BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubiciel-Lodzińska Sabina (Politechnika Opolska)
Tytuł
Zatrudnienie cudzoziemców w przedsiębiorstwach : determinanty i perspektywy (przykład województwa opolskiego)
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, 161 s., rys., tab., wykr., bibliogr. 152 poz.
Słowa kluczowe
Lokalny rynek pracy, Zatrudnienie cudzoziemców, Imigracja zarobkowa
Local labour market, Employment of foreigners, Economic immigration
Kraj/Region
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu omówiono wyniki badania przeprowadzonego wśród 263 przedsiębiorców z województwa opolskiego reprezentujących różne branże, a także różnorodnych pod względem wielkości. O determinanty i warunki korzystania z zagranicznej siły roboczej zapytano zarówno pracodawców mających doświadczenie w zatrudnianiu cudzoziemców, jak również po raz pierwszy objęto nimi przedsiębiorców, którzy dotychczas z pracy obcokrajowców nie korzystali. Mają więc w skali regionu charakter pionierski (należą także do nielicznych tego typu zrealizowanych w Polsce). Badania miały na celu: 1. Ustalenie powodów, które skłoniły lub skłoniłyby pracodawców do zatrudnienia zagranicznej siły roboczej. 2. Określenie wielkości i branży pracodawców, którzy zatrudniają obcokrajowców, rozważają taką możliwość lub w ogóle nie biorą tego pod uwagę. 3. Wskazanie warunków zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń oferowanych (lub możliwych do zaoferowania) cudzoziemcom. 4. Określenie uzyskiwanych (lub oczekiwanych) korzyści z pracy obcokrajowca. 5. Ustalenie barier zatrudniania zagranicznych pracowników. 6. Poznanie opinii pracodawców dotyczących zagranicznych pracowników, ewentualnych preferencji odnośnie do krajów ich pochodzenia. 7. Wskazanie perspektyw dotyczących korzystania z pracy obcokrajowców. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Balicki J., Stalker P., Polityka imigracyjna i azylowa, Warszawa 2006.
 2. Bednarski M., Popyt na pracę migrantów w Polsce. Wyniki badań empirycznych [w:] Popyt na pracę cudzoziemców. Polska i sąsiedzi, red. S. Golinowska, Warszawa 2004.
 3. Bijak J., Kicinger A., Kupiszewska D., Kupiszewski M., Long-term International Migration Scenarios for Europe, 2002-2052 [w:] International Migration in Europe. New Trends and New Methots of Analysis, eds. C. Bonifazi, M. Okólski, J. Schoorl, P. Simon, Amsterdam 2008.
 4. Böhning W.R., Ekonomiczne i społeczne aspekty przewidywanych ruchów migracyjnych i ich wpływ na procesy przemian w Europie Środkowo-Wschodniej, "Polityka Społeczna" 1995, nr 3, suplement.
 5. Castles S., Miller M., Migracje we współczesnym świecie, Warszawa 2011.
 6. Chistwick B.R., The Performance of Immigrants in The United States Labor Market [w:] Economic Aspects of International Migration, ed. H. Giersch, Heidelberg 1994.
 7. Coleman D., Does Europe Needs Immigrants? Population and Work Force Projections, "International Migration Review" 1992, No. 26(98).
 8. Czemiejewska I., Kochaniewicz A., Niedobrowolne wybory. Bariery w integracji ekonomicznej cudzoziemskich pracowników [w:] Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań 2015.
 9. Dietz B., Kaczmarczyk P., On the Demand Side of International Labour Mobility: The Structure of the German Labour Market as a Causal Factor of Seasonal Polish Migration [w:] International Migration in Europe. New Trends and New Methots of Analysis, eds. C. Bonifazi, M. Okólski, J. Schoorl, P. Simon, Amsterdam 2008.
 10. Dolny E., Meller J., Wiśniewski Z., Popyt i pracodawcy na rynku pracy w Polsce, Toruń 1998.
 11. Domaradzka E., Cudzoziemcy na polskim rynku pracy, "Polityka Społeczna" 2000, nr 5/6.
 12. Duszczyk M., Polska polityka imigracyjna a rynek pracy, Warszawa 2012.
 13. Dybowska J., Widera K., Demograficzne uwarunkowania i skutki depopulacji w województwie opolskim, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2015, nr 223.
 14. Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M,, Okólski M., Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, Warszawa 2010.
 15. Górny A., Kaczmarczyk P., Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Warszawa 2003.
 16. Grabowska-Lusińska I., Koncepcja i metodyka badania popytu na pracę [w:] Czy polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców, red. I. Grabowska-Lusińska, A. Żylicz, Warszawa 2008.
 17. Hatton T.J., Wiliamson J.G., International Migration and World Development: A Historical Perspective [w:] Economic Aspects of International Migration, ed. H. Giersch, Heidelberg 1994.
 18. Heffner K., Migracje a rozwój regionu. Znaczenie procesów migracyjnych dla rozwoju regionów w Polsce [w:] Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945-2011-2035 - aspekty społeczne, demograficzne i rynku pracy, red. R. Rauziński, T. Sołdra-Gwiżdż, Opole-Warszawa 2012.
 19. Heffner K., Region migracyjny [w:] K. Heffner, R. Rauziński, Region migracyjny (wybrane aspekty demograficzne, społeczne i gospodarcze) na przykładzie Śląska Opolskiego, Opole 2003.
 20. Iglicka K., Kontrasty migracyjne Polski. Wymiar transatlantycki, Warszawa 2008.
 21. Iglicka-Okólska K., Analiza zachowań migracyjnych na podstawie wyników badania etnosondażowego migracji zagranicznych w wybranych regionach Polski w latach 1975-1994, Warszawa 1998.
 22. Janicki W., Przegląd teorii migracji ludności, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio B, "Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia" 2007, Vol. 62, No. 14.
 23. Jankowiak S., łączenie rodzin między Polską a NRD w latach 1955-59, "Przegląd Zachodni" 1995, nr 4.
 24. Jończy R. (red.), Kubiciel S., Zatrudnienie obcokrajowców w województwie opolskim (w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy), Opole 2010.
 25. Jończy R., Kubiciel S., Branże zatrudnienia migrujących zarobkowo i zgodność ich pracy z posiadanymi kwalifikacjami [w:] Migracje zarobkowe z województwa opolskiego. Przyczyny i charakterystyka pracy za granicą oraz warunki powrotu, red. R. Jończy, Opole 2007.
 26. Jończy R., Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne, Opole-Wrocław 2010.
 27. Jończy R., Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji, Opole 2003.
 28. Jończy R., Wpływ migracji zagranicznych na dysharmonię rozwoju województwa opolskiego (ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy), Opole 2006.
 29. Jończy R., Zewnętrzne migracje ludności wiejskiej Opolszczyzny po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Konsekwencje w kontekście sytuacji społeczno-demograficznej i regionalnego rynku pracy, Opole-Wrocław 2008.
 30. Kaczmarczyk P., Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Warszawa 2005.
 31. Kalski M., Łazarczyk P., Zapotrzebowanie na pracowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w Polsce. Studium pięciu województw, Opole 2005.
 32. Köhler Ch., Preisendorfer P., Innerbetriebliche Arbeitsmarktsegmentation in Form von Stamm- und Randebelegschaften. Empirische Befunde aus einem deutschen Gross- betrieb, Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung No. 2, Stuttgart, Berlin, Koln, Meinz 1988.
 33. Kornefał K., Cudzoziemcy w opinii pracodawców z Lubelszczyzny [w:] Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy - przypadek Lubelszczyzny, red. P. Kaczmarczyk, Warszawa-Lublin 2008.
 34. Kotlorz D., Podstawowe pojęcia [w:] Ekonomia rynku pracy, red. D. Kotlorz, Katowice 2007.
 35. Kotlorz D., Skórska A., Segmentacja rynku pracy a stosowane elastyczne formy zatrudnienia [w:] Narodowe rynki pracy w procesie integracji europejskiej, red. D. Kotlorz, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2012.
 36. Kryńska E., Mobilność zasobów pracy w wybranych teoriach rynku pracy [w:] Mobilność zasobów pracy, red. E. Kryńska, Warszawa 2000.
 37. Kryńska E., Podstawowe pojęcia [w:] Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, red. E. Kryńska, J. Suchecka, B. Suchecki, Warszawa 1998.
 38. Kryńska E., Statystycznie dyskryminowani, "Personel" 1998, nr 7/8.
 39. Kryńska E., Zróżnicowanie wynagrodzeń a segmentacja polskiego rynku pracy, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 1997, nr 142.
 40. Kubiciel-Lodzińska S., Mąkolska-Frankowska I., Stabilizacja zasobów pracy w województwie opolskim w kontekście wyzwań demograficznych - podejmowane działania, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, nr 258.
 41. Kubiciel-Lodzińska S., Czynniki przesądzające o wyborze przez cudzoziemców studiów w Polsce i w województwie opolskim (na podstawie wyników przeprowadzonych badań) [w:] Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju regionalnym, t.I, Opole 2012.
 42. Kubiciel-Lodzińska S., Ewaluacja barier integracji cudzoziemców z państw trzecich w kontekście systemowym i propozycje rozwiązań [w:] S. Kubiciel-Lodzińska, A. Ustrzycki, Systemy zaradcze ułatwiające integrację obywateli państw trzecich jako wynik kompleksowych badań w województwie opolskim. Skala napływu, problemy integracji oraz perspektywy pobytu, Opole 2013.
 43. Kubiciel-Lodzińska S., Imigracja do Polski obywateli państw trzecich w świetle wybranych danych statystycznych [w:] S. Kubiciel-Lodzińska, A. Ustrzycki, Systemy zaradcze ułatwiające integrację obywateli państw trzecich jako wynik kompleksowych badań w województwie opolskim. Skala napływu, problemy integracji oraz perspektywy pobytu, Opole 2013.
 44. Kubiciel-Lodzińska S., Imigracja zarobkowa do województwa opolskiego. Skala, warunki i perspektywy, Opole 2012.
 45. Kubiciel-Lodzińska S., Możliwości pozyskiwania studentów spoza Unii Europejskiej w kontekście przemian następujących w szkolnictwie wyższym województwa opolskiego - wyniki badań, "Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy" 2012, nr 2(28).
 46. Kubiciel-Lodzińska S., Opolszczyzna regionem imigracji zarobkowej? Obecność zagranicznej siły roboczej w województwie opolskim w kontekście przemian następujących na lokalnym rynku pracy [w:] Bariery i możliwości rozwoju regionów. Wybrane aspekty metodologiczne i praktyczne, red. K. Bedrunka, Ł. Dymek, Opole 2011.
 47. Kubiciel-Lodzińska S., Regionalne zróżnicowania w zatrudnieniu obcokrajowców w Polsce (w świetle wydanych zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi) [w:] Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy, red. D. Kotlorz, Katowice 2011.
 48. Kubiciel-Lodzińska S., Studenci zagraniczni w Polsce - ich obecność na rynku pracy oraz wydatki (na podstawie badań z województwa opolskiego) [w:] Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy - wybrane problemy, red. D. Kotlorz, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2014, nr 197.
 49. Kubiciel-Lodzińska S., Zagraniczni studenci na uczelniach województwa opolskiego. Przyczyny napływu, warunki pobytu i perspektywy na przyszłość - wyniki badań, "Studia Śląskie" 2014, t. LXXV.
 50. Kubiciel-Lodzińska S., Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce jako skutek otwarcia rynków pracy krajów Unii Europejskiej oraz dualizacji polskiego rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego) - aspekty teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych [w:] Regionalne aspekty rynku pracy, red. A. Organiściak-Krzykowska, Warszawa-Olsztyn 2011.
 51. Kubiciel-Lodzińska S., Zatrudnienie cudzoziemców w województwie opolskim - wyniki badań empirycznych, "Polityka Społeczna" 2012, nr 8.
 52. Kubiciel-Lodzińska S., Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce i w województwie opolskim w latach 2004-2013 (wg wybranych danych statystycznych) [w:] Polska po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska, red. A. Zagórowska, Opole 2014.
 53. Kubiciel S., Czy imigranci zarobkowi zastąpią emigrantów? Zatrudnienie cudzoziemskiej siły roboczej w segmencie wtórnym rynku pracy w województwie opolskim z perspektywy pracodawców - wyniki badań [w:] Zmieniająca się rola migracji w rozwoju regionalnym, red. B. Solga, Opole 2009.
 54. Kukulak-Dolata I., Sobocka-Szczapa H., Synteza wyników badania mikropodmiotów w Polsce, Warszawa 2013.
 55. Kwiatkowski E., Włodarczyk P., Podstawy teoretyczne analiz i prognoz rynku pracy, "Polityka Społeczna" 2014, nr tematyczny 1.
 56. Lewis G.J., Human Migration. A Geographical Perspective, New York 1982.
 57. Linek B., Dzieje Śląska Opolskiego [w:] Śląsk Opolski. Dziedzictwo i współczesność, red. D. Simonides, Opole 2005.
 58. Massey D.S. et al" Worlds in Motion. Understanding International Migration at the End of the Millenium, Oxford 1998.
 59. McGouldrick P., Tannen M., Did American Manufactures Discriminate against Immigrants before 1914?, "Journal of Economics History" 1977.
 60. Meller J., Popyt na pracę i jego determinanty [w:] Gospodarka zasobami pracy, red. R. Horedeński, Białystok 1999.
 61. Morecka Z., Domaradzka E., Zatrudnienie obcokrajowców w polskich gospodarstwach domowych, "Polityka Społeczna" 2000, nr 5/6.
 62. Muczyński M., Rola państwa w stymulowaniu popytu na pracę [w:] Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, red. R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Białystok-Warszawa 2003.
 63. Okólski M., Migracje a globalizacja, "Banie i Kredyt" 2003, nr 6.
 64. Organiściak-Krzykowska A., Piotrowski M., Badania popytu na pracę cudzoziemców w Polsce Wschodniej [w:] A. Organiściak-Krzykowska, M. Piotrowski, K. Nyklewicz, A. Skórska, L. Kucharski, Popyt na pracę cudzoziemców, Olsztyn 2013.
 65. Piore M., Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies, Cambridge 1979.
 66. Popyt na pracę cudzoziemców. Polska i sąsiedzi, red. S. Golinowska, Warszawa 2004.
 67. Rajkiewicz A., Swoistości migracyjne województwa opolskiego [w:] Rola małych regionów w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i integracji europejskiej, red. K. Heffner, Warszawa 2004.
 68. Rauziński R., Współczesne migracje zagraniczne ze Śląska Opolskiego w świetle stosunków narodowościowych i demograficznych, "Śląsk Opolski" 1999, nr 2.
 69. Rotthoff U., Zugvögel. Internationale Arbeitsmigration und Entwicklung, Munster 1989.
 70. Rymarczyk J., Migracja siły roboczej do krajów EWG i jej konsekwencje społeczno-gospodarcze, Wrocław 1982.
 71. Skórska A., Uwarunkowania demograficzne [w:] Ekonomia rynku pracy, red. D. Kotlorz, Katowice 2007.
 72. Treibel A., Migration in modernen Gesellschaften. Soziale Folgen von Einwanderung und Gastarbeit, München 1990.
 73. Zimmermann K.F., Some General Lessons for Europe's Migration Problem [w:] Economic Aspects of International Migration, ed. H. Giersch, Heidelberg 1994.
 74. Żylicz A., Pracownicy cudzoziemscy na polskim rynku pracy: komplementarni czy substytucyjni [w:] Czy polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców?, red. I. Grabowska-Lusińska, A. Żylicz, Warszawa 2008.
 75. Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2015, Warszawa 2015, http://www.paiz.gov.pl/ publikacje/wojewodztwa [dostęp: 27.04.2016].
 76. Bariery prawne utrudniają działania inspekcji, https://www.pip.gov.pl/pl/rzecznik-prasowy/ komunikaty-biezace/69962,bariery-prawne-utrudniaja-dzialania-inspekcji.html# [dostęp: 20.05.2016].
 77. Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2015 r., Warszawa 2016, http://www.nbp.pl/publikacje/bilans__platniczy/bilans_platniczy2015_4.pdf [dostęp: 16.05.2016].
 78. Borjas G., The Economics of Immigration, "Journal of Economic Literature" 1994, Vol. 32, http ://www.kleykampintaiwan. com/files/GradEco/TheEconOflmmig.pdf [dostęp: 31.05.2016].
 79. Castles S., Back to the Future? Can Europe Meet its Labour Needs through Temporary Migration?, International Migration Institute, Working Paper 2006, No. 1, http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/wp/wp-01-06.pdf [dostęp: 18.05.2016].
 80. Centrum Informacyjnego Służb Zatrudniania "Zielona Linia", http://zielonalinia.gov.pl/Zezwolenia-na-prace-32236 [dostęp: 4.05.2016].
 81. Cykliczne materiały analityczne NBP, http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/koniunktura_prezentacja.ascx [dostęp: 22.04.2016].
 82. Dadush U., The Effect of Low-Skilled Labor Migration on the Host Economy, KNOMAD Working Paper 2014, No. 1, http://www.knomad.org/powerpoints/working_papers/Effect of Low Skilled Labor Working Pape r 1.pdf [dostęp: 5.05.2016].
 83. Dench S. et al., Employers' Use of Migrant Labour. Main Report, Home Office Online Report 04/06, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110218135832/ http :/rds.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs06/rdsolr0406.pdf [dostęp: 19.05.2016].
 84. Dickens W.T., Lang K., A Test of Dual Labour Market Theory, NBER Working Paper Series, Working Paper, 1984, No. 1314, http://www.nber.org/papers/w1314.pdf [dostęp: 14.04.2016].
 85. Doświadczenia i plany dotyczące pracy za granicą. Komunikat z badań "Warunki życiowe społeczeństwa polskiego: problemy i strategie", Warszawa 2008, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_035_08.PDF [dostęp: 27.04.2016].
 86. Foged M., Peri G., Immigrants' Effect on Native Workers: New Analysis on Longitudial Data, IZA Discussion Paper No. 8961, March 2015, http://ftp.iza.org/dp8961.pdf [dostęp: 12.04.2016].
 87. Has H. de, The Determinants of International Migration. Conceptualising Policy, Origin and Destination Effects, Working Paper 2011, No. 32, http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/wp/wp-32-11.pdf [dostęp: 11.05.2016].
 88. Hercowitz Z., Yashiv E., A Macroeconomic Experiment in Mass Immigration, IZA Discussion Paper April 2002, No. 475, http://ftp.iza.org/dp475.pdf [dostęp: 16.05.2016].
 89. Housing for EU Labour Migrants, https://www.govemment.nl/topics/new-in-the-netherlands/contents/housing-for-eu-labour-migrants [dostęp: 14.04.2016].
 90. Human Development Report 2015, http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf [dostęp: 11.04.2016].
 91. Jończy R., Rokita-Poskart D., Educational Migrations as a Factor of the Depopulation of the Intermetropolitan Region, "Economic and Environmental Studies" 2014, Vol. 14, No. 1, http://www.ees.uni.opole.pl/content/01_14/ees_14_1_fulltext_01.pdf [dostęp: 24.05.2016].
 92. Kaczmarczyk P., Buden or Relief? Fiscal Impacts of Recent Ukrainian Migration to Poland, IZA Discussion Paper, January 2015, No. 8779, http://ftp.iza.org/dp8779.pdf [dostęp: 12.04.2016].
 93. Klimek D., Funkcja ekonomiczna migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski z perspektywy polskich przedsiębiorców, Łódź 2014, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/9210 [dostęp: 14.03.2016].
 94. Kubiciel-Lodzińska S., Ruszczak B., The Determinants of Student Migration to Poland Based on the Opolskie Voivodeship Study, "International Migration" 2016, Vol. 54, Iss. 5, October, DOI: 10.1111/imig. 12257 [dostęp: 4.05.2016].
 95. Manacorda M., Manning A., Wadsworth J., The Impact of Immigration on the Structure of Male Wages: Theory and Evidence from Britain, CEP Discussion Paper 2006, No. 754, http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp0754.pdf [dostęp: 5.05.2016].
 96. Martins P., Piracha P., Varejao J., Do Immigrants Displace Native Workers? Evidence from Matched Panel Data, IZA, "Discussion Paper Series", June 2012, No. 6644, http://ftp.iza.org/dp6644.pdf [dostęp: 27.02.2013].
 97. Musiał-Paczkowska A., Segmentacja rynku pracy [w:] Kapitał ludzki w gospodarce, red. D. Kopycińska, Szczecin 2003, http://www.mikroekonomia.net/system/publication_files/1325/original/5.pdf?1315307321 [dostęp: 1.06.2016].
 98. Narodowy Spis Powszechny 2002. Migracje ludności 2002, http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/narodowy-spis-powszechny-2002/migracje-zagraniczne-ludnosci-2002,11,1.html [dostęp: 22.04.2016].
 99. Narodowy Spis Powszechny 2011. Migracje zagraniczne ludności 2011, http://stat.gov.pl/ spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/migracje-zagraniczne-ludnosci-nsp- 2011,13,1.html [dostęp: 22.04.2016].
 100. Neuman S., Job Quality in Segmented Labor Markets: The Israeli Case, IZA Discussion Paper, December 2014, No. 8750, http://ftp.iza.org/dp8750.pdf [dostęp: 17.03,2016].
 101. Orefice G., Skilled Migration and Economic Performances: Evidence from OECD Countries, Discussion Paper 2010-15, http://sites.uclouvain.be/econ/DP/IRES/2010015.pdf [dostęp: 11.05.2016].
 102. Ottaviano G., Peri G., Immigration and National Wages: Clarifying the Theory and the Empirics, NBER Working Paper Series 2008, No. 14188, http://www.nber.org/papers/wl4188.pdf?new_window=l [dostęp: 5.05.2016].
 103. Peri G., Sparber Ch., Task Specialization, Immigration and Wages, Centre of Research and Analysis of Migration, Discussion Paper Series No. 02/08, http://www.cream-migration.org/publ_uploads/CDP_02_08.pdf [dostęp: 11.05.2016].
 104. Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania, https://bip.mswia. gov.pl/bip/polityka-migracyjna-po/19529,Polityka-migracyjna-Polski.html [dostęp: 27.05.2016].
 105. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/ministerstwo/ Documents/polska_2030_raport_0609.pdf [dostęp: 25.05.2016].
 106. Popyt na pracę z lat 2005-2014, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/ popyt-na-prace/popyt-na-prace-w-2014-r-,1,10.html [dostęp: 22.04.2016].
 107. Potrzeby rynkowe wpłyną na poziom zatrudnienia cudzoziemców, http://www.ewl.com.pl/files/Raport_EWL-Potrzeby-rynkowe-wplyna-na-poziom-zatrudnienia-cudzoziemcow.pdf [dostęp: 23.04.2014].
 108. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r., Warszawa 2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w- przekroju-terytorialnym-w-2015-r-,7,12.html [dostęp: 24.03.2016].
 109. Prognoza ludności na lata 2014-2050, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html [dostęp: 6.10.2014].
 110. Program Specjalnej Strefy Demograficznej, http://opolskie.pl/docs/program_ssd_x_ po_posiedze.pdf [dostęp: 27.10.2014].
 111. Proniewski M., Polityka rozwoju regionów peryferyjnych, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2014, nr 6(72), http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2989/l/06_Proniewski.pdf [dostęp: 29.03.2016].
 112. Przemiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa: konsekwencje dla lokalnych rynków pracy w Polsce, http://pokl.wup.lodz.pl/images/pliki/raporty/lokalne_ scenariusze_zmian_demograficznych_oecd_leed.pdf [dostęp: 23.10.2014].
 113. Przybysze z bliska i z daleka, czyli o imigrantach w Polsce, Komunikat z badań CBOS nr 93, Warszawa 2015, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_093_15.PDF [dostęp: 8.04.2016].
 114. Rachunki międzynarodowe, http ://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porownania-miedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedlug-tematow/rachunki-narodowe/ [dostęp: 19.04.2016].
 115. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie opolskim w 2014 r., Opole 2015, http ://wup.opole.pl/dokumenty/Ranking_zawodow_deficytowych_ i_nadwyzkowych_w_wojewodztwie_opolskim_w_2014_roku.pdf [dostęp: 6.04.2016].
 116. Raport końcowy z realizacji usługi badawczej pt. "Przeprowadzenie badań nt. systemów imigracji różnych grup migranckich oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy, np.: osób wysoko wykwalifikowanych; zagranicznych studentów polskich uczelni; studentów szkół zagranicznych odbywających praktykę/staż w Polsce; pracowników delegowanych przez firmy zagraniczne; pracowników tymczasowych z państw sąsiadujących", http://www.ips.uw.edu.pl/pliki/publikacje/badania/Raport _koncowy.pdf [dostęp: 26.03.2015].
 117. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw Polsce w latach 2013-2014, Warszawa 2015, http://badania.parp.gov.pl/images/badania/ROSS_2013_2014.pdf [dostęp: 31.03.2016].
 118. Raporty płacowe firmy Sedlak & Sedlak, http://wynagrodzenia.pl/artykul/wynagrodzenia-polakow-w-niemczech, http://wynagrodzenia.pl/artykul/zarobki-polakow-w-holandii oraz http://wynagrodzenia.pl/artykul/wynagrodzenia-polakow-w-wielkiej-brytanii [dostęp: 18.05.2016].
 119. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020, Opole 2014, http://opolskie.pl/docs/rsiwo2020_z_dnia_24_marca5.pdf [dostęp: 6.05.2016].
 120. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmian demograficznych oraz ich konsekwencji dla przyszłej polityki spójności UE, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0485&language=PL&ring=A7-2011-0350 [dostęp: 6.10.2014].
 121. Rotte R., Vogler M., Determinants of International Migration: Empirical Evidence for Migration from Developing Countries to Germany, IZA Discussion Papers 1998, No. 12, http://repec.iza.org/dpl2.pdf [dostęp: 16.05.2016].
 122. Rynek pracy w województwie opolskim w 2014 r., Opole 2015, http://opole.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/praca-wynagrodzenie/rynek-pracy-w-wojewodztwie-opolskim-w-2014-r-,2,9.html [dostęp: 6.04.2016].
 123. Somerville W., Sumption M., Immigration and the Labour Market: Theory, Evidence and Policy, Equality and Human Rights Commission, http://www.migrationpolicy.org/pubs/Immigration-and-the-Labour-Market.pdf [dostęp: 11.05.2016].
 124. Sondaż "End of Year 2015", http://www.wingia.com/en/news/glohal_poll_shows_the_world_is_divided_on_immigration/353/ [dostęp: 7.04.2016].
 125. Stopa bezrobocia w Polsce w latach 2004-2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2016,4,1 .html [dostęp: 19.04.2016].
 126. Stosunek do imigrantów w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Komunikat z badań nr 178, Warszawa 2015, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_178_15.PDF [dostęp: 7.04.2016].
 127. Strategia "Wrocław w perspektywie 2020 plus", Wrocław 2006, http://bip.um.wroc.pl/uploads/files/ProgramMiejski/strategia_pl.pdf.
 128. Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013-2020, http://strategia2020.lublin.eu/.
 129. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r,, Opole 2012, http://opolskie.pl/docs/27x0l_srwo_pl_zakladki.pdf [dostęp: 28.04.2016].
 130. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+", Katowice 2013, https://rpo.slaskie.pl/media/files/cms/DOKUMETY REG./Strategia Rozwoj u Wojew dztwa l skiego %C 5 l skie 2020+ .pdf [dostęp: 12.05.2016].
 131. Strona internetowa projektu "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy, https://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/projekt/projekt.html [dostęp: 30.03.2015].
 132. Uproszczona procedura coraz trudniejsza?, http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/52-wrzesien-2015/uproszczona-procedura-coraz-trudniejsza [dostęp: 20.05.2016].
 133. Wafflard Z., Rynek pracy cudzoziemców, Warszawa 2011, http://www.ewl.com.pl/files/7-11-2011 -Raport-EWL-Badanie-rynku-pracy-cudzoziemcow.pdf [dostęp: 27.03.2015].
 134. Wnioski z konferencji Europejskiej Sieci Migracyjnej 2012 na temat imigracji studentów zagranicznych do krajów UE, http://www.emn.gov.pl/portal/esm/704/10293/Konferencja_Europejskiej_Sieci_Migracyjnej_2012_na_temat_imigracji_studentow_zag.html [dostęp: 19.07.2013].
 135. Workers' housing, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed_emp/-emp_ent/-multi/documents/publication/wcms_116344.pdf [dostęp: 14.04.2016].
 136. Workers' Housing Recommendation 1961, No. 115, http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R115 [dostęp: 14.04.2016].
 137. Wróblewski Ł., Peryferyjność geograficzna a peryferyjność ekonomiczna regionu przygranicznego, "Biuletyn Instytutu Zachodniego" 2012, nr 113, http://www.iz.poznan.pl/ news/569_Regiony.pdf [dostęp: 29.03.2016].
 138. Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2014, http://stat.gov.pl/obszaiy-tematyczne/rachunki-narodowe/rachunki-regionalne/wstepne-szacunki-produktu-krajowego-brutto-wedlug-wojewodztw-w-2014-r-,4,3.html [dostęp: 29.03.2016].
 139. Zimmermann K., Immigration und Arbeitsmarkt: eine oekonomische Perspecitve, IZA DiscussionPapers 1998, No. 7, http://itp.iza.org/dp7.pdf [dostęp: 5.05.2016].
 140. Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwoleń na pracę. Dz.U. 2006, nr 156, poz. 1116 i nr 120 z 2007 r., poz. 824.
 141. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwoleń na pracę. Dz.U. 2006, nr 156, poz. 1116.
 142. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 października 2007 r. w sprawie wysokości opłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zgody na pracę cudzoziemca. Dz.U. 2007, nr 195, poz. 1409 i 1410.
 143. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Dz.U. 2008, nr 17, poz. 106.
 144. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca. Dz.U. 2009, nr 16, poz. 84.
 145. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Dz.U. 2009, nr 21, poz. 114.
 146. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Dz.U. 2010, nr 236, poz. 1559.
 147. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Dz.U. 2011, nr 155, poz. 919.
 148. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Dz.U. 2013, poz. 1507.
 149. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2013 w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca. Dz.U. 2013, poz. 1644.
 150. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca. Dz.U. 2015, poz. 543.
 151. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Dz.U. 2015, nr 0, poz. 588.
 152. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Dz.U. 2015, poz. 1767.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu