BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puczkowski Benedykt (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Kultura pracowników a efektywność ekonomiczna
Employees' Culture and Economic Efficiency
Źródło
Ekonomista, 2017, nr 2, s. 175-203, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Kultura pracy, Efektywność ekonomiczna, Wpływ kulturowy, Analiza czynnikowa
Work culture, Economic efficiency, Cultural influence, Factor analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Z1, I25, J16, O11, M59, M14
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Związki kultury z gospodarką są dosyć dobrze rozpoznane. Istniejąca literatura potwierdza ścisłą zależność miedzy poziomem i rodzajem kultury społecznej i indywidualnej a poziomem i wzrostem efektywności ekonomicznej. Artykuł przedstawia wyniki badania ankietowego, w którym respondenci wskazywali różne efekty kulturowe charakteryzujące pracowników, które rzutują na ich efektywność. Przedmiotem oceny było znaczenie 25 czynników dotyczących kultury ogólnej i ekonomicznej. Analiza czynnikowa wsparta analizą macierzy korelacji pozwoliła wyodrębnić czynniki najbardziej istotne. Wyniki badania (podzielone według płci, wykształcenia i wieku ankietowanych) sugerują, że największy wpływ na efektywność ekonomiczną ma czynnik twórczy (kreatywność i pogłębianie wiedzy). Następne w kolejności są dwa czynniki: zazdrość ludzka i uczciwość pracownicza. Można również mówić o dużym znaczeniu religii w kształtowaniu efektywności. Inne rozważane czynniki kulturowe zdają się mieć mniejszą wagę w kształtowaniu efektywności. (abstrakt oryginalny)

The links between culture and economy are quite well recognized. The existing literature confirms a close relationship between the level and type of social and individual culture and the level and growth of economic efficiency. The paper presents the results of a survey, in which the respondents indicated various cultural characteristics of the employees which influence their efficiency. The evaluation encompassed 25 factors regarding general and economic culture. Factor analysis supplemented by correlation matrices made it possible to identify the most important factors. The results of the research (subdivided by sex, education and age of the interviewed) suggest that creativity and continued learning are most important for economic efficiency. Honesty, but also envy, are the next in the ranking. Religion seems to be also quite important. Other cultural factors distinguished in the study seem to be less important in shaping the efficiency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktas E., Cicek I., Kiyak M., The Effect of Organizational Culture on Organizational Efficiency: The Moderating Role of Organizational Environment and CEO Values, "Procedia Social and Behavioral Sciences" 2011, nr 24.
 2. Balan M., Vasile V, Cultural Determinants of Economic Performance in Romania, "Procedia - Social and Behavioral Sciences" 2015, nr 188.
 3. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiany, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 4. Dow G.K., Reed C.G., The Origins of Sedentism: Climate, Population, and Technology, "Journal of Economic Behavior& Organization" 2015, nr 119.
 5. Frątczak E., Gołata E., Klimanek T., Wielowymiarowa analiza statystyczna, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 6. Hofstede G., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 7. Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja. Kontrowersje. Aplikacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 8. Koch A., Nafziger J., Nielsen H.S., Behavioral Economies of Education, "Journal of Economic Behavior & Organization" 2015, nr 115.
 9. Panek T., Zwierzchowski J., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 10. Sharp L., Macrorie R., Turner A., Resource Efficiency and the Imagined Public: Insights from Cultural Theory, "Global Environmental Change" 2015, nr 34.
 11. Soares A., Farhangmehr M., Shoham A., Hofstede's Dimensions of Culture in International Marketing Studies, "Journal of Business Research" 2007, nr 60.
 12. Soledad-Castaño M., Méndez M.T., Galindo M.A., The Effect of Social, Cultural, and Economic Factors on Entrepreneurship, "Journal of Bussines Research" 2015, nr 68.
 13. Soloma A. Influence of the Form of Bank Sponsoring Applied on the Decisions of Entrepreneurs Concerning their Choise of the Bank, "Olsztyn Economic Journal" 2010, nr 5(2).
 14. Tomer J.F., What Is Behavioral Economics?, "The Journal of Socio-Economics" 2007, nr 36.
 15. Wyrwicka M.K., Stasiuk A., Drzewiecka M., Masadyński M., Assessment of Organisational Culture as an Element Supporting Change Management in the Enterprise, w: Knowledge Management and Organizational Culture of Global Organization, red. K. Grzybowska, M.K. Wyrwicka, Poznań 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu