BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kraszkiewicz Artur (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Chemical Composition and Selected Energy Properties of Black Locust Bark (Robinia pseudoacacia L.)
Skład chemiczny i wybrane właściwości energetyczne kory robinii akacjowej (Robinia Pseudoacacia L.)
Źródło
Agricultural Engineering, 2016, R. 20, nr 2 (158), s. 117-124, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Biopaliwa, Ocena jakości, Cechy fizyczne
Agriculture, Biofuels, Quality assessment, Physical properties
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem pracy była ocena, na podstawie cech chemicznych i energetycznych, przydatności kory z pni robinii akacjowej do wykorzystania jako źródła energii. Materiał do badań pobrano w pięciu drzewostanach robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.). Po określeniu masy kory, jej udziału w masie drzew, określono zawartość wilgoci w korze, gęstość, wartość opałową, popiół, zawartość C, H, N, S, K i P. W porównaniu z drewnem kora posiada gorsze właściwości chemiczne ze względu na znaczną zawartość siarki i azotu. W warunkach badań kora pni robinii akacjowej średnio posiadała gęstość około 400 kg·m-3, która jest porównywalna z drewnem wierzbowym i topolowym. Średnia wartość opałowa kory robinii akacjowej była o 10% większa niż wartość średnia tego parametru dla drewna pni.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to assess the usefulness of bark of black locust trunks as an energy source based on chemical and energy properties. Material for research was collected from five forest stands of black locust (Robinia pseudoacacia L.). After determination of the bark mass, its participation in the mass of trees, the content of moisture in bark, density, calorific value, ash, content of C, H, N, S, K and P were established. In comparison to wood, bark has worse chemical properties on account of a high content of sulphur and nitrogen. In the conditions of research, black locust bark had an average density of approx. 400 kg·m-3 which is comparable to the willow and poplar wood. Average calorific value of black locust bark was by 10% higher than the average value of this parameter for bark wood.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antkowiak, L. (1997). Wykorzystanie kory niektórych drzew i krzewów. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań. ISBN 8371600801.
 2. Bartoszewicz-Burczy, B. (2012). Potencjał i energetyczne wykorzystanie biomasy w krajach Europy Środkowej. Energetyka, 12, 860-866.
 3. Bruchwald, A. (1999). Dendrometria. SGGW, Warszawa. ISBN 8300028897
 4. Demirbas, A. (2004). Combustion characteristics of different biomass fuels. Progress in Energy and Combustion Science, Vol. 30, Issue 2, 219-230.
 5. Dzurenda, L. (2004). Analýza procesov horenia dendromasy v závistlosti od koncentráciekyslíka v tepelnomreaktore. Záverečnáspravá k projktu VEGA SR č.1/9262/02, Zvolen.
 6. Grzybek, A. (2004). Biomasa jako źródło energii. W: Wierzba energetyczna - uprawa i technologie przetwarzania (red. A. Grzybek). WSEiA, Bytom, 10-19. ISBN 8388587714
 7. GUS, 2014 Ochrona środowiska. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 8. Juliszewski, T., Kwaśniewski, D., Mudryk, K., Wróbel, M. (2012). Ocena wybranych parametrów biomasy pozyskanej z plantacji drzew szybkorosnących. Inżynieria Rolnicza, 2(136), 89-97.
 9. Kalembasa, D. (2006). Ilość i skład chemiczny popiołu z biomasy roślin energetycznych. Acta Agrophysica, 7(4), 909-914.
 10. Komorowicz, M., Wróblewska, H., Pawłowski, J. (2009). Skład chemiczny i właściwości energetyczne biomasy z wybranych surowców odnawialnych. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych, 40, 402-410.
 11. Kraszkiewicz, A. (2008). Ocena ciepła spalania i wartości opałowej wybranych sortymentów drewna robinii akacjowej na tle klas grubości. MOTROL, 10, 67-72.
 12. Kraszkiewicz, A. (2009). Analiza wybranych właściwości chemicznych drewna i kory robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.). Inżynieria Rolnicza, 8(117), 69-75.
 13. Kraszkiewicz, A. Kachel-Jakubowska, M., Szpryngiel, M., Niedziółka, I. (2011). Ocena właściwości fizycznych dendromasy robinii akacjowej. Inżynieria Rolnicza, 6(131), 109-115.
 14. Kraszkiewicz, A., Szpryngiel, M. (2008). Wilgotność drewna robinii akacjowej w aspekcie wykorzystania na cele energetyczne. Inżynieria Rolnicza, 9(107), 159-164.
 15. Kubiak, M., Laurow, Z. (1994). Surowiec drzewny. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa. ISBN 8386241330.
 16. Pacyniak, C. (1981). Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.) w warunkach środowiska leśnego w Polsce. Rocz. AR w Poznaniu. Rozpr. Nauk., 111, Poznań. ISSN 0208-8436
 17. PN-EN 14961-2:2011 - Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy. Pelety drzewne do zastosowań nieprzemysłowych.
 18. Prosiński, S. (1984). Chemia drewna. PWRiL, Warszawa. ISBN 8309006748
 19. Rédei, K. Osvath-Bujtas, Z., Veperdi, I. (2003). Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) Improvement in Hungary: a Review. Acta Silvatica & Lignaria Hungarica, 4, 127-132.
 20. Rybak, W. (2006). Spalanie i współspalanie biopaliw stałych. Politechnika Wrocławska, Wrocław. ISBN 8370859380.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2016-0033
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu