BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moszkowicz Krystyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Bembenek Bogusław (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Przedsiębiorczość społeczna - współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami społecznymi
Social Entrepreneurship - Contemporary Challenge in Managing Social Clusters
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 517-535, tab., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwa społeczne, Zarządzanie, Klastry, Rozwój przedsiębiorczości, Ekonomia społeczna, Przedsiębiorczość społeczna
Social enterprises, Management, Business cluster, Entrepreneurship development, Social economy, Social entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu jest charakterystyka roli klastrów społecznych w rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono istotę przedsiębiorczości społecznej, główne atrybuty przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa społecznego na gruncie ekonomii społecznej i nauk o zarządzaniu. W drugiej części zaprezentowano koncepcję klastra społecznego oraz wybrane polskie doświadczenia w zakresie społecznego klasteringu. Treść artykułu spójna jest ze współczesnym nurtem badań, dotyczących mechanizmów rozwoju ekonomii społecznej. Autorzy podkreślają, że współpraca w środowisku klastrów społecznych sprzyja sprawnemu rozwiązywaniu problemów społecznych i kreowaniu innowacji społecznych. W polskiej literaturze ekonomicznej poświęcono dotychczas relatywnie mało uwagi tym zagadnieniom. Zamiarem autorów artykułu było przyczynienie się do wypełnienia tej luki wiedzy. Podstawą rozważań naukowych były wyniki badań teoretycznych i badań typu desk research. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to characterize the role of social clusters in social entrepreneurship development. The paper consists of two parts. The former presents the essence of social entrepreneurship, major attributes of social entrepreneurs and enterprises as defined in social economics and management sciences. The latter depicts the concept of social clusters and selected Polish experiences within social clustering. The article is consistent with the current stream of research on the mechanisms of social economics development. The authors emphasize that cooperation in social clusters environment facilitates efficient social problem solving and creation of social innovations. Relatively little attention has been paid so far to these issues in Polish economic literature. The authors aim to fill this knowledge gap. The results of theoretical and desk research constitute the basis of the scientific considerations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bembenek, B., Kowalska, K. (2015). Social clusters - open space for social innovations development. Humanities and Social Sciences, XX (4), 27-44.
 2. Bulut, C., Eren, H., Halac, D.S. (2013). Social innovation and psychometric analysis. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 82, 122-130.
 3. Chmiel, J. (2010). Cieszyński klaster - droga do trójsektorowego partnerstwa. Wspólnota, 52, 10-12.
 4. EFORT. (2011). Inicjatywy klastrowe na gruncie ekonomii społecznej, Białystok: Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego.
 5. Fujisawa, Y., Ishida, Y., Nagatomi, S., Iwasaki, K. (2015). A study of social innovation concepts: a Japanese perspective. Japan Social Innovation Journal, 5 (1), 1-13.
 6. Furmankiewicz, M., Stefańska, J. (2010). Partnerstwa terytorialne jako sieci organizacyjne. Analiza powiązań w trzech wybranych "lokalnych grupach działania" w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 1 (39), 5-25.
 7. Grzybowska, A., Ruszewski, J. (2010). Ekonomia społeczna w teorii i praktyce, Suwałki: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT.
 8. Hausner, J. (2007). Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki. Ekonomia Społeczna, nr 1, 9-14.
 9. Hausner, J., Laurisz, N. (2008). Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne: konceptualizacja, [w:] Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, pod red. J. Hausnera, Kraków: Uniw. Ekon. w Krakowie.
 10. Heffner, K., Klemens, B. (2016). Finansowanie struktur klastrowych w perspektywie 2014-2020 - wnioski dla klastrów na obszarach wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich, 41, 83-96.
 11. Jegorow, D. (2010). Przewodnik po przedsiębiorczości społecznej, Chełm: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.
 12. Juraszek-Kopacz, B. (2006). Ekonomia społeczna a biznes - współistnienie, konkurencja, współpraca, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 13. Kasprowicz, D., Murzyn, D., (2014). Innowacje społeczne - skuteczna odpowiedź na kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 28, 129-143.
 14. Klimczuk-Kochańska, M. (2012). Rola klastrów gospodarczych w budowaniu kultury innowacyjności przedsiębiorstw i regionu. Współczesne Zarządzanie, 1, 47-54.
 15. Knop, L., Stachowicz, J., Krannich, M., Olko, S. (2013). Model zarządzania klastrami. Wybrane przykłady, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 16. Leś, E. (2008). Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Przegląd koncepcji i dobrych praktyk, [w:] Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki, pod red. E. Leś, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 17. Lewandowska-Bratek, J. (2015). Współczesna gospodarka społeczna jako odpowiedź na niezaspokojone potrzeby społeczne Polaków. Studia Oeconomica Posnaniensia, 3 (7), 35-56.
 18. Mair, J., Marti, I. (2006). Social entrepreneurship research: a source of explanation, prediction, and delight. Journal of World Business, 41, 36-44.
 19. Makowiecka, M. (2013). Klastry w sektorze ekonomii społecznej, Warszawa: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
 20. Matyaszek-Szarek, B. (2009). Rola przedsiębiorcy społecznego w rozwoju przedsiębiorstw społecznych, [w:] Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce, pod red. D. Kopycińskiej, Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.
 21. Necel, R., Nosal, P. (2015). Klaster jako sposób organizacji podnoszący konkurencyjność podmiotów ekonomii społecznej, Poznań: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
 22. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. (2014). Badanie oczekiwań i korzyści wynikających z przynależności do inicjatywy klastrowej - prowadzone w Łomżyńskim Klastrze Ekonomii Społecznej. Raport z badania, Białystok: OWES.
 23. Pacut, A. (2010). Przedsiębiorczość społeczna w Polsce - problemy i wyzwania. Zarządzanie Publiczne, 4 (14), 45-58.
 24. Pełka, W. (2013). Klastry w polityce rozwoju województwa mazowieckiego, Mazowsze. Studia Regionalne, 12, 79-93.
 25. Peredo, A.M., McLean, M. (2006). Social entrepreneurship: a critical review of the concept. Journal of World Business, 41, 56-65.
 26. Piecuch, T. (2014). Charakterystyka przedsiębiorców społecznych - przegląd literatury. Ekonomia Społeczna, 2, 58-68.
 27. Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020. (2016). Rzeszów: Sejmik Województwa Podkarpackiego.
 28. Rogowska, B. (2014). Racjonalność a ekonomia społeczna. Studia Ekonomiczne, 180 (1), 183-194.
 29. Sempruch, G. (2012). Innowacje społeczne - innowacyjne instrument polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarządzanie Publiczne, 2 (18), 33-45.
 30. Szopa, B. (2007). Ekonomia społeczna z perspektywy ekonomii tradycyjnej. Ekonomia Społeczna, 1, 15-21.
 31. Tanimoto, K. (2008). A conceptual framework of social entrepreneurship and social innovation cluster: a preliminary study. Hitotsubashi Journal of Commerce and Management, 42, 1-16.
 32. Tanimoto, K. (2012). The emergent process of social innovation: multi-stakeholders perspective. International Journal of Innovation and Regional Development, 4 (3/4), 267-280.
 33. Tanimoto, K., Doi, M. (2007). Social innovation cluster in action: a case study of the San Francisco Bay Area. Hitotsubashi Journal of Commerce and Management, 41, 1-17.
 34. http://www.fundacjabycrazem.pl/pl/projekty-zrealizowane-szczegoly/w-strone-klastra-promocja-ekonomii-spolecznej.html (1.02.2017).
 35. http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/694031.html (1.02.2017).
 36. https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/zasady/co-mozna-zrealizowac/ (1.02.2017).
 37. http://klasterspoleczny.lomza.pl (1.02.2017).
 38. http://www.ies-rzeszow.pl (1.02.2017).
 39. http://www.kupujspolecznie.pl (1.02.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu