BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Marek (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Efektywność gospodarstw rolnych uczestniczących w działaniu "zalesianie gruntów rolnych" w ramach PROW 2004-2006 na tle gospodarstw pozostałych w latach 2004-2013
Efficiency of Farms Participated in the Measure Afforestation of Agricultural Land under RDP 2004-2006 and Remaining Farms in the Years 2004-2013
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 289-296, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność, Gospodarstwa rolne, Zalesianie gruntów rolnych, Wyniki badań
Effectiveness, Arable farm, Afforestation of agricultural land, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q12
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena porównawcza potencjału produkcyjnego, organizacji produkcji, efektywności ekonomicznej i możliwości inwestycyjnych dwóch grup gospodarstw rolnych z tych samych gmin, które prowadziły nieprzerwanie rachunkowość dla Polskiego FADN w latach 2004-2013. Pierwszą z nich stanowiły gospodarstwa, które prowadziły zalesienia w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych" w PROW 2004-2006 (gospodarstwa beneficjentów), natomiast drugą gospodarstwa pozostałe, które w analizowanym okresie nie korzystały z działania zalesieniowego. Stwierdzono, że gospodarstwa beneficjentów na tle gospodarstw pozostałych miały mniejszą powierzchnię użytków rolnych i w mniejszym stopniu korzystały z dzierżawy ziemi. Miały także gorsze techniczne wyposażenie pracy i mniejszy dochód z gospodarstwa rolnego. Gospodarstwa te, tak jak pozostałe gospodarstwa, miały dodatnią stopę reprodukcji majątku trwałego. Niemniej jednak, w gospodarstwach beneficjentów skala inwestycji na zakup nowych środków trwałych była mniejsza niż w gospodarstwach pozostałych.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper was comparative assessment of production potential, organization of production, economic efficiency and investment abilities of two group of farms from the same communities that collected data for Polish Farm Accountancy Data Network (FADN) in the years 2004-2013. The first group was farms that participated in the measure Afforestation of agricultural land under RDP 2004-2006 (beneficiary farms), while the second group was remaining farms that didn't participate in this measure in the analyzed period. It was found that beneficiary farms in comparison to remaining farms characterized smaller utilized agricultural area (UAA) lower share of rented area and higher share of own UAA with the worst quality of soil. Moreover they had worse technical equipment of labour and lower family farm income. However, beneficiary farms like remaining farms had positive rate of reproduction fixed assets but their scale of investment was lower.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałazy Stanisław, Janusz Jankowiak. 2008. Krajobraz Rolniczy w Polsce. [W] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (5), red. Józef St. Zegar, 71-93. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 2. GUS. 2010. Leśnictwo 2010. Warszawa.
 3. GUS. 2012. Rocznik statystyczny rolnictwa. Warszawa.
 4. GUS. 2016. Leśnictwo 2016. Warszawa.
 5. Harasim Adam. 2006. Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie. Puławy: IUNG-PIB.
 6. Józwiak Wojciech, Marek Zieliński, Wojciech Ziętara. 2016. "Susze a sytuacja polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1 (346): 42-56.
 7. Kędziora Andrzej. 2005. Przyrodnicze podstawy gospodarowania wodą w Polsce. [W] Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej, red. Lech Ryszkowski, Andrzej Kędziora, 74-113. Poznań: Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.
 8. Kuś Jan, Wiesław Musiał, Jan Jadczyszyn, Jerzy Kopińki, Andrzej Madej, Mariusz Matyka, Grzegorz Siebielec, Artur Łopatka. 2013. Rolnictwo na obszarach specyficznych. Powszechny Spis Rolny 2010. Warszawa: GUS.
 9. MRiRW. 2004. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 10. MRiRW. 2016. Przeprowadzenie oceny ex-post Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,część II Ocena wpływu PROW 2007-2013 na środowisko i klimat. Warszawa: FundEko.
 11. Polski FADN. 2011. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku. Warszawa: Polski FADN.
 12. Polski FADN. 2012. Wyniki standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Warszawa: Polski FADN.
 13. Polski FADN. 2014. Wyniki standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Warszawa: Polski FADN.
 14. Stanisz Andrzej. 2007a. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe. Kraków: Statsoft.
 15. Stanisz Andrzej. 2007b. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków: Statsoft.
 16. Stuczyński Tomasz, Jerzy Kozyra, Artur Łopatka, Grzegorz Siebielec, Jan Jadczyszyn, Piotr Koza, Andrzej Doroszewski, Rafał Wawer, Eugeniusz Nowocień. 2007. Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. [W] Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji w gospodarstwach rolniczych, red. Adam Harasim, 77-116. Puławy: IUNG-PIB.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1220
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu