BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sukiennik Jakub (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Dokurno Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Fiedor Bogusław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
System instytucjonalnej równowagi a proces zmian instytucjonalnych z perspektywy zrównoważonego rozwoju
The System of Institutional Equilibrium and the Process of Institutional Change
Źródło
Ekonomista, 2017, nr 2, s. 121-143, bibliogr. 79 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Instytucje, Zmiany instytucjonalne, Równowaga
Sustainable development, Institutions, Institutional changes, Balance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: B15, B25, B52, Q01, Q56
streszcz., summ., rez., Artykuł przygotowany w ramach grantu NCN "Modelowanie optymalnych dynamicznych systemów instytucjonalnej równowagi dla zrównoważonego rozwoju", UMO-2012/05/B/HS4/04170
Abstrakt
Narzędzia analityczne, którymi dysponują nauki społeczne, w tym ekonomia, są dobrze dopasowane do analizy statycznych sytuacji, lecz nie w pełni odzwierciedlają i nie pozwalają zrozumieć niektórych procesów zmieniającego się świata. Autorzy próbują wskazać narzędzia pozwalające analizować proces zmian instytucjonalnych. Artykuł zawiera przegląd najnowszych badań dotyczących znaczenia instytucji w procesach gospodarczych oraz omówienie koncepcji równowagi instytucjonalnej. Równowaga ta jest pojmowana jako harmonijne dopasowanie wzajemne instytucji formalnych i nieformalnych oraz stan, w którym żadna grupa społeczna lub zawodowa nie dąży do zmiany istniejącego porządku instytucjonalnego (lub nie jest w stanie go zmienić). W tym kontekście jednym z najważniejszych zadań państwa jest kreowanie takiego systemu instytucjonalnego, który będzie zapewniał długookresową równowagę, zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

Analytical tools available for social sciences, including economics, are well adjusted to the analysis of static situation but they do not fully explain and do not allow to understand some of the processes in the changing world. This article is an attempt to indicate tools for analysing the process of institutional change, whose importance was already emphasized by H. Simon. The paper presents recent advances on the importance of institutions in economic processes and discusses the concept of institutional equilibrium. This equilibrium is understood as harmonization of formal and informal institutions and the state in which no social group or profession would seek (or is able) to change the existing institutional order. In this context, one of the most important function of the state is to create the kind of institutional system, which will provide long-term equilibrium, consistent with the principles of sustainable development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abson D.J., et al, Walmsley D., Ecosystem Services as a Boundary Object for Sustainability, "Ecological Economics" 2013, nr 103.
 2. Abucewicz M., Narkomania - problem w perspektywie konstruktywistycznej', wyd. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Warszawa 2012.
 3. Ahn T.K., Ostrom E., Walker J., Reprint of: A Common-pool Resource Experiment with Postgraduate Subjects from 41 Countries, "Ecological Economics" 2011, nr 70.
 4. Baumgartner S., Quaas M., What is Sustainability Economics?, "Ecological Economics" 2010, nr 69.
 5. Beca P., Santos R., Measuring Sustainable Welfare: A New Approach to the ISEW, "Ecological Economics" 2010, nr 69.
 6. Bergh van de J.C.J.M., Externality or Sustainability Economics?, "Ecological Economics" 2010, nr 69.
 7. Biswas A.K., Farzanegan M.R., Thum M., Pollution, Shadow Economy and Corruption: Theory and Evidence, "Ecological Economics" 2012, nr 75.
 8. Boehlke J., Kompletność komplementarność i substytucyjność instytucji w przedsiębiorstwie w nowej ekonomii instytucjonalnej, w: Nowa Ekonomia Instytucjonalna. Teoria i Zastosowania, red. S. Rudolf, WSEiP, Kielce 2009.
 9. Borkowska B., Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 10. Brundtland - Commision, Report of the World Commission on Environment and Development, United Nations 1987.
 11. Camacho-Cuena E., Requate T., The Regulation of Non-point Source Pollution and Risk Preferences: An Experimental Approach, "Ecological Economics" 2012, nr 73.
 12. Chang H., Institutions and Economic Development: Theory, Policy and History, "Journal of Institutional Economics" 2011, nr 4.
 13. Coase R.H., Nowa ekonomia instytucjonalna, "Gospodarka Narodowa" 1999, nr 3.
 14. Colomer J.M., Equilibrium Institutions: The Federal-Proportional Trade-Off, "Public Choice" 2014, nr 3/4.
 15. Daly H.E., Farley J., Ecological Economics: Principles and Applications. Washington, Co-velo, Island Press, London 2004.
 16. David P., Path Dependence: a Foundational Concept for Historical Social Science, Cliometrica, "Journal of Historical Economics and Econometric History" 2007, nr 2.
 17. Delacote P., Montagne-Huck C, Political Consumerism and Public Policy: Good Complements against Marker Failures?, "Ecological Economics" 2012, nr 73.
 18. Dokurno Z., Modelowanie kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy, PWN, Warszawa 2017.
 19. Dokurno Z., Fiedor B., Natural Capital Valuation - Recent Advances from the Perspective of Sustainable Development, PWN, Warszawa 2017 (w druku).
 20. Dokurno Z., Fiedor B., Scheuer B., Contemporary Macroeconomics from the Perspective of Sustainable Development, PWN, Warszawa 2017 (w druku).
 21. Dokurno Z., Fiedor B., Scheuer B., Status badawczy ekonomii ekologicznej jako współczesnej heterodoksji ekonomicznej, w: Nauki ekonomiczne: Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, red. B. Fiedor, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2015.
 22. Dzionek-Kozłowska J., Market versus Goverment in the Light of the Discussion About Path Dependence, "Economics and Law", t. VI, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
 23. Eggertsson T, Knowledge and the Theory of Institutional Change, "Journal of Institutional Economics" 2009, nr 2.
 24. Fiedor B., Instytucje formalne i nieformalne w kształtowaniu trwałego rozwoju, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 856, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 40, tom 2, Probłemy współczesnej ekonomii, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
 25. Fiedor B., Ład instytucjonałny dla trwałego rozwoju - próba spojrzenia z perspektywy koncepcji równowagi instytucjonalnej, w: Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji, red. P. Pysz, A Grabska, M. Moszyński, PTE, Warszawa 2014.
 26. Fiedor B., Matysiak A., Roła państwa w ujęciu teorii trwałego rozwoju z punktu widzenia sprawiedliwości ekologicznej, w: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie neołiberałne wobec ekonomicznej roli państwa a polityka społeczno-ekonomiczna, red. U. Zagóra-Jonszta, wyd. AE w Katowicach, Katowice 2004.
 27. Fiedor B., Regulacja ekologiczna jako rodzaj regulacji publicznej w gospodarce rynkowej -ujęcie normatywne a ekonomia polityczna regulacji, "Studia Ekonomiczne" 2003, nr 4.
 28. Figge F, Hahn T, Sustainable Value Added: Measuring Corporate Contributions to Sustain-ability beyond Eco-efficiency, "Ecological Economics" 2004, nr 48(2).
 29. Fleurbaey M., Blanchet D., Beyond GDP: Measuring Welfare and Assessing Sustainability, Oxford University Press, Oxford 2013.
 30. Florensa M.C., Institutional Stability and Change. A Logic Sequence for Studying Institutional Dynamics, The Commons in an Age of Global Transition: Challenges, Risks and Opportunities, Oaxaca 2004.
 31. Fukuyama E, State - Building. Governance and World Order in 21st Century, Cornell University Press, Ithaca 2004.
 32. Garbicz M., Staniek Z., Mikroekonomia. Problemy zawodności rynku, Wyd. Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2009.
 33. Greif A., Cultural Beliefs and the Organization of Society: A Historical and Theoretical Reflection on Collectivist and Individualist Societies, "Journal of Political Economy" 1994, nr 105.
 34. Greif A., Kingston C, Institutions: Rules or Equilibria?, w: Political Economy of Institutions, Democracy and Voting, red. N. Schofield, G. Caballero, Springer, Berlin Heidelberg 2011.
 35. Guimaraes B., Sheedy K.D., A Model of Equilibrium Institutions, Centre for Economic Performance, London School of Economics, Discussion Paper no. 1123, 2012.
 36. Guimaraes B., Sheedy K.D., A Model of Equilibrium Institutions, European Summer Symposium in International Macroeconomics (ESSIM), London 2010.
 37. Jakubowski R.M., Kuśmierczyk P., The Expenmental Studies on Efficiency of Market Institutions, "Ekonomia", Wrocław 2009.
 38. Jennings P.D., Zandberg P.A., Ecologically Sustainable Organizations: An Institutional Approach, "Academy of Management Review" 1995, nr 20(4).
 39. Kapp K.W., The Nature and Significance of Institutional Economics, "International Review of Social Sciences" 1976, nr 29(2).
 40. Karlsson-Vinkhuyzen S.I., Jollands N., Staudt L., Global Governance for Sustainable Energy: The Contribution of Global Public Goods Approach, "Ecological Economics" 2012, nr 83.
 41. Keefer P., Knack S., Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-country Investigation, "The Quarterly Journal of Economic" 1997, nr 112(4).
 42. Kingston C, Caballero G., Comparing Theories of Institutional Change, "Journal of Institutional Economics" 2009, nr 5(2).
 43. Klimczak B., Mikroekonomia, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 44. Klitgaard K.A., Kraal L., Institutional Change and Ecological Economics: Extending the Exploration of Human Ecology and Human Economy, 2nd Conference on Economic Degrowth for Ecological Sustainability and Social Equity, Barcelona 2010.
 45. Kuosmanen T, Kuosmanen N., How Not to Measure Sustainable Value (and How One Might), "Ecological Economics" 2009, nr 69.
 46. La Porta R., Lopez-de-Silanes F, Schleifer A., The Economic Consequences of Legal Origins, "Journal of Economic Literature" 2008, nr 46(2).
 47. Lekovic V., Interaction of Formal and Informal Institutions - Impact on Economic Success, "Economics and Organization" 2011, nr 8(4).
 48. Lissowska M., Institutions for Market Economy. The Case of Poland, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 49. Meissner N., The Incentives of Pnvate Companies to Invest in Protected Area Certificates: How Coalitions Can Improve Ecosystem Sustainability, "Ecological Economics" 2013, nr 95.
 50. Milgrom P., North D., Weingast B., The Role of Institutions in the Revival of Trade: the Law Merchant, Private ludges, and the Champagne Fairs, "Economics & Politics" 1990, nr 2(1).
 51. Nagase Y., Uehara T, Evolution of Population-resource Dynamics Model, "Ecological Economics" 2011, nr 72.
 52. Nasrallah W.F., Cheaib K.A., Yassine A.A.,A Dynamic Equilibrium Model of How Regulative and Normative Institutions Influence Economic Behaviour and Growth, The Computational Social Science Society of the Americas, 2013; http.V/computationalsocial-science.org/wp-content/uploads/2013/08/NasrallahEtA12013.pdf (dostęp: 18.08.2014).
 53. North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 54. North D.C., Institutions, "Journal of Economic Perspectives" 1991, nr 5(1).
 55. Olson M., The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, Cambridge (MA) 1965.
 56. Ostrom E., Basurto X., Crafting Analytical Tools to Study Institutional Change, "Journal of Institutional Economics" 2011, nr 7(3).
 57. Pejovich S., The Effect of Interaction of Formal and Informal Institutions on Social Stability and Economic Development, "Journal of Markets and Mortality" 1999, nr 2.
 58. Plata M.M., The Institutional Level for Sustainable Development: Exploring Trans-Boundary Governance on Climate Change, "International Journal of Humanities and Social Science" 2013, nr 3(21).
 59. Rodseth K.L., Capturing the Least Costly Way of Reducing Pollution: A Shadow Price Approach, "Ecological Economics" 2013, nr 92.
 60. Rolland G., Understanding Institutional Change: Fast-Moving and Slow-Moving Institutions, "Studies in Comparative International Development" 2004, nr 38(4).
 61. Roseta-Palma C, Ferreira-Lopes A., Sequeira T.N., Exteralities in an Endogenous Growth Model with Social and Natural Capita, "Ecological Economics" 2010, nr 69.
 62. Rumianowska I., Ecological Regulations and Interest Groups in Protection of Natural Environment, "Economics and Law" 2010, nr 6(1).
 63. Safarzyńska K., Evolutionary-economic Policies for Sustainable Consumption, "Ecological Economics" 2013, nr 90.
 64. Scrieciu S.S., Barker T, Ackerman F, Pushing the Boundaries of Climate Economics: Critical Issues to Consider in Climate Policy Analysis, "Ecological Economics" 2013, nr 85.
 65. Slavikova L., Kluvankova-Oravska T, Jilkova J., Bridging Theories on Environmental Governance. Insight from Free-market Approaches and Institutional Ecological Economics Perspectives, "Ecological Economics" 2010, nr 69.
 66. Sneddon C.S.,'Sustainability' in Ecological Economics, Ecology and Livelihoods: a Review, "Progress in Human Geography" 2000, nr 24(4).
 67. Sukiennik J., Cele i skutki prohibicji, Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem i finansami, "Wrocławski Biuletyn Gospodarczy" 2012, nr 43, Wrocław 2012b.
 68. Sukiennik J., Państwowa regulacja rynku narkotyków - próba oceny kosztów i korzyści, Praca Doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2015.
 69. Sukiennik J., Prohibicja na rynkach dóbr niekorzystnych społecznie a poziom przestępczości: przegląd piśmiennictwa, "Alkoholizm i Narkomania", Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2012, nr 25(1) (2012a).
 70. Sukiennik J., Regulacja rynku narkotyków a wolność osób, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: 25 lat społeczeństwa obywatelskiego, nr 458, Wrocław 2016.
 71. Sztompka P., Socjologia, Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002.
 72. Vatn A., An Institutional Analysis of Payments for Environmental Services, "Ecological Economics" 2010, nr 69.
 73. Vollan B., Prediger S., Frolich M., Co-managing Common-pool Resources: Do FormalIssue Have to Be Adapted to Traditional Ecological Norm?, "Ecological Economics" 2013, nr 95.
 74. Whittaker J., The Evolution of Environmentally Responsible Investment: An Adam Smith Perspective, "Ecological Economics" 2011, nr 71.
 75. Wilkin J., Institutional Equilibrium. What is About and What is Its Role in the Economy?, "Economics" 2011, nr 3(15).
 76. Williamson O.E., The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, "Journal of Economic Literature" 2000, nr 38.
 77. Woźniak M.G" Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej, w: Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, red. D. Kopy-cińska, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 78. Young O.R., Institutions and Environmental Change: The Scientific Legacy of a Decade of IDGEC Research, Conference on the Human Dimension of Global Environmental Change, Amsterdam 2007.
 79. Zielenkiewicz M., Institutional Environment in the Context of Development of Sustainable Society in European Union Countries, "Quarterly Journal of Economics and Economic Policy" 2014, nr 9(1).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu