BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuchmacz Bożena (Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Gromadce)
Tytuł
Organizacja instytucji kultury w gospodarce lokalnej
The Role of Cultural Institutions in the Local Economy
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 2017, t. 41 (2), s. 85-100, tab., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Samorząd terytorialny : organizacja, funkcjonowanie i kierunki rozwoju
Słowa kluczowe
Instytucje kultury, Gospodarka lokalna, Organizacja
Cultural institutions, Local economy, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany społeczno-gospodarcze, które zaszły w Polsce na początku lat 90. XX wieku, miały zasadniczy wpływ na formę organizacyjną instytucji kultury. Wspieranie i promocję twórczości, edukacji kulturalnej, inicjatyw kulturalnych oraz opiekę nad zabytkami zaczęła regulować Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) przejęły zobowiązania finansowe lokalnych instytucji kultury (ośrodków i domów kultury, bibliotek, klubów). Na poprawę działania instytucji kultury zasadniczy wpływ miało wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Instytucje kultury uzyskały wówczas możliwość pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych. Celem artykułu jest próba wyeksponowania formy organizacyjnej instytucji kultury w gospodarce lokalnej. (abstrakt oryginalny)

Socio-economic changes that took place in Poland in the early 1990s have had a fundamental influence on the organizational form of the cultural institution. Promoting and promoting creativity, cultural education, cultural initiatives and the care of monuments began to regulate the Act on the Organization and Operation of Cultural Activities. Local government units (municipalities, counties) have taken over the financial obligations of local cultural institutions (centers and houses of culture, libraries, clubs). The improvement of cultural institutions was influenced by Poland's accession to the European Union in 2004. The cultural institutions were thenable to obtain external funding. The aim of this article is to try to highlight the organizational form of cultural institutions in the local economy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brol R., Pojęcie rozwoju lokalnego, [w:] R. Brol (red.), Ekonomika i zarządzanie miastem, Wydanie 2, uzupełnione i poprawione, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 2. Czarnowski S., Kultura, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2005.
 3. Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury, Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury.
 4. Główny Urząd Statystyczny [http://www.statgov.pl], dostęp z dnia 27.04.2017 r.
 5. Handke K., Pojęcie "region" a symbolika "środka", [w:] K. Handke (red.), Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość, Instytut Slawistyki PAN, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1993.
 6. [http://gminagromadka.pl], dostęp z dnia 27.04.2017 r.
 7. Ilczuk D., Ekonomika kultury jako dziedzina badawcza, [w:] Dorota Ilczuk i Sławomir Ratajski (red.), Edukacja poprzez kulturę. Kreatywność i innowacyjność, Polski Komitet ds. UNESCO, Warszawa 2011.
 8. Jung B. (red.), Ekonomika kultury. Od teorii do praktyki, Wyd. Instytut Adama Mickiewicza & Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.
 9. Klamut M., Konkurencyjność gospodarki regionalnej i lokalnej, [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa 2008.
 10. Kosiedowski W., Wprowadzenie do teorii i praktyki rozwoju regionalnego i lokalnego, [w:] W. Kosiedowski (red.), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2005.
 11. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD "Wrzosowa Kraina", Chocianów 2008.
 12. Łagodziński W., Szanse i zagrożenia uczestnictwa w kulturze w latach 1990- 2003 w świetle wyników badań Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2004.
 13. Osiński J., Administracja publiczna a gospodarka regionalna i lokalna, [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa 2008.
 14. Paczoski A., Kreowanie regionalnej i lokalnej polityki gospodarczej na podstawie teorii i koncepcji rozwoju terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 15. Parysek J. J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2001.
 16. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 r. Stan w dniu 31.12.2015 r.
 17. Regulski J., W. Kocoń, M. Ptaszyńska-Wołoczkiewicz, Władze lokalne a rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa 1988.
 18. Rejestr rezerwatów przyrody województwa dolnośląskiego, RDOŚ stan na 18 czerwca 2013 r., [http://rdos.gov.pl], dostęp z dnia 27. 03.2014 r.
 19. Romer P., Economic Growth, [w:] D. R. Bendenson (ed.), The Fortune Encyclopedia of Economics, Time Warner Books, New York 1993.
 20. Słownik języka polskiego, [http://sjp.pwn.pl], dostęp z dnia 27.04.2017 r.
 21. Statystyczne Vademecum Samorządowca 2016, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, [http://www.statgov.pl], dostęp z dnia 27.04.2017 r.
 22. Sztaba S. (red.), Ekonomia od A do Z, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 23. Taylor C.W., Various approaches to and definitions of creativity, R.J. Sternberg (ed.), The nature of creativity. Contemporary psychological perspectives, Cambridge University Press 1988.
 24. Throsby D., Ekonomika kultury i polityka kulturalna: co łączy te dziedziny, [w:] B. Jung, Ekonomika kultury. Od teorii do praktyki, Wydawnictwo Instytut Adama Mickiewicza & Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.
 25. Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - tekst ujednolicony, Dz. U. 1991 Nr 114 poz. 495 z późn. zm.
 26. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym - tekst ujednolicony, Dz. U. 1990 nr 16, poz. 95.
 27. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, tekst ujednolicony, D. U. 1998 nr 96, poz. 603.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-3878
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu