008), Revised Draft Modalities for Agriculture, TN/AG/W/4/Rev.4, 6 December.
 20. WTO Statistic Database 2016, http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFView.aspx?Language=E&Country=CN (dostęp: 30.08.2016).
 21. Zhang J. (2011), China's Success in Increasing Per Capita Food Production, "Journal of Experimental Botany", Vol. 62, No. 11, s. 3707-3711.
 22. Zhang W., Wang Q. (2003), Changes in China's Urban Food Consumption and Implications for Trade, Paper prepared for presentation at the American Agricultural Economics Association Annual Meeting Montreal, Canada, July 27-30, 2003, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/21986/1/sp03zh05.pdf (dostęp: 21.04.2015).
 23. Zhou Z., Hongbo L., Cao L. (2014), Food Consumption in China: The Revolution Continues, Edward Elgar Publishing, UK.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu