BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maszewski Filip (Uniwersytet Łódzki), Mizera-Pęczek Patrycja (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zachowania ekonomiczne a twórczość w procesie podejmowania decyzji w świetle biografii artystów
Economic Behavior a Professional Elections under the Biography of Artists
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 22, s. 59-66, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Zachowania społeczne, Ekonomia behawioralna, Psychologia
Decision making, Social behaviour, Behavioral economics, Psychology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że w większości sytuacji zachowanie człowieka jest subiektywnie uzasadnione. Postępowanie człowieka jest złożonym efektem jego sytuacji ekonomicznej, psychologicznej i społecznej, stąd też, autorzy opracowania, będą starali się wskazać, iż interpretacja zachowań człowieka, powinna w zdecydowanej większości uwzględniać czynniki ludzkie (m.in. emocjonalne). Autorzy niniejszego opracowania dostrzegają, że twórczość artystyczna jest szczególną determinantą zachowań człowieka, które przez pryzmat zachowań ekonomicznych wydają się irracjonalne. Struktura referatu jest podporządkowana realizacji celu. W pierwszej części artykułu autorzy porównują założenia takich subdyscyplin jak: ekonomia behawioralna czy psychologia ekonomiczna, a następnie ilustrują swoje rozważania dotyczące irracjonalności wyborów przykładami z biografii znanych artystów. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to show that in most cases, human behavior is subjectively justified. Proceedings man is a complex result of its economic, psychological and social, and therefore, the authors will try to point out that the interpretation of human behavior, should take into account the vast majority of human factors (including emotional). The authors of this study recognize that artistic creativity is a special determinant of human behavior, which through the prism of economic behavior seem irrational. The structure of the paper is subordinate to the objective. In the first part of the article the authors compare the assumptions of sub-disciplines such as behavioral economics and economic psychology and illustrate his thoughts on irrational choices examples of biographies of famous artists. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk A. (2013), Mikroekonometryczne metody i badania preferencji konsumenta, C.H Beck, Warszawa.
 2. Friedman D. (2008), Ukryty ład. Ekonomia życia codziennego, Fijorr Publishing, Warszawa.
 3. Graczyk A. (2010), Konsument w teorii i praktyce gospodarczej: ekonomia - psychologia - prawo, "Ekonomia i Prawo", vol. 2, nr 1.
 4. Księżyk M. (2012), Ekonomia, podejście historyczne i prospektywne, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 5. Mansfield E. (2002), Podstawy mikroekonomii, Placet, Warszawa.
 6. Mirski A. (2013), Ekonomika kreatywności w zarzadzaniu kulturą, "Zarządzanie w Kulturze" 13, z. 1.
 7. Nogal P. (2013), Racjonalność ekonomiczna w kontekście teorii użyteczności, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 8. Nowy Słownik Ekonomiczny Przedsiębiorcy (2004), Wyd. Znicz, Waszawa-Szczecin.
 9. Rudnicki L. (1996), Zachowania konsumentów na rynku, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 10. Senda J. (1998), Podstawowe aspekty racjonalności zachowań konsumenckich, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2.
 11. Solek A. (2010), Ekonomia behawioralna a ekonomia neoklasyczna, "Zeszyty naukowe nr 8", Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.
 12. Throsby D. (2010), Ekonomia i kultura, Warszawa.
 13. Wilkinson N. (2008), An Introduction to Behavioral Economics, Palgrave Macmillan, New York.
 14. Zaleśkiewicz T. (2011), Psychologia ekonomiczna, Wyd. PWN, Warszawa.
 15. http://www.gauguin.fineart24.pl/zyciorys (dostęp: 14.01.2016).
 16. http://www.ikmag.pl/miesiecznik/kobiety_niezapomniane/maria_callas_bogini_opery.html(dostęp: 14.01.2016).
 17. http://www.biography.com/people/claude-monet-9411771 (dostęp: 14.01.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu