BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwowski Mariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Świderska Gertruda Krystyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Możliwości prezentacji modelu biznesu w sprawozdaniu finansowym
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017, nr 3, s. 61-74, rys., tabl., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Sprawozdanie finansowe, Rachunkowość
Business models, Financial statements, Accounting
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieje możliwość przedstawienia w sprawozdaniu finansowym informacji o realizacji modelu biznesu. W tym celu dokonano oceny systemu rachunkowości, obejmuje ona cztery etapy: identyfikację modelu biznesu stosowanego przez przedsiębiorstwo, identyfikację zasad (polityki) rachunkowości przyjętych przez przedsiębiorstwo, ocenę jakości informacji o realizowanym modelu biznesu, przekształcenie raportowanych danych pochodzących z systemu rachunkowości w celu eliminacji zakłóceń w aspekcie realizowanego modelu biznesu. Weryfikacja powyższej oceny została przeprowadzona na podstawie sprawozdań finansowych trzech deweloperów.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bashir M., Verma R. [2017], Why Business Model Innovation Is the New Competitive Advantage, "Journal of Business Strategy", Vol. XIV, No.1, p. 7-17.
 2. Bis J., [2013], Innowacyjny model biznesu - sposób na zwiększenie przewagi konkurencyjnej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Tom XIV, Zeszyt 13, Część II, s. 53-63.
 3. Casadesus-Masanell R., Ricart J.E. [2008], From Strategy to Business Models and onto Tactics, "Long Range Planning", Vol. 43, p. 1-43.
 4. Clauss T. [2016], Measuring business model innovation: conceptualization, scale development, and proof of performance, "R&D Management", Vol. 47, No. 3, p. 385-403.
 5. Disle Ch., Perier S., Bertrand F., Gonthier-Besacier N., Protin P. [2016], Business Model and financial reporting: how has the concept been integrated into the IFRS framework?, "Comptabilité - Contrôle - Audit", Vol. 22, p. I-XXXV.
 6. Dyrektywa [2013], Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz. Urz. Unii Europejskiej, 29.6.2013.
 7. EFRAG [2013], The role of the business model in financial statements. Research paper, European Financial Reporting Advisory Group, Autorité des Normes Comptables and Financial Reporting Council.
 8. IASB [2015], Conceptual Framework for Financial Reporting. Basis for Conclusions. Exposure Draft ED/2015/3, IFRS Foundation.
 9. IIRC [ 2013], Business model. Background paper for , the International Integrated Reporting Council.
 10. Magretta J. [2002], Why business models matter, "Harvard Business Review", May, p. 86-92.
 11. MSSF ZK [2011], Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej, IFRS Foundation.
 12. Palepu K.G., Healy P.M., Peek E. [2010], Business Analysis and Valuation. IFRS Edition: Text and Cases, Second Edition, Cengage Learning EMEA.
 13. Penman S. [2007], Financial Statement Analysis and Security Valuation, Third Edition, The McGraw-Hill, p. 33-44.
 14. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 29.11.2008, z późn.zm.
 15. Sobańska I., Kabalski P. [2010], System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 16. Świderska G.K., Więcław W. (red.) [2016], Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Warszawa, MAC Consulting /Difin.
 17. Taran Y., Boer H., Lindgren P. [2015], A Business Model Innovation Typology, "Decision Sciences", Vol. 46, No. 2, p. 301-331.
 18. Zott C., Amit R.H. [2010], Designing your future business model: An activity system perspective. "Long Range Planning", Vol. 43, p. 216-226.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4693
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu