BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dworak Edyta (University of Lodz, Poland), Grzelak Maria Magdalena (University of Lodz, Poland)
Tytuł
A Summary Assessment of Innovativeness of the New Member States of the European Union
Syntetyczna ocena innowacyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
Źródło
Comparative Economic Research, 2017, vol. 20, nr 3, s. 57-75, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność, Analiza wielowymiarowa
Innovations, Innovative character, Multi-dimensional analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O31, O33, E65
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule została podjęta próba oceny poziomu innowacyjności gospodarek nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w latach 2008-2015, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji gospodarki polskiej. Oceny tej dokonano w oparciu o wskaźnik syntetyczny zbudowany na podstawie statystycznych metod porządkowania liniowego. W artykule przedstawiono również wnioski wynikające z analizy kształtowania się wybranych czynników charakteryzujących innowacyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Do badania wykorzystano dane statystyczne pochodzące z Eurostatu, opisujące innowacyjność gospodarek, ujęte w dwóch obszarach: (a) nauka i technika oraz (b) edukacja i szkolenia. Na podstawie opracowanego rankingu innowacyjności nowych krajów członkowskich UE, zbudowanego w oparciu o wskaźnik syntetyczny, można skonstatować, że najwyższym poziomem innowacyjności wśród 13 rozważanych krajów charakteryzowały się Słowenia, Czechy i Malta. Polska, z wartością wskaźnika syntetycznego powyżej średniej dla badanej grupy krajów, zajęła szóstą pozycję, co świadczy o relatywnie niskim poziomie innowacyjności jej gospodarki. (abstrakt oryginalny)

This paper attempts to assess the level of innovativeness of the economies of the 'new' EU member states1 in the years 2008-2015, with particular attention paid to the position of the Polish economy. This assessment was carried out on the basis of a summary index constructed with the use of statistical methods of linear ordering. The paper also presents conclusions from the analysis of the evolution of selected factors characterizing the innovativeness of the new EU member states. In the conducted analysis, statistical data from Eurostat were used to describe the innovativeness of economies with respect to two areas: (a) science and technology; and (b) education and training. The developed ranking of innovativeness of the new EU Member States, built on the basis of a summary index, makes it possible to state that the countries with the highest level of innovativeness among 13 analyzed countries were Slovenia, the Czech Republic and Malta. Poland's above-average value of the summary index for these countries occupied sixth position in the ranking, which indicates a relatively low level of innovativeness of the Polish economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acs Z.J., Audretsch D.B. (1978), Innovation, Market Structure, and Firm Size, ʻThe Review of Economics and Statisticsʼ, vol. LXIX, no. 4.
 2. Acs Z.J., Audretsch D.B. (1991), Innovation and Size at the Firm Level, ʻSouthern Economic Journalʼ, vol. 57, no. 3.
 3. Balcerzak A.P. (2009), Państwo w realiach "nowej gospodarki", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 4. Czapiński J., Panek F. (ed.) (2014), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia, Warszawa.
 5. Dworak E. (2012), Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce. Ocena, uwarunkowania, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. GUS (2012), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, Warszawa.
 7. Frane A. (2014), The Measuring National Innovation Performance. The Innovation Union Scoreboard Revisited, Springer Briefs in Economics, Springer.
 8. Gatnar E., Walesiak M. (ed.) (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J. (2013), Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Fundacja GAP, Kraków.
 10. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 11. Gromada A., Janyst T., Golik K. (2015), Raport: Kapitał zagraniczny w Polsce - czy jesteśmy gospodarką poddostawcy?, Fundacja Kaleckiego, Warszawa.
 12. Kolenda M. (2006), Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 14. Malina A., Zeliaś A. (1998), On building taxonometric measures on living conditions, ʻStatistics in Transitionʼ, Vol. 3, No. 3, Warszawa.
 15. Mikulec A. (2008), Ocena metod porządkowania liniowego w analizie starości demograficznej, ʻWiadomości Statystyczneʼ, 2008, Nr 6, Warszawa.
 16. Nowakowska A. (red.) (2009), Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, praca zbiorowa pod red., Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
 17. Odrobina A. (2015), Changes in Global Research and Development: Decentralization Or a New Concentration?, ʻCentral European Review of Economics & Financeʼ, vol. 10, No. 4.
 18. Odrobina A. (2016), Structural Barriers to Research and Development Activities in Emerging Markets: the Case of Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary, ʻEconomics and Business Reviewʼ, vol. 2 (16), No. 2.
 19. Okoń-Horodyńska E. (2004), Co z Narodowym Systemem Innowacji w Polsce?, [in:] Okoń-Horodyńska E. (ed.) Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 20. Orłowski W.M. (2013), Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania, PWC, Warszawa.
 21. Ostasiewicz W. (ed.) (1999), Statystyczne metody analizy danych, (wyd. 2), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 22. Płowiec U. (2010), Refleksje o innowacyjności Polski w perspektywie 2020 r., ʻEkonomistaʼ 2010, nr 5.
 23. Skawińska E., Zalewski E. (2009), Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat-Europa-Polska, PWE, Warszawa.
 24. State Of Innovation Union 2012. Accelerating change, Directorate-General for Research and Innovation, European Commission, Brussels 2013.
 25. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki, project, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.
 26. Zeliaś A. (2002), Some notes on the selection of normalisation of diagnostic variables, ʻStatistics in Transitionʼ, Vol. 3, No 5, Warszawa.
 27. Zeliaś A. (ed.) (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.1515/cer-2017-0020
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu