BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwińska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej), Kudłacz Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Obszary ryzyka we współczesnych miastach w Polsce
Risk areas in modern cities in Poland
Źródło
Studia Miejskie, 2017, nr 25, s. 9-29, Bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój miasta, Rozwój społeczno-gospodarczy, Zagrożenia rozwojowe
City development, Social economic development, Development risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule autorzy podejmują próbę analizy zjawisk, które mają charakter kryzysogenny w odniesieniu do miast. Odnoszą te zjawiska do współczesnych megatrendów i czynników charakteryzujących współczesne uwarunkowania rozwoju miast wraz z potencjalnymi zagrożeniami dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Istotnym elementem artykułu jest próba ukazania zjawisk o społeczno-kulturowych, gospodarczych i przestrzennych konsekwencjach. Jest to próba interdyscyplinarnego spojrzenia na problem zagrożeń wynikających z różnorakich aspektów funkcjonowania miast. (abstrakt oryginalny)

In this article, the authors attempt to analyze phenomena that cause crises in the case of contemporary cities. The authors refer the phenomena to contemporary mega-trends and phenomena that characterize the determinants of urban development, together with potential threats to socio-economic potentials of Polish cities. An important element of this article is an attempt to show the phenomena of socio-cultural, economic and spatial consequences. One of the results that the authors would like to achieve is to take an interdisciplinary look at the problem of threats resulting from various aspects of the functioning of modern cities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Böhm A., 2006, Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. O czynniku kompozycji, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 2. City Resilience Framework, 2014, Ove Arup & Partners International Limited, https://www.rockefellerfoundation. org/app/uploads/City-Resilience-Framework1.pdf (dostęp 1 lipca 2016).
 3. Czarnecki B., 2011, Przejawy i konsekwencje depopulacji polskich miast - zarys problemu, "Architecture et Artibus" nr 4.
 4. Drozdowicz-Bieć M., 2012, Cykle i wskaźniki koniunktury, Poltext, Warszawa.
 5. Fainstein S.S., 2010, The Just City, Cornell University Press, Ithaca.
 6. Florida R., 2011, Narodziny klasy kreatywnej, przeł. T. Krzyżanowski, M. Penkala, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 7. Geldof D., 2011, New challenges for urban social work and urban social work research, "European Journal of Social Work", vol. 14, No. 1.
 8. Geodecki T., 2016, Znaczenie innowacji w budowaniu konkurencyjności miast w Polsce, [w:] Funkcjonowanie metropolii w Polsce. Dylematy, wyzwania, kierunki działania, red. M. Kudłacz, Kraków (maszynopis).
 9. Grünewald F., 2013, War in cities: Lessons learnt for the new century of urban disasters, [w:] War: Global assessment, public attitudes and psychosocial effects, Nova Science Publishers, New York.
 10. Hausner J., Bendyk E., Kudłacz M., 2016, Miasto-idea - nowe podejście do rozwoju miast, [w:] Bendyk E. et al., Open eyes book: Open Eyes Economy Summit, Kraków, 15-16 listopada 2016 r., Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.
 11. Jacobs J., 1961, The death and life of great American cities, Vintage Books, New York.
 12. Jałowiecki B., 2007, Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni, [w:] Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, red. B. Jałowiecki, W. Łukowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 13. Karwińska A., 2015, Rola miast w procesach przemian społecznych w Polsce, [w:] Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, red. M. Malikowski, M. Palak, J. Halik, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 14. Karwińska A., Brzosko-Sermak A., 2014, Dobrze funkcjonujące miasto. Koncepcje, cechy, perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 15. Kobiela F., 2011, Filozofia czasu Romana Ingardena, Universitas, Kraków.
 16. Kochanowska D., Kochanowski M., 2000, Polskie miasta w procesie globalizacji, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1(1).
 17. Kotus J., 2002, Problemy i cele rozwojowe miast Polski, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" R. LXIV, z. 1.
 18. Kowalski J.A., 2016, Miasta będą się wyludniać, "Dziennik Gazeta Prawna" nr 1(4148) z 4 stycznia.
 19. Kubicki P., 2011, Nowi mieszczanie - nowi aktorzy na miejskiej scenie, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/ bwmeta1.element.desklight-a80c9c60-97f7-4915-9ac2-c595fac8d6fc/c/Pawel_Kubicki.pdf (dostęp 12 stycznia 2016).
 20. Marcuse P., 1989, 'Dual City': a muddy metaphor for a quartered city, "International Journal of Urban and Regional Research" No. 13(4).
 21. Markowski T., 2011, Rozpadają się centra polskich miast, "Gazeta Wyborcza" z 24 lutego, http://wyborcza. pl/1,76842,9148846,Rozpadaja_sie_centra_polskich_miast.html (dostęp 30 czerwca 2016).
 22. Martin-Breen P., Anderies J.M., 2011, Resilience: A literature review, Bellagio Initiative, Brighton: IDS, https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/123456789/3692 (dostęp 17 września 2016).
 23. Martinotti G., 1996, Four populations: Human settlements and social morphology in contemporary metropolis, "European Review" vol. 4.
 24. McGuirk J., 2014, Radical cities, Verso, London-New York.
 25. The Montreal Declaration on Metropolitan Areas, 2015, http://www.righttothecityplatform.org.br/download/ publicacoes/20151007%20The%20Montreal%20Declaration%20on%20Metropolitan%20Areas(2). pdf (dostęp 1 lipca 2016).
 26. Muggah R., 2016, How fragile are our cities?, https://www.weforum.org/agenda/2016/02/how-fragile-are- our-cities/ (dostęp 1 lipca 2016).
 27. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, 2013, http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/ NPOIK-dokument-g%C5%82%C3%B3wny.pdf (dostęp 1 września 2016).
 28. Neumann M., 2005, The compact city fallacy, "Journal of Planning Education and Research" No. 25.
 29. Paszkowski Z., 2011, Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną, Universitas, Kraków.
 30. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 1965, Pallotinum, Poznań-Warszawa.
 31. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej. Cz 1: Diagnoza stanu polskich miast, 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa.
 32. Rybarkiewicz J., 2007, Teatralizacja krajobrazu, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 33. Satterthwaite D., 1997, Sustainable cities or cities that contribute to sustainable development?, "Urban Studies" vol. 34, No. 10.
 34. Searching for the just city: Debates in urban theory and practice, 2009, eds. Peter Marcuse et al., Routledge, London-New York.
 35. Sennett R., 1996, Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu, przeł. M. Konikowska, Marabut, Gdańsk.
 36. Simmel G., 1975, Obcy, [w:] idem, Socjologia, przeł. M. Łukasiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 37. Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G., 2009, Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja, "Euroreg" nr 1.
 38. Sowa K.Z., 1988, Kraków - trwanie i zmiana, [w:] Procesy urbanizacji i przekształcenia miast w Polsce, red. B. Jałowiecki, E. Kaltenberg-Kwiatkowska, Ossolineum, Wrocław-Warszawa.
 39. Urban risk assessments. An approach for understanding disaster & climate change in cities, 2011, Urban Development & Local Government Unit. Finance, Economics and Urban Department, The World Bank, http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1312495777257/ UrbanRiskAssessmentWeb.pdf (dostęp 1 września 2016).
 40. Wycichowska B., 2012, Zagrożona przyszłość miasta. Przykład Łodzi, "Architektura. Czasopismo techniczne" R. 109, z. 1.
 41. http://citiscope.org/story/2015/ten-global-urban-narratives-shaped-2015 (dostęp 20 stycznia 2017).
 42. http://www.mbarch.pl/pl/teksty-i-idee/utrzymanie-zycia-jako-podstawowa-wartosc-przestrzeni-miast.html (dostęp 20 stycznia 2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-4793
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.25167/sm2017.025.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu