BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowaleski Jerzy T. (University of Lodz, Poland), Majdzińska Anna (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Demographic Determinants of Potential Labour Force Substitution in Poland and Europe
Demograficzne uwarunkowania zastępowalności potencjalnych zasobów pracy w Polsce i w Europie
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2017, nr 12 (2), s. 163-179, rys., tab., bibliogr. s. 178-179
Słowa kluczowe
Zasoby pracy, Starzenie się społeczeństw, Struktura demograficzna, Prognozy demograficzne
Labour resources, Ageing of the population, Demographic structure, Demographic forecasts
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono bilanse potencjalnych zasobów pracy w krajach europejskich, wynikające z napływu młodych roczników do grupy 15 lat i więcej oraz odpływu poza rynek pracy roczników w wieku 65+ lat. Celem analizy jest ocena zastępowalności (rotacyjności) obecnych i przyszłych potencjalnych zasobów pracy w krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Polski (w której przypadku analizy są prowadzone na poziomie województw i powiatów). (abstrakt oryginalny)

This article presents the levels of the potential labour force in European countries resulting from the inflow of young cohorts into the age group 15+ and the outflow of people aged 65 years and older from the labour market. The purpose of the analysis is to assess the replacement of the present and future potential labour force in European countries, particularly in Poland. This study is at the level of voivodeships and poviats. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych. 2015. GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (access: 15.07.2016).
 2. Dańska-Borsiak В., Laskowska I., Olejnik A. 2014. Prognozy liczby pracujących w przekroju województw i grup zawodów. Polityka Społeczna, Prognozowanie zatrudnienia, 1. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 3. International handbook of population aging, 2009. Ed. Uhlenberg P., Springer, NY.
 4. Jóźwiak J. 2013. Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce. In: Rynek pracy wobec zmian demograficznych. Ed. M. Kiełkowska. Zeszyty Demograficzne, 1, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 5. Kaa D.J. van de. 2002. The idea of a Second Demographic Transition in Industrialized Countries. Paper presented at the Sixth Welfare Policy Seminar of the National Institute of Population and Social Security, Tokyo, Japan, 29 January, http://www.ipss.go.jp/webj-ad/WebJournal.files/popu-lation/2003-4/Kaa.pdf (access: 10.09.2016).
 6. Kotowska I.E. 1999. Drugie przejście demograficzne i jego uwarunkowania. In: Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego. Ed. I. Kotowska. Monografie i opracowania, 461, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 7. Kryńska E., Kwiatkowski E. 2013. Podstawy wiedzy o rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Kurkiewicz J. 2008. Teoria drugiego przejścia demograficznego jako koncepcja wyjaśniająca przemiany zachowań demograficznych społeczeństwa rozwiniętego. In: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb. Eds. J. Kurkiewicz, B. Podolec. Prace z zakresu statystyki i demografii, 1, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 9. Kwiatkowski E., Włodarczyk P. 2014. Podstawy teoretyczne analiz i prognoz rynku pracy. Polityka Społeczna, Prognozowanie zatrudnienia, 1, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 10. Lesthaegher R.J. 2010. The unfolding story of the second demographic transition. Research report 10-969, January, Population Studies Center, University of Michigan, Institute for Social Research, http://www.psc.isr.umich.edu/pubs/pdf/rr10-696.pdf (access: 10.09.2016).
 11. Podogrodzka M. 2015. Wpływ zmian struktury wieku ludności na zasoby pracy w Polsce. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 1(35), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 12. Prognoza ludności na lata 2014-2050. 2014. GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html (access: 15.07.2016).
 13. Rocznik Demograficzny 2015. 2015. GUS, Warszawa.
 14. Uhlenberg P. 2005. Demography of aging. In: Handbook of population. D.L. Poston, M. Micklin. Kluwer Academic/Plenum Publisher, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu