BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piasny Beata (Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą
Cultural Conditioning of the Knowledge Management
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2017, nr 38, s. 233-247, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Zarządzanie wiedzą, Wiedza, Kultura, Kulturowe uwarunkowania konsumpcji, Kulturowe uwarunkowania biznesu
Management, Knowledge management, Knowledge, Culture, Cultural framework of consumption, Cultural determinants of business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Organizacje działające w gospodarce opartej na wiedzy odczuwają potrzebę intensywnego wykorzystania narastających w szybkim tempie rezultatów w nauce, technologii, organizacji i zarządzaniu. W tej sytuacji kreowanie systemów zarządzania wiedzą otwiera przed organizacjami nowe możliwości, stanowi podstawę tworzenia oraz utrzymania przewagi konkurencyjnej. Powszechne są dziś opinie, że ważną rolę w procesie zarządzania wiedzą odgrywa kultura organizacyjna, która może wspierać tworzenie i dzielenie się wiedzą, ale może również stanowić poważny czynnik ograniczający. Celem artykułu jest ukazanie związków zarządzania wiedzą z kulturą organizacyjną. Artykuł powstał w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu oraz przemyślenia własne autorki. (abstrakt oryginalny)

Organizations active in knowledge-based economy feel the need for intensive use of ever so fast growing results in science, technology, organization and management. In this situation, the creation of knowledge management systems opens up new possibilities for organizations and gives an opportunity to create and maintain advantage in competitive environment. Opinions that an organizational culture plays an important role in the process of knowledge management which can support creation and sharing of knowledge, but can also be a serious constraining factor are widespread today. The aim of the article is to show the relationships between knowledge management and organizational culture. This article is based on the available literature on this subject as well as the author's own conceptions.
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge-How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press 1998.
 2. Fazlagić J., Zarządzanie różnorodnością a zarządzanie wiedzą, "E-mentor" (2014) nr 1.
 3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa 2004.
 4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Warszawa 2008.
 5. Hatch M.J., Teoria organizacji, Warszawa 2002.
 6. Hofstede G., Kultury i organizacje, Warszawa 2000.
 7. Koźmiński A.K., Jemielniak D., Latusek D., Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji, "E-mentor" (2009), nr 3.
 8. Kukliński A., Kreowanie gospodarki opartej na wiedzy: polska droga z perspektywy OECD, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Materiały na konferencję, Warszawa 2001.
 9. Leonard-Burton D, Wellsprings of Knowledge, Harvard Business School Press, Boston 1995. Murray P., Myers A., The facts about Knowledge. Information strategy - special report, 1997.
 10. Ludwiczyński A., Rola doradztwa w budowaniu systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa 2003.
 11. Mikuła B., Zarządzanie wiedzą klienta jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, "E-mentor" (2016) nr 1.
 12. Miroński J., Wyzwania zarządzania wiedzą w zespołach wirtualnych, "E-mentor" (2014) nr 5 (http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/57/id/1142 - dostęp 31.03.2016).
 13. Morgan G., Obrazy organizacji, Warszawa 1997.
 14. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Warszawa 2000.
 15. Peters T.J., Waterman R.H., Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Warszawa 2000.
 16. Schein E., Organizational Culture and Leadership, San Francisco 1992.
 17. Sikorski C., Sztuka kierowania. Szkice o kulturze organizacyjnej, Warszawa 1986.
 18. Sikorski C., Kultura organizacyjna, Warszawa 2002.
 19. Smircich L., Concepts of culture and organizational analysis, "Administrative Science Quarterly" (1983) nr 3.
 20. Stabryła A., Koncepcja zarządzania wiedzą i rozwojem przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" (2015), nr 1.
 21. Suchodolski B., Wybrane instrumenty wspomagające zarządzanie wiedzą w polskich urzędach administracji samorządowej, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", (2015) nr 1.
 22. Wawrzyniak B., Od koncepcji do praktyki zarządzania wiedzą, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Materiały na konferencję, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu