BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miller Przemysław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Monopol w branży ICT - stosowane praktyki prawne na przykładzie zamówienia publicznego ARR na opiekę serwisową systemu informatycznego
The Monopoly in the ICT Industry. The Practice on the Example of the Public Procurement of Information System Service for the Agricultural Market Agency in Poland
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 22, s. 101-113, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Monopol, Administracja publiczna, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Studium przypadku
Monopoly, Public administration, Information and Communication Technology (ICT), Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prezentowany artykuł przedstawia wyniki analiz zgromadzonego materiału badawczego związanego z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądu, w zakresie zgodności z prawem wyłaniania wykonawcy zamówienia przez spółkę z sektora Administracji Publicznej. Celem niniejszego opracowania jest weryfikacja możliwości kreowania pozycji monopolistycznej przedsiębiorstwa z branży ICT, działającego w ramach prawa. W artykule dokonano analizy studium przypadku bazując na analizie materiału badawczego oraz przeanalizowano literaturę przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

This article presents the results of analyses of research material related to the case law of the National Appeals Chamber and the Court regarding the legality of selecting a contractor for a company in the Public Administration sector. The aim of this study is to verify the possibility of creating a monopolistic position of the company from the ICT industry acting within the law. The article analyzes a case study based on the analysis of research material and the literature on the subject. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ABSL (2014), Sektor ICT w województwie pomorskim, https://absl.pl/documents/10186/26940/raport_absl_2014_IiP_141001.pdf/fbc776b0-b61d-41f7-8847-608a08885f00, (dostęp: 26.02.2016).
 2. Biuro Prezesa UOKiK (2015), Nowe przepisy antymonopolowe od 18 stycznia. Komunikat prasowy, https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11414, (dostęp: 20.02.2016).
 3. Branże, Comarch, http://www.comarch.pl/administracja-publiczna/branze, (dostęp: 04.01.2016).
 4. Case studies, Comarch, http://www.comarch.pl/administracja-publiczna/case-studies, (dostęp: 04.01.2016).
 5. Comarch ERP Egeria, Comarch, http://www.comarch.pl/administracja-publiczna/produkty/comarch-erp-egeria, (dostęp: 04.01.2016).
 6. Comarch ERP Egeria dla Administracji Publicznej, Comarch, http://www.comarch.pl/administracja-publiczna/produkty/comarch-erp-egeria/comarch-erp-egeria-dla-administracjipublicznej, (dostęp: 04.01.2016).
 7. DWOL (2003), ComArch ma kontrakt z ARR, "Parkiet Gazeta Giełdy", 30 października.
 8. Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 134 z dnia 30.04.2004 r.), Parlament Europy i Rada.
 9. Dyrektywa 2014/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 94 z dnia 28.03.2014), Parlament Europejski i Rada.
 10. Forlicz S., Jasiński M. (2000), Mikroekonomia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 11. ICT w Polsce (2015), Analizy Branżowe, http://analizybranzowe.pl/?p=110, (dostęp: 03.03.2016).
 12. Miller P. (2016), Analiza wpływu innowacyjnego narzędzia na wspomaganie działalności firm z branży FMCG na rynku polskim, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 122.
 13. Odpowiedź na interpelację nr 33331, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0AA94C17 (dostęp: 26.02.2016).
 14. PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 178-292494 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante, Ted - tenders electronic daily, http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292494-2012:TEXT:PL:HTML&tabId=1, (dostęp: 03.01.2016).
 15. PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 188-308536 Agencja Rynku Rolnego, ul. Nowy Świat 6/12, ARR, Biuro Prawne, Dział Zamówień Publicznych (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 15.9.2012, 2012/S 178-292494), Ted - tenders electronic daily, http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:308536-2012:TEXT:PL:HTML, (dostęp: 03.01.2016).
 16. Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, Główny Urząd Statystyczny - Departament Przemysłu, http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystycepublicznej/1858,pojecie.html, (dostęp: 09.02.2016).
 17. Potencjał wzrostu sektora ICT w Polsce w perspektywie do 10 lat (2013), Strategie i biznes, http://strategieibiznes.pl/artykuly/it/potencjal-wzrostu-sektora-ict-w-polsce-w-perspektywie-do-10-lat, (dostęp: 11.03.2016).
 18. Sendrowicz M., Szwaj M. (2007), Prawo konkurencji. Podstawowe pojęcia, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 19. Siwiński W. (1981), Monopol [w:] Pasieczny L. (red.), Encyklopedia organizacji i zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 20. Skarga Prezesa PZP do Sądu Okręgowego w Warszawie na wyrok KIO 2033/12, sygn. Akt UZP/DP/O-OST/11019/12, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.
 21. Stankiewicz M. (2012), Branża ICT. Techniki Informacyjne i Komunikacyjne, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., http://www.darrwww.hb.pl/tinymce/plugins/filemanager/files/een/ICT.pdf, (dostęp: 17.02.2016).
 22. Uchwała KIO z dnia 13.10.2010r., sygn. akt KIO/KD 69/10, Krajowa Izba Odwoławcza.
 23. Urbanek P. (2013), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Tom 6. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów, gospodarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 24. Urząd Zamówień Publicznych (2014), Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r., Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.
 25. Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. 2007 Nr 50 poz. 331 z późn. zm.
 26. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2016 r. poz. 1020.
 27. Varian H. R. (2002), Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 28. Wróblewski B. (2007), ComputerLand żąda 2 mln odszkodowania, Gazeta Wyborcza, 06 kwietnia.
 29. Wyrok KIO z dnia 09.10.2012r., sygn. akt KIO 2033/12, Krajowa Izba Odwoławcza.
 30. Wyrok Sądu Okręgowego z dnia 11.06.2013r., sygn. akt V Ca 3101/12, Sąd Okręgowy w Warszawie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu