BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyszomierski Rafał (Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna), Bórawski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Jankowski Krzysztof (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Zalewski Krzysztof (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie produkcji biomasy w Polsce
Spatial Diversification of Biomass Production in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 282-288, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Biomasa, Biogaz, Energia, Wyniki badań
Biomass, Biogas, Energy, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E60, L23, N50
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono potencjał i możliwości rynku biomasy w Polsce oraz przestrzenne możliwości wykorzystanie tego surowca. Wskazano źródła i pochodzenie biomasy z uwzględnieniem zalet i wad dla dalszego jej wykorzystywania oraz uwzględniono zróżnicowanie i zastosowanie jej na potrzeby lokalne. Biomasa oparta na substratach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, przyczynia się do rozwoju sektora energetycznego na terenie całego kraju. Oszacowany potencjał techniczny biomasy jest mocno zróżnicowany regionalnie, co stanowi niekiedy powód ograniczenia produkcji tego surowca. W toku analiz wykorzystano metody tabelaryczne, opisowe i graficzne. Do prezentacji wyników wykorzystano metody tabelaryczne, graficzne i opisowe.(abstrakt oryginalny)

The article presents the potential and possibilities of the biomass market development in Poland and the spatial possibilities of the use of this raw material. The source and origin of biomass were indicated, taking into account the advantages and disadvantages for its further use and take into account the diversity and apply it to local needs. Biomass based on substrates of plant and animal contributes to the development of the energy sector throughout the country. In the course of the analysis tabular, graphical and descriptive methods were used.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartoszewicz-Burczy Hanna. 2012. "Potencjał i energetyczne wykorzystanie biomasy w krajach Europy Środkowej". Energetyka 860-866.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/ WE oraz 2003/30/WE. Dz.Urz. UE L 140/16, 2009.
 3. Gajewski Ryszard. 2016. Potencjalna rola plantacji roślin energetycznych w Polsce. Polska Izba Biomasy. http:// www.econet-poland.pl/fileadmin/ahk_polen_econet/Publikationen/Polska_Izba_Biomasy_08.06.2016. pdf, dostęp 23.03.2017.
 4. Gostomczyk Waldemar. 2013. "Udział biomasy energetycznej w realizacji idei zrównoważonego rozwoju". Studia KPZK 152: 396-397.
 5. Gostomczyk Waldemar. 2015. Autoreferat przedstawiający opis dorobku oraz osiągnięć naukowych. Koszalin: Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.
 6. Graczyk Andrzej. 2010. Energetyka jako czynniki równoważenia rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do roku 2020. Szczecin: Wydawnictwo Economicus.
 7. Gradziuk Piotr. 2014. Potencjał słomy dla celów energetycznych w Polsce i na Pomorzu. www.zgp.com.pl/ portal/wp-content/uploads/2014/10/Potencjał-słomy-dla-celów-energetycznych-w-Polsce-i-na-Pomorzu- Piotr-Gradziuk.pdf, dostęp 21.03.2017.
 8. Grzybek Anna, Piotr Gradziuk, Krzysztof Kowalczyk. 2001. Słoma energetyczne paliwo. Wydawnictwo: Wieś Jutra.
 9. Kuś Jan, Antoni Faber. 2009. Produkcja roślinna na cele energetyczne a racjonalne wykorzystanie przestrzeni produkcyjnej Polski. [W] I Kongres Nauk Rolniczych "Nauka - praktyce". Puławy: IUNG PIB.
 10. Jasiulewicz Michał. 2009. Znaczenie rolnictwa w rozwoju energetyki rozproszonej jako formy rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich. Koszalin: Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska.
 11. Jasiulewicz Michał. 2014. "Potencjał energetyczny biomasy rolniczej w aspekcie realizacji przez Polskę narodowego celu wskaźnikowego OZE i dyrektyw w UE w 2020 roku". Roczniki Naukowe SERiA XVI (1): 70-76.
 12. Jasiulewicz Michał. 2015. "Produkcja energii z Agro biomasy w Polsce na tle wybranych krajów unii europejskiej". Roczniki Naukowe SERiA XVIII (2): 94-95.
 13. Jasiulewicz Michał, Dorota Janiszewska. 2013. Rola małych miast w kształtowaniu rozproszonej sieci energetycznej opartej na lokalnej biomasie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 14. Krawczyk Marta. 2010. Możliwości rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o wykorzystanie funduszy unijnych na produkcję energii ze źródeł odnawialnych. [W] Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich aspekty ekologiczne, red. Barbara Kryk, 160-161. Szczecin: Wydawnictwo Economicus.
 15. Krawiec Kranciszek. 2010. Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 16. Lewandowski Witold M. 2012. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa: Wydawnictwo WNT.
 17. Małuszyńska Ilona, Marcin Wodziński, Marcin J. Małuszyński. 2013. "Wykorzystywanie biomasy do celów energetycznych. Możliwości i ograniczenia". Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 62: 488-491.
 18. MG. 2010. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku. Projekt. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 19. Ociepa-Kubicka Agnieszka. 2015. "Wykorzystanie biomasy w przedsiębiorstwach energetycznych". Proceedings of ECOpole 9 (1): 279-86.
 20. Sidorczuk-Pietraszko Edyta. 2010. Inicjatywy lokalne na rzecz usprawnienia gospodarowania energią. [W] Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich aspekty ekologiczne, red. Barbara Kryk, 281-282. Szczecin: Wydawnictwo Economicus.
 21. Zarębski Patrycjusz. 2014. "Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji biogazowni w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA XVI (3): 331-336.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1219
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu