BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stabryła-Chudzio Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Planowanie wieloletnie w zakresie wydatków na bezpieczeństwo wewnętrzne - doświadczenia Polski i Francji na wybranych przykładach
Multiannual Planning Concerning Public Expenditure on Internal Security - Polish and French Experience
Źródło
Problemy Zarządzania, 2017, vol. 15, nr 2 (67), cz. 1, s. 83-104, tab., bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami publicznymi - szanse i wyzwania
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo narodowe, Wydatki budżetowe, Budżet zadaniowy, Planowanie długoterminowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne
National security, Budget expenditures, Task budget, Long-term planning, Internal security
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F52, H11, H41, H56, H61
summ., streszcz.
Kraj/Region
Polska, Francja
Poland, France
Abstrakt
W artykule przybliżono kierunki wydatków w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego w budżecie państwa na przykładzie Polski i Francji ze zwróceniem uwagi na skuteczność wydatkowania środków w okresie odpowiednio ośmiu i dziesięciu lat. Wybór przedmiotu badania wynika z założenia, że polityka w zakresie utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa powinna być realizowana w podobny sposób w państwach demokratycznych, co stwarza większe możliwości porównawcze. Przeprowadzona analiza przykładowych wydatków ma wykazać, czy zachowano konsekwencję w realizacji działań, czy też rozdysponowanie środków uległo znaczącej zmianie. Dla obu państw przyjęto inny okres badawczy, co wynika z momentu wprowadzenia budżetu zadaniowego. We Francji analiza rozpoczyna się w 2006 r., a w Polsce od 2008 r. (abstrakt oryginalny)

The article provides some insight into expenditure in the field of internal security in the state budget based on the example of Polish and French experience with a focus on effectiveness of expenditure in the periods of eight and ten years, respectively. The choice of the research subject was based on the assumption that the policy for maintaining public order and security should be implemented in a similar way in democratic countries, which creates more opportunities for comparison. The analysis of the sample of expenditure is to demonstrate whether consistency was maintained in the implementation of activities. For each country, a different test period was adopted, resulting from the introduction of activity-based budget. Thus, in France, the analysis begins in 2006 and in Poland in 2008. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bouvier, M., Esclassan, M.-C. i Lassale, J.-P. (2006). Finances publiques. Paris: LGDJ.
 2. Cannac, Y. (2006). Quelle programmation pluriannuelle pour les depenses publiques? W: M. Bouvier (red.). Innovations, creations et transformations en finances publiques. Paris: LGDJ.
 3. Direction du Budget. (2007a). Securite civile. Mission Miniserielle. Projets Annuels de Performances. Annexe au
 4. Direction du Budget. (2007b). Securite. Mission Interministerielle. Rapports annuels de performances. Annexe au Projet de loi de reglement pour 2006. Republique Francaise. Paris.
 5. Direction du Budget. (2008). Securite. Mission Interministerielle. Rapports annuels de performances. Annexe au Projet de loi de reglement pour 2007. Republique Franęaise. Paris.
 6. Direction du Budget. (2009). Securite. Mission Interministerielle. Rapports annuels de performances. Annexe au Projet de loi de reglement pour 2008. Republique Franęaise. Paris.
 7. Direction du Budget. (2010). Securite. Mission Ministerielle. Rapports annuels de performances. Annexe au Projet de loi de reglement pour 2009. Republique Francaise. Paris.
 8. Direction du Budget. (2011). Securite. Mission Ministerielle. Rapports annuels de performances. Annexe au Projet de loi de reglement pour 2010. Republique Franęaise. Paris.
 9. Direction du Budget. (2012). Securite. Mission Ministerielle. Rapports annuels de performances. Annexe au Projet de loi de reglement pour 2011. Republique Franęaise. Paris.
 10. Direction du Budget. (2013). Securite. Mission Ministerielle. Rapports annuels de performances. Annexe au Projet de loi de reglement pour 2012. Republique Francaise. Paris.
 11. Direction du Budget. (2014). Securite. Mission Ministerielle. Rapports annuels de performances. Annexe au Projet de loi de reglement pour 2013. Republique Francaise. Paris.
 12. Direction du Budget. (2015). Securite. Mission Ministerielle. Rapports annuels de performances. Annexe au Projet de loi de reglement pour 2014. Republique Francaise. Paris.
 13. Direction du Budget. (2016). Securite. Mission Ministerielle. Rapports annuels de performances. Annexe au Projet de loi de reglement pour 2015. Republique Francaise. Paris.
 14. Lalumiere, P. (1983). Les finances publiques. Paris: Armand Colin Editeur.
 15. Loi organique n° 2001-692 du 1er aout 2001 relative aux lois de finances.
 16. Lubińska, T. (red.). (2009). Nowe Zarządzanie Publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. Warszawa: Difin.
 17. Ministerstwo Finansów, Departament Polityki Wydatkowej. (2015). Cele i mierniki w układzie zadaniowym na 2016 r. Warszawa: Ministerstwo Finansów, Departament Polityki Wydatkowej.
 18. Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Postuta, M. i Perczyński, P. (red.). (2010). Budżet zadaniowy w administracji publicznej. Warszawa: Ministerstwo Finansów.
 20. Projet de la Loi de Finances pour 2006. Republique Francaise. Paris.
 21. Rada Ministrów. (2009). Informacja z realizacji wydatków w układzie zadaniowym za rok 2008. Aneks tabelaryczny. Warszawa: Rada Ministrów.
 22. Rada Ministrów. (2010). Informacja z realizacji wydatków w układzie zadaniowym. Warszawa' Rada Ministrów.
 23. Rada Ministrów. (2011). Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2010 r. Warszawa: Rada Ministrów.
 24. Rada Ministrów. (2012). Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2011 r. Warszawa: Rada Ministrów.
 25. Rada Ministrów. (2013). Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2012 r. Warszawa: Rada Ministrów.
 26. Rada Ministrów. (2014). Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2013 r. Warszawa: Rada Ministrów.
 27. Rada Ministrów. (2015). Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2014 r. Warszawa: Rada Ministrów.
 28. Rada Ministrów. (2016). Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2015 r. Warszawa: Rada Ministrów.
 29. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.67.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu