BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosicka Beata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Instrumenty organizacyjne polityki turystycznej aglomeracji wałbrzyskiej
Organizations Instruments of Tourism Policy Use by Wałbrzych Agglomeration
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 2017, t. 41 (2), s. 127-141, tab., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Samorząd terytorialny : organizacja, funkcjonowanie i kierunki rozwoju
Słowa kluczowe
Turystyka, Polityka turystyczna, Samorząd gospodarczy w turystyce
Tourism, Tourism policy, Economic self-government in tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wałbrzych
Wałbrzych
Abstrakt
Kreowanie popytu turystycznego i stymulowanie rozwoju podmiotów gospodarki turystycznej stanowi jeden z wyznaczników polityki rozwoju gmin. Samorządy lokalne oddziaływają na sferę turystyki za pomocą szeregu narzędzi. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja instrumentów organizacyjnych polityki turystycznej i analiza porównawcza zakresu i charakteru interwencjonizmu lokalnego w sferze turystyki w aglomeracji wałbrzyskiej. Można wywnioskować, iż stopień instytucjonalnego zaangażowania w sterowanie rozwojem turystyki na poziomie lokalnym jest zróżnicowany w badanych gminach. (abstrakt oryginalny)

Creating the tourism demand and stimulating the development of tourism entities is one of the determinants of the development policy of municipalities. Local authorities affects on the sphere of tourism through a number of instruments. The aim of this paper is to identify organizations tools of tourism policy and a comparative analysis of the scope and nature of the intervention in the sphere of tourism in the Wałbrzych Agglomeration. It can be concluded that the degree of institutional involvement in controlling the development of tourism at the local level is different in the examined municipalities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak W., Współczesne koncepcje i wybrane modele polityki turystycznej, [w:] A. Rapacz (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 50, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o.o., [http://bip.aquazdroj. pl].
 3. Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold", [http://ckkwitold.com.pl].
 4. Budzałek R., Rozwój turystyki jako istotny element polityki rozwoju Łowicza, [w:] R. Gałecki (red.), Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno- Pedagogiczna w Łowiczu, Łowicz 2004.
 5. Drążkiewicz J., Miejsce turystyki w zadaniach gminnego samorządu terytorialnego w Polsce, "Rocznik Żyrardowski" 2009, tom 7.
 6. Dziemianowicz W., Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
 7. Gaworecki W.W., Turystyka, WSE, Warszawa 2007.
 8. Gordon A. (red.), Turystyka w gminie i powiecie, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003.
 9. Kruczek Z., Walas B., Promocja i informacja turystyczna, PROKSENIA, Kraków 2004.
 10. Kruszyński P., Podziemia w Górach Sowich i Zamku Książ, Państwowe Muzeum Gross-Rosen, Wałbrzych 1998.
 11. Liszowska A., Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu - przykład rewitalizacji obiektów poprzemysłowych na cele kulturowe, [w:] "Turystyka kulturowa. 4", 2016.
 12. Majewska J., Instrumenty polityki turystycznej władz samorządowych, "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny", nr 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2012.
 13. Mazurski K. R., Geografia turystyczna Sudetów, Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK, Wrocław 2003.
 14. Mika M., Pawlusiński R., Możliwości współpracy samorządów lokalnych na rzecz rozwoju turystyki w Polsce, "Zeszyty Naukowe WSBiF w Bielsku-Białej", nr 1, Bielsko-Biała 2006.
 15. Nawrot Ł., Zmyślony P., Inwestor czy synergetyk: rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki, w: G. Gałecki (red.), Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej, Wydawnictwo Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, Łowicz 2004.
 16. Panasiuk A., Determinanty i modele kształtowania roli państwa w gospodarce turystycznej, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2013.
 17. Panasiuk A., Michalska K., Wolska A., Polityka turystyczna krajów Unii Europejskiej w zakresie oddziaływania na nierówności społeczne, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 4, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zielona Góra 2016.
 18. Panasiuk A., Szostak D., Kształtowanie lokalnej polityki turystycznej na przykładzie miejscowości nadmorskich, [w:] B. Filipiak, S. Flejterski (red.), Determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Gospodarka morska, turystyka, finanse, Zakład Usług Poligraficznych i Wydawniczych Jacek Plewnia, Szczecin-Darłowo 2004.
 19. Patrzałek L., Funkcje ekonomiczne samorządu terytorialnego w okresie transformacji systemowej w Polsce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 714, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 20. Pawlusiński R., Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2005.
 21. Potocki J., Szczęśniak E., Rozwój przestrzenny wałbrzyskiego zespołu miejskiego i jego wpływ na przemiany systemu przyrodniczego, [w:] T. Markowski, D. Drzazga (red.), System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych, "Studia KPZK PAN", nr 123, Warszawa 2009.
 22. Szromek A., Pomiar funkcji turystycznej obszarów za pomocą wskaźników funkcji turystycznej na przykładzie obszarów państw europejskich, [w:] "Studia Ekonomiczne. 132", Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013.
 23. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz. U. 2015 poz. 1515.
 24. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, Dz. U. 2016 poz. 187.
 25. Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o., Księga jakości systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009, Wałbrzych 2014.
 26. Warszyńska J., Funkcja turystyczna Karpat Polskich, [w:] "Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica. 18", 1985.
 27. Zmyślony P., Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast, PROKSENIA, Kraków 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-3878
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu