BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tańska-Hus Bożena (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Sprzedaż i dzierżawa gruntów w świetle obowiązujących regulacji prawnych
Sale and Lease of Land in the Light of Applicable Regulations
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 250-255, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Sprzedaż, Dzierżawa gruntów, Regulacje prawne, Gospodarstwa rolne, Ceny ziemi, Czynsz
Sale, Land lease, Legal regulations, Arable farm, Land prices, Rent
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q15, Q24
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie dynamiki sprzedaży i dzierżawy gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Szczegółowej analizie poddano lata 2000-2015. Dokonano również interpretacji obowiązujących uregulowań prawnych w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi ZWRSP. Z badań wynika, że w początkowym okresie przekształceń własnościowych w rolnictwie dużą rolę odegrała dzierżawa rolnicza, a w późniejszych latach stopniowo wzrastała rola sprzedaży gruntów, na co miały niewątpliwie wpływ obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie. Stwierdzono także, że czynnikiem wpływającym na sprzedaż gruntów była ich cena, a przy dzierżawie poziom czynszu dzierżawnego.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article was to present the dynamics of the sale and lease of land from the State Treasury's agricultural resources. Detailed analysis was made in 2000-2015. The interpretation of the existing regulations concerning on the trade in agricultural real estate of the State Treasury's agricultural resources was also interpreted. Research has shown that in the initial period of ownership transformations in agriculture a large role was played by the agricultural lease. In the subsequent years, the role of land sales was gradually increasing, which was undoubtedly influenced by the current legal regulations in this area. The survey also showed that the factor influencing the sale of land is their price, and on rent the level of rent.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Lichorowicz Aleksander. 2005. Dzierżawa gruntów rolnych. [W] Prawo rolne, red. A. Stelmachowski, 156-171. Warszawa: Lexis Nexis.
 2. Marks-Bilska Renata, Roman Kisiel. 2013. Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w unowocześnieniu rolnictwa i obszarów wiejskich. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 3. Minta Stanisław. 2008. "Kondycja produkcyjno-ekonomiczna dzierżawionych gospodarstw wielkoobszarowych na Dolnym Śląsku". Zagadnienie Ekonomiki Rolnej 3: 122-127.
 4. Minta Stanisław, Bożena Tańska-Hus. 2003. "Organizacja i produktywność gospodarstw wielkoobszarowych". Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 90: 351-355.
 5. Niedzielski Eugeniusz. 2012. "Znaczenie dzierżawy w zagospodarowaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa". Roczniki Naukowe SERiA XIV (3): 288-293.
 6. Rynek Ziemi Rolniczej. Stan i Perspektywy. 2001, 2006, 2011, 2016. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 7. Suchoń Aneta. 2012. "Dzierżawa gruntów rolnych jako beneficjent środków unijnych". Roczniki Naukowe SERiA XIV (3): 387-393
 8. Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny. Dz.U, nr 55, poz. 321.
 9. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i zmianie niektórych ustaw. Dz.U. 2001, nr 57, poz. 603.
 10. Ustawa z dnia 11 kwietnia o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. nr 64, poz. 592.
 11. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. nr 233, poz. 1382.
 12. Ustawa z 30 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. nr 0, poz. 585.
 13. Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Dz.U. nr 0, poz. 1159.
 14. Ziętara Wojciech. 2016. "Dzierżawa ziemi w gospodarstwach rolniczych jako podmiotach biogospodarki". Roczniki Naukowe SERiA XVIII (2): 303-309.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1206
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu