BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hauke Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Model prywatnej chmury obliczeniowej w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie gminy
Private Cloud Computing Model in the Management Process of Local Self-Government Units at the Municipality Level
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 2017, t. 41 (2), s. 45-62, rys., wykr., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Samorząd terytorialny : organizacja, funkcjonowanie i kierunki rozwoju
Słowa kluczowe
Chmura obliczeniowa, Samorząd terytorialny, Gmina
Cloud computing, Local government, District
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Proces przetwarzania danych jest bardzo silnie zdeterminowany przez technologię informacyjną. Wykorzystywane są rozwiązania, dzięki którym gminy i interesariusze mogą efektywniej realizować zadania. Gminy muszą sobie zdawać sprawę w faktu, że interesariusze przyczyniają się do rozwoju swojego terytorium. Skuteczny, stabilny i spójny proces przetwarzania danych będzie pozytywnie oceniany przez mieszkańców, organizacje, podmioty gospodarcze. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji modelu przetwarzania danych w gminach, który wykorzystuje prywatną chmurę obliczeniową. Biznes od dłuższego czasu stara się pokazywać skuteczność swoich działań dzięki chmurze obliczeniowej. Jednostki o charakterze budżetowym mają w tym zakresie pewne opóźnienia. Z jednej strony mówi się o niedoinwestowaniu gmin w obszar IT a z drugiej strony dane statystyczne (budżety gmin) pokazują, że z roku na rok wydatkowane są coraz większe fundusze na rozwój przetwarzania danych. Brak jest wyraźnie określonej strategii rozwoju IT. Wymiana informacji, szybkość przetwarzania danych powinny być wyznacznikami dla gmin. W przyszłości będzie można posługiwać się pojęciem atrakcyjności gminy, który przełoży się na konkurencyjność. Na dzień dzisiejszy pojęcie konkurencyjności w gminach jest abstrakcyjne. Gminom nie zależy na tym aby być konkurencyjnymi. Jednak świadomość zmian w gminach i ukierunkowanie się na interesariuszy pozwoli na implementację chmury obliczeniowej. Ryzyko wdrożenia rozwiązań opartych o chmurę obliczeniową nie jest duże. Biznes od kilku lat docenia rozwiązania IT oparte o chmurę obliczeniową. Adaptacja do nowych warunków wynikająca ze zmian w otoczeniu nie jest już problemem. Tego typu rozwiązania powinny być jak najszybciej wdrożone w gminach. Wtedy gminy nie będą musiały samodzielnie rozwiązywać problemów, które wynikają między innymi z polityki państwa czy też potrzeb interesariuszy. Zmiana w funkcjonalności systemów informatycznych odbywałaby się w jednym miejscu. Wprowadzenie tej zmiany w czasie rzeczywistym byłaby widoczna w gminach. Zmiana lub modernizacja potrzeb sprzętowych nie wymagałaby uruchamiania na dzień dzisiejszy skomplikowanych procedur, które realizowane są w czasie. Podsumowując, ewolucja w procesie przetwarzania danych powinna jak najszybciej być wprowadzona w jednostkach samorządowych. Jednak przede wszystkim należy przełamać bariery ludzkie, które w znacznym stopniu ograniczają wdrażanie nowych rozwiązań, nie tylko w obszarze IT. (abstrakt oryginalny)

Data processing is very strongly determined by information technology. Solutions are being used to help municipalities and stakeholders to carry out their tasks more effectively. Communities need to be aware of the fact that stakeholders are contributing to the development of their territory. An effective, stable and consistent data processing process will be positively evaluated by residents, organizations, and business entities. The aim of this article is to present the concept of data processing model in municipalities, which uses a private computing cloud. Business has long been trying to show the effectiveness of its operations through a cloud of computing. Budgetary entities have some delays in this regard. On the one hand, there is talk of underinvestment in IT and, on the other hand, statistics (municipal budgets) show that spending on data processing is growing every year. There is no clearly defined IT development strategy. Exchange of information, data processing speed should be the gauge for municipalities. In the future, it will be possible to use the notion of attractiveness of the municipality, which will translate into competitiveness. As of today, the concept of competitiveness in municipalities is abstract. Communes do not care about being competitive. However, the awareness of change in the municipalities and the focus on stakeholders will make it possible to im plement the cloud computing. The risk of implementing solutions based on cloud computing is not great. Business has been praising IT solutions for a few years based on cloud computing. Adaptation to new conditions resulting from changes in the environment is no longer a problem. Such solutions should be implemented as quickly as possible in municipalities. Then the municipality will not have to solve the problems that arise, inter alia, from the state policy or the needs of the stakeholders. The change in the functionality of IT systems would take place in one place. The introduction of this change in real time would be visible in the municipalities. Changing or upgrading hardware needs would not require today's complicated procedures to be implemented over time. In conclusion, evolution in data processing should be introduced as soon as possible in local government units. But above all, it is important to break through human barriers that largely limit the implementation of new solutions, not just in the IT area. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cooter M. (2014), Ultimate Guide to Cloud Computing, London: Dennis Publishing.
  2. Hauke K., (2016), Model przetwarzania w chmurze obliczeniowej w jednostkach administracji publicznej, [w:] M. Pluciński (red.) Obszary gospodarki elektronicznej, Ekonomiczne Problemy Usług nr 123 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, strony:121-136
  3. Hauke K, (2013). Badania studyjne Cloud Computing. [w:] D. Jelonek, T. Turek (red.). Wiedza i technologie informacyjne. Nowe trendy badań i aplikacji (s. 190 - 203). Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej - Wydział Zarządzania.
  4. Hauke K. (2014), Bezpieczeństwo przetwarzania danych w technologii Cloud Computing a administracji publicznej. [w:] J. Gołuchowski, A. Frąckiewicz- Wronka (red.). Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013 (s. 58- 65). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
  5. Hauke K., Owoc M. L. (2010), Modele rozpowszechniania Cloud Computingu w organizacjach. [w:] J. Korczak, I. Chomiak-Orsa, H. Sroka (red.). Systemy informacyjne zarządzania (s. 364-374). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
  6. Kavis M. J. (2014), Architecturing the Cloud, Hoboken: Wiley.
  7. Marinescu D. C., (2013). Cloud Computing - Theory and Practice. Waltham: Morgan Kaufman.
  8. Mateos A., Rosenberg J. (2011), Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Gliwice: Helion.
  9. Mell P., Grance T. (2011), The NIST Definition of Cloud Computing, National Institute of Standards and Technology - U.S. Department of Commerce, Gaithersburg.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-3878
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu