BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polek-Duraj Kornelia (Opole University of Technology)
Tytuł
Social Responsibility as a Determinant in the Improvement of Organizational Competitiveness (Case Study)
Odpowiedzialność społeczna jako czynnik poprawy konkurencyjności organizacji (studium przypadku)
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2017, nr 12 (2), s. 213-223, tab., bibliogr. s. 223
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Konkurencyjność, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Social Responsibility, Competitiveness, Industrial enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Stopień zaangażowania polskich firm, zwłaszcza mikro, małych i średnich, w działalność zgodną z ideą odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw jest stosunkowo niewielki. Z jednej strony może to wynikać ze słabej znajomości tej koncepcji, a zwłaszcza korzyści jakie dzięki niej można osiągnąć (m.in. poprawa wizerunku, wzrost konkurencyjności, możliwość wdrażania innowacji), a z drugiej z konieczności ponoszenia, zwłaszcza na początku, niezbędnych kosztów, których zwrot nie jest odczuwalny przez przedsiębiorstwo natychmiast. Celem artykułu jest ukazanie sposobu wdrażania koncepcji odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw oraz jej wpływu na poprawę konkurencyjności badanej firmy. Analizę przeprowadzono w największym zakładzie przerobu drewna na Opolszczyźnie. (abstrakt oryginalny)

The level of involvement of Polish companies, especially micro, small and medium-sized ones, in their activities consistent with the concept of Corporate Social Responsibility is relatively small. On the one hand, it may be due to poor knowledge concerning this subject, especially about the benefits that derive from it, and what can be achieved (e.g. improved image, increased competitiveness, the ability to innovate). On the other hand, there is a need to bear, particularly in the beginning, the necessary costs, and this reimbursement is not immediately felt by the company. The aim of this article is to present a way of implementing the concept of Corporate Social Responsibility and its impact on improving the competitiveness of the audited company. The analysis was carried out at the largest wood processing plant in the Opole region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J. 2009. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 2. Berman S., Jonem T., Wicke A.C. 1999. Convergent Stakeholders Theory. Academy of Management Reviev, 24(2): 206- 221.
 3. Bernatt M. 2009. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 4. Biznes, etyka, odpowiedzialność. 2012. Ed. W. Gasparski. PWE, Warszawa.
 5. Polek-Duraj K. 2011. Społeczna odpowiedzialność determinantą wzrostu konkurencyjności organizacji (studium przypadku). In: Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena. Eds. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 6. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2015. 2016. GUS, Warszawa.
 7. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2014. 2015. GUS, Warszawa.
 8. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2012. 2013. GUS, Warszawa.
 9. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2010. 2011. GUS, Warszawa.
 10. Wołoszyn J., Stawicka E., Ratajczak M. Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 11. Żemigała M. 2007. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Oficyna Wolters Kluver business, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu