BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamosiński Sławomir (Kazimierz Wielki University , Bydgoszcz)
Tytuł
Odpowiedzialność pracodawców wobec rodzin pracowników (na podstawie badań empirycznych)
Employers' Responsibility Towards Employees' Families (an Empirical Study)
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2017, vol. 20, nr 2, s. 117-130, bibliogr. 17 poz.
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Relacje pracodawca-pracownik, Wartości i normy etyczne, Pracodawcy
Enterprise responsibility, Employer-employee relationships, Value and ethical norms, Employers
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J52, Z13
summ.
Abstrakt
Odpowiedzialność pracodawcy wobec rodzin pracowników wynika z jego odpowiedzialności za pracownika, którego zatrudnia. Nie ma ona charakteru odpowiedzialności bezpośredniej. Jest to odpowiedzialność pośrednia, która w zasadzie wynika wprost z zasad moralnych i etycznych. Przyjąć bowiem należy, że nie wszystkie relacje między pracodawcą a pracobiorcą są regulowane przez akty prawa. Znaczna ich część opiera się na wzajemnym zaufaniu stron do siebie, na woli dialogu i szacunku. Nie budzi przy tym wątpliwości fakt, że inny charakter mają relacje między pracodawcą a pracobiorcą, które kształtują się w małej firmie, często rodzinnej, gdzie zarządzanie ma zazwyczaj paternalistyczny charakter, a inaczej te same relacje zachodzą w firmie dużej, w której właściciel z przyczyn obiektywnych nie ma możliwości poznania swoich pracowników. Niemniej jednak w każdej, niezależnie od wielkości, firmie, w moim przekonaniu, pracodawca za obowiązek powinien przyjąć to, że zatrudniając pracownika, bierze odpowiedzialność nie tylko za niego, lecz także za jego rodzinę. Zwracając uwagę na powyższe w niniejszym artykule omówiono w pierwszej kolejności, jak odpowiedzialność wobec rodzin pracowników rozumieją pracodawcy. Oparto się wyłącznie na opiniach wyrażanych przez pracodawców publicznie, w mediach. W drugiej części artykułu, na podstawie badań empirycznych autora, przeprowadzonych wśród pracobiorców, zobrazowano ten sam problem z ich perspektywy. Podstawowe pytanie badawcze sprowadza się do określenia form, w których w praktyce, poza wynagrodzeniem wypłacanym cyklicznie za świadczoną pracę, zdaniem pracowników, najpełniej realizowana jest odpowiedzialność pracodawcy wobec rodzin pracowników. (fragment tekstu)

Employers' responsibility towards employees' families follows from their respon-sibility for the employed person. It is not responsibility of a direct character. It is indirect responsibility that is, in fact, a consequence of moral and ethical princi-ples. It should be assumed that not all relations between the employer and em-ployee are governed by legal provisions. Some of them should be based on mutual trust, on a will for dialogue and respect. Undoubtedly, the relations between em-ployers and employees in small, often family-type companies, where management is of paternalistic character, are often different from relations in a big company, where the owner, for objective reasons, has no opportunity to meet all workers personally. Nevertheless, in any company, regardless of size, in my opinion, the employ-er should take responsibility not only for the employed person, but also for his/her family. Following the above remarks, the way employers understand the concept of responsibility for employees' families is presented in the first part of the paper. The description was based exclusively on opinions expressed by employers in the public media. Only well-known employers were selected, so-called "icons of entrepreneurship". The second part of the paper, based on the author's empirical research conducted among workers employed in the private and public sectors, describes the same problem but from the point of view of employees. The main research question comes down to specifying ways in which an employer's responsibility for an employee's families is best executed, apart from remuneration paid regularly for the performed job. As pointed out by many employees, an employed person would expect the employer to understand the correlation defined by many respondents as "employer awareness" i.e. understanding that family-related prob-lems affect productivity at work. The research proved that employers' awareness of taking responsibility for their employees' families is gradually increasing. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bialik B., Mrok w szwalni, "Wysokie Obcasy" 2014, nr 42 (801).
 2. Chaberski A., Innowacyjne firmy rodzinne w sektorze lotniczym [w:] Raport o innowacyjności sektora lotniczego w Polsce w 2010 roku, red. T. Baczko, Warszawa 2011.
 3. Czy da się robić biznes z Bogiem, z Krzysztofem Jędrzejewskim rozmawiał Filip Kowalik, "Forbes" 2016, nr 1.
 4. Demokracja, wolność i puste kieszenie, z Ryszardem Florkiem rozmawiają Leszek Kostrzewski i Piotr Miączyński, "Gazeta Wyborcza" 2016, 3-4 września, nr 206.8813.
 5. Dusza z ciała biznesmena, z Jackiem Santorskim rozmawia Piotr Gruszczyński, "Tygodnik Powszechny" 2005, dodatek "Ucho Igielne. Przewodnik", 27 marca, nr 5.
 6. Heffernan M., Koniec epoki superkultur, "Gazeta Wyborcza" 2016, 27-28 lutego.
 7. Instytut Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, Sprawa obiektowa "Naprawa", t. VIII, sygn. By 069/1283.
 8. Jacukowicz Z., Etyka wynagradzania [w:] Biznes, Prawo, Etyka, red. W. Gasparski, J. Jabłońska-Bonca, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 9. Kamosiński S., Sektor produkcji lotniczej w Polsce po 1990 roku. Zarys problemu [w:] Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce, red. K. Biskup, Z. Bukowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014.
 10. Kiełbasiński A., Biznes bez retuszu, "Gazeta Wyborcza" 2016, 29 lutego.
 11. Kostrzewski L., P. Miączyński, Łowcy milionów, AGORA SA, Warszawa 2012.
 12. Kowalewska A., J. Szut, B. Lewandowska, M. Kwiatkowska, Podsumowanie [w:] Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania, red. A. Kowalewska, Warszawa 2009, https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/.../2009_firmy_rodzinne_szanse.pdf.
 13. Reich R.B., Praca narodów. Przygotowanie się do kapitalizmu XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1996.
 14. Rybiński K., Go global! Wywiady z twórcami polskich firm, które zdobyły rynki międzynarodowe, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2014.
 15. Sennett R., Kultura nowego kapitalizmu, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2010.
 16. Stepaniuk W., Giganci precyzji i solidności, http://www.polskiprzemysł.com.pl.
 17. Stepaniuk W., Precyzja i profesjonalizm, http://polskiprzemysł.com.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.20.2.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu