BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jagoda Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Organizacja pracy w przedsiębiorstwie. Identyfikacja, diagnoza, perspektywy
Źródło
Monografie i Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 265, 226 s., rys., tab., bibliogr. 304 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja pracy, Przedsiębiorstwo
Work organisation, Enterprises
Abstrakt
W teorii zarządzania kwestie dotyczące organizacji pracy były często podejmowane w poprzednim stuleciu. Z nieznanych autorce przyczyn we współczesnej literaturze przedmiotu jest to zagadnienie, któremu nie poświęca się wiele uwagi, brakuje opracowań prezentujących całościowe podejście do organizacji pracy - w wymiarze zarówno teoretycznym, jak i empirycznym. Główną przesłanką podjęcia tematu pracy był zatem brak kompleksowej, empirycznie udokumentowanej wiedzy dotyczącej zjawiska, jakim jest organizacja pracy we współczesnym przedsiębiorstwie. Jak słusznie podkreślają M. Gableta i A. Cierniak-Emerych, rozwój myśli teoretycznej dotyczącej funkcjonowania ludzi w organizacjach koncentruje się na prezentacjach ewolucji funkcji personalnej oraz nowych ujęć składowych określonych obszarów i formuł działania, a pewien niedosyt może budzić zainteresowanie człowiekiem - pracownikiem, z pominięciem wyraźnego przywoływania kategorii pracy1. Tymczasem, w przekonaniu autorki tego opracowania, w związku ze wzrostem turbulentności otoczenia i wszechobecnym wielowymiarowym kryzysem zwrócenie uwagi na obszar człowiek i praca mogłoby się stać sposobem na uelastycznienie i obronę wewnętrznego potencjału przedsiębiorstwa. Uznano zatem, iż istnieje wiele przesłanek skłaniających do podjęcia badań we wspomnianym obszarze, wśród których należy wskazać na: lukę literaturową dotyczącą całościowego obrazu organizacji pracy we współczesnym przedsiębiorstwie, ciągłą dezaktualizację opracowań dotyczących poszczególnych komponentów organizacji pracy, związaną z ich dostosowaniem do zmiennych uwarunkowań ekonomicznych i społecznych, potrzebę porządkowania wiedzy i rozwiązania dylematów terminologicznych dotyczących organizacji pracy i form zatrudnienia, lukę w obszarze badań z zakresu współcześnie stosowanych rozwiązań w obszarze organizacji pracy w polskich przedsiębiorstwach, przekonanie o potrzebie adaptowania atypowych rozwiązań w obszarze organizacji pracy w celu uelastyczniania funkcjonowania przedsiębiorstw. Wskazane przesłanki stanowiły podstawę do sformułowania celów niniejszej pracy. Celem głównym jest rozpoznanie i wyjaśnienie współczesnej istoty i specyfiki organizacji pracy w przedsiębiorstwie, a także diagnoza jej poszczególnych elementów oraz wskazanie kierunków jej rozwoju w przyszłości. Formułując wskazany cel, przyjęto założenie, że przekształcenia zachodzące obecnie w gospodarce mogą wywoływać potrzebę zmian w zakresie wszystkich składowych organizacji pracy, szczególnie w kierunku ich uelastyczniania.(fragment tekstu)

The book assumes that the organization of work includes the division of work in an enterprise and focuses also on the choices of management concerning the time and place of performing work as well as whether the work is performed individually or as a team. The organization of work was thoroughly considered with regard to its nature, diagnosis and future in the turbulent functioning of enterprises. The range and the dynamics of changes in a modern enterprise and its environment prove that the issue the book is concentrated on is extremely important and up-to date. The lack of complex and empirically documented knowledge on the organization of work in a modern enterprise was the main stimulus to select the topic of the book. The development of theoretical ideas concerning the operation of people within an organization is focused on the presentation of the evolution of the personnel function and on new approaches to components of particular areas and formulas of operation, whereas the interest in a human being - an employee, disregarding the clear categories of work, seems to be insufficient. Yet, along with the increase of the turbulences in the environment and ever-present multi-dimensional crisis, bringing the area of a human and work into the spotlight might become a way for an enterprise to become more flexible and to protect its internal potential. It has been found that there are several reasons to conduct research in the area, among which the following ones need to be indicated: The lack of literature concerning the entire picture of the organization of work in a modern enterprise. An ongoing process of becoming obsolete with regard to papers on particular components of the organization of work, resulting from its adjustment to changeable economic and social conditions. The need to organize knowledge and to solve terminological dilemmas concerning the organization of work and the forms of employment. The lack of research on currently applied solutions concerning the organization of work in Polish enterprises, The belief that there is a need to adapt atypical solution with regard to the organization of work in order to increase the flexibility of enterprises. The premises indicated above comprise the grounds to formulate the objectives of the book. The main objective is to explore and explain the modern nature and the specifics of work organization within an enterprise, the diagnosis of its particular elements and the projections of directions for development. The whole book consists of 5 chapters. The first one is of introductory character into the issue of the organization of work. It contains considerations regarding the very notion of work, its place in the management sciences and it also indicates the functions of work in an enterprise. Different definitions/approaches to the organization of work are also described in this chapter. These considerations constitute a point of reference to make an attempt to put in order the terminology connected with different components of the organization of work. They were also the foundations to present a model approach to the organization of work. This chapter is strictly theoretical and is a starting point for further reflections. In the second chapter, also a theoretical one, the components of the organization of work are discussed. The starting point were the reflections on the division of work in an enterprise comprising the background to present forms of the division of work, namely multitasking and specialization of work. Next, the chapter contains consideration concerning the time of work and the place of work, and whether the work is done individually or in teams, every time with reference to their possible implementations in business. In the third chapter the author transfers cognitive consideration onto empirical ground. It discusses the problems concerning the methodology of the conducted research, the description of their particular stages and the reasons for the selection of a research approach. The research sample (71 enterprises, 466 respondents) is also presented in the chapter as well as the quantitative research results, in terms of statistics and quality. The fourth chapter contains the synthetic conclusions of quantitative research, which provided the foundation to present good practices of four enterprises practically applying complex solutions in order to make their organization of work more flexible. The last chapter, which begins with the justification and description of the Expert Panel, contains the conditions and their estimated influence on the process of making the work more flexible. The conditions are divided into external and internal ones. The conducted research shows that the majority of Polish employers opt for traditional solutions - mainly with regard to the organization of time and place of work. This creates a discrepancy between the solutions suggested in the reference literature and the actual business practice. The empirical studies revealed that in both groups of respondents (the management and the remaining employees) dominate inflexible solutions with regard to the time of work, namely the traditional schedule of work. Whereas, the preferences of respondents show that both groups are willing to work in flexible forms, among which the respondents from both groups most commonly indicated changeable times of commencing and finishing work and task-based working time. Significantly, the respondents notice the influence of the last forms on making the work more flexible. On the other hand, the analysis of the obtained results concerning the place of rendering work reveals that the employees perform work in the work place, whereas the flexibility of the place of work applies more often to the employees from the management level than to other employees in the surveyed enterprises. Also in this case, the preferences of both groups show the need of the implementation of flexible solutions and creating the possibility to perform off-site work. The application of the two remaining components of the organization of work in practice reveals the selection of solutions supporting flexibility. The performed research leads to a conclusion that in majority the respondents perform a multi-task work. They also work mainly in teams (sometimes joining individual work with team work - which was found to be the most flexible solution). The statistical analysis confirmed the mutual dependence of all components of work organization and their mutual influence as well as joint implementation of flexible forms and traditional forms, in particular with regard to the place of work and the organization of work. The adoption of atypical solutions within the letter ones, most commonly exits in the case of individual multi-task work. The picture of the organization of work arising from the results of empirical evidence reveals the necessity to streamline and implement flexible solutions. The need to streamline the organization of work is evident - possibly even more for people from the outside of an enterprise and the employees than for the decision-makers. The preservation of the current situation might lead to many negative social phenomena, such as the centralization of power, the feeling of unfulfilled expectations on the part of employees, difficulties in joining personal and professional life and negative economic effects, in particular in terms of knowledge on the functioning of modern enterprises, the analysis of which leads to a conclusion towards organizing the work within all its components in a more flexible manner.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackroyd S., Labor process theory as "normal science", Employee Responsibilities and Rights Journal, 2009.
 2. Acquin V., Bué J., Vinck L., L'évolution en deux ans de l'organisation du travail: Plus de contraintes mais aussi plus d'autonomie pour les salariés, Premières Synthèses, DARES, 1994, No. 54.
 3. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 4. Adamiecki K., O nauce organizacji. Wybór pism, PWE, Warszawa 1970.
 5. Ahuja M.K., Chudoba K., Kacmar C.J., McKnight D.H., George J.F., IT road warriors: Balancing work - family, conflict, job autonomy, and work overload to mitigate turnover intentions, MIS Quarterly, 2007, Vol. 31, Issue 1.
 6. Ajzen M., Kaléidoscope des nouvelles formes d'organisation du travail: L'instrumentalisation stupide d'un idéal collaboratif et démocratique, Gestion, 2000, Vol. 32, Issue 3.
 7. Alajloni M.M., Almashaqba Z.M.S., Al-Qeed M.A.N., The classical theory of organization and its relevance, International Research Journal of Finance and Economics, 2010, Issue 41.
 8. Ansoff H.I., Corporate Strategy: An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion, McGraw-Hill, 1965.
 9. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 10. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 11. Arnfalk P., Virtual Mobility and Polution Prevention, Lund University, 2002.
 12. Atkinson J., Manpower strategies for flexible organization, Personnel Management, 1984, August.
 13. Aue W., Człowiek w środowisku, cz. 1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2006.
 14. Auriga R., O formach i społecznych konsekwencjach elastyczności pracy, Polityka Społeczna, 2003, nr 10.
 15. Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 16. Bagiński W., Ekonomika pracy, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1951.
 17. Bańka A., Psychologia organizacji, [w:] Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 18. Bąk E., Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 19. Bąk-Grabowska D., Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach stosowania niestandardowych form zatrudnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016.
 20. Bąk-Grabowska D., Jagoda A., Formy organizacji pracy, organizacji czasu pracy, zatrudnienia - próba kategoryzacji, Przegląd Organizacji, 2012, nr 11.
 21. Bąk-Grabowska D., Jagoda A., Przedsiębiorczość a samozatrudnienie - dylematy terminologiczne, [w:] Jaremczuk K. (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i zmienność, Wydawnictwo PWSZ im. Prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2008.
 22. Beck U., The Brave New World, Cambridge 2005.
 23. Becker E.B., Hauselid M.A., High performance work systems and firm performance: A synthesis of research and management implications, Personnel and Human Resources Management, 1998, Vol. 16.
 24. Beltrán-Martín I., Roca-Puig V., Escrig-Tena A.B., Bou-Llusar J.C., Human resource flexibility as a mediating variable between high performance work systems and performance, Journal of Management, 2008, No. 5.
 25. Bikfalvi A., Jaeger A., Lay G., The incidence and diffusion of teamwork in manufacturing - evidences from a Pan-European survey, Journal of Organizational Change Management, 2014, Vol. 27, No. 2.
 26. Birski A., Telepraca - formy organizacyjne i możliwości rozwoju, Przegląd Organizacji, 2005, r 2.
 27. Błaszczyk B., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach Europy Zachodniej, PWE, Warszawa 1988.
 28. Blau P.M., Wymiana nagród społecznych, [w:] Kempny M., Szmatka J. (red.), Współczesne teorie wymiany społecznej. Zbiór tekstów, PWN, Warszawa 1992.
 29. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 30. Blaum S., Labor Economics, Henry Holt, New York 1925.
 31. Borkowska S., Dwie koncepcje proefektywnościowego zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Borkowska S. (red.), Systemy wysoce efektywnej pracy, IPiSS, Warszawa 2007.
 32. Brennan A., Chugh J. S., Kline T., Traditional versus open office design. A longitudinal field study, Environment and Behavior, 2002, Vol. 34, No. 3, May, s. 279-299.
 33. Brown S.P., Leigh T.W., A new look at psychological climate and its relationship to job involvement, effort and performance, Journal of Applied Psychology, 1996, Vol. 81.
 34. Bryan J.F., Locke E.A., Goal setting as a mean of increasing motivation, Journal of Applied Psychology, 1967, Vol. 51.
 35. Brzeziński A., Zrównoważony rozwój systemów transportowych miast i aglomeracji w kontekście rosnącej mobilności, Transport Miejski i Regionalny, 2011, nr 1.
 36. Bué J., Hamon-Cholet S., Puech I., Organisation du travail: Comment les salaries vivent le changement, Premières Informations et Premières Synthèses, DARES, 2003, No. 24.
 37. Business & Management Dictionary, Bloomsbury Business Library, A&C Black Publishers Ltd., 2007.
 38. Cappelli P., Keller J.R., Classifying work in the new economy, Academy of Management Review, 2013, Vol. 38, No. 4.
 39. Cappelli P., Neumark D., Do high performance work practices improve establishment-level outcomes?, Industrial and Labor Relations Review, 2001, Vol. 54, No. 4.
 40. Carnoy M., Utrwalanie nowej gospodarki. Praca, rodzina i społeczność w wieku informacji, TNOiK, Toruń 2002.
 41. Carstairs K., Taking the hot desk, WlV Dialogue, University of Wolverhampton, Summer 2011, Issue 13.
 42. Cascio W.F., Managing a virtual workplace, Academy of Management Executive, 2000, Vol. 14, No. 3.
 43. Caulat G., Wirtualne przywództwo, Manager Magazine, 2008, nr 10.
 44. Chen G., Through the looking glass of a social system: Cross-level effects of high performance work systems on employees attitudes, Personnel Psychology, 2009, No. 62.
 45. Cierniak-Emerych A., Czas pracy - formy jego organizacji i uwarunkowania ich doboru, [w:] Gableta M. (red.), Potencjał pracy przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 46. Cierniak-Emerych A., Uczestnictwo pracobiorców w gospodarowaniu potencjałem pracy przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 47. Coenen M., Kok R.A., Workplace flexibility and new product development performance: The role of telework and flexible work schedules, European Management Journal, 2014,Vol. 32, Issue 4.
 48. Cohen A., Baruch Y., An agency theory perspective of the Israeli labor market segmentation: Past, present and future, Human Resource Management Review, 2010, Vol. 20, Issue 3, September.
 49. Costa G., Sartori S., Flexible work hours, ageing and well-being, [w:] Costa G., Goedhard W.J.A., Ilmarinen J. (eds.), Assessment and Promotion of Work Ability, Health and Well-being of Ageing Workers, International Congress Series 1280, Dublin 2000.
 50. Cullinane S.J., Bosak J., Flood P. i in., Job design under lean manufacturing and the quality of working life: A job demands and resources perspective, International Journal of Human Resources Management, 2014, Vol. 25, Issue 31.
 51. Czaja S., Historia gospodarki i gospodarowania, I-BiS, Wrocław 2002.
 52. Czakon W., Łabędzie Poppera - case studies w badaniach nauk o zarządzaniu, Przegląd Organizacji, 2006, nr 9.
 53. Czakon W., Zastosowanie studiów przypadku w badaniach nauk o zarzadzaniu, [w:] Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 54. Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2014.
 55. Czermiński A., Grzybowski M., Wybrane zagadnienia z organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia 1996.
 56. Dadoy M., La polyvalence et l'analyse du travail, Les analyses du travail: Enjeux et formes, CEREQ, 1990, No. 54.
 57. Danieluk B., Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych, Psychologia Społeczna, 2010, t. 5, nr 2-3(14).
 58. Dołęgowski T., Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002.
 59. Doris F., Shipton H., West M.A. i in., Teamwork and organizational innovation: The moderating role of the HRM context, Creativity and Innovation Management, 2015, Vol. 24, No. 2.
 60. Dubrowski J., Mielnow M., Celtin B., Naukowa organizacja pracy, PWE, Warszawa 1980.
 61. Dudziak U., Rozwój osoby w teorii dezintegracji pozytywnej, [w:] Cekiera C., Niewiadomska I. (red.), Rozwój osoby w Kazimierza Dąbrowskiego teorii dezintegracji pozytywnej, Lublin 1997.
 62. Eisenhardt K.M., Building theories from case study research, Academy of Management, The Academy of Management Review, 1989.
 63. Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1981.
 64. Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1993.
 65. Evans J.S., Strategic flexibility for high technology manoeuvres: A conceptual framework, Journal of Management Studies, 1991, Vol. 28, Issue 1.
 66. Felson M., Spaetch J., Community structure and collaborative consumption: A routine activity approach, American Behavioral Sciencist, 1978, 21, March - April.
 67. Flis J., Szkolny słownik geograficzny, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986.
 68. Florczak I., Zatrudnienie elastyczne (zagadnienia ogólne), [w:] Bieliński A., Giedrewicz-Niewińska A., Szabłowska-Juckiewicz M. (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy, Difin, Warszawa 2015.
 69. Francik A., Społeczne aspekty podziału pracy, [w:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy. Zarys problematyki i metod, PWN, Warszawa - Kraków 1991.
 70. Freeney Y., Fellenz M.R., Work engagement, job design and the role of the social context at work: Exploring antecedents from a relational perspective, Human Relations, 2013, Vol. 66, Issue 11.
 71. Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa 2001.
 72. Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 73. Gableta M. (red.), Potencjał pracy przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 74. Gableta M., Cierniak-Emerych A., Strukturyzacja miejsc i warunków pracy jako składowych obszaru człowiek i praca, [w:] Osbert-Pociecha G., Nowosielski S. (red.), Meandry teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016.
 75. Gałkowski J.W., Praca i człowiek. Próba filozoficznej analizy pracy, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1980.
 76. Gerdenitsch C., Scheel T., Andorfer J., Korunka Ch., Coworking spaces: A source of social support for independent professionals, Frontiers in Psychology, Vol. 7, 2016.
 77. Giannikis S.K., Miahail D.M., Flexible work arrangements in Greece: A study of employment perceptions, The International Journal of Human Resource Management, 2011, Vol. 22, No. 2.
 78. Gibson C.B., Huang L., Kirkman B.L. i in., Where global and virtual meet: The value of examining the intersection of these elements in twenty-first-century teams, Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 2014, Vol. 1.
 79. Gilson L.L., Maynard M.T., Bergiel E.B., Virtual team effectiveness: An experiential activity, Small Group Research, 2013, Vol. 44, No. 4, Special Issue.
 80. Gilson L.L., Maynard M.T., Young N.C.J. i in., Virtual teams research: 10 years, 10 themes, and 10 opportunities, Journal of Management, 2015, Vol. 41, No. 5.
 81. Globerson S., Temporal aspects of job structure as a function of organizational hierarchy, International Journal of Production Research, 1983, Vol. 21, No. 1.
 82. Gładoch M., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2008.
 83. Golnau W., Rozwój ekonomiki i ekonomii pracy, [w:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 84. Górny A., Kaczmarczyk P., Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Prace Migracyjne, nr 49, Wydawnictwo Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
 85. Gould-Williams J., Davies F., Using Social Exchange Theory to predict the effects of HRM practice on employee outcomes, Public Management Review, 2005.
 86. Grabowska-Lusińska I., Jaźwińska E., Mobilność przestrzenna, społeczna i kariery zawodowe migrantów: cele, problemy i podejścia badawcze na podstawie badań, OBM UW, Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, 2012, nr 2.
 87. Grajewski P., Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa, 2007.
 88. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 89. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiana paradygmatów zarządzania, Master of Business Administration, 2001, nr 1.
 90. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 91. Grześ A., Elastyczność zatrudnienia jako rodzaj elastyczności pracy, [w:] Bieliński A., Giedrewicz-Niewińska A., Szabłowska-Juckiewicz M. (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy, Difin, Warszawa 2015.
 92. Hackman J.R., Oldham G.R., Motivation through the design of work: Test of a theory, Organizational Behavior and Human Performance, 1976.
 93. Hackman J.R., Oldham G.R., Work Redesign, Addison - Wesley, Reading, 1980.
 94. Hajn Z., Elastyczność czasu pracy, [w:] Kryńska E. (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy w Polsce a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa 2003.
 95. Halford S., Hybrid workspace: Re-spatialisation of work, organization and management, New Technology, Work and Employment, 2005, Vol. 20, No. 1.
 96. Handy Ch., The Age of Paradox, Harvard Business School Press, 1994.
 97. Hannif Z., Vo A., Call centre job functions and the quality of work life: Revisiting the job characteristic model, International Journal of Business Research, 2001, Vol. 11, No. 2.
 98. Harmer B.H., Pauleen D.J., Attitude, aptitude, ability and autonomy: The emergence of "offroaders", a special class of nomadic worker, Behavior & Information Technology, 2012, Vol. 31, No. 5, May.
 99. Harris D., Turning office desks into hot property; Facilities Management; Focus, The Times, 5 May 1992.
 100. Haus B., Organizacja pracy i planowanie zatrudnienia, [w:] Grossman A. (red.), Organizacja i planowanie w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWN, Warszawa 1972.
 101. Haus B. (red.), Organizacja produkcji i pracy w przemyśle spożywczym, cz. II, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1982.
 102. Hejduk I.K., Grudzewski W.M., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości - zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.
 103. Hellgren J., Swerk M., United employees perception of role stress and fairness during organizational downsizing: Consequences for job satisfaction, union satisfaction and well-being, Economic and Industrial Democracy, 2001, Vol. 22.
 104. Hydari H., Empowering project teams: Using project followership to improve performance, Project Management Journal, 2015, Vol. 46, No. 1.
 105. Ichniowski C., Human resource practices and productive labor-management relations, [w:] Lewin D., Mitchell O., Sherer P. (eds.), Research Frontiers in Industrial Relations and Human Resources, Madison, Industrial Relations Research Association, 1992.
 106. Iordache C., Ciochina C., Decuseara R., Chitu R., To know and satisfy tourist clients' needs - premise for achieving superior quality services, MPRA Paper, 2008, No. 6760.
 107. Jabłoński M., Samoorganizacja, [w:] Ćwiklicki M., Jabłoński M., Włodarek T., Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą SCRUM, Mfiles.pl, Kraków 2010.
 108. Jagoda A., Bariery pracy zespołowej - doniesienia z pilotażowych badań empirycznych, [w:] Wachowiak P. (red.), Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.
 109. Jagoda A., Flexible forms of working time organization in Polish enterprises in the perspective of pilot empirical studies, International Journal of Academic Research, Part B. Social Sciences and Humanities, 2013,Vol. 5. No. 6, November.
 110. Jagoda A., Organisation of a work in a modern company - preliminary report of empirical research, [w:] Збірник тез доповідей, Дев'ятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, Чacтинa 1, Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України, Тepнoпiльский Національний Економiчний Університет, Рада Молодих Вчених, Тepнoпiль, 2012.
 111. Jagoda A., Problemy funkcjonowania zespołów wirtualnych, [w:] Bylok F., Harciarek M. (red.), Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
 112. Jagoda A., Problemy zarządzania zespołem wirtualnym w przedsiębiorstwie globalnym, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nr 98, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.
 113. Jagoda A., Zmierzch specjalizacji - w kierunku poliwalencji pracy, [w:] Jagoda H. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 162, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 114. Jagoda A., Zwartość zespołu wirtualnego - uwarunkowania i konsekwencje, [w:] Lichtarski J. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 89, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 115. Jagoda A., Klimczak M., Praca jako zasób - pojęcie pracy i jej znaczenie w naukach ekonomicznych, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XLII, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 403, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
 116. Jan Paweł II, Encyklika Laborem Exercens. O pracy ludzkiej, Wydawnictwo TUM, Wrocław 1995.
 117. Janicki W., Przegląd teorii migracji ludności, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, Vol. 62, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 118. Jarmołowicz W. (red.), Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2007.
 119. Jasiński Z., Organizacja i kierowanie zespołem pracowniczym, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 1993.
 120. Jasiński Z., Organizacja przebiegu pracy w systemie produkcyjnym, [w:] Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013.
 121. Jezior J., Społeczno-kulturowe i rynkowe czynniki kształtowania sytuacji przedsiębiorców, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2009.
 122. Jiang L., Wagner Ch., Participation in micro-task crowdsourcing markets as work and leisure: The impact of motivation and microtime structuring, Collective Intelligence, 2014.
 123. Jongseok Ch., Youngbae K. i in., Transformational leadership and inter-team collaboration: Exploring the mediating role of teamwork quality and moderating role of team size, Group and Organization Management, 2015, Vol. 40, No. 6.
 124. Jorgsen M., Davis K., Kotowski S., Adela P., Dunning K., Characteristics of job rotation in the Midwest US Manufacturing sector, Ergonomics, 2005, Vol. 48, Issue 15.
 125. Juchnowicz M., Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, PWE, Warszawa 2012
 126. Kalinowski M., Czuma I., Kuć M., Kulik A., Praca, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium", Lublin 2005.
 127. Kalleberg, A.L., Organizing flexibility: The flexible firm in a new century, British Journal of Industrial Relations, 2001, 39.
 128. Katz H.C., Kochan T.A., Keefe J.H., Lazear E., Eads G.C., Industrial relations and productivity in the U.S. automobile industry, Brookings Papers on Economic Activity, 1987, No. 3, Special Issue on Microeconomics.
 129. Ketchen D., How much do high-performance work practices matter? A meta analysis of their effect on organizational performance, Personnel Psychology, 2006, No. 59.
 130. Kodeks pracy, 47 wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
 131. Kołodko G.W., Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2007.
 132. Kopertyńska M.W., Czas pracy i jego organizacja, [w:] Jasiński Z. (red.), Zarządzanie pracą, Warszawa 1999.
 133. Kopertyńska M.W., Kmiotek K., Budowanie zaangażowania pracowników pokolenia Y, Management Forum 4, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 358, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
 134. Kopertyńska W., Rotacja pracy, [w:] Jasiński Z. (red.), Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
 135. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków 1969.
 136. Kotler P., Marketing, DW Rebis, Poznań 2005.
 137. Kożusznik B., Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa 2005.
 138. Król M., Elastyczność zatrudnienia w organizacji, CeDeWu.pl, Warszawa 2014.
 139. Król M., Postawy oraz zachowania temporalne związane z uwarunkowaniami prawnymi i technologicznymi a rodzaje ryzyka personalnego, [w:] Lipka A., Król M., Waszczak S., Dudek J., Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego, Difin, Warszawa 2014.
 140. Krupski R., Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 141. Krupski R., Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005.
 142. Kryńska E., Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa 2003.
 143. Krzysztofek K., Szczepański M., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
 144. Kubacki B., Lachowicz Z., Listwan T., Zespół pracowniczy jako podmiot i obiekt kierowania w organizacji gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1990.
 145. Kuć M., Wiktymizacja w miejscu pracy, [w:] Kusztelak A. (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa życia, nauki, pracy, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2005.
 146. Lachiewicz S. (red.), Organizacja pracy kierowniczej. Wybrane zagadnienia, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Absolwent, Łódź 1994.
 147. Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A., Kierunki zmian w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 2010, 234.
 148. Langford P.H., The nature and consequences of employee engagement: Searching for a measure that maximizes the prediction of organizational outcomes, [w:] Albrecht S. (ed.), Handbook of Employee Engagement. Perspectives, Issues, Research and Practice, Edward Elgar Publishing, London 2010.
 149. Lazear E.P., Personnel Economics for Managers, Wiley, New York 1998.
 150. Le Roy F., Fernandez A.S., Managing coopetitive tensions at the working-group level: The rise of the coopetitive project team, British Journal of Management, 2015, Vol. 23. No. 4.
 151. Liao L., Knowledge - sharing in R&D departments: A social power and social exchange theory perspective, The International Journal of Human Resource Management, 2008, Vol. 19, No. 10, October.
 152. Lichtarski J.M., Struktury zadaniowe. Składniki, własności i uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 153. Lichtarski J., Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2015.
 154. Lipka A., Ekonomia czasu oraz zarządzanie czasem, [w:] Lipka A., Król M., Waszczak S., Dudek J. (red.), Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego, Difin, Warszawa 2014.
 155. Li-Qun Wei, Chung-Ming Lau, Effective teamwork at the top: The evidence from China, International Journal of Human Resources Management, 2012, Vol. 23, No. 9.
 156. Lis F.J., Człowiek w procesie pracy. Praca - chęć czy przymus?, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1982.
 157. Listwan T., Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami, [w:] Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 158. Listwan T., Rozwój badań nad zarządzaniem zasobami ludzkimi w Polsce, [w:] Lachiewicz S., Nogalski B. (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 159. Locke E.A., Toward a theory of task motivation and incentives, Organizational Behavior and Human Performance, 1968, Vol. 3.
 160. Luz N., Silva N., Novais P., A survey of task-oriented crowdsourcing, Artificial Intelligence Review, 2014.
 161. Majka J., Katolicka nauka społeczna, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1988.
 162. Makowski D., Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia, Difin, Warszawa 2006.
 163. Malone T.W., Laubacher R.J., Johns T., The age of hyperspecialization, Harvard Business Review, 2012, July-August.
 164. Maniak G., W kierunku elastyczności pracy - aspekty elastyczności polskiego rynku pracy, [w:] Poteralski J. (red.), Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin 2007.
 165. Manjo F., Uber's business model could change your work, New York Times, 29.01.2015.
 166. Marciniak J., Optymalizacja zatrudnienia. Zwolnienia, outsourcing, outplacement, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 167. Mark G., Makato Su N., Designing for nomadic work, 7th ACM Conference on Designing Interactive Systems, 2008.
 168. Mark G., Makato Su N., Making infrastructure visible for nomadic work, Pervasive and Mobile Computing, 2010.
 169. Marks K., Kapitał, t. I, Książka i Wiedza, Warszawa 1970.
 170. Martyniak Z., Podstawy samoorganizacji w systemach biznesowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 616, Kraków 2003.
 171. Maxwell G., Rankine L., Bell S., Mac Vicar A., The incidence and impact of flexible working arrangements in smaller business, Employee Relations, 2007, No. 2.
 172. Mazurek S., Crowdsourcing, czyli pozyskiwanie zasobów na rynkach sieciowych, Ekonomia XXI Wieku, nr 1(5), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.
 173. Michalski M., Praca, człowiek, kultura, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.
 174. Michoń F., Ekonomika pracy. Zarys problematyki i metod, PWN, Warszawa 1991.
 175. Mikołajczyk Z., Metody organizowania pracy w warunkach nowoczesnego przemysłu, PWE, Warszawa 1973.
 176. Mikuła B., Człowiek a organizacja. Humanizm w koncepcjach, metodach organizacji i zarządzania XX wieku, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kraków 2000.
 177. Mikuła B., Istota zarządzania wiedzą w organizacji, [w:] Potocki A. (red.), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 178. Mills C.W., Białe kołnierzyki. Amerykańskie klasy średnie, Książka i Wiedza, Warszawa 1965.
 179. Millward L.J., Halsam S.A., Postmes T., Putting employees in their places: The impact of hot desking on organizational and team identification, Organization Science, 2007, Vol. 18, No. 4, July - August.
 180. Misiński W., Teoria firmy w ujęciu Williamsona, [w:] Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 181. Morawski M., Zarządzanie wiedzą. Organizacja - system - pracownik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 182. Mreła H., Techniki organizowania pracy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1968.
 183. Musiała A., Zatrudnienie niepracownicze, Difin, Warszawa 2011.
 184. Nadler D.A., Gerstein M.S., Shaw R.B., Organizational Architecture Design: The Power of Organizational Architecture, Oxford University Press, New York 1992.
 185. Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 186. Ociepka B., Wpływ nowych technologii na komunikowanie społeczne, [w:] Dobek-Ostrowska B. (red.), Studia z teorii komunikowania masowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 187. Oleksyn M., Czas pracy w praktyce, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 188. Ortin-Angel P., Salas-Fumas V., Agency theory and internal labor market explanations of bonus payments: Empirical evidence from Spanish firms, Journal of Economics & Management Strategy, 1998, Vol. 7, No. 4, Winter.
 189. Osbert-Pociecha G., Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 190. Ozaki M., Labor relations and work organization in industrialized countries, International Labor Review, 1996, Vol. 135, No. 1.
 191. Pabian A., Sustainable personel - pracownicy przedsiębiorstwa przyszłości, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011.
 192. Paul K.I., Batinic B., The need for work: Jahoda's latent functions of employment in a representative sample of German population, Journal of Organizational Behavior, 2010, No. 31.
 193. Pauleen D.J., Virtual Teams. Projects, Protocols and Processes, Idea Group Publishing, London 2004.
 194. Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 195. Pawłowska M., Perspektywy rozwoju telepracy w Polsce - raport z badań, e-mentor, 2009, nr 3.
 196. Peaucelle J.L., Vices et vertus du travaill specalise, Gerer & Comprendre 2009, No. 97.
 197. Penc J., Treść pracy a zachowania pracownicze, Studia Socjologiczne, 1983, nr 2(89).
 198. Pietroń-Pyszczek A., Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2007.
 199. Pietrzykiewicz T. (red.), Automatyzacja w przemyśle maszynowym, Wydawnictwo Naukowo- -Techniczne, Warszawa 1970.
 200. Platon, Prawa, PWN, Warszawa 1960.
 201. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2003.
 202. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2007.
 203. Pomykało T. (red.), Encyklopedia biznesu, t. 1, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
 204. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 205. Prusinowski P., Dodatkowe aspekty związane z zatrudnianiem pracowników mobilnych, Monitor Prawa Pracy, 2011, nr 10.
 206. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978.
 207. Rakowska I., Czy popłaca telepraca?, Zarządzanie na Świecie, 2001, nr 9.
 208. Rakowska I., Temat na czasie. Telepraca - zalety i wady, Gazeta Prawna z 03.12.2003.
 209. Raport 2014. Badanie ankietowe rynku pracy, Zespół ds. Rynku Pracy, Instytut Ekonomiczny NBP.
 210. Raport GEM Polska 2013, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014.
 211. Reimer T., Working time arrangements and family time of fathers: How work organization(s) shape fathers' opportunities to engage in childcare, Management Revue, 2015, Vol. 26, Issue 3.
 212. Rifkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.
 213. Ritzer, G., Makdonaldyzacja społeczeństwa, Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa, 1997.
 214. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 215. Robbins S.P., De Cenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 216. Robbins S.P., Judge T.A., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2012.
 217. Robbinson D., Perryman S., Hayday S., The Drivers of Employee Engagement, IES Research Report, Brighton, Sussex 2004.
 218. Roberts D.R., Davenport T.O., Job engagement: Why it's important and how to improve it, Employment Relations Today, Wiley Periodicals, Autumn 2002.
 219. Rockmann K.W., Pratt M.G., Rethinking telecommuting and the distribued work organization, Academy of Management Annual Meeting Proceedings, 2011.
 220. Rosenberg N., Birdzell L.E., Historia kapitalizmu, Signum, Kraków 1992.
 221. Rouelau L., Theories des organisation: Approches clasiques, contemporaines et de l'avant-garde, Presses de l'Universite de Quebec, 2007.
 222. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą, DzU 1976, nr 3, poz. 19.
 223. Rus A., Orel M., Coworking: A community of work, Teorija in Praksa, 2015, 52(6).
 224. Rycak M.B., Planowanie i rozliczanie czasu pracy, ABC Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 225. Sacks A.M., Antecedents and consequences of employee engagement, Journal of Managerial Psychology, 2006, Vol. 7, June.
 226. Sajkiewicz A., Podstawy organizacji pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1972.
 227. Sajkiewicz A., Praca - znaczenie, przedmiot i rozwój badań, [w:] Sajkiewicz A. (red.), Ekonomika pracy, PWE, Warszawa 1977.
 228. Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł., Nowe metody pracy z ludźmi. Organizacja procesów personalnych, Poltext, Warszawa 2002.
 229. Sarker S., Xiao X., Sarker S., Ahuja M., Managing employees' use of mobile technologies to minimize work-life balance impacts, MIS Quarterly Executive, 2012, Vol. 11, Issue 4.
 230. Sauter S.L. i in., Changing Organization of Work and The Safety and Health of Working People. Knowledge Gaps and Research Directions, NIOSH Publications Dissemination, Cincinnati 2002.
 231. Schaufeli W.B., Bakker A.B., Defining and measuring work engagement: Bringing clarity to the concept, [w:] Bakker A.B., Leiter M.P. (eds.), Work Engagement. A Handbook of Essential Theory and Research, Psychology Press, New York 2010.
 232. Schermerhorn J.R., Zarządzanie. Kluczowe koncepcje, PWE, Warszawa 2008.
 233. Shantz A., Alfes K., Truss C. i in., The role of employee engagement in the relationship between job design and task performance, citizenship and deviant behaviours, International Journal of Human Resources Management, 2013, Vol. 24, Issue 13.
 234. Sienkiewicz Ł., Sajkiewicz B., Perspektywa HPWS w pomiarze efektywności zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Borkowska S. (red.), Systemy wysoce efektywnej pracy, IPiSS, Warszawa 2007.
 235. Sims H.P., Szilagyi A.G., Keller R.T., The measurement of job characteristic, Academy of Management Journal, 1976, No. 19.
 236. Skeldon R., Circulation: A transition in mobility in Peru, [w:] Prothero M., Chapman M. (eds.), Circulation in third world countries, Routledge & Kegan Paul, London - Boston - Melbourne 1985.
 237. Skowron-Mielnik B., Elastyczna organizacja pracy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 238. Skowron-Mielnik B., Formy organizacji pracy jako czynnik kreowania zatrudnienia, [w:] Horedeński R., Sadowska-Snarska C. (red.), Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, IPiSS, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok - Warszawa 2003.
 239. Słownik socjologii i nauk społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 240. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 241. Smoląg K., Telepraca w polskich organizacjach gospodarczych, Współczesne Zarządzanie, 2003, nr 3.
 242. Snell S., Bohlander G., Managing Human Resources, Thomson South - Western, New York, 2004.
 243. Stabryła A., Trzcieniecki J., Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1986.
 244. Stankiewicz W., Ekonomia instytucjonalna - zarys wykładu, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Nauk Komputerowych, Warszawa 2012.
 245. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007.
 246. Stoner J.A.F., Freemen R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 247. Strzemińska H., Czas pracy i czas wolny w polityce społecznej, PWE, Warszawa 1998.
 248. Sullivan S.E., The changing nature of careers: A review and research agenda, Journal of Management, 1999, Vol. 25, No. 3, June.
 249. Sullivan S.E., Arthur M.B., The evolution of the boundaryless career concept: Examining physical and psychological mobility, Journal of Vocational Behavior, 2006, Vol. 69, Issue 1, August.
 250. Sułkowski Ł., Tożsamość i kultura organizacyjna w przedsiębiorstwach rodzinnych, [w:] Sułkowski Ł. (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, Dom Organizatora, Toruń 2005.
 251. Sullivan C., Smithson J., Perspectives of homeworkers and their partners on working flexibility and gender equity, Journal of Human Resources Management, 2007.
 252. Swinth R.L., Organizational joint problem - solving, Management Science, 1971, Vol. 18.
 253. Szczepański J., Uwagi o przedmiocie i zadaniach socjologii pracy, [w:] Biegeleisen-Żelazowski B., Tomaszewski T., Sarapata A., Rosner J. (red.), Jak pracuje człowiek, KiW, Warszawa 1961.
 254. Tabassi A.A., Ramli M., Bakar A., Hassan A., Effects of training and motivation practices on teamwork improvement and task efficiency: The case of construction firms, International Journal of Project Management, 2012, Vol. 30, No. 2.
 255. Tanalski D., Ideotwórcze funkcje pracy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2002.
 256. Tang J., Lee S.C., The Effect of Organizational factors on managerial satisfaction with ISO 9001 Quality Standard certification: An Empirical Study, International Journal of Management, 2009, No. 26 (1).
 257. Tapscott D., Williams A.D., Wikinomia. O globalnej współpracy, która wszystko zmienia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 258. Tata J., Prasad S., Team self-management, organizational structure and judgement of team effectiveness, Journal of Managerial Issues, 2004, Vol. 13, No. 2.
 259. Teleworking, hot-desking and outsourcing at Renault, European Industrial Relations Review, 2007, Issue 398, March.
 260. Truszkowska-Wojtkowiak M., Fenomen czasu wolnego, Harmonia Universalis, Gdańsk 2012.
 261. Truxillo D.M., Cadiz D.M., Rineer J.R. i in., A lifespan perspective on job design: Fitting the job and the worker to promote job satisfaction, engagement, and performance, Organizational Psychology Review, 2012, Vol. 2, Issue 4.
 262. Turner A.N., Lawrence P.R., Industrial jobs and the worker, Harvard University Press, Boston 1965.
 263. Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 264. Tuziak B., Satysfakcja z pracy jako czynnik motywacyjny. Wybrane aspekty teoretyczne, [w:] Zbiegień-Maciąg L., Lewicka D., Poszukiwanie tożsamości w jednoczącej się Europie, AGH, Kraków 2004.
 265. Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, z dnia 19 listopada 2008 r., II PZP 11/2008.
 266. Ugboro I.O., Obeng K., The management leadership employee empowerment, job satisfaction, and customer satisfaction in TQM organizations: An empirical study, Journal of Quality Management, 2000, No. 5 (2).
 267. Vega R.P., Anderson A.J., Kaplan S.A., A within-person examination of the effects of telework, Journal of Business and Psychology, 2015, Vol. 30, Issue 2.
 268. Verbeke A., Kano L., The transaction costs economics theory on the family firm: Family-based human asset specifity and the biurocratic bias, Entrepreneurship Theory and Practice, Baylor University, Waco 2012.
 269. Vischer J.C., Strategic work - space planning, Sloan Management Review, Magazine Fall 1995.
 270. Von Ahn L., Human Computation, 46th ACM IEEE Design Automation Conference, 2009.
 271. Wachowiak P. i in., Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004.
 272. Wajda A., Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 2003.
 273. Weber M., Ogólne zasady administracji, [w:] Kurnal J. (red.), Twórcy naukowych podstaw organizacji. Wybór pism, Warszawa 1972.
 274. Williams A.M., Balaz V., What human capital, which migrants? Returned skilled migration to Slovakia from the UK, International Migration Review, 2005, Vol. 39.
 275. Williams A.M., Listen to me, learn with me: International migration and knowledge transfer, British Journal of Industrial Relations, 2007, Vol. 45.
 276. Winogradow M.I., Procesy fizjologiczne w pracy człowieka, KiW, Warszawa 1967.
 277. Wojtowicz A., Kultura organizacyjna jako determinanta potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa, [w:] Szabłowski J. (red.), Strategie konkurencji przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004.
 278. Wołk Z., Kultura pracy, Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji Publicznej w Sulechowie, Sulechów 2000.
 279. Wołkowski J. (red.), Człowiek i praca, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1979.
 280. Wood S., Veldhoven M.V., Croon M. i in., Enriched job design, high involvement management and organizational performance: The mediating roles of job satisfaction and well-being, Human Relations, 2012, Vol. 65, Issue 4.
 281. Wratny J., Nietypowe formy zatrudnienia w perspektywie polskiego prawa pracy, [w:] Frieske K.W. (red.), Deregulacje polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2003.
 282. Wudarzewska M., Coworking sposobem motywacji dla członków gospodarstwa domowego prowadzacych niewielką działalność lub pracujących jako freelancerzy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 4(42)/2014, Wydawnictwo WSB, Wrocław 2014.
 283. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 01.04.1985 r., I PR 19/85, OSPiKA Nr 3/1986, poz. 46.
 284. Yusof N.I., Masrek M.N., Noordin S.A., Johare R., Job design and knowledge productivity: A conceptual framework, [w:] Innovation Vision 2020: Sustainable growth, entrepreneurship and economic development, Vol. 1-4, s. 1541-1550.
 285. Zając C., Zarządzanie zasobami ludzkimi jako koncepcja i metoda zarządzania zorientowana na człowieka, [w:] Osbert-Pociecha G., Nowosielski S. (red.), Meandry teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016.
 286. Zając C., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007.
 287. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1976.
 288. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, PWE, Warszawa 1982.
 289. Zimniewicz K., Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa - Poznań 1990.
 290. Zorska A., Ku globalizacji. Przemiany w gospodarkach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 291. Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2013, www.diagnoza.com (28.08.2015).
 292. Flexible Work Arrangements: A Definition And Examples, Workplace Flexibility 2010, Georgetown University Law Center, http://workplaceflexibility2010.org/images/uploads/general_information /fwa_definitionsexamples.pdf (20.10.2013).
 293. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Employment_statistics/pl#Umowy_o_prac.C4.99_w_niepe.C5.82nym_wymiarze_czasu_pracy_i_na_czas_okre.C5.9 Blony (28.08.2015).
 294. http://www.businesswire.com/news/home/20140604005166/en/Career-Peak-Paradox-CitiLinked-In-Survey-Suggests-Professionals#.Vd2hOV7ouM9 (26.08.2015).
 295. http://www.mpips.gov.pl (15.01.2016).
 296. Ipeirotis P.G., Why people participate on Mechanical Turk, 2008, http://www.behind-the-enemy-lines.com/2008/09/why-people-participate-on-mechanical.html (20.04.2016).
 297. Lenard D., Hałas w biurach open space nie musi być uciążliwy, HR Standard, http://hrstandard.pl/2013/03/18/halas-w-biurach-open-space-nie-musi-byc-uciazliwy (10.10.2016).
 298. Marshall A., 1920, Principles of Economics, Macmillan and Co., Ltd., London, Library of Economics and Liberty, http://www.econlib.org/library/Marshall/marP46.html (29.11.2012).
 299. Raport 2013, Citi/LinkedIn Today's Professional Women Report.
 300. Raport Flex at the glance, http://whenworkworks.org/downloads/FlexAtAGlance.pdf (26.08. 2015).
 301. Raport Głównego Urzędu Statystycznego: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/wykorzystanie-technologii-informacyjno-telekomunikacyjnych-w-przedsiebiorstwach-i-gospodarstwach-domowych-w-2014-r-,3,12.html (24.08.2015).
 302. Raport na temat przedsiębiorczości w Polsce w 2012 roku przygotowany przez Uniwersytet Monachijski dla Amway Europe, listopad 2012, http://news.amway.pl/files/2012/11/Przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87-i-m%C5%82odzi-przedsi%C4%99biorcy.pdf (26.08.2015).
 303. Raport State of Mobility Survey 2012 opublikowany przez przedsiębiorstwo Symantec, http://www.symantec.com/content/en/us/about/media/pdfs/b-state_of_mobility_survey_2012.en-us.pdf (24.08.2015).
 304. Regus Work-Life Balance Index 2013, http://press.regus.com/united-states/boomers-struggle-to-find-their-balance---regus-worklife-balance-report-2013 (26.08.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6193
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu