BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamska Agata (Warsaw School of Economics, Poland), Dąbrowski Tomasz J. (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Reputacja jako instytucja : próba konceptualizacji i problemy pomiaru
Reputation as an Institution : An Attempt to Conceptualize and Measure Issues
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2017, vol. 20, nr 2, s. 77-88, bibliogr. 51 poz.
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Instytucje, Wartości i normy etyczne, Ekonomia instytucjonalna, Metody pomiarowe
Institutions, Value and ethical norms, Institutional economics, Measuring methods
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A12, B52, Z13
summ.
Abstrakt
Projektując metodykę badań odnoszących się do wpływu wywieranego przez instytucje, można przyjąć jedną z dwóch zasadniczych orientacji. Pierwsza z nich opiera się na założeniu istnienia silnych, nierozerwalnych powiązań między instytucjami tworzącymi określony system instytucjonalny, których występowanie uniemożliwia dezagregację. W takiej sytuacji wskazane byłoby badanie nie oddziaływania poszczególnych instytucji, lecz związków zachodzących między kształtem matrycy instytucjonalnej a różnymi parametrami ekonomicznymi. Przykładem wykorzystywania tego typu ujęcia są badania nad różnymi odmianami kapitalizmu (Varieties of Capitalism - VoC). Odmienną orientację należałoby przyjąć w przypadku, gdy siła powiązań nie narzuca konieczności rozpatrywania wpływu instytucji w sposób zagregowany lub daje się zidentyfikować instytucje na tyle autonomiczne, że ich oddziaływanie może być analizowane w oderwaniu od pozostałych elementów systemu instytucjonalnego (co nie wyklucza uwzględniania kontekstu tego systemu). Takie ujęcie jest charakterystyczne np. dla badań nad znaczeniem praw własności. W niniejszym artykule przyjęto drugą z prezentowanych orientacji. Jego celem jest bowiem konceptualizacja fenomenu reputacji jako istotnej instytucji regulującej zachowania jednostek, a także przedstawienie problemów związanych z pomiarem samej reputacji oraz wywieranego przez nią wpływu. Przedmiotem analizy jest więc pojedyncza, względnie autonomiczna instytucja i jej oddziaływanie w sferze mikro, mezo i makro. Artykuł ma charakter koncepcyjny.( fragment tekstu)

The article deals with the problem of identifying institutions and measuring them. As an example, reputation was taken into consideration. The analysis leads to the conclusion that reputation could be treated as an institution and could be measured in the context of its impact on economic outcomes. This measurement can be carried out at three levels of detail: micro, meso and macro, of which the third is the least recognized in new institutional economics. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska A., T.J. Dąbrowski, Znaczenie reputacji spółek w różnych systemach ładu korporacyjnego, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 2015, nr 97.
 2. Alchian A.A., H. Demsetz, The Property Right Paradigm, "The Journal of Economic History" 1973, vol. 33, nr 1.
 3. Amable B., The Diversity of Modern Capitalism, Oxford University Press, Oxford 2003.
 4. Bohle D., B. Greskovits, Capitalist Diversity on Europe's Periphery, Cornell University Press, Ithaca and London 2012.
 5. Carmeli A., A. Tishler, Perceived Organizational Reputation and Organizational Performance: An Empirical Investigation of Industrial Enterprises, "Corporate Reputation Review" 2005, vol. 8, nr 1.
 6. Chmielewski P., Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych, Poltext, Warszawa 2011.
 7. Chong D., Reputation and Cooperative Behavior, "Social Science Information" 1992, vol. 31, nr 4.
 8. Coates D., Models of Capitalism. Growth and Stagnation in the Modern Era, Polity Press, Cambridge 2000.
 9. Coleman J.C., Social Capital in the Creation of Human Capital, "American Journal of Sociology" 1988, vol. 94, Supplement.
 10. Commons J.R., Institutional Economics, "American Economic Review" 1931, vol. 21, nr 4.
 11. Dąbrowski T.J., Kształtowanie reputacji banku komercyjnego. Podejście symboliczne i substancjalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 12. Dąbrowski T.J., Problemy pomiaru reputacji jako wartości dla klienta, "Handel Wewnętrzny", listopad-grudzień 2011.
 13. Debating Varieties of Capitalism. A Reader, red. R. Hancké, Oxford University Press, Oxford 2009.
 14. Deephouse D.L., E.J. Ourso, The Effect of Financial and Media Reputations on Performance [w:] Part IV: How Do Reputations Affect Corporate Performance?, "Corporate Reputation Review" 1997, vol. 1, nr 1-2.
 15. Demsetz H., Toward a Theory of Property Rights, "American Economic Review" 1967, vol. 57, nr 2.
 16. Dunbar R.L.M., J. Schwalbach, Corporate Reputation and Performance in Germany, "Corporate Reputation Review" 2000, vol. 3, nr 2.
 17. Eberl M., M. Schwaiger, Corporate Reputation: Disentangling the Effects on Financial Performance, "European Journal of Marketing" 2005, vol. 39, nr 7-8.
 18. Farkas B., The Central and Eastern European model of capitalism, "Post-Communist Economies" 2011, vol. 23, nr 1.
 19. Fombrun C.J., List of Lists: A Compilation of International Corporate Reputation Ratings, "Corporate Reputation Review" 2007, vol. 10, nr 2.
 20. Fuente-Sabaté de la J.M., E. de Quevedo-Puente, Empirical Analysis of the Relationship between Corporate Reputation and Financial Performance: A Survey of the Literature, "Corporate Reputation Review" 2003, vol. 6, nr 2.
 21. Furubotn E.G., R. Richter, Institutions and Economic Theory: The Contribution of the New Institutional Economics, The University of Michigan Press, Ann Arbor 2000.
 22. Greif A., Contract Enforceability and Economic Institutions in Early Trade: The Maghribi Traders' Coalition, "The American Economic Review" 1993, vol. 83, nr 3.
 23. Greif A., Institutions and the Path to the Modern Economy, Lessons from Medieval Trade, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
 24. Gruszewska E., Dezintegracja w zinstytucjonalizowanym świecie, "Ekonomia i Prawo" 2011, vol. VII.
 25. Herbig P., J. Milewicz, To be or not to be ... credible that is: a model of reputation and credibility among competing firms, "Marketing Intelligence & Planning" 1995, vol. 13, nr 6.
 26. Hodgson G.M., Varieties of Capitalism and Varieties of Economic Theory, "Review of International Political Economy" 1996, vol. 3, nr 3.
 27. Hodgson G.M., What Are Institutions?, "Journal of Economic Issues" 2006, vol. 40.
 28. Milgrom P.R., D.C. North, B.R. Weingast, The Role of Institutions in The Revival of Trade: The Law Merchant, Private Judges, and The Champagne Fairs, "Economics and Politics" 1990, vol. 2, nr 1.
 29. Morawski W., Instytucje: oczekiwania i rozczarowania [w:] red. A. Górny, P. Kaczmarczyk, M. Lesińska, Transformacje. Przewodnik po zmianach społecznoekonomicznych w Polsce, Scholar, Warszawa 2016.
 30. Nölke A., A. Vliegenthart, Enlarging the Varieties of Capitalism: The Emergence of Dependent Market Economies in East Central Europe, "World Politics" 2009, vol. 61, nr 4.
 31. North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 32. Ostrom E., A Behavioral Approach to the Rational Choice Theory of Collective Action Presidential Address American Political Science Association 1997, "American Political Science Review" 1998, vol. 92, nr 1.
 33. Ostrom E., E. Schlager, The formation of property rights [w:] Rights to nature: ecological, economic, cultural and political principles of institutions for the environment, red. S.S. Hanna, C. Folke, K.-G. Mäler, Island Press, Washington 1996.
 34. Ostrom E., Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 35. Pejovich S., The Economics of Property Rights: Towards a Theory of Comparative Systems, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1990.
 36. Richman B.D., How Community Institutions Create Economic Advantage. Jewish Diamond Merchants in New York, "Law & Social Inquiry" 2006, vol. 31, nr 2.
 37. Rindova V.P., C.J. Fombrun, Constructing competitive advantage: The role of firm - constituent interactions, "Strategic Management Journal" 1999, vol. 20, nr 8.
 38. Roberts P.W., G.R. Dowling, Corporate reputation and sustained superior financial performance, "Strategic Management Journal" 2002, vol. 23, nr 12.
 39. Sapir A., Globalization and the Reform of European Social Models, "Journal of Common Market Studies" 2006, vol. 44, nr 2.
 40. Schulz N., F. Parisi, B. Depoorter, Fragmentation in Property: Towards A General Model, "Journal of Institutional and Theoretical Economics" 2002, vol. 158, nr 4.
 41. Sztompka P., Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016.
 42. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
 43. The Economics of Property Rights, red. E. Furubotn, S. Pejovich, Ballinger Publishing, Cambridge 1974.
 44. Varieties of Capitalism in Post-Communist Countries, red. D. Lane, M. Myant, Palgrave Macmillan, London 2007.
 45. Varieties of Capitalism: the Institutional Foundations of Comparative Advantage, red. P.A. Hall, D. Soskice, Oxford University Press, Oxford 2001.
 46. Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa 2008.
 47. Weigelt K., C. Camerer, Reputation and Corporate Strategy: A Review of Recent Theory and Applications, "Strategic Management Journal" 1988, vol. 9, nr 5.
 48. Williamson O.E. Ekonomia kosztów transakcyjnych: naturalne etapy rozwoju, "Zarządzanie Publiczne" 2015, nr 2.
 49. Williamson O.E., Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives, "Administrative Science Quarterly" 1991, vol. 36, nr 2.
 50. Williamson O.E., Economic Institutions: Spontaneous and Intentional Governance, "Journal of Law, Economics, & Organization" 1991, vol. 7, Special Issue.
 51. Ząbkowicz A., Instytucjonalny kontekst funkcjonowania rynku i organizacyjne formy koordynacji jako elementy nowego paradygmatu w ekonomii, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015, nr 405.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.20.2.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu