BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk-Grabowska Dominika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach stosowania niestandardowych form zatrudnienia
Źródło
Monografie i Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, nr 263, 254 s., rys., tab., bibliogr. 270 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zatrudnienie, Praca
Human Resources Management (HRM), Employment, Labour
Abstrakt
W ugruntowanych koncepcjach zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) podkreśla się kluczowe znaczenie ludzi dla osiągania celów organizacji. Eksponuje się to, używając takich określeń, jak: najbardziej wartościowy zasób przedsiębiorstwa; źródło przewagi konkurencyjnej; kapitał, wobec którego nakłady na rozwój traktowane są w kategoriach inwestycji [Gableta 2003, s. 166-174]. Zwraca się przy tym uwagę na znaczenie wspólnoty interesów pracodawców i pracowników, która ma się ujawniać również w zakresie uelastyczniania zatrudnienia. W tym ideowym ujęciu niestandardowe formy zatrudnienia wprowadzane są przy uwzględnieniu, a nawet w celu realizacji potrzeb pracowników, takich jak np. potrzeba łączenia pracy zawodowej z życiem osobistym. W nakreślonej idei uelastyczniania zatrudnienia akcentowane są korzyści tego procesu. W dużym stopniu następuje koncentracja na uelastycznianiu rozwiązań w ramach stosunku pracy przez wprowadzanie elastycznych form organizacji czasu pracy oraz odejście od stereotypowego postrzegania wykonywania pracy zawodowej w siedzibie przedsiębiorstwa. W praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw uelastycznianie zatrudnienia podyktowane jest przede wszystkim, choć nie wyłącznie, potrzebą realizacji interesów pracodawców. Na znaczeniu zyskują w takim ujęciu te formy uelastyczniania zatrudnienia, które w relatywnie krótkim okresie przynoszą pracodawcy wymierne korzyści. Elastyczność zatrudnienia może się sprowadzać w związku z tym przede wszystkim do stosowania niestandardowych form zatrudnienia. Standardowość w ramach form zatrudnienia oznacza oparcie stosunku między pracodawcą a pracownikiem na regulacjach prawa pracy, przy czym warunek ten wymaga doprecyzowania przez wprowadzenie kryterium bezpośredniości relacji, co oznacza, że w relacji tej nie występuje pośrednik, jak np. agencja pracy tymczasowej. Niestandardowe formy zatrudnienia to rozwiązania, które nie są oparte na zatrudnieniu pracowniczym i/lub nie są formami bezpośredniej relacji między przedsiębiorstwem użytkującym a osobą wykonującą pracę. Formy zatrudnienia należy traktować w tym ujęciu jako kategorię merytorycznie odrębną od form organizacji czasu i miejsca pracy, a także od form zespolenia pracy. Uelastycznienie rozwiązań w ramach jednej z tych kategorii nie musi przy tym a priori oznaczać uelastyczniania rozwiązań w pozostałych. Warto zauważyć, że do nakreślonego rozumienia pojęcia form zatrudnienia autorka dochodzi na drodze krytycznych studiów literaturowych, a prezentowane w rozdziałach 1-3 ujęcia niestandardowych form zatrudnienia pozostają wierne intencjom autorów omawianych teorii, koncepcji i modeli.(fragment tekstu)

The dissertation discusses problems of human resources management in the conditions of non-standard employment forms. On initiating the research it was assumed that the changing scope and methods for implementing non-standard employment forms in enterprises imply the need to analyse the process of human resources management covering workers employed based on non-standard employment forms. The purpose of the study is focused on identifying the characteristics of human resources management in the conditions of using non-standard employment forms in the enterprises functioning in Poland. The theoretical part presents an attempt to solve the problems related to definitions and classification. It is based on the critical literature studies covering primarily the output of management sciences, but also the theory of economics and legal sciences. It was defined that the standard determines the relationship between an employer and an employee to be based on labour law regulations along with maintaining direct relations, which means that an employment agreement has to be concluded between an employer and an employee without the presence of any intermediary agent. Non-standard forms provide solutions which are not based on contract employment and/or do not represent the forms of direct relationship between an enterprise and a worker. The empirical studies conducted using the case study method and covering a group of large as well small and medium enterprises were focused on solving explorative and explanatory problems. The attempts were taken up to specify the characteristics of human resources management (HRM) with reference to workers employed based on non-standard forms in the analysed enterprises. It involved presenting the specificity of the discussed process in terms of HRM process implementation with regard to standard workers. The conducted objective and comparative analysis allowed presenting conclusions of which the most important one provides that in the majority of the analysed personnel areas no significant differences were identified in approaching the realization of personnel management process covering non-standard and standard employees. It mainly refers to such processes as the selection of workers, their development and appraisal, as well as material conditions of work. Such findings resulted in presenting observations about the absence of employment form factor impact on the method underlying the implementation of the discussed sub-processes. Diagnosing the specific problems of human resources management in the conditions of non-standard employment forms experienced in practice were recognized as an important direction for further empirical studies, but also whether and, if the answer is positive, how and with what results these problems are being solved.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Albion M.J., 2004, A measure of attitudes towards flexible work options, Australian Journal of Management, No. 29.
 2. Alvesson M., Willmott H., 1990, Critical Theory and the Sciences of Management, [w:] Engeldorp-Gastelaars F., Magala S., Preuss O. (eds.), Critical Theory and the Sciences of Management, Universitaire Pers Rotterdam, Haga.
 3. Armstrong M., 2005, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 4. Barabasz A., 2014, Granice organizacji w ujęciu psychoanalitycznym, [w:] Walkowiak P. (red.), Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 5. Baron A., Armstrong M., 2012, Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 6. Bąk D., Jagoda-Lenartowicz A., 2004, Kształtowanie zatrudnienia w ramach realizacji koncepcji Lean Management, [w:] Jagoda H., Lichtarski J. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1014, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Bąk E., 2006, Elastyczne formy zatrudnienia, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 8. Bąk E., 2009, Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 9. Bąk-Grabowska D., 2011, Elastyczny model zatrudnienia w świetle koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Jagoda H. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 162, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Bąk-Grabowska D., 2012a, Modele i formy zatrudnienia - próba kategoryzacji, [w:] Lichtarski J. (red.) Kształtowanie i wykorzystanie potencjału organizacji. Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIII, z. 17.
 11. Bąk-Grabowska D., 2012b, Kobiety o elastycznych formach pracy - interpretacja wyników badań empirycznych, [w:] Zając C. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 30.
 12. Bąk-Grabowska D., 2013, Formy zatrudnienia menedżerów w świetle wybranych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, Zarządzanie i Finanse, nr 4.
 13. Bąk-Grabowska D., 2014a, Formation of Employment in Capital Groups, International Journal of Academic Research. Part B. Social Sciences and Humanities, 6(4). Bąk-Grabowska D., 2014b, Unregistered employment in Poland - with particular emphasis on problems of young people, Actual Problems of Economics, No. 4 (154).
 14. Bąk-Grabowska D., Jagoda A., 2012, Formy organizacji pracy, organizacji czasu pracy, zatrudnienia - próba kategoryzacji, Przegląd Organizacji, nr 11.
 15. Bąk-Grabowska D., Piwowar-Sulej K., 2012, Flexicurity na tle założeń europejskiego i amerykańskiego modelu rynku pracy oraz polskich uwarunkowań, Nauki Społeczne, nr 1(5).
 16. Becker G.S., 1962, Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, The Journal of Political Economy, Vol. 70, Issue 5, http://www-vip.sonoma.edu/users/c/cuellar/econ421/humancapital.pdf (22.12.2014).
 17. Bednarski M., 2012, Przyczyny zatrudniania na czas określony. Perspektywa pracodawców, [w:] Kotlarz D. (red.) Mikro- i makroekonomiczne aspekty rynku pracy w Polsce, Studia Ekonomiczne. Literatura 231
 18. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 111, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 19. Bera A., 2015, Gospodarowanie potencjałem pracy w contact center - ocena i kierunki doskonalenia, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 20. Berkin Ch., 2012, Fake self-employment 'costs Treasury £1.9bn' a year, http://www.cnplus.co.uk/companies/ company-strategy/legal/fake-self-employment-costs-treasury-19bn-a-year/8639595.article (04.12.2012).
 21. Bieniok H., 2006, Istota i treść systemu zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Bieniok H. (red.), System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 22. Bitner M., Kamińska M., 2014, Czas technologii - Praca i instytucje rynku pracy w XXI wieku, [w:] Lewandowski P., Magda I. (red.), Zatrudnienie w Polsce 2013. Praca w dobie przemian strukturalnych, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 23. Bodak A., Pietroń-Pyszczek A., 2012, Identyfikacja i diagnoza oczekiwań wyodrębnionych grup interesariuszy wewnętrznych, [w:] Gableta M. (red.), Interesy pracowników oraz warunki ich respektowania w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 24. Boeri T., 2002, Let Social Policy Models Compete and Europe Will Win, [w:] Transatlantic Perspectives on US-EU Economic Relations: Convergence Conflict and Cooperation, Conference at Harvard University, April 11-12, http://www.ksg.harvard.edu/m-rcbg/conferences/us-eu_relations/boeri_us_european_trends.pdf (15.01.2015).
 25. Bonet R., Cappelli P., Hamori M., 2013, Labor market intermediaries and the new paradigm for human resources, Academy of Management Annals, Vol. 7, Issue 1.
 26. Borkowska S. (red.), 2002, Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 27. Boxall P., 1996, The strategic HRM debate and the resource-based view of the firm, Human Resource Management Journal, Vol. 6, No. 3.
 28. Bratnicki M., Strużyna J., 2001, Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 29. Broughton A., Biletta I., Kullander M., 2010, Flexible forms of work: 'very atypical' contractual arrangements, EurWork. European Observatory of Working Life, March 4, http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/flexible-forms-of-work-very-atypical-contractual-arrangements (18.05.2015).
 30. Brynjolfsson E., McAfee A., 2014, The Second Machine Age. Work, Progress and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies, W.W. Norton & Company, New York - London, https://tanguduavinash.files.wordpress.com/2014/02/the-second-machine-age-erik-brynjolfsson2.pdf (15.01.2015).
 31. Brzychy K., 2013, Regionalny rynek pracy - relacje ekonomiczne, organizacyjne i społeczne, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 32. Budhwar P.S., Debrah Y., 2001, Rethinking comparative and cross-national human resources management research, International Journal of Human Resource Management, No. 12.
 33. Bukowski M., Kowal P., Lewandowski P., 2009, Modelowa analiza rynków pracy o różnej strukturze instytucjonalnej, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 34. Cagliano R., Caniato F., Longoni A., Spina G., 2014, Alternative uses of temporary work and new forms of work organisation, Production Planning & Control: The Management of Operations, Vol. 25, No. 9.
 35. Cappelli P., Keller J., 2013, Classifying work in the new economy, Academy of Management Review, Vol. 38, No. 4.Carnoy M., 2002, Utrwalanie nowej gospodarki. Praca, rodzina i społeczność w wieku informacji, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 36. Cappelli, P., Neumark, D., 2004, External churning and internal flexibility: Evidence on the functional flexibility and core-periphery hypotheses, Industrial Relations, No. 43 (1).
 37. Cascio W.F., 1989, Managing Human Resources, McGraw Hill International Editions, New York.
 38. Charron F.K., Lowe J.D., 2005, Factors that affect accountant's perceptions of alternative work arrangements, ccounting Forum, No. 29.
 39. Chełpa S., 2006, Metody badań problematyki kadrowej, [w:] Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, ydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 40. Chłoń-Domińczak A., Hauser J., Kwiecińska D., Pacut A., 2009, Polityka społeczna w Unii Europejskiej,[w:] Rosati D.K. (red.), Europejski Model Społeczny. Doświadczenia i przyszłość, PWE, Warszawa
 41. Cienkowski W., 1993, Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych, Polska Oficyna Wydawnicza BGW", Warszawa.
 42. Cierniak-Emerych A., 2006, Warunki pracy - ich składowe oraz pożądane rezultaty kształtowania, [w:] Gableta M. (red.), Potencjał pracy przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wocławiu, Wrocław.
 43. Co szósty Polak pracuje na śmieciówce, 2014, Newsweek Polska, 30 październik, http://biznes.newsweek.pl/co-szosty-polak-pracuje-na-umowach-smieciowych-newsweek-pl,artykuly,350786,1.html (20.05.2015).
 44. Co trzecia firma zatrudnia na czarno, 2013, http://www.regiopraca.pl/portal/porady/umowa-o-prace/co-trzecia-firma-zatrudnia-na-czarno (27.08.2013).
 45. Cook M.F., 2003, Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 46. Culbert S.A., Rout L., 2012, Skończ z oceną okresową pracowników! Jak firmy mogą przestać zastraszać, zacząć zarządzać i skoncentrować się na tym, co naprawdę istotne, MT Biznes, Warszawa.
 47. Cyfert S., 2012, Granice organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 48. Czajka Z., 2011, Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 49. Czajowska-Wawak M., 2013, Czy umowa zlecenia jest tańszą formą zatrudnienia niż umowa o pracę?, http://www.bielsko.biala.pl/firmy/porady/13/czy-umowa-zlecenia-jest-tansza-forma-zatrudnienianiz-umowa-o-prace (17.06.2015).
 50. Czakon W., 2011, Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu, [w:] Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 51. Czakon W., 2015, Recenzja wydawnicza dla Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, materiały niepublikowane.
 52. Czupiał J., 2007, Koncepcja menedżerska, [w:] Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 53. Czupiał J., Karaś M., 2005, Rozwój wiedzy o przedsiębiorstwie, [w:] Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 54. Czupiał J., Karaś M., 2007, Przedsiębiorstwo w ujęciu teorii agencji, [w:] Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 55. Davis J.H., Schoorman F.D., Donaldson L., 1997, Toward a stewardship theory of management, Academy of Management Review, Vol. 22.
 56. Dickens W.T., Lang K., 1984, A test of dual labor market theory, National Bureau of Economic Research, Working Paper nr 1314, Cambridge, s. 2-38, http://www.nber.org/papers/w1314.pdf (08.01.2015).
 57. Dickens W.T., Lang K., 1992, Labour market segmentation theory: Reconsidering the evidence, National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 4087, Cambridge, s. 7-14, http://www.nber.org/papers/w4087.pdf (08.01.2015).
 58. Dixit A.K., 1973, Models of Dual Economics, [w:] Mirrlees J.A., Stern N.H. (eds.), Models of Economic Growth, International Economic Association, Palgrave Macmillan, New York.
 59. Dul J., Hak T., 2008, Case Study Methodology in Business Research, Elsevier Ltd., Oxford.
 60. Economic Report 2014 Edition, 2014, International Confederation of Private Employment Agencies, Brussels, http://www.adecco.pl/SiteCollectionDocuments/CIETT_ER2014.pdf (08.05.2015).
 61. Edwards R., 1979, Contested Terrain, Basic Books, New York.
 62. Eisenhardt K.M., 1989, Building theories from case study research, The Academy of Management Review, Vol. 14, No. 4.
 63. Eisenhardt K.M., 1998, Agency theory: An assessment and review, Academy of Management Review, Vol. 14, No. 1.
 64. Elastyczne formy zatrudnienia nie dla kobiet, 2011, http://kadry.infor.pl/wiadomosci/artykuly/510267, elastyczne_formy_zatrudnienia_nie_dla_kobiet.html (04.05.2011).
 65. Employment in Europe 2006, 2006, European Commission, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 66. Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010, Komunikat Komisji (KOM 2010), Bruksela.
 67. Eurostat, 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00073 (30.04.2015)
 68. Flexible Work Arrangements: A Definition And Examples, 2010, Workplace Flexibility 2010, Georgetown University Law Center, http://workplaceflexibility2010.org/images/uploads/general_information/fwa_definitionsexamples.pdf (20.04.2012).
 69. Flexicurity (wymiar elastyczności wewnętrznej - negocjacje zbiorowe oraz znaczenie dialogu społecznego jako narzędzia regulowania i reformowania rynków pracy). Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie "Flexicurity", 2007, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, nr (2007/C 256/20), s. 2-3, http://www.nettax.pl/serwis/imgpub/duuec/2007/256/c_2562007 1027pl01080113.pdf (20.01.2015).
 70. Francik A., Pocztowski A., 1993, Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 71. Freeman R.E., 1991, Stakeholder Theory of the Modern Corporation, [w:] Freeman R.E. (red.), Business Ethics: The State of the Art, Oxford University Press, http://academic.udayton.edu/LawrenceUlrich/Stakeholder%20Theory.pdf (17.12.2014).
 72. Gableta M., 2003, Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 73. Gableta M., 2006, Zakres przedmiotowy gospodarowania potencjałem pracy, [w:] Gableta M. (red.), Potencjał pracy przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 74. Gableta M., Bąk D., 2003, Outsourcing a interesy pracowników, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 5.
 75. Gabryś B.J., 2011, Metodologiczne problemy ujęcia narracyjnego w badaniach nad organizacjami. Dyskurs organizacyjny, [w:] Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 76. Gallagher D.G., Connelly C.E., 2008, Nonstandard Work Arrangements: Meaning. Evidence and Theoretical Perspectives, [w:] Barling J., Cooper C.L. (eds.), The SAGE Handbook of Organizational Behavior. Volume I. Micro Approaches, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore.
 77. Gay C.L., Essinger J., 2002, Outsourcing strategiczny - koncepcja, modele, wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 78. Geise M., 2015, Krajowe rynki pracy w praktyce współczesnego kapitalizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 79. Gębski M., 2009, Wybrane teorie rynku pracy, Miscellanea Oeconomicae, No. 2, http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/59_a32_gebski.pdf (08.01.2015).
 80. Giannikis S.K., Miahail D.M., 2011, Flexible work arrangements in Greece: a study of employment perceptions, The International Journal of Human Resource Management, Vol. 22, No. 2.
 81. Giermanowska E., 2013, Ryzyko elastyczność czy elastyczność ryzyka. Instytucjonalna analiza kontraktów zatrudnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 82. Golinowska S., 2002, Europejski model socjalny i otwarta koordynacja polityki społecznej, Polityka Społeczna, nr 11-12.
 83. Gruszecki T., 2004, Co powinno być bazą dla pełnej teorii przedsiębiorstwa - zarządzanie czy ekonomia? [w:] Jagoda H., Lichtarski J. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią a praktyką, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1014, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 84. Grünbaum N.N., 2007, Identification of ambiguity in the case study research typology: What is a unit of analysis?, Qualitative Market Research: An International Journal, Vol. 10, No. 1, http://rudar.ruc.dk/bitstream/1800/7148/1/Case_study_artikel..pdf (31.07.2015).
 85. Guest D.E., 1999, Human resource management: The workers' verdict, Human Resource Management Journal, Vol. 9, Issue 3.
 86. Gurbała K., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi w filozofii Lean, Zarządzanie Jakością, nr 3.
 87. Handy C., 1988, Understanding Voluntary Organisations, Penguin, London.
 88. Handy C., 1998, Beyond certainty: The changing worlds of organizations, Harvard Business Review Press.
 89. Hazlitt H., 2012, Ekonomia w jednej lekcji, Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 90. Håkansson K., Isidorsson T., 2012, Work organizational outcomes of the use of temporary agency workers, Organization Studies, Vol. 33, No. 4.
 91. Heywood A., 2008, Politologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 92. Hildebrandt A., 2013, Koniec z pracą?, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 93. Hirschhorn L., Gilmore T., 1992, The new Boundaries of the "Boundaryless" Company, Harvard Business Review, May-June.
 94. Holbeche L., 1999, Aligning Human Resources and Business Strategy, Butterworth Heinemann, Oxford.
 95. Houseman S.N., 2001, Why employers use flexible staffing arrangements: Evidence from establishment survey, Industrial and Labor Relations Review, Vol. 55, No. 1.
 96. Iwanek M., Wilkin J., 1998, Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 97. Jagoda H., 1999, Nowe koncepcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem - koncepcje przekrojowe, Przegląd Organizacji, nr 1.
 98. Jagoda H., Lichtarski J., 2003, O istocie i ewolucji współczesnych koncepcji i metod zarządzania, Przegląd Organizacji, nr 1.
 99. Jamka B., 2011, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 100. Jokiel G., 2006, O celach nauki organizacji i zarządzania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1104, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 101. Juchnowicz M, Wojtczuk-Turek A., 2007, Istota elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim, [w:] Juchnowicz M. (red.) Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 102. Kabaj M., 2008, Modele niestandardowych form zatrudnienia, [w:] Dziubiński Z., Kowalewski M. (red.), Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa.
 103. Kacprzak T., 2010, Znaczenie dialogu społecznego i postaw partnerów społecznych dla budowania polskiego modelu flexicurity, [w:] Tomanek A. (red.), Flexicurity jako recepta na wyzwania współczesnego rynku pracy, Libra s.c., Białystok.
 104. Kalleberg A.L., 2001, Organizing flexibility: The flexible firm in a new century, British Journal of Industrial Relations, No. 39.
 105. Kalleberg A.L., 2009, Precarious work, insecure workers: Employment relations in transition, American Sociological Review, Vol. 74, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/meetingdocument/wcms_161308.pdf (02.02.2015).
 106. Karpowicz E., 2006, Modele polityki społecznej. Kierunki zmian polityki społecznej w Polsce, Informacja BSiE nr 1249 (IP-111S), s.3-12, http://biurose.sejm.gov.pl/info/index.htm (15.01.2015).
 107. Khmil F., 2005, Zarządzanie organizacją z uwzględnieniem roli interesariuszy, [w:] Kozioł L. (red.), Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Tarnów.
 108. Kissler G., 1994, The new employment contract, Human Resources Management, No. 33.
 109. Kolek A., 2013, "Prekariat" jako nowa klasa społeczna. Geneza, istota, wyzwania, Materiały z konferencji Nietypowe formy zatrudnienia - fakty i mity, http://www.researchgate.net/publication/260082284_Prekariat_jako_nawa_klasa_spoeczna._Geneza_istota_wyzwania (15.01.2015).
 110. Konecki K.T., 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 111. Kontrakty zerowe, czyli brytyjskie "śmieciówki" coraz popularniejsze, 2013, "wyborcza.biz", 9 kwietnia, http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,13701859,Kontrakty_zerowe_czyli_brytyjskie_smieciowki_coraz.html (18.05.2015).
 112. Kopertyńska M.W., Kmiotek K., 2014, Podejście do pracy i wartości związane z pracą pracowników pokolenia Y, [w:] Stabryła A., Nowak S. (red.), Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Wydawca Mfiles.pl, Kraków.
 113. Kostera M., 2010, Organizacja i archetypy, Wolters Kluwer, Warszawa.
 114. Kotlarz D., Skórska A., 2010, Polski rynek pracy w procesie integracji z Unią Europejską - wybrane problemy, [w:] Kotlarz D. (red.), Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 115. Kotowska I.E., Saczuk K., Strzelecki P.A., 2014, Rynek pracy, [w:] Kotowska I.E. (red.), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 116. Kowalczyk E., 2011, Proces negocjacji w sprawie pracy. Aspekty psychospołeczne i organizacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 117. Kowalska A., Szafran A., Czeredys-Wójtowicz M., Kowalski A., 2010, Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Akty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 118. Kozek W., 2013, Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 119. Kozioł L., 2011, Kontrakty menedżerskie w systemie nadzoru i zarządzania przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły w Tarnowie nr 1(17).
 120. Król H., 2006, Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 121. Król H. (red.), 2007, Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 122. Król M., 2008a, Gospodarowanie kapitałem ludzkim z uwzględnieniem elastycznych form zatrudnienia, [w:] Bieniok H., Kraśnicka T., Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 123. Król M., 2008b, Specyfika funkcji personalnej wobec pracowników tymczasowych, [w:] Gonciarski W. (red.), Poszukiwanie nowych koncepcji i metod zarządzania, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa.
 124. Król M., 2014, Elastyczność zatrudnienia w organizacji, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 125. Kryńska E., 2008, Rekomendacje dotyczące zmian prawnych zwiększających elastyczność rynku pracy, Wydawnictwo Piątek Trzynastego, Łódź.
 126. Kryńska E., 2009, Zatrudnienie nierejestrowane w oczach pracodawców, [w:] Horodeński R.C., Sadowska-Snarska C. (red.), Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok-Warszawa.
 127. Kryńska E., Suchecka J., Suchecki B., 1998, Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, IPiSS, Warszawa.
 128. Kryńska E. (red.), 2000, Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 129. Kucharski M., 2012, Koncepcja flexicurity a elastyczne formy zatrudnienia na polskim rynku pracy, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 130. Kvale S., 2011, Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 131. Leighton P., Syrett M., Hecker R., Holland P., 2007, Out of the Shadows. Managing Self-Employed, Agency and Outsourced Workers, Elsevier Ltd., Burlington.
 132. Lepak D.P., Snell S.A., 1999, The human resource architecture: Toward a theory of human capital allocation and development, Academy of Management Review, Vol. 24.
 133. Leszczyński L., 1999, Hermeneutyka, [w:] M. Żmigrodzki (red.), Encyklopedia politologii, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 134. Lewandowski P., Magda I. (red.), 2014, Zatrudnienie w Polsce 2013. Praca w dobie przemian strukturalnych, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 135. Lichtarski J., 2000, Funkcja personalna a zarządzanie personelem, [w:] Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 871, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 136. Lichtarski J., 2007, Komu powinno służyć przedsiębiorstwo, [w:] Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 137. Lichtarski J., 2008, O współczesnych orientacjach w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwami, [w:] Lichtarski J. (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 34, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 138. Lichtarski J., 2015, Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 139. Lifton R.J., 1993, The Protean Self: Human Resilience in an Age of Fragmentation, Basic Books, New York.
 140. Linden M.N.J., Ricca S., 2006, Handel ludźmi do pracy przymusowej. Jak monitorować proces rekrutacji pracowników migrujących, Międzynarodowe Biuro Pracy, Genewa-Warszawa.
 141. Lisiński M., 2010, Model formułowania współczesnej koncepcji zarządzania, [w:] Lachiewicz S., Nogalski B., Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 142. Listwan T., 1993, Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wydawnictwo Mimex, Wrocław.
 143. Listwan T. (red.), 2005, Słownik zarządzania kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 144. Lundy O., Cowling A., 2000, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 145. Machol-Zajda L., 2008, Rozwój elastycznych form pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
 146. Machol-Zajda L., Głogosz D., 2010, Dotychczasowe i perspektywiczne wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia w podlaskich przedsiębiorstwach, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Białystok-Warszawa.
 147. Machol-Zajda L., 2011, Elastyczność w pracy - nadzieje i obawy, [w:] Horodeński R.C., Sadowska-Snarska C. (red.), Integracja społeczna przez pracę. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Białystok-Warszawa.
 148. Madsen P.K., 2002, The Danish Model of "Flexicurity" - A Paradise with some Snakes, European dation for the Improvement of Living and Working Conditions, Interactions between Labour Market and Social Protection, Brussels, May 16, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?-doi=10.1.1.199.4437&rep=rep1&type=pdf (09.03.2015).
 149. Magala S., 2014, Zarządzanie znaczeniami z perspektywy krytycznej, [w:] Sułkowski Ł., Zawadzki M. (red.), Krytyczny nurt zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 150. Makowski D., 2006, Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 151. Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., 2006, Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 152. Mandl I., Celikel-Esser F., 2012, The second phase of flexicurity: An analysis of practices and policies in the Member States, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Publications Office of the European Union, Luxemburg, http://eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2011/83/en/1/EF1183EN.pdf (20.01.2015).
 153. Marchlewska K., 2007, W stronę flexicurity, czyli duński model elastycznego bezpieczeństwa dla UE, Polityka Społeczna, nr 7.
 154. Mauthner M., Birch M., Jessop J., Miller T. (red.), 2002, Ethics in Qualitative Research, SAGE Publications Ltd., London.
 155. Mazur S, Gałecki A., 2010, Podstawowe modele rynku pracy, [w:] Zawicki M., Paszko A. (red.), Polityka wspierania romskiej mniejszości etnicznej na rynku pracy, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 156. Męcina J., 2009, Elastyczność zatrudnienia a stosunki pracy, [w:] Gardowski J. (red.), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 157. Misiński W., 2007, Teoria firmy w ujęciu Williamsona, [w:] Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 158. Momot A., Kotowska L., 2012, Stosunek pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, Poznań, http://pip.gov.pl/pwp/pdf/prezentacja_stosunekpod.pdf (13.04.2015).
 159. Morawski W., 2003, Praca w globalizującym się świecie. Koncepcje i realia, [w:] Frieske K.W. (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 160. Noga A., 2009, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 161. Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J., 2010, Zmiany modelu zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 98, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 162. Nowosielski S., 2012, Metodologiczne podstawy formułowania problemu badawczego w naukach o zarządzaniu, [w:] Krzakiewicz K., Cyfert S. (red.), Metodologiczne aspekty nauk o zarządzaniu, Zeszyty Naukowe nr 238, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 163. Ochinowski T., 2012, Proteusz na rynku pracy tymczasowej, czyli trening kondycji psychicznej i motywacji konsultanta, [w:] Bogdanienko J. (red.), Profesjonalna rekrutacja i selekcja na potrzeby współczesnej organizacji, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 164. O'Kelley C.R.T., 2011, Coase, knight, and the Nexus-of-Contracts Theory of the firm: A reflection on reification, reality, and the corporation as entrepreneur surrogate, Settle University Law Review, Vol. 35.
 165. Oleksyn T., 2006, ZZL jako zarządzanie trudną zmianą, [w:] Borkowska S., Janowska Z., Lachiewicz S. (red.), Pracownicy produkcyjni - problemy zarządzania, Politechnika Łódzka, Łódź.
 166. Osbert-Pociecha G., 2011, Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 167. Osbert-Pociecha G., Grzesik K., 2009, Elastyczność organizacji jako kategoria postmodernistyczna, Przegląd Organizacji, nr 8.
 168. Osnowitz D., 2010, Freelancing expertise: Contract professionals in the new economy, Ithaca, ILR Press, New York.
 169. Patulski A., 2012, Zatrudnienie tymczasowe - wybrane aspekty, [w:] Bogdanienko J. (red.), Profesjonalna rekrutacja i selekcja na potrzeby współczesnej organizacji, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 170. Pfeffer J., Baron J.N., 1988, Taking the workers back out: Recent trends in the structuring of employment, Research in Organizational Behavior, No. 10.
 171. Piasecki P., 2013, Segmentacja zatrudnienia w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach - zarys problematyki, [w:] Wiśniewski Z. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 172. Pink D.H., 2012, Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 173. Piórkowska-Wojciechowska K., 2008, Elastyczność zasobów ludzkich, [w:] Krupski R. (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 174. Pisarczyk Ł., 2003, Różne formy zatrudnienia, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 175. Pisarczyk Ł., 2010, Sprawozdanie z XIX Światowego Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 2.
 176. Piwowar-Sulej K., 2014, Boundaries of project-oriented organization - employees' perspective, [w:] Sopińska A., Gregorczyk, S. (red.), Granice strukturalnej złożoności organizacji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 177. Pocztowski A., 2003, Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1.
 178. Pocztowski A., 2004, Funkcja personalna w przedsiębiorstwach funkcjonujących w nowej gospodarce, [w:] Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 179. Pocztowski A., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 180. Potter J., Wetherell M., 1987, Discourse and Social Psychology. Beyond Attitudes and Behaviour, SAGE Publications Ltd., London.
 181. Projekt wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2014 r., 2013, Komisja Europejska, Bruksela, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2014/jer2014_pl.pdf (19.05.2015).
 182. Purcell J., Purcell K., Tailby S., 2004, Temporary work agencies: Here today - gone tomorrow?, British Journal of Industrial Relations, No. 42.
 183. Radwański Z., 1997, Zobowiązania - część ogólna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 184. Rasmusen E., 2006, Games and Information: An Introduction to Game Theory, Blackwell Publishers, http://www.rasmusen.org/GI/chapters/chap01_basics.pdf (29.12.2014).
 185. Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, 2015, http://www.kraz.praca.gov.pl/Strona-Glowna.aspx. (18.05. 2015).
 186. Report of the High Level Group on the future of social policy in an enlarged European Union, 2004, European Commission, Directorate-General for Employment and Social Affairs, s. 40-45, http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-fd/gds/hlg_social_elarg_en.pdf (08.11.2011).
 187. Rifkin J., 2001, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 188. Rogozińska-Pawełczyk A., 2010, Standaryzacja poziomu rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi - opis założeń metody punktowej [w:] Urbaniak B., Rogozińska-Pawełczyk A. (red.), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi a kształtowanie stosunków pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 189. Rosati D.K., 2009, Europejski Model Społeczny. Osiągnięcia, problemy i kierunki zmian, [w:] Rosati D.K. (red.), Europejski Model Społeczny. Doświadczenia i przyszłość, PWE, Warszawa.
 190. Rostkowski T., 2007, Wartość kapitału ludzkiego jako składnika aktywów organizacji, [w:] Juchnowicz M. (red.) Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 191. Rotkiewicz M., 2009, Optymalizacja kosztów pracy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 192. Rozporządzenie Komisji Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.08.2008, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:pl:PDF (18.05.2015).
 193. Rybak M., 2000, Od zarządzania personelem do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Juchnowicz M. (red.), Strategia personalna firmy, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 194. Rymsza M. (red.), 2005, Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 195. Salwa Z., 2001, Kodeks pracy. Komentarz, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa.
 196. Sanetra W., 2011, Stosunek pracy i jego przemiany, [w:] Florek L., Pisarczyk Ł. (red.), Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, LexisNexis, Warszawa.
 197. Sapeta T., 2009, Wybór form zatrudnienia, [w:] Pocztowski A., Procesy płynności i retencji zatrudnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 198. Sapir A., 2006, Globalisation and the reform of European social model, Journal of Common Market Studies, Vol. 44, No. 2.
 199. Scandura T.A., Lankau M.J., 1997, Relationships of gender, family responsibility and flexible work hours to organizational commitment and job satisfactions, Journal of Organizational Behavior, No. 18.
 200. Scott W.R., Davis G.F, 2006, Organizations and Organizing: Rational, Natural and Open Systems Perspectives, Upper Saddle River, Pearson Prentice Hall, New York.
 201. Sekuła Z., 2001a, Planowanie zatrudnienia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 202. Sekuła Z., 2001b, Koniec epoki pracy najemnej, Personel, nr 6.
 203. Sennett R., 2006, Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Wydawnictwo Muza, Warszawa.
 204. Skowron-Mielnik B., 2012, Elastyczna organizacja pracy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 205. Skórska A., 2007, Przeciwdziałanie bezrobociu, [w:] Kotlarz D. (red.), Ekonomia rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 206. Słownik wyrazów obcych, 2002, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 207. Sochańska-Kawiecka M., Morysińska A., Makowska-Belta E., Kołakowska-Seroczyńska Z., Bojakowska J., 2013a, Segmentacja rynku pracy a odmienny kapitał społeczny, kulturowy i ekonomiczny mieszkańców Dolnego Śląska, Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji, Wrocław.
 208. Sochańska-Kawiecka M., Morysińska A., Makowska-Belta E., Kołakowska-Seroczyńska Z., Szarfenberg R., Mering T., 2013b, Elastyczne formy zatrudnienia - skutki społeczne i ekonomiczne, Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji, Wrocław.
 209. Sokołowska A., 2008, Nauka o przedsiębiorstwie - między wiedzą teoretyczną i praktyczną, [w:] Lichtarski J. (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 34, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 210. Sołtys A., 2008, Wieloetatowość, wielokontraktowość, wielofunkcyjność jako nowy wymiar pracy w społeczeństwie ponowoczesnym. W kierunku "wielopracy", [w:] Siwik A., Haber L. (red.), Od robotnika do internauty. W kierunku społeczeństwa informacyjnego, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kraków.
 211. Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 roku, 2014, Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa.
 212. Stabryła A., 1988, Ogólna koncepcja modelowania wzorcującego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 278, Kraków.
 213. Stake R., 2005, Case studies, [w:] Denzin N., Lincoln Y. (red.), Handbook of Qualitative Research, Sage Publications, Thousand Oaks, London-New Delhi.
 214. Standing G., 2011, The Precariat. The New Dangerous Class, Bloomsbury Academic, New York, http://www.hse.ru/data/2013/01/28/1304836059/Standing.%20The_Precariat__The_New_Dangerous_Class__-Bloomsbury_USA(2011).pdf (15.01.2015).
 215. Staniewski M.W., 2007, Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
 216. Storey J., 1989, From Personnel Management to Human Resource Management, [w:] Storey J. (ed.), New Perspective on Human Resource Management, Routledge, London.
 217. Stroińska E., 2012, Elastyczne formy zatrudnienia. Telepraca. Zarządzanie pracą zdalną, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 218. Straffin P.D., 2004, Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 219. Stratman J.K., Roth A.V., Gilland, W.G., 2004, The deployment of temporary production workers in assembly operations: a case study of the hidden costs of learning and forgetting, Journal of Operations Management, Vol. 21, No. 5.
 220. Strużyna J., Bratnicki M., Majowska M., Ingram T., 2008, Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 221. Sudoł S., 2007, Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, Dom Organizatora, Toruń.
 222. Sullivan C., Smithson J., 2007, Perspectives of homeworkers and their partners on working flexibility and gender equity, Journal of Human Resources Management, No. 3.
 223. Sułkowski Ł., 2005, Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 224. Sułkowski Ł., 2011, Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi z perspektywy krytycznych studiów zarządzania [w:] Janowska Z. (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 225. Sułkowski Ł., 2014, Paradygmat krytyczny organizacji i zarządzania, [w:] Sułkowski Ł., Zawadzki M. (red.), Krytyczny nurt zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 226. Synonim.Net, 2015, http://synonim.net/synonim/okre%C5%9Bli%C4%87, (03.08.2015).
 227. Szaban J.M., 2013, Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 228. Szulc A., 2013, Przyczyny i skutki zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 229. Szulik S., Baron M., 2004, Profesor Ber Haus - doktor honoris causa Akademii Ekonomicznej w Katowicach, AE Forum. Biuletyn Akademii Ekonomicznej w Katowicach, nr 11, Katowice.
 230. Świątkowski A.M., 2011, Przedmiot stosunku pracy. Rozważania de lege lata i de lege ferenda, [w:] Florek L., Pisarczyk Ł. (red.), Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, LexisNexis, Warszawa.
 231. Thom N., Blum A., 1997, Arbeitszeitgestaltung in Schweizer Unternehmungen, Zeitschrift Führung + Organisation, Nr. 3.
 232. Tkaczyk T., 2009, Przemiany w teoriach przedsiębiorstwa, [w:] Lichniak I. (red.), Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 233. Torka N., Schyns B., 2010, On the job and co-worker commitment of Dutch agency workers and permanent employees, International Journal of Human Resource Management, Vol. 21, No. 8.
 234. Trenkner M., 2008, Człowiek we współczesnych koncepcjach i metodach zarządzania, [w:] Lichtarski J. (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 34, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 235. Trybunał Konstytucyjny, 2015, Wyrok w sprawie zasad tworzenia związków zawodowych z dnia 2 czerwca 2015 r., Sygn. akt K1/13.
 236. Tyler T.R., Bies R.J., 1990, Beyond formal procedures: the interpersonal context of procedural justice, [w:] Carrol J.S. (ed.), Applied Social Psychology and Organizational Settings, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, New Jersey.
 237. Undeclared Work in the European Union, 2014, Special Eurobarometer, Nr 402, Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_402_en.pdf (19.05.2015).
 238. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy, DzU 1974, nr 24, poz. 141.
 239. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r., O zatrudnianiu pracowników tymczasowych, DzU 2003, nr 166, poz. 1608.
 240. Vandenberg P., 2010, Is Asia adopting flexicurity?, International Labour Review, Vol. 149, No. 1.
 241. Wellin M., 2007, Managing the Psychological Contract: Using the Personal Deal to Increase Business Performance, Gower Publishing Limited, Hampshire.
 242. Wieczorek H., 2015, Pracodawco uważaj, możesz znaleźć się na czarnej liście, Polska Gazeta Wrocławska, 6 marca.
 243. Wieczorkowska-Wierzbińska G., 2011, Psychologiczne ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 244. Williamson O.E., 1998, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 245. Wilthagen T., Tros F., 2004, The concept of "flexicurity". A new approach to regulating employment and labour markets, Transfer: European Review of Labour and Research, Vol. 10, No. 2, http://brie.berkeley.edu/conf/wilthagen_%20tros.pdf (20.01.2015).
 246. Wiśniewski J., 2010, Różnorodne formy zatrudnienia, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
 247. Wiśniewski Z., 1999, Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń.
 248. Wiśniewski Z., 2004, Rynki pracy w przyszłości - deregulacja a zatrudnienie, [w:] Borkowska S. (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 249. Wiśniewski Z. (red.), 2013, Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 250. Witczak H., 2012a, Problemy naukowe, [w:] Sławińska M., Witczak H. (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa.
 251. Witczak H., 2012b, Twierdzenia naukowe, [w:] Sławińska M., Witczak H. (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa.
 252. Wojtczuk-Turek A., 2014, Efektywność elastyczności ZKL, [w:] Juchnowicz M. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje, PWE, Warszawa.
 253. Wołoszyn J, Urban W., 2015, Zbiory rozmyte w analizie zdolności systemu ekonomicznego do funkcjonowania, https://www.yumpu.com/pl/document/view/35511185/zbiory-rozmyte-w-analiziezdolnoaci-systemu-ekonomicznego-do- (08.04.2015).
 254. Wykorzystanie modelu flexicurity w zakresie restrukturyzacji w kontekście rozwoju globalnego. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 2009, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, nr 2009/C 318/01, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009AE1470&from=PL (20.01.2015).
 255. Wyżnikiewicz B., 2010, Czy elastyczny rynek pracy jest dobry?, Rzeczpospolita, 21 maja, http://www.kariera.pl/czytaj/1882/czy-elastyczny-rynek-pracy-jest-dobry/ (14.01.2016).
 256. Yin R.K.,2009, Case study research. Design and methods, SAGE Publications, Thousand Oaks, London-New Delhi.
 257. Zadeh L.A., 1965, Fuzzy sets, Information and Control, No. 8.
 258. Zając C., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań.
 259. Zając C., 2012, Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych, PWE, Warszawa.
 260. Zając C., Bąk-Grabowska D., Jagoda A. (red.), 2016, Human Resources Management in Corporate Groups, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 261. Zarządzanie zasobami ludzkimi w MSP - proces zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, 2014, artykuł encyklopedyczny, http://www.governica.com/Zarz%C4%85dzanie_zasobami_ludzkimi_w_MSP, (26.09.2014).
 262. Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014 r., 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 263. Zhang Q., Vonderembse M.A., Lim J., 2003, Manufacturing flexibility: Defining and analyzing relationships among competence, capability, and customer satisfaction, Journal of Operations Management, Vol. 21.
 264. Zieleniewski J., 1966, Efektywność badań naukowych, PWN, Warszawa.
 265. Zieliński M, Langer-Babicz D., 2013a, Wykorzystywanie elastycznych form zatrudnienia w sektorze MSP a cykl życia produktu, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, z. 66.
 266. Zieliński M., Langer-Babicz D., 2013b, Motywy wykorzystania elastycznych form zatrudnienia w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Wiśniewski Z. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 267. Zimniewicz K., 2012, Nauki społeczne w systemie nauk, [w:] Sławińska M., Witczak H. (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa.
 268. Zimniewicz K., 2014, Teoria i praktyka zarządzania. Analiza krytyczna, PWE, Warszawa.
 269. Ziółkowski S., 2006, Alternatywne formy zatrudnienia pracowników, [w:] Zbiegień-Maciąg L. (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 270. Zwolińska K., 2015, Swoboda umów a elastyczność w kształtowaniu stosunku pracy, [w:] Bieliński A., Giedrewicz-Niewińska A., Szabłowska-Juckiewicz M. (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6193
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu