BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sztando Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ponadlokalna perspektywa zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym na przykładzie małych miast
Źródło
Monografie i Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 266, 330 s., rys., tab., bibliogr. 550 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Rozwój regionalny, Miasto, Czynniki egzogeniczne
Strategic management, Regional development, City, Exogenous factors
Abstrakt
Lokalizm, jako międzynarodowy nurt intelektualno-organizacyjny, jest trwale i wieloaspektowo obecny zarówno w teorii, jak i w sferze realnej. Od półwiecza następuje jego rozwój. Pierwotnie lokalizm stanowił reakcję na wady fordowskiego paradygmatu rozwoju, dominującego w połowie XX w. w skali globalnej. Polegał wtedy na poszukiwaniach nowego, lepszego modelu rozwoju społeczno-gospodarczego, opartego na podmiotowo traktowanych społecznościach i zasobach lokalnych. W ostatnich dekadach lokalizm obejmował formułowanie doskonalących odpowiedzi na sukcesy i porażki pierwszych, systemowych aplikacji jego idei na falę nowych, ponadlokalnych uwarunkowań rozwoju i na nowe kryteria oceny rozwoju. Współcześnie kładzie akcent na ponadlokalną integrację procesów rozwoju lokalnego, ich zrównoważenie i mobilizację endogenicznych czynników rozwoju. Dzięki temu aktualna postać lokalizmu uznawana jest za zaawansowaną i nazywana jest czasem nowym lokalizmem. Jego zagadnienia są dziś przedmiotem światowego zainteresowania nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i humanistycznych. W Polsce przełomowym aktem implementacji koncepcji pierwotnego lokalizmu, w szczególności paradygmatu rozwoju lokalnego, była reforma samorządowa z 1990 r. Stanowiła ona element transformacji systemowej kraju, zgodny z reorientacją doktrynalno-polityczną, z postfordowskimi przemianami cywilizacyjnymi i z konwersją szeroko rozumianych wartości. Reforma ta obejmowała upodmiotowienie społeczności lokalnych, połączone ze znaczną decentralizacją na poziom lokalny publicznych zadań, władzy, kompetencji, finansów i odpowiedzialności. Dopełniły ją regulacje prawne, które nadeszły w następnych latach. W ten sposób stworzone zostały samorządy gminne, a ich władze z mocy prawa uczyniono kreatorami lokalnych procesów rozwoju. Początkowo władze gmin koncentrowały się na organizacji podstawowych instytucji samorządowych i realizacji zadań ustawowych. Wkrótce jednak ich działalność poszerzyła się i stała się złożona. Różnorodność aktywności społecznych, gospodarczych i środowiskowych, liczebność i złożoność wyzwań, w tym oczekiwań mieszkańców, a także limity posiadanych zasobów już w połowie lat 90. skierowały najaktywniejsze władze gminne ku koncepcjom zarządzania strategicznego. Mimo iż nie zobowiązywało do tego prawo, zaczęły powstawać pierwsze strategie rozwoju gmin, rozumianych jako układy lokalne, czyli związki społeczności i materialnych oraz niematerialnych zasobów lokalnych, posiadające funkcje wewnętrzne i zewnętrzne, a nie tylko jako struktury samorządowe. Korzystano przy tym głównie z dorobku teorii zarządzania przedsiębiorstwem, doświadczeń samorządów zagranicznych i koncepcji polskich naukowców. Popularyzacji gminnych strategii sprzyjały obiecujące rezultaty ich pierwszych aplikacji, ponadlokalne programy wsparcia ich budowy, a także kryteria dystrybucji środków pomocowych preferujące gminy, które je posiadają. Sprzyjała im także moda na gminne planowanie strategiczne, często związana z dążeniami do kreacji korzystnego wizerunku władz lokalnych. Formalnie przyjętą strategię rozwoju ma dziś większość polskich gmin. Prócz nich część władz gminnych, zwłaszcza osoby pełniące funkcje organów wykonawczych, tworzy i stosuje nieformalne strategie rozwoju. Nie mają one postaci dokumentów, lecz formę mniej lub bardziej spójnych, osobistych lub grupowych koncepcji rozwoju gminy. Ponadlokalne podmioty, osoby i wartości, to znaczy władze, firmy, zbiorowości społeczne, infrastruktura, technologie, informacje, idee, produkty, usługi i inne, są kluczowymi czynnikami inicjacji, przebiegu i wygasania korzystnych oraz niekorzystnych zmian układów lokalnych. Rodzaj i kierunek zmian danego układu lokalnego zależą jednak nie tylko od jego endogenicznych cech, np. kopalin, położenia, ekosystemów, infrastruktury, ale także od zbiorowych reakcji jego społeczności na te czynniki, a szczególnie od reakcji jego samorządu, czyli gminy. Tymczasem praktyka samorządowa i nauka, odnosząc się do strategii rozwoju gminy, a więc do zarządzania strategicznego rozwojem w skali lokalnej, koncentrują się na zagadnieniach diagnostycznych, analitycznych, formalno-prawnych, finansowych, organizacyjnych, wdrożeniowych i ewaluacyjnych. Znacznie mniej uwagi przywiązuje się do spójności tego zarządzania z cechami rozwoju lokalnego, wśród których nowy lokalizm akcentuje właśnie ponadlokalne relacje układów lokalnych i ich wkład w ponadlokalne procesy rozwoju. W pierwotnym efekcie zarządzanie to jest wobec ponadlokalnych relacji nadmiernie zestandaryzowane, pasywne, zamknięte, a nawet obojętne, podczas gdy powinno być wielowymiarowo aktywne, kreatywno-symbiotyczne i defensywno-reaktywne. W efekcie wtórnym takie zarządzanie ma niską zdolność do kreowania rozwoju lokalnego. Nie dzieje się tak zawsze i we wszystkich gminach. Praktyka dostarcza przykładów strategicznych działań dobrze ukierunkowanych wobec ponadlokalności, przynoszących silne i długotrwałe impulsy rozwojowe, nie ograniczające się tylko do wymiaru lokalnego, ale składające się również na procesy ponadlokalne.(fragment tekstu)

The presented book is devoted to local development and its governance by forming, on the strategic level, the relationships connecting municipalities with supralocal, i.e. regional, national and global milieu. It is divided into five chapters. The first chapter constitutes the theoretical and conceptual foundation of the entire study. It discusses the crucial concepts used, such as Fordism and Post-Fordism, localism and new localism, localness and a local system, socio-economic development and sustainable development, as well as the relationships and the historical background of the evolution of these concepts. It also presents the definitions of local development included in the world literature, as well as two new approaches to local development created by the author - the local and supralocal one. These approaches were discussed in the model, process (dynamic) and structural (static) oriented variants. Next the author's original typology of supralocal relationships of the local systems, which determine local development, was presented. Within its framework the relationships of valorisation and animation were identified as favourable for the local development, and also the relationships of suppression and depreciation as unfavourable for such development. The second chapter discusses the implementation of local development concept. First the essence and the entities of local and supralocal policies of local development were presented. Next the reader's attention was directed towards the issue of municipal governance of local development presenting it as the component of public governance. The mechanism of local development formation by the local authorities, using the instruments at their disposal, was also explained. It was followed by presenting the motives and the concept of strategic approach in the municipal governance of local development, showing them as an alternative for an administrative approach. Next the new, author's category of supralocal perspective of municipal strategic governance of local development was defined. It consists of the characteristics of this governance related to supralocal relationships of a local system defined as exogenous utilitarianness, neo-endogenous absorptivity, protectiveness, retentionness and supralocal easementing, as well as the relevant activities of the local authorities. The third chapter presents the analysis results of contemporary, world studies on supralocal relationships of local systems and their formation. On its basis the general research problem was identified and described, consisting in the insufficiency of knowledge in this matter despite the theoretical and practical rationale of having it. It was followed by presenting the reasons for which it is indispensable to carry out pilot, subject specific studies covering the selected group of local authorities and aimed at solving the fragment of this problem. The authorities of Polish small towns were selected as such a group. Next the supralocal reasons of contemporary socio-economic situations of these towns were described in detail along with the interest in their supralocal relationships of science, local governments, supralocal authorities, business environments and the residents of these towns. Further part of this chapter presents the research goals, objects, strategy, methods and techniques, as well as the information sources. The adopted primary research goals were the identification of the characteristics of supralocal perspective of local development strategic governance of small towns, followed by enunciating the general characteristics of this perspective. The adopted secondary research goals were marking improvement methods of this governance perspective out along with the verification of usefulness of the selected information sources, research methods and techniques in diagnosing it. The local authorities of 369 Polish towns with the residents' number ranging from 5 to 20 thousand constituted the research population. The applied research method was a diagnostic survey using the technique of long personal interview, the method of content analysis using the encoding technique and the method of qualitative field research using the participant observation technique. The following information sources were adopted: town mayors, local development strategies and the groups of people playing key roles in the construction and implementation of these strategies. All the methods, techniques and sources were combined in accordance with triangulation research strategy. The chapter was completed with the description of the research questions and tools used and the report of the course of conducted research. The research results are presented in chapter four. It contains the detailed information how the studied authorities perceive the importance of particular supralocal relationships of their towns and their own roles in these relationships formation. It also includes information about the relationships which are mainly affected by exogenous utilitarianness, absorptivity, protectiveness and retentionness of strategic governance carried out by the analysed authorities, about the instruments used in this area and also about the positionality, neo-endogeneity and supralocal easementing of such governance. The provided information was illustrated by several comprehensive tables and several dozens graphs. Based on the above information, the general characteristics of supralocal perspective of local development governance of Polish small towns is presented in the last, fifth chapter. Apart from its main components, i.e. the relationships perceived as strategically significant and formed on the strategic level, its unification was characterized along with its contextual specificity for the supralocal milieu. Fordist and Post-Fordist values dominating in this perspective of governance were also indicated. The impact of supralocal development policies, carried out by Polish state and regional authorities, on this governance, was also discussed. It was all concluded by the assessment of the level of transformation of administrative approach towards local development governance into a strategic one. Next, based on the analysis of legal acts, literature studies and cause and effect analysis the problem specific recommendations were made regarding the improvement of the discussed governance perspective. They were addressed to the analysed authorities, public governance related scientific environment and Polish state authorities. By analysing the course and the results of research the usefulness of methods, techniques and research tools, along with information sources in different, analogical studies, was also shown. The publication was finished with indicating the rationale, directions and methods for the conducted research continuation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Accetturo A., De Blasio G., Policies for local development: An evaluation of Italy's "Patti Territoriali", Regional Science and Urban Economics, Nr 42/2012.
 2. Adamczyk R., Przedsiębiorczość, kreatywność i innowacyjność w rozwoju małych miast subregionu centralnego województwa śląskiego. W: Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków, red. Klasik A., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 3. Ademola Olukotun G., Achieving project sustainability through community participation, Journal of Social Sciences, Nr 17(1)/2008.
 4. Adshead M., Quinn B., The move from government to governance: Irish development policy's paradigm shift, Policy and Politics, Nr 2(26)/1998.
 5. Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 6. Ansoff H.I., Hayes R.L., Introduction. W: From Strategic Planning to Strategic Management, red. Ansoff H.I., Declerck R.P., Hayes R.L., John Wiley & Sons, London 1976.
 7. Antoszewski A., Herbut R. (red.), Leksykon politologii wraz z Aneksem o: reformie samorządowej, wyborach do sejmu, prezydenckich oraz gabinetach rządowych, Atla 2, Wrocław 2004.
 8. Anttiroiko A.-V., Strategic Management. W: Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, red. Schultz D., Facts On File, New York 2004.
 9. Antuñano I., Chaves R., Cuadrado J.R., Experiencias de desarrollo local en la Comunidad on Valenciana: un primer avance. Comunicación presentada, 2º Congreso de Economía Valenciana, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, Castellón 1993.
 10. Apanowicz J., Metodologia nauk, TNOiK, Toruń 2003.
 11. Apanowicz J., Metodologia ogólna, Bernardinum, Gdynia 2002.
 12. Apreda R., Public Governance. A Blueprint for Political Action and Better Government, Universidad del CEMA, Buenos Aires 2005.
 13. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 14. Bache I., Europeanization and Multi-Level Governance. Cohesion Policy in the European Union and Britain, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham 2008.
 15. Bache I., Europeanization and multi-level governance. EU cohesion policy and pre-accession aid in Southeast Europe, Southeast European and Black Sea Studies, Nr 10(1)/2010.
 16. Backoff R., Wechsler B., Crew R., The challenge of strategic management in local governments, Public Administration Quarterly, Nr 17(2)/1993.
 17. Bagdziński S.L., Lokalna polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1994.
 18. Bagieńska A., Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju gospodarczego regionu. W: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Rozwój, innowacyjność, infrastruktura, red. Dylewski M., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2008.
 19. Baker R., Brick J.M., Bates N.A., Battaglia M., Couper M.P., Dever J.A, Gile K.J., Tourangeau R., Summary Report of the AAPOR Task Force on Non-probability Sampling, Journal of Survey Statistics and Methodology, Nr 1(2)/2013.
 20. Bal-Domańska B., Bieńkowska A., Bank Danych Lokalnych informacyjnym wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Samorząd Terytorialny, Nr 3/2012.
 21. Barcik A., Dążenie do doskonałości w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym w teorii i praktyce. W: Teoria i praktyka rozwoju lokalnego i regionalnego, red. Barcik R., Biesok G., Wydawnictwo Naukowe ATH w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2009.
 22. Bartkowska-Nowak D., Nowak J., Webb J., Zarządzanie w gminie. Podręcznik doskonalenia umiejętności kierowniczych, Fundusz Współpracy, Brytyjski Fundusz Know-How, Warszawa 1998.
 23. Bartkowski J., Kowalczyk A., Swianiewicz P., Strategie władz lokalnych, Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa 1990.
 24. Battaglia M.P., Nonprobability Sampling. W: Encyclopedia of Survey Research Methods, red. Lavrakas P.J., SAGE Publications, Thousand Oaks 2009.
 25. Bauman Z., Intimations of Postmodernity, Routledge, London 1992.
 26. Bąk T., Wpływ emigrantów na gospodarkę lokalną w powiecie leżajskim. W: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. Brol R., Sztando A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 27. Becattini G., Lo sviluppo economico della Toscana, IRPET, Florence 1975.
 28. Beeson M., Global Governance. W: International Encyclopedia of Public Policy. Volume 1 ─ Global Governance And Development, red. O'Hara P.A., Global Political Economy Research Unit, Perth 2011.
 29. Begg D., Fisher S., Dornbush R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
 30. Belussi F., Garibaldo F., Variety of pattern of the post-fordist economy. Why are the 'old times' still with us and the 'new times' yet to come?, Futures, Nr 28(2)/1996.
 31. Ben-Elia N., Towards strategic management in local government in Israel, The Floersheimer Institute for Policy Studies, Jerusalem 1996.
 32. Benz A., The European Union as a loosely coupled multi-level system. W: Handbook on Multi-level Governance, red. Enderlein H., Wälti S., Zürn M., Edward Elgar Publishing Inc., Northtampton, Massachusetts 2010.
 33. Biniecki J., Szczupak B., Strategia rozwoju lokalnego. W: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, red. Klasik A., Kuźnik F., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
 34. Biniecki J., Szczupak B., Strategiczne myślenie o przyszłości gminy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
 35. Blair F., Evans B., Seeing the Bigger Picture: Delivering Local Sustainable Development, Joseph Rowntree Foundation, York 2004.
 36. Blair J., Presser S., Survey Pretesting: Do Different Methods Produce Different Results?. W: Sociological Methodology, red. Marsden P., Jossey-Bass, San Francisco 1994.
 37. Blakely E.J., Planning Local Economic Development: Theory and Practice, SAGE Publications Ltd., Thousand Oaks, London, New Delhi 1994.
 38. Bober J., Strategie rozwoju jako narzędzie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce. Rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Kraków 2006.
 39. Bober J., Hausner J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mazur S., Nelicki A., Nowotarski B., Puzyna W., Surówka K., Zachariasz I., Zawicki M., Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013.
 40. Bobrowska A., Migracje Polaków po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW, Nr 2/2013.
 41. Bochniarz P., Boni M., Bukowski M., Durka E., Duszczyk M., Grabowski M., Herbst M., Kaczmarczyk P., Kołucka-Żuk L., Michałowski J., Milczarek-Andrzejewska D., Poznańska D., Rymaszewski P., Tarkowski A., Walewski M., Wojnarowski J., Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 42. Bojar E., Juchniewicz M., Olesiński Z., Plawgo B., Salachna J. i inni, Pomiar rozwoju lokalnego i ranking gmin Polski Wschodniej w latach 2003-2008. W: Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej, red. Plawgo B., Fundacja BFKK, Białystok 2010.
 43. Bonfiglioli A., Local Development, Institutions and Climate Change in Senegal, The World Bank - Social Development Department, Washington 2010.
 44. Borodo A., Subwencje wyrównawcze jednostek samorządu terytorialnego - propozycje reform. W: Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, red. E. Chojna-Duch, Uniwersytet Warszawski. Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Warszawa 2006.
 45. Borrie N., Memon A., Long-Term Council Community Plans. A Scoping Survey of Local Authorities, University of Waikato, Lincoln University, International Global Change Institute, Hamilton 2005.
 46. Borys T., Strategie i wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Lokalna Agenda 21 w Polsce. W: Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, red. Kronenberg J., Bergier T., Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
 47. Borys T., Wąskie i szerokie interpretacje zrównoważonego rozwoju oraz konsekwencje wyboru. W: Zrównoważony rozwój - od utopii do praw człowieka, red. Papuziński A., Branta, Bydgoszcz 2005.
 48. Boström M., A missing pillar? Challenges in theorizing and practicing social sustainability: Introduction to the special issue, Sustainability: Science, Practice and Policy, Nr 8/2012.
 49. Bovaird T., Strategic Management in Public Organizations. W: Public Management and Governance, red. Bovaird T., Löffler E, Routledge, London, New York 2005.
 50. Bovaird T., Löffler E., Evaluating the quality of public governance: indicators, models and methodologies, International Review of Administrative Sciences, Nr 69/2003.
 51. Brol M., Polityka dochodowa gminy jako narzędzie interwencjonizmu samorządowego. W: Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, red. Kopycińska D., Uniwersytet Szczeciński, Katedra Mikroekonomii, Szczecin 2006.
 52. Brol R., Innowacyjność lokalnych jednostek terytorialnych. W: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. Brol R., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 53. Brol R., Małe miasta w globalnej wiosce. W: Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych, red. Heffner K., Polko A., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.
 54. Brol R., Procesy urbanizacji wsi polskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 55. Brol R., Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego. W: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 785, Wrocław 1998a.
 56. Brol R., Zarządzanie rozwojem lokalnym - definicje, cele, zasady, procedury. W: Zarządzanie rozwojem lokalnym. Studium przypadków, red. Brol R., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998b.
 57. Brol R., Maj M., Strahl D., Metody typologii miast, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1990.
 58. Brudney J.L., O'Toole L.J., Rainey H.G., Advancing Public Management: New Developments in Theory. Methods, and Practice, Georgetown University Press, Washington 2000.
 59. Bruska A., Kania M., Działalność władz lokalnych Śląska Opolskiego na rzecz pozyskiwania zagranicznych inwestycji bezpośrednich. W: Problemy zarządzania w działalności samorządu terytorialnego, red. Dolata S., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
 60. Bryson J.M., Strategic Planning for Public and Non-Profit Organization, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1995.
 61. Bryson J.M., Strategic Planning for Public and Non-Profit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, Jossey-Bass, San Francisco 1988.
 62. Bryson J.M., The Future of Public and Nonprofit Strategic Planning in the United States, Public Administration Review, Issue Supplement s1, Nr 70/2010.
 63. Bryson J.M., Roering W.D., Applying private sector strategic planning to the public sector, Journal of the American Planning Association, Nr 53/1987.
 64. Bryson J.M., Berry F.S., Yang K., The state of public strategic management research: A selective literature review and set of future directions, American Review of Public Administration, Nr 40(5)/2010.
 65. Bulkeley H., Down to earth: Local government and greenhouse policy in Australia, Australian Geographer, Nr 31(3)/2000.
 66. Burch S., Sustainable development paths: Investigating the roots of local policy responses to climate change, Sustainable Development, Nr 19/2011.
 67. Burns R.P., Burns R., Business Research Methods and Statistics Using SPSS, SAGE Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi 2009.
 68. Bury A., Korzystanie z funduszy Unii Europejskiej przez jednostkę samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Łodzi. W: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. Strahl D., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 69. Bury P., Markowski T., Regulski J., Podstawy ekonomiki miasta, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 1993.
 70. Camară G., Demographic evolution of the small towns in The North-East Development Region in the post-communist period, Romanian Review of Regional Studies, Nr 2/2011.
 71. Carr-West J., People, Places, Power: How Localism and Strategic Planning Can Work Together, Local Government Information Unit, London 2010.
 72. Casanova F., Desarrollo local, tejidos productivos y formación, Cinterfor, Organización Internacional del Trabajo, Montevideo 2004.
 73. Caulfield I., Schultz J., Planning for Change: Strategic Planning in Local Government, Longman, London 1989.
 74. Cavallaro V., Dansero E., Sustainable development: Global or local?, GeoJounal, Nr 45/1998.
 75. CEDEFOP, Terminology of European Education and Training Policy. A Selection of 100 Key Terms, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2008.
 76. CEMR, Council of European Municipalities and Regions, Guideline for the Realization of Strategic Development Plans in Medium-sized Cities, Oficina de Arquitectura, Lisabon 1994.
 77. Chądzyńska E., Iwaszko K., Rozwój wybranych funkcji w małych miastach dolnośląskich - analiza wzorca rozkładu przestrzennego. W: Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, red. Heffner K., Halama A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 78. Clarke S.E., Goetz E.G. (red.), The New Localism: Comparative Urban Politics in a Global Era, Sage, London 1993.
 79. Chien S.-S., Ho B., Globalization and the local government learning process in post-Mao China: A transnational perspective, Global Networks, Nr 3(11)/2011.
 80. Choo K.L. Strategic management in local government: Guiding principles for effective practice, Local Government Policy Making Journal, Nr 19(3)/1992.
 81. Church Ch., Elster J., Thinking Locally, Acting Nationally. Lessons for National Policy from Work on Local Sustainability, Joseph Rowntree Foundation, York 2002.
 82. Clarke S.E., Gaile G.L., Local politics in a global era: Thinking locally, acting globally, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Nr 551/1997.
 83. Claveland H., The Future Executive: A Guide for Tomorrow's Manager, Harper & Row, New York 1972.
 84. Coaffee J., Headlam N., Pragmatic localism uncovered: The search for locally contingent solutions to national reform agendas, Geoforum, Nr 39/2008.
 85. Courtney P., Errington A., The role of small towns on the local economy and some implications for development policy, Local Economy, Nr 4(15)/2000.
 86. Courtney P., Lépicier D., Schmitt B., Spatial patterns of production linkages in the context of Europe's small towns: How are rural firms linked to the local economy?, Regional Studies, Nr 3(42)/2008.
 87. Courtney P., Mayfield L., Tranter R., Jones P., Errington A., Small towns as 'sub-poles' in English rural development: Investigating rural-urban linkages using sub-regional social accounting matrices, Geoforum, Nr 38/2007.
 88. Crabtree J., Davies W., Randle A., Invisible Villages: Techno-Localism and the Enabling Council, New Local Government Network, London 2004.
 89. Csosz I., Aftanache M., Types of Approaching The Issue of Local Food Through European Projects, Editura Agroprint Timişoara, Timişoara 2013.
 90. Curtis F., Eco-localism and sustainability, Ecological Economics, Nr 46/2003.
 91. Cutler F., Local economies, local policy impacts and federal electoral behaviour in Canada, Canadian Journal of Political Science, Nr 35(2)/2002.
 92. Cyrankiewicz M., Koalicja w obronie Janosika, Rzeczpospolita - Prawo, Nr 43(9163)/2012.
 93. Czarnecki A., Znaczenie małych miast w strukturze powiązań ekonomicznych wiejskich przedsiębiorstw regionu Zielonych Płuc Polski. W: Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, red. Heffner K., Halama A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 94. Czopek M., Wpływ polkowickiego samorządu na rozwój gminy. W: Samorząd jako kreator rozwoju społeczności lokalnej Polkowic, red. Boć J., Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Polkowice 2012.
 95. Czyszkiewicz R., Redystrybucja czy rozwój? Polityka budżetowa gmin województwa zachodniopomorskiego, Studia Regionalne i Lokalne, Nr 3(29)/2007.
 96. D'Almeida Martins R., Carlos Vaz J., de Lima Caldas E., A gestão do desenvolvimento local no Brasil: (des)articulação de atores, instrumentos e território, Revista de Administração Pública, Nr 3(44)/2010.
 97. Daley G., Naschold F., The strategic management challenge: Modernizing local government. Part Two, International Public Management Journal, Nr 2(1)/1999.
 98. D'Amico V. L., Marketing Research. Third Edition, Gregg Division, McGraw-Hill Co., Toronto, New York 1969.
 99. Dangel J., Przekształcenia sieci miejskiej w Polsce pod wpływem rozwoju ludności i uprzemysłowienia kraju w okresie 1946-1960, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1968.
 100. Davos C.A., Global environmental management, Science of The Total Environment, Nr 56/1986.
 101. Decoster D., Michaux V., Murray M., Murtagh B., Niarchos C., Thuriot F., Walsh J., The governance of local development: An assessment of organizational capacity in North West Europe, Planning, Practice & Research, Nr 2(21)/2006.
 102. Delitheou V., Gennadopoulou E., Local Structures And Social Policies: Design and use of services in the case of a typical urban Greek municipality, Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, Nr 6(15)/2010.
 103. Della Porta D., Andretta, M., Social movements and public administration: Spontaneous citizens' committees in Florence, International Journal of Urban and Regional Research, Nr 26(2)/2002.
 104. Denhardt R.B., Grubbs J.W., Public Administration. An Action Orientation, Harcourt Brace College Publishers, Orlando 1999.
 105. Denicolai S., Zucchella A, Territorial Marketing and Strategic Management for Local Development: Which Connections and contradictions? Some Reflections on Italian Experiences. W: Marketing terytorialny, red. Florek M., Szulce H., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 106. Dericioğlu K.T., Az Gelişmiş Ülkelerde Kirsal Alanlara Yönelik Güncel Bölge Planlama Yaklaşimlari (Current regional planning approaches for rural areas of developing countries), ODTÜ MFD, Nr (8:1)/1988.
 107. Domański B., Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne, Studia Regionalne i Lokalne, Nr 2(16)/2004.
 108. Domański T., Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Hamal Books, Warszawa 2000.
 109. Drobek W., Polskie nowe miasta (1977-2001). W: Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, red. Słodczyk J., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
 110. Drucker P.F., The Age of Discontinuity. Guidelines to Our changing Society, Harper and Row, New York 1969.
 111. Dutkiewicz P., Gorzelak G. (red.), Problemy rozwoju lokalnego, Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa 1988.
 112. Dziadosz K., Racjonalność ekologiczna w prawie i polityce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000.
 113. Dziemianowicz W., Wymiary pasywności lokalnej - wyniki badań ankietowych. W: Gmina pasywna, red. Dziemianowicz W., Swianiewicz P., Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2007.
 114. Dziemianowicz W., Swianiewicz P. (red.), Gmina pasywna, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2007.
 115. Ellerman D., Entrepreneurship in the Mondragon cooperatives, Review of Social Economy, Nr XLII/1984.
 116. Enriquez V.A., Hacia una delimitación conceptual del desarrollo regional/local. W: Desarrollo regional/local en El Salvador: retos estratégicos del siglo XXI, FUNDE, San Salvador 1997.
 117. Erbel J., Małe miasta w awangardzie, Krytyka Polityczna - Dziennik Opinii, 6.04.2013.
 118. Escobar A., Encountering Development, Princeton University Press, Princeton 1995.
 119. Fabiańska K., Rokita J., Przedsiębiorczość, ryzyko, struktury, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1991.
 120. Farazmand A., Preface. W: Strategic Public Personnel Administration: Building and Managing Human Capital for the 21st Century. Volume 1, red. Farazmand A., Praeger, Westport, London 2006.
 121. Filipiak B., Pomoc publiczna jako determinanta rozwoju lokalnego. W: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, red. Filipiak B., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 122. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 123. Filipiak B., Szewczuk A., Zychowicz Z. (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie: II Forum Samorządowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 124. Filkin G., Stoker G., Wilkinson G., Williams J., Towards a New Localism, New Local Government Network, Londyn 2000.
 125. Flecha R., Santa Cruz I., Cooperation for economic success: The Mondragon case, Analyse & Kritik, Nr 33(1)/2011.
 126. Foley P., Local economic policy and job creation: A review of evaluation studies, Urban Studies, Nr 29/1992.
 127. Forsyth B., Rothgeb J., Willis G., Questionnaire Pretesting Methods: Do Different Techniques and Different Organizations Produce Similar Results?. W: Proceedings of the Annual Meeting of the American Statistical Association, ASA, Alexandria 2001.
 128. Fourny M.C.,. Le réseau des villes-centres en Rhône-Alpes, acteur d'une nouvelle construction du territoire régional. W: La Région, Laboratoire Politique, red. Jouve, B., Spenlehauer, V., Warin, P. La Découverte, Paris 2001.
 129. Frankowski Z., Marketing w zarządzaniu gminą. W: Działalność marketingowa gmin. Zarys ujęć marketingu terytorialnego, red. Frankowski Z., Wyższa Szkoła Humanistyczna, Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, Ciechanów 2000.
 130. Frąckiewicz E., Polityka informacyjna samorządów terytorialnych w świetle badań empirycznych (przykład województwa zachodniopomorskiego), Studia Regionalne i Lokalne, Nr (15)/2004.
 131. Frenkiel W., Wrana K., Wdrażanie strategii - brakujące ogniwo zarządzania rozwojem lokalnym. W: Studia regionalne w Polsce. Teoria, Polityka, Projektowanie, red. Kuźnik F., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
 132. Friedman T.L., The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization, Anchor Books, New York 2000.
 133. Frisken F., Wolfson J., Local response to the global challenge. Comparing local economic development in a regional context, Journal of Urban Affairs, Nr 4(22)/2000.
 134. Furmankiewicz M., Polskie samorządy gminne w organizacjach międzynarodowych. W: Człowiek, region, państwo w procesach globalizacji, regionalizacji oraz integracji, red. Rdzanek G., Stadtmüller E., Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2004.
 135. Furmankiewicz M., Janc K., Partnerstwa terytorialne jako nowy model zarządzania rozwojem lokalnym - różnice regionalne i wpływ na aktywność mieszkańców. W: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., red. Harańczyk A., Studia KPZK PAN, Warszawa 2012.
 136. Furmankiewicz M., Maliszewski D., Społeczności lokalne a współpraca międzynarodowa małych gmin (studium porównawcze Miękini i Góry). W: Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym, red. Heffner K., Marszał T., Biuletyn KPZK PAN, z. 220, Warszawa 2005.
 137. Gabe T.M., Local fiscal policy and establishment growth, The Journal of Regional Analysis and Policy, Nr 33(1)/2003.
 138. Gabriel Y., Lang T., The Unmanageable Consumer, SAGE Publications Ltd., London 1995.
 139. Garofoli G., Local Development. W: International Encyclopedia of Human Geography. Volume 6, Elsevier, Amsterdam 2009.
 140. Gascó M., Policy evaluation. W: Encyclopedia of public administration and public policy, red. Schultz D., Facts On File, New York 2004a.
 141. Gascó M., Policy Implementation. W: Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, red. Schultz D., Facts On File, New York 2004b.
 142. Gawroński H., Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 143. Geise M., Wpływ wybranych problemów gospodarki globalnej na rozwój lokalny, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009.
 144. Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J., Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012.
 145. Geodecki T., Hausner J., Majchrowska A., Marczewski K., Piątkowski M., Tchorek G., Tomkiewicz J., Weresa M., Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2013.
 146. Gercheva D., Local sustainable development planning, UNDP Ukraine, Kiev 2003.
 147. Gierańczyk W., Problematyka definiowania zmian w tendencjach lokalizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w dobie globalizacji. W: Prace Komisji Geografii Przemysłu Nr 11, Warszawa-Kraków 2008.
 148. Gilejko L.K., Renesans lokalizmu we współczesnym świecie. W: Lokalizm: problemy, instytucje i aktorzy, red. Gilejko L.K., Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2007.
 149. Gill-Piątek H., Z daleka od "lokomotyw"..., czyli szanse rozwojowe małych miast, "Zgrzyt" - Zgierska Gazeta Niezależna, 18.06.2013.
 150. Gilowska Z., Polityka inwestycyjna gmin w 1991 r., Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1992.
 151. Ginsbert A., Ekonomiczne przestanki rozwoju małych miast. W: Teoretyczne problemy rozmieszczania sił wytwórczych, PWE, Warszawa 1965.
 152. Glasgow G., Lewis P. G., Neiman M., Local development policies and the foreclosure crisis in California: Can local policies hold back national tides?, Urban Affairs Review, Nr 48/2012.
 153. Głuszczuk D., Istota rozwoju regionalnego i jego determinanty, Economics (Ekonomia), Nr 5(17)/2011.
 154. Godard O., Le local sous influence, Autogestion, Nr 19/1985.
 155. Gordon L.G., Strategic Planning for Local Government, International City/County Management Association (ICMA), Washington 1993.
 156. Gorzelak G., Rozwój lokalny: szanse i zagrożenia (na przykładach z USA). W: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. Obrębalski M., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 157. Gorzelak G., Zewnętrzna interwencja jako czynnik rozwoju lokalnego (na przykładzie Programu Inicjatyw Lokalnych), Studia Regionalne i Lokalne, Nr 3(3)/2000.
 158. Gorzelak G., Jałowiecki B., Kozak M.W., Smętkowski M., Władze miast wobec zagrożenia degradacją społecznogospodarczą w warunkach transformacji systemowej, Studia Regionalne i Lokalne, Nr 3/2007.
 159. Governa F., Salone C, Territories in action, territories for action: The Territorial Dimension of Italian local development policies, International Journal of Urban and Regional Research, Nr 28.4/2004.
 160. Górecki E., Rodzina Mroczków podbija małe miasta, Puls Biznesu, 1.03.2012.
 161. Graziano da Silva J., Local sustainable development, globalization and agricultural restructuring in underdeveloped countries, International Journal of Sociology of Agriculture and Food, Nr 10/2002.
 162. Green G.P., Schmidt F.E., Flora C., Flora J.L., Local self-development strategies: national survey results, Journal of the Community Development Society, Nr 21(2)/1990.
 163. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 164. Grobler A., Prawda i racjonalność naukowa, Inter Esse, Kraków 1993.
 165. Grosse T.G., Polski model polityki rozwoju a polityka Unii Europejskiej. W: System zarządzania rozwojem Polski, red. Górniak J., Mazur S., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 166. Gruchman B., Postęp techniczny a rozwój lokalny w warunkach polskich. W: Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce, red. Gruchman B., Tarajkowski J., Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa 1990.
 167. Grudzewski W.M., Charakterystyka dyscypliny zarządzanie. Propozycja autorska, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 6(653)/2004.
 168. Guerrerc C.M., Regional development strategies of a new regional government. The Junta de Andalucia 1984-1992, Progress in Planning, Nr 48/1997.
 169. GUS, Kształcenie dorosłych, Warszawa 2009.
 170. Gyurkovich J., Miejskość miasta, Czasopismo Techniczne. Architektura, Nr 2A/2007.
 171. Hajduga P., Rola specjalnych stref ekonomicznych we wspieraniu rozwoju lokalnego i regionalnego na przykładzie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Małej Przedsiębiorczości". W: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wpierania rozwoju lokalnego i regionalnego, red. Filipiak B., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 172. Hanzl M., Miejskość - próba definicji pojęcia. W: Między miastem a nie-miastem. Odnowa krajobrazu miejskiego, Politechnika Śląska, Gliwice 2010.
 173. Harańczyk A., Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 174. Hardoy J., Satterthwaite D., Why Small and Intermediate Urban Centres?. W: Small and Intermediate Urban Centres: Their Role in National and Regional Development in the Third World, red. Hardoy J., Satterthwaite D., Hodder and Stoughton, London 1986.
 175. Hardy J., Cathedrals in the desert? Transnationals, corporate strategy and locality in Wroclaw, Regional Studies, Nr 32/1998.
 176. Hart G., Development critiques in the 1990s: Culs de sac and promising paths, Progress in Human Geography, Nr 25(4)/2001.
 177. Healey P., Collaborative Planning. Shaping Places in Fragmented Societies, Macmillan Press Ltd., London 1997.
 178. Heffner K., Funkcjonowanie miast małych w systemie osadniczym Polski w perspektywie 2033 r. W: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Tom I., red. Saganowski K., Zagrzejewska-Fiedorowicz M., Zuber P., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008a.
 179. Heffner K., Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego. W: Gospodarka regionalna i lokalna, red. Strzelecki Z., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008b.
 180. Heffner K., Marszał T., Uwarunkowania rozwoju i zmiany w zagospodarowaniu małych miast w Polsce drugiej połowie XX w. W: Uwarunkowania rozwoju małych miast, red. Heffner K., Marszał T., Biuletyn KPZK nr 226, Warszawa 2006.
 181. Heffner K., Solga B., Lokalne centra rozwoju obszarów wiejskich - znaczenie i powiązania małych miast. W: Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich, red. Rydz E., Polska Akademia Nauk - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa 2006.
 182. Heffner K., Twardzik M., Ewolucja funkcji handlowej małych miast pod wpływem zmian zachodzących w zewnętrznych strefach aglomeracji miejskich. W: Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, red. Heffner K., Halama A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 183. Heffner K., Twardzik M., Wstęp. W: Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego - zastosowanie i efekty w małych miastach, red. Heffner K., Twardzik M., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 184. Helling L., Serrano R., Warren D., Linking Community Empowerment, Decentralized Governance, and Public Service Provision Through a Local Development Framework, World Bank, Washington DC 2005.
 185. Hendrick R., Strategic planning environment, process, and performance in public agencies: A comparative study of departments in Milwaukee, Journal of Public Administration Research and Theory, Nr 13/2003.
 186. Hermaszewski J., Problemy wyodrębniania procesów w zarządzaniu finansami samorządu terytorialnego. W: Finanse publiczne, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 187. Hinderink J., Titus M.J., Paradigms of regional development and the role of small centres, Development and Change Nr 19/2008.
 188. Hoeijmakers M., Local Health Policy Development Processes, Maastricht University, Maastricht 2005.
 189. Howard T., Mapping strategic management research, Journal of General Management, Nr 4(9)/1984.
 190. Howlett M., Ramesh M., Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems, Oxford University Press, Oxford 1995.
 191. Huff A.S., Mapping Strategic Thought. W: Mapping Strategic Thought, red. Huff A.S., John Wiley & Sons, Chichester 1990.
 192. Hughes T.P., American Genesis: A Century of Invention and Technological Enthusiasm 1870-1970. 2nd ed., The University of Chicago Press, Chicago 2004.
 193. Ignacy J., Kopyściański T., Selection criteria of strategic goals for local governments, Argumenta Oeconomica, Nr 2(27)/2011.
 194. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 2004.
 195. Jałowiecki B., Lokalizm a rozwój. Szkic z socjologii układów lokalnych. W: Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego, red. Jałowiecki B., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1988.
 196. Jałowiecki B., Sowa K.Z., Przedmowa. W: Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, red. Jałowiecki B., Sowa K.Z., Dudkiewicz P., Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa 1989.
 197. Jałowiecki B., Sowa K.Z., Dutkiewicz P. (red.), Społeczności lokalne, teraźniejszość i przyszłość, Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa 1989.
 198. Jałowiecki B., Szczepański M.S., Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej, Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy 2002.
 199. Januszewska M., Konkurencyjność gmin uzdrowiskowych. W: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. Brol R., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 200. Jarczewski W., Pozyskiwanie inwestorów do gmin, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 201. Jaroszewska-Brudnicka R., Od renowacji urbanistycznej do aktywizacji społecznej. Turystyka szansą rozwoju społeczno-gospodarczego małych miast. W: Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast, red. Heffner K., Marszał T., Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2011.
 202. Jasińska-Biliczak A., Instrumenty samorządu gminnego wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw. W: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. Brol R., Sztando A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 203. Jażewicz I., Rola małych miast w przestrzeni rolniczej Pomorza Środkowego. W: Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich, red. Rydz E., Polska Akademia Nauk - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa 2006.
 204. Jaźwińska E., Kaczmarczyk P., Napierała J., Metodologia badania migracji z Polski - podejście etnosondażowe: doświadczenia badawcze a projekt MPLM. W: Współczesne migracje zagraniczne Polaków. Aspekty lokalne i regionalne, red. Kaczmarek P., Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 205. Jessop B., Neo-Conservative Regimes and the Transition to Post-Fordism: The Cases of Great Britain and West Germany. W: Modern Capitalism and Spatial Development: Accumulation, Regulation and Crisis Theory, red. Gottdiener M., St. Martin's Press, New York 1988.
 206. Jewtuchowicz A., Strategie rozwoju dużych miast i ich wpływ na proces transformacji gospodarki. W: Strategie rozwoju wielkich miast, red. R. Domański, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa 1995.
 207. Johnsen Å., Comment on Børre Nylehn's "Strategy in local government", Scandinavian Political Studies, Nr 21(2)/1998.
 208. Jounda N., Evolution of Local Development Policymaking in Russia: From Administrative Planning to Public Policy?, Center for Policy Studies, Central European University, Budapest 2004.
 209. Juchniewicz M., Krukowski K., Opieczyński M., Stachowska S., Waldziński D., Planowanie w zarządzaniu rozwojem lokalnym, red. Krukowski K., Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2009.
 210. Jung B., Kapitalizm postmodernistyczny, Ekonomista, Nr 5-6/1997.
 211. Kachniarz T., Zagospodarowanie przestrzenne małych miast, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1993.
 212. Kaczmarczyk P., Kępińska E., Napierała J., Próba oceny natężenia migracji w regionach wysyłających przez pryzmat gospodarstw domowych. W: Współczesne migracje zagraniczne Polaków. Aspekty lokalne i regionalne, red. Kaczmarek P., Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 213. Kaczmarek B., Sikorski Cz., Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne, Absolwent, Łódź 1999.
 214. Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J., Kontekst geograficzny i funkcjonalny kurczenia się małych miast w Polsce południowej. W: Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, red. Heffner K., Halama A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 215. Kańduła S., Powiązania pomiędzy planem rozwoju lokalnego a tradycyjnymi dokumentami strategicznymi jednostki samorządowej. W: II Forum Samorządowe. Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, red. Filipiak B., Szewczuk A., Zychowicz Z., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 216. Kast F.E., Rosenzweig J.E., Organization and Management. A System and Contigency Approach, New York 1979.
 217. Kazimierczak B., Turystyka zrównoważona jako istotny czynnik aktywizacji małych miast, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, Nr 7/2011.
 218. Khalaf R., Beyond Arms and Beards: Local Governance of ISIS in Syria. W: Caliphates and Islamic Global Politics, red. Poirson T., Oprisko R., E-International Relations, Bristol 2014.
 219. Kieżun W., Struktury i kierunki zarządzania państwem. W: Dobre państwo, red. Kieżun W., Kubin J., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 220. Kingdon J.W., Agendas, Alternatives, and Public Policies, Longman, New York 1995.
 221. Klamut M., Innowacje a rozwój lokalny. W: Promowanie rozwoju lokalnego i regionalnego, red. Winiarski B., Patrzałek L., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1994.
 222. Klasik A., Zarządzanie rozwojem lokalnym. W: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych, red. Kuźnik F., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Katowice 2001.
 223. Klasik A., Kuźnik F. (red.), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
 224. Klimska U., Polityka podatkowa gmin województwa lubelskiego w latach 1992-2001, Studia Regionalne i Lokalne, Nr 1(11)/2003.
 225. Kłodziński M., Małe miasta w polityce wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W: Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych, red. Heffner K., Polko A., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.
 226. Kłopot S.W., Niechciane miejsca - szanse stabilizacji życiowej młodzieży wiejskiej i małomiasteczkowej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, Nr 37/2011.
 227. Kłosowski W., Warda J., Wyspy szans - jak budować strategię rozwoju lokalnego?, Warda & Kłosowski Consulting, Bielsko-Biała 2001.
 228. Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2009.
 229. Kogut-Jaworska M., Relacje między strategią rozwoju lokalnego a opracowaniami planistycznymi na poziomie regionalnym - zarys problemu. W: Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania, red. Korenik S., Przybyła Z., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 230. Kok S., Town and City Jobs: Your Job is Different in Another Location, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, The Hague 2013.
 231. Kokogiannis K., Globalization and Local Educational Policy: A Critical Approach. W: Local in Global. Adult Learning and Community Development, red. Fragoso A., Kurantowicz E., Lucio-Villegas E., University of Lower Silesia in Wrocław, Wrocław 2008.
 232. Kołodziejczyk D., Infrastruktura społeczna w rozwoju małych miast. W: Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich, red. Rydz E., Polska Akademia Nauk - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa 2006.
 233. Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 234. Komitet do Spraw Europejskich, Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ws. przyszłości Polityki Spójności po 2013 r. "Polityka Spójności jako skuteczna, efektywna i terytorialnie zróżnicowana odpowiedź na wyzwania rozwojowe Unii Europejskiej" przyjęte przez Komitet do Spraw Europejskich w dn. 30 lipca 2010 r.
 235. Korenik S., Procesy i ograniczenia w rozwoju współczesnych miast ze szczególnym uwzględnieniem metropolii. W: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. Brol R., Sztando A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 236. Korenik S., Rozwój lokalny wobec nowych wyzwań na progu XXI wieku. W: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość. Tom I, red. Filipiak B., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 237. Korenik S., Zarządzanie rozwojem lokalnym (gminy). W: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, red. S. Dolata, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998.
 238. Kosiedowski W., Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. W: Gospodarka regionalna i lokalna, ed. Strzelecki Z., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 239. Kosloff L.H., Trexler M.C., Nelson H., Outcome-oriented leadership: How state and local climate change strategies can most effectively contribute to global warming mitigation, Widener Law Journal, Nr 14/2004.
 240. Kośmicki E., Homo sustinens a główne problemy edukacji dla ekorozwoju. W: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, red. Borys T., Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2006.
 241. Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 242. Kot J., Rozwój lokalny - jego istota, cele i czynniki. W: Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, red. Markowski T., Stawasz D., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001a.
 243. Kot J., Strategie rozwoju gmin w świetle badań empirycznych, Człowiek i Środowisko, Nr 2(25)/2001b.
 244. Kot J., Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 245. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa 1958.
 246. Kowalczyk A., Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju lokalnego: porównanie granicy wschodniej i zachodniej Polski. W: Przemiany polskiej przestrzeni, Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 1997.
 247. Kowalewski T., Wyższa szkoła w małym mieście. W: Małe miasta. Kultura i oświata, red. Zemło M., Collegium Suprasliense, Supraśl 2004.
 248. Kozłowski S., Droga do ekorozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 249. Kozłowski S., Kształtowanie polskiej koncepcji zrównoważonego rozwoju w latach 1889-2004. W: Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy teoretyczne i implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej, red. Poskrobko B., Kozłowski S., Komitet "Człowiek i środowisko" PAN, Białystok, Warszawa 2005.
 250. Koźmiński A.K., Zarządzanie. W: Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 251. Kożuch B., Publiczne zarządzanie strategiczne. Zasady i metody. W: Strategiczne zarządzanie miastem w teorii i praktyce Urzędu Miasta Poznania, red. Kożuch B., Kochalski C., Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2011a.
 252. Kożuch B., Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011b.
 253. Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.
 254. Kożuch A., Kożuch B., Innowacyjność w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Journal of Agribusiness and Rural Development, Nr 3(25)/2012.
 255. Kramer J., Metody doboru próby. W: Badania rynkowe i marketingowe, red. Kramer J., Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
 256. Krasnodębski Z., Upadek idei postępu, PIW, Warszawa 1991.
 257. Krupski R., Zarządzanie strategiczne - próba definicji. W: Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, red. Krupski R., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 258. Krupski R., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 259. Krzysztofek K., Szczepański M.S., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
 260. Kuc B.R., Zarządzanie doskonałe, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2008.
 261. Kudełko J., Zioło Z., Funkcje małych miast w przestrzeni rolniczej. W: Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich, red. Rydz E., Polska Akademia Nauk - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa 2006.
 262. Kudłacz T., Rozwój lokalny. W: Ekonomia społeczna a rozwój, red. Hausner J., Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 263. Kukliński A., Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy. Problemy metodologiczne. W: Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy. Problemy metodologiczne, wstępne koncepcje badań, red. Dutkiewicz P., Gorzelak G., Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa 1986.
 264. Kukliński A., Uśpiony potencjał, Życie Gospodarcze, Nr 13/1984.
 265. Kukliński A. (red.), Globality versus Locality, Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa 1990.
 266. Kuligowski W., Glokalizacja po polsku: wiejskie alternatywne społeczności. Przypadek Wolimierza, Kultura i Społeczeństwo, Nr 4/2003.
 267. Kuotsai T.L., Local economic development in China and the United States: Strategies and issues, Public Administration Review - Supplement S1, Nr 69/2009.
 268. Kupiec L., Rozwój społeczno-gospodarczy, Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, Białystok 1995.
 269. Kuraś B., Sidorowicz J., Chojnowska A., Małe miasta bronią swoich sądów, Gazeta Wyborcza.pl, 11.01.2012.
 270. Kurek S., Starzenie się ludności małych miast i obszarów wiejskich w Polsce na tle pozostałych jednostek osadniczych. W: Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich, red. Rydz E., Polska Akademia Nauk - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa 2006.
 271. Kuźnik F., Stare i nowe koncepcje zarządzania publicznego w strukturach samorządu terytorialnego. W: Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, red. Kożuch B., Markowski T., Białystok 2005.
 272. Kwaśniak P., Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, LexisNexis, Warszawa 2009.
 273. Kwiatek-Sołtys A., Małe miasta województwa małopolskiego w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004.
 274. Lash S., Urry J., Economies of Signs and Space, SAGE, London 1994.
 275. Leach S., Collinge Ch., Strategic Planning and Management in Local Government, Pitman 1998.
 276. Levy B., Governance of Service Delivery in ECA. Processed, The World Bank, Washington DC 2004.
 277. Lewis P.G., Looking outward or turning inward? Motivations for development decisions in California central cities and suburbs, Urban Affairs Review, Nr 36(5)/2001.
 278. Llorens J.L., Alburquerque F., Del Castillo J., Local Development Case Studies in Latin America, York University, Toronto 2001.
 279. Lofland J., Lofland L.H., Analyzing Social Settings. A Guide to Qualitative Observation and Analysis, Wadsworth Publishing Company, Belmont 1995.
 280. Lorek E., Sobol A., Ocena postępów wdrażania Lokalnej Agendy 21 na świecie, Studia Regionalne i Lokalne, Nr 2(12)/2003.
 281. Lubecka A., Multiculturalism and the Quality of Life. W: Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych, red. Noworól A., Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 2010.
 282. Maciejuk M., Badania ankietowe w formułowaniu i strategii rozwoju lokalnego gmin. W: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, red. S. Dolata, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998.
 283. Maconachie R., Diamonds, governance and local development in post-conflict Sierra Leone: Lessons for artisanal and small-scale mining in sub-Saharan Africa?, Resources Policy, Nr 34/2009.
 284. Maik W., Nowe ujęcia kwestii lokalnej w teorii społecznej i praktyce planistycznej. W: Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian, red. Kosiedowski W., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1995.
 285. Makarski S., Rola produktów regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu tożsamości regionu (na przykładzie woj. podkarpackiego). W: Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie, red. Rosa G., Smalec A., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 56 (596), Szczecin 2010.
 286. Malik K., Konteksty oceny efektywności polityki rozwoju regionu. W: Problemy współczesnej ekonomii, red. Zagóra-Jonkszta U., Skórska A., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 287. Malik K., Rozwój regionu integrowany poprzez kryteria zrównoważenia i trwałości. W: Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju - foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki, red. Malik K., Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu, Opole 2008.
 288. Manning S., von Hagen O., Linking local experiments to global standards: How project networks promote global institution-building, Scandinavian Journal of Management, Nr 26/2010.
 289. Markowski T., Prakseologiczne aspekty zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym. W: Samorząd terytorialny w Polsce - szanse rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach Unii Europejskiej, red. Markowski T., Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008a.
 290. Markowski T., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Gospodarka regionalna i lokalna, red. Markowski T., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008b.
 291. Markowska M., Migracje zarobkowe w województwie jeleniogórskim. W: Zewnętrzne migracje zarobkowe we współczesnej Polsce: wybrane zagadnienia, red. Rajkiewicz A., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Warszawa, Włocławek 2000.
 292. Marques H.R., Local development at a human scale, Polis. Magazine of the Universidad Bolivariana Nr 22/2011.
 293. Martin J., Innovation Strategies in Australian Local Government, Australian Housing and Urban Research Institute, Melbourne 2000.
 294. Marzec I., Badania ilościowe w zarządzaniu: podstawowe zagadnienia metodyczne. W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. Tom II, red. Zieliński Z.E., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2009.
 295. Matei L., Local development management. Decentralisation. Innovation. Risk, Economic Publishing House, Bucharest 1998.
 296. Mazzocchi M., Statistics for Marketing and Consumer Research, SAGE Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi 2008.
 297. Meek J.W., Adaptive intermediate structures and local sustainability advances, Public Administration Quarterly, Fall 32/2008.
 298. Meek J.W., Public Administration Theory and Perspectives. W: International Encyclopedia of Public Policy. Volume 3 - Public Policy And Political Economy, red. O'Hara P.A., Global Political Economy Research Unit, Perth 2009.
 299. Messina P., Policies for strategic territorial development. Inter-municipality association as a form of network governance: The Italian experience, Eastern Journal of European Studies, Nr 2/2011.
 300. Męczyński M., Konecka-Szydłowska B., Gadziński J., Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i klasyfikacja małych miast w Wielkopolsce, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Poznań 2010.
 301. Mifsud P., Mondialisation de l'économie et développement des territoires. W: Dynamiques des activités et volution des territoires, red. Boureille B., Guesnier B., Université Jan Monet St-Étienne, Potiers 1994.
 302. Mill J.S., Considerations on Representative Government. Chapter XV - of Local Representative Bodies, The Pennsylvania State University, Pennsylvania 2004.
 303. Milofsky C., Scarcity and Community: A Resource Allocation Theory of Community and Mass Society. W: Community Organizations: Studies in Resource Mobilization & Exchange, red. Milofsky C., Oxford University Press, New York 1988.
 304. Mintzberg H., The Strategy Concept 1: Five P's for Strategy, California Management Review, Nr 1(30)/1987.
 305. Miovčić Z., Developing Local Economic Development Infrastructure: Lessons (Not) Learned in Bosnia and Herzegovina. W: Talk is Cheap. Turning Local Economic Development Strategies into Reality in Transition Countries, red. Swinburn G., Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute Budapest, Budapest 2007.
 306. Miszewska B., Szmytkie R., Próba zmiany wizerunku małych miast Dolnego Śląska pod wpływem nowych atrakcji turystycznych. W: Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, red. Heffner K., Halama A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 307. Monastiriotis V., Petrakos G., Local Sustainable Development and Spatial Cohesion in the Post-transition Balkans: in search of a developmental model, The Hellenic Observatory - The European Institute, London School of Economics and Political Science, London 2005.
 308. Morris D.J., Hess K., Neighborhood Power: The New Localism, Beacon Press, Boston 1975.
 309. MRR, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Nowy model zarządzania strategicznego rozwojem w Polsce, Warszawa 2012.
 310. MRR, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Raport z postępu debaty nt. polityki spójności po 2013 r., przyjęty na posiedzeniu Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 311. MRR, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Strategicznie dla rozwoju. Polityka rozwoju w zintegrowanym podejściu, Warszawa 2011.
 312. Murray J.A., Services, Counsel, and Values: Managing Strategically in the Public Sector. W: Strategy, Innovation, and Change. Challenges for Management, red. Galavan R., Murray J.A., Markides C., Oxford University Press, New York 2008.
 313. Myna A., Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizacja, Samorząd Terytorialny, Nr 11/1998.
 314. Nawrocka E., Regionalna i lokalna polityka turystyczna w Polsce w świetle filarów gospodarki opartej na wiedzy. W: Racjonalność w funkcjonowaniu organizacji. Rozwój przez wiedzę, red. Bernat P., Kulas Z., PWSZ w Nysie, Nysa 2011.
 315. Nowak M., Działania władz gmin regionu łódzkiego na rzecz przyciągania inwestorów. W: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. Brol R., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 316. Nowak M., Sikora D., Konkurencyjność małych i średnich miast regionu łódzkiego. W: Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym, red. Heffner K., Marszał T., Biuletyn KPZK PAN, z. 220, Warszawa 2005.
 317. Nowińska E., Strategia rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997.
 318. Nowińska E., Strategiczne planowanie rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych. W: Strategia rozwoju lokalnego na przykładzie gmin pogranicza polsko-niemieckiego, red. Gruchman B., Walk F., Nowińska E., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 319. Noworól A., Bariery rozwoju lokalnego w Polsce. W: Współpraca dla rozwoju. Samorząd terytorialny jako reżyser lokalnego rozwoju. Polityka społeczna jako instrument rozwoju, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, Szczecin 2008.
 320. Noworól A., Kierunki zmian niezbędnych do stworzenia docelowego system zarządzania polityką rozwoju na poziomie lokalnym, Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2011.
 321. Noworól A., Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 322. Nowosielski S., Integracja zarządzania - moda czy konieczność?. W: Zarządzanie w obliczu współczesnych wyzwań - Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej, red. Lichtarski J., Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2009.
 323. Nylehn B., Strategy in local government, Scandinavian Political Studies, Nr 19(4)/1996.
 324. O'Flynn J., From new public management to public value: Paradigmatic change and managerial implications, The Australian Journal of Public Administration, Nr 3(66)/2007.
 325. Obrębalski M., Kontrowersje wobec "janosikowego" systemu finansowego wspierania jednostek samorządu terytorialnego. W: Finanse i nieruchomości w rozwoju lokalnym i regionalnym, red. Brol R., Bal-Domańska B., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 326. Obrębski T., Czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego. W: Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, red. Marciniak S., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 327. Ofiarska M., Ofiarski Z., Istota rozwoju lokalnego i źródła jego finansowania ze szczególnym uwzględnieniem Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. W: Współpraca dla rozwoju. Samorząd terytorialny jako reżyser lokalnego rozwoju. Polityka społeczna jako instrument rozwoju, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Szczecin 2008.
 328. Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych. W: Dzieła, t. IV, O nauce, PWN, Warszawa 1967.
 329. Owsiak S., Polityka finansowa państwa w warunkach kryzysu gospodarczego z perspektywy samorządu terytorialnego w Polsce. W: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, red. Filipiak B., Szewczuk A., Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 330. Owusu G., Small towns and decentralised development in Ghana theory and practice, Afrika Spectrum, Nr 39/2004.
 331. Pająk K., Samorząd terytorialny w kształtowaniu rozwoju lokalnego. Studium politologiczne, Państwowa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Piła 2007.
 332. Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., Rozwój zrównoważony - "szeroka i wąska" interpretacja, stan wiedzy, Szkoła Główna Handlowa, http://www.sgh.waw.pl/katedry/kge/badania_naukowe/rozwoj%20zrownowazony-strona%20www_1.pdf, 1.03.2012.
 333. Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 1997.
 334. Parysek J.J., Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym. W: Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 335. Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 336. Pavone M., Policy design. W: Encyclopedia of public administration and public policy, red. Schultz D., Facts On File, New York 2004.
 337. Pawłowski A., Rozwój zrównoważony - idee, filozofia, praktyka, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiskowej, Polska Akademia Nauk, vol. 51, Lublin 2008
 338. Penc J., Zarządzanie - management. W: Leksykon biznesu, Placet, Warszawa 1997.
 339. Piattoni S., Multi-Level Governance in the EU. Does it Work?, referat wygłoszony podczas konferencji: "Globalization and Politics: A Conference in Honor of Suzanne Berger", Massachusetts Institute of Technology, 8-9 maja 2009, http://www.princeton.edu/~smeunier/ Piattoni, 7.05.2012.
 340. Pietrzyk I., Paradygmat rozwoju terytorialnego. W: Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian, red. Kosiedowski W., Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1995.
 341. Pietrzyk I., Paradygmat rozwoju terytorialnego. W: Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji, red. Kosiedowski W., Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2001a.
 342. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001b.
 343. Pietrzyk I., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego. W: Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną, red. Broszkiewicz R., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 344. Pina V., Torres L., Yetano A., The implementation of strategic management in local governments. An international Delphi study, Public Administration Quarterly, Nr 4(35)/2011.
 345. Pionek B., Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego (ujęcie syntetyczne), Problemy Ekorozwoju, Vol. 5, Nr 2/2010.
 346. Piontek B., Piontek F., Zarządzanie rozwojem niszowym dla zapewnienia spójności społeczno-ekonomicznej. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, red. Woźniak M.G., Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
 347. Piore M.J., Sabel C.F., The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity, Basic Books, 1984.
 348. Podstawka M., Rudowicz E., Wykorzystanie wybranych podatków lokalnych w kreowaniu polityki fiskalnej gmin. W: Polityki europejskie, finanse i marketing, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nr 4(53), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 349. Poister T.H., Streib G.D., Elements of strategic planning and management in municipal government: Status after two decades, Public Administration Review, Nr 65(1)/2005.
 350. Polèse M., From Regional Development to local development. On the Life, Death and Rebirth of Regional Science as a Policy Relevant Science, INRS-Urbanisation, Université du Québec, Montréal 1999.
 351. Portal ePiotrkow.pl, Wolbórz nie odzyska praw miejskich, www.epiotrkow.pl, 6.08.2009.
 352. Portal Polskiego Radia PiK, Choceń chce być miastem!, www.radiopik.pl, 23.11.2013.
 353. Portes A., The Informal Economy and Its Paradoxes. W: The Handbook of Economic Sociology, red. Smelser N.J., Swedberg R., Princeton University Press, Princeton 1994.
 354. Potoczek A., Zarządzanie lokalne i regionalne. W: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, red. Kosiedowski W., TNOiK, Toruń 2001.
 355. Potter J. (red.), Making Local Strategies Work. Building the Evidence Base, OECD Publishing, Paris 2008.
 356. Powell K., Making sense of place: Mapping as a multisensory research method, Qualitative Inquiry, Nr 7(16)/2010.
 357. Powell M., In Search of New and Old Localism, University of Bath, Bath 2004.
 358. Pressman J.L., Wildavsky A., Implementation, University of California Press, Berkeley 1984.
 359. Prusek A., Jakościowa analiza strategiczna mikroregionu oraz jego otoczenia rynkowego i pozarynkowego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Nr 422/1994.
 360. Prusek A., Nowy model polityki ekonomiczno-społecznej jako wyzwanie dla Polski w warunkach neoliberalnego kryzysu. W: Modele ustroju społeczno-gospodarczego: kontrowersje i dylematy, red. Mączyńska E., Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.
 361. Prusek A., Propozycja metodyki programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym. W: Rola polityki ekonomicznej w procesie transformacji systemowej, red. Bagdziński S.L., Marszałkowska M., Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1993.
 362. Prusek A., Strategia rozwoju jako główny instrument działania samorządów lokalnych. W: Samorząd terytorialny: zadania - gospodarka - rozwój, red. Harańczyk A., Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, Chrzanów 2001.
 363. Prusek A., Kudłacz T., Programowanie rozwoju na szczeblu lokalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1992.
 364. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1987.
 365. Pucek Z., Lokalność jako ojczyzna. W: Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, red. Jałowiecki B., Sowa K., Dudkiewicz P., Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa 1989.
 366. Purgat A., Reszel R., Zarządzanie gminą w teorii i praktyce. Poradnik, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa-Poznań-Zielona Góra 1997.
 367. Pytlak M., Planowanie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy - krytyczna analiza strategii rozwoju wybranych gmin zachodniego pasma aglomeracji warszawskiej, Rocznik Żyrardowski, Tom IX/2011.
 368. Rajman J., Małe miasto w przestrzeni rolniczej - wybrane kwestie metodologiczne. W: Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich, red. Rydz E., Polska Akademia Nauk - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa 2006.
 369. Ramachandran V., Rueda-Sabater E., Kraft R., Rethinking fundamental principles of global governance: How to represent states and populations in multilateral institutions, Governance 22.3/2009.
 370. Raszkowski A., Wybrane czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego. W: Wybrane aspekty przemian strukturalnych, red. Czech-Rogosz J., Pietrucha J., Żelazny R., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 371. Ray Ch., Neo-Endogenous Rural Development in the EU. W: Handbook of Rural Studies, red. Cloke P.J., Marsden T., Mooney, SAGE Publications Ltd., London-Thousand Oaks-New Delhi 2006.
 372. Rechul H., Polityka energetyczna gminy. Rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2010.
 373. Redclift M., Sustainable development (1987-2005): an oxymoron comes of age, Sustainable Development, Nr 13(4)/2005.
 374. Regionalny Portal Informacyjny, Skierbieszów nie będzie miastem, www.ezamosc.pl, 9.08.2013.
 375. Regulski J., Elementy teorii polityki urbanistycznej. W: Miasto i jego władze: studia nad ekonomiczną teorią rozwoju miast, red. Regulski J., Polska Akademia Nauk, Zakład Narodowy im. Ossoliń skich, Wrocław 1984.
 376. Regulski J., Samorząd terytorialny: ku nowym formom zarządzania rozwojem. W: Strategicznie dla rozwoju. Polityka rozwoju w zintegrowanym podejściu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 377. Regulski J., Sterowanie rozwojem. Próba ujęcia teoretycznego. W: Współpraca dla rozwoju. Samorząd terytorialny jako reżyser lokalnego rozwoju. Polityka społeczna jako instrument rozwoju, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 2008.
 378. Rezsohazy R., Le développement des communautés, CIACO Editeur, Louvain-la-Neuve 1988.
 379. Rhodes R.A.W., Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability. Open University Press, Buckingham 1997.
 380. Ritzer G., Makdonaldyzacja społeczeństwa, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 1999.
 381. Roberts K., Career Trajectories and the Mirage of Increased Social Mobility. W: Youth and Inequality, red. Bates I., Riseborough G., Open University Press, Buckingham 1993.
 382. Robertson R., Globalization. Social Theory and Global Culture, SAGE Publications, London 1992.
 383. Rodríguez-Pose A., Tijmstra S., On the Emergence and Significance of Local Economic Development Strategies, CAF, Caracas 2010.
 384. Rogers V., Reforming regional and local development policy in France, Land Use Policy, Nr 23/2006.
 385. Rogerson C.M., Local economic development in sub-Saharan Africa: Defining potential roles for national government, African Journal of Business Management, Nr 5(30)/2011.
 386. Rogowska M., Polityka rozwoju lokalnego - zarys nowych koncepcji, Biblioteka Regionalisty, Nr 11/2011.
 387. Rondinelli D.A., Market Town Analysis for Rural Economic Growth: Applied Methods and Techniques. W: Role of Market Towns in International Economic Development, red. Rondinelli D.A., USAID, Kathmandu 1990.
 388. Roseland M., Economic instruments for sustainable community development, Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability, Nr 1(2)/1996.
 389. Rosenfeld R.A., Reese L.A., Cross-border local development policy: An examination of spacial patterns, International Journal of Economic Development, Nr 2(3)/2000.
 390. Rossman G.B., Wilson B.L., Combining quantitative and qualitative methods in a single large-scale evaluation study, Evaluation Review, Nr 9(5)/1985.
 391. Rostow W.W., The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, Cambridge University Press, Cambridge 1960.
 392. Roth Ch., Schmid J., Multi-level governance in the european employment and labour market policy: A conceptual outline and some empirical evidence, German Policy Studies/Politikfeldanalyse,Nr 1(1)/2000.
 393. Runge A., Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce, Prace Geograficzne, Zeszyt 129, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2012.
 394. Rymarczyk J., Wykorzystanie przedakcesyjnych funduszy pomocowych Unii Europejskiej w regionie dolnośląskim. W: Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej. Tom 2, red. Rymarczyk J., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 395. Rynio D., Małe miasta przemysłowe w gospodarce postindustrialnej (studium przypadku). W: Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, red. Heffner K., Halama A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 396. Sachs I., W poszukiwaniu nowych strategii rozwoju. W: Polscy ekonomiści w świecie, red. Kowalik T., Hausner J., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Kraków 2000.
 397. Sadowski Z., Współczesna gospodarka, rola państwa i koncepcja trwałego rozwoju, Olympus 1/2006.
 398. Salone C., New regionalism, regional multi-level governance and local development policies. Some empirical evidence from Italy, http://unito.academia.edu/CarloSalone/Papers, 20.12.2012.
 399. Sawiński Z., Metody doboru prób w badaniach marketingowych. W: Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, red. Maison D., Noga-Bogomilski A., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 400. Sawiński Z., Metody doboru respondentów. W: Fieldwork jest sztuką, red. Sztabiński P.B., Sawiński Z., Sztabiński F., Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2005a.
 401. Sawiński Z., Wywiady osobiste z komputerem przenośnym (CAPI). W: Fieldwork jest sztuką, red. Sztabiński P.B., Sawiński Z., Sztabiński F., Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2005b.
 402. Schlager E., A Comparison of Frameworks, Theories, and Models of Policy Processes. W: Theories of the Policy Process, red. Sabatier P., Westview Press, Boulder 1999.
 403. Schmitz H., Industrial Districts: Model and Reality in Baden-Wthttemberg. W: Industrial Districts and Local Economic Regeneration, red. Pyke F., Sengenberger W., International Institute for Labour Studies - International Labour Organization, Geneva 1992.
 404. Schöler G., Walther C., A Practical Guidebook on Strategic Management for Municipal Administration. A Knowledge Product of Cities of Change, The World Bank, Bartelsmann Foundation, 2003.
 405. Scitovsky T., The Joyless Economy. An Inquiry into Human Satisfaction and Consumer Dissatisfaction, Oxford University Press, New York 1976.
 406. Scott A.J. New Industrial Spaces: Flexible Production Organization and Regional Development in North America and Western Europe, Pion, London 1988.
 407. Sekuła A., Gospodarka gruntami w małych miastach na podstawie stawek podatku od nieruchomości w gminach miejskich województwa pomorskiego. W: Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego - zastosowanie i efekty w małych miastach, red. Heffner K., Twardzik M., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 408. Sekuła A., Strategie rozwoju lokalnego wybranych gmin województwa pomorskiego. Rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk 2003.
 409. Sekuła A., Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - problemy i bariery. W: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, red. Filipiak B., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 410. Shafer L.K., Agenda Setting. W: Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, red. Schultz D., Facts on File, New York 2004.
 411. Shiuh-Shen C., Local responses to globalization in China: A territorial restructuring process perspective, Pacific Economic Review, Nr 13(4)/2008.
 412. Sipikal M., Pisar P., Uramova M., Support of innovation at regional level, Ekonomie a Management, Nr 13/2010.
 413. Sklair L., Sociology of the Global System, Whitesheaf, London 1991.
 414. Skoczek T., Wpływ lokalizmu i regionalizmu na media, Kultura, Nr 4(25)/2011.
 415. Sławecki B., Podwójne czytanie rzeczywistości: wspieranie badań ilościowych badaniami jakościowymi. W: Nowe kierunki w zarządzaniu, red. Kostera M., Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 416. Słowiński B., Inżynieria Zarządzania Procesami Logistycznymi, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2009.
 417. Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989.
 418. Smolorz B., Polityka ekologiczna gmin w warunkach rozwoju zrównoważonego, Problemy Ekologii, Nr 4/2008.
 419. Sobala-Gwosdz A., Barriers to Development of Small County Centres. The CASe of Brzozów. W: Uwarunkowana rozwoju przedsiębiorstw i regionów w warunkach spowolnienia gospodarczego w polskiej gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.
 420. Sobczak E., Statystyka małych obszarów - aspekt metodologiczny. W: Zarządzanie i marketing - aspekty regionalne, red. Obrębalski M., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 421. Soja E.W., Postmodern Geographies, Verso, London 1989.
 422. Sokołowski D., Zróżnicowanie małych miast Polski w aspekcie infrastrukturalnym, Czasopismo Geograficzne, Nr 3-4(63)/1992.
 423. Sołtys J., Metody planowania strategicznego gmin z uwzględnieniem aspektów przestrzennych i rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008.
 424. Sowa K.Z., Zmierzch i odrodzenie się lokalizmu w XX stuleciu. Uwagi o politycznych uwarunkowaniach procesów społeczno-gospodarczych. W: Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, red. Jałowiecki B., Sowa K.Z., Dudkiewicz P., Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa 1989.
 425. Spaans M., Spatial policy and instruments for competitive cities: an international comparison, European Spatial Research and Policy, Nr 12(2)/2005.
 426. Spasić N., Petrić J., The role and development perspectives of small towns in Central Serbia, Spatium, Nr 13-14/2006.
 427. Stallings C.W., Local information policy: Confidentiality and public access, Public Administration Review, Nr 34(3)/1974.
 428. Stańczyk S., Triangulacja - łączenie metod badawczych i urzetelnienie badań. W: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. Czakon W., Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 429. Stańczyszyn E., Ewolucja struktury funkcji gminy Polkowice w latach 1990-1999, W: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, red. Sobczak E., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 430. Starosta P., O pożytkach płynących z badania społeczności lokalnych na podstawie programu "Polska lokalna", W: Społeczności lokalne, teraźniejszość i przyszłość, red. Jałowiecki B., Łukowski W., Scholar, Academica, Warszawa 2006.
 431. Stasiak A., Bolesta W., Łosice - małe miasto o funkcjach ponadlokalnych. W: Małe miasta - studium rzypadków, red. Heffner K., Marszał T., Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wydział Nauk Geograficznych niwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005/2006.
 432. Stasiak P., Wielkie firmy odkryły małe miasta, Tygodnik Polityka, www.polityka.pl, 2.09.2006.
 433. Staszewska S., Wdowicka M., Możliwości aktywizacji gospodarczej małych miast w Polsce w warunkach rosnącej konkurencji międzynarodowej. W: Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, red. Heffner K., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
 434. Steinberg F., Strategic urban planning in Latin America: Experiences of building and managing the future, Habitat International, Nr 29/2005.
 435. Stenmark M., Rationality in science, religion and everyday life: A critical evaluation of four models of rationality, University of Notre Dame Press, Notre Dame 1995.
 436. Steurer R., From government strategies to strategic public management: An exploratory outlook on the pursuit of cross-sectoral policy integration, European Environment, Nr 17/2007.
 437. Steurer R., Strategic Public Management as Holistic Approach to Policy Integration, Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change: Greening of Policies - Interlinkages and Policy Integration, Berlin 3-4 XII 2004, http://www.fu-berlin.de/ffu/akumwelt/bc2004/download/steurer_f.pdf.
 438. Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 439. Stoker G., Public value management: A new narrative for networked governance?, The American Reviev of Public Administration, Nr 1(36)/2006.
 440. Stokowska D., Uwarunkowania polityki regionalnej na przykładzie Włoch, Studia i Materiały, Nr 2/2006, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 441. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert Jr. D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 442. Stoner J.A.F., Wankel C., Kierowanie, PWE, Warszawa 1996.
 443. Storey V.A., Farrar M., The New Localism in the UK: Local Governance amid National Goals. W: Yearbook of the National Society for the Study of Education. Volume 108. Issue 1, Columbia University, New York 2009.
 444. Strahl D., Improved regional competitiveness as a goal of area development strategies, Argumenta Oeconomica, Nr 1(12)/2002.
 445. Strassoldo R., Globalism and Localism. Theoretical Reflections and some Evidence. W: Globalization and Therritorial Identities, red. Milnar Z., Aldershot, Avebury 1992.
 446. Strickland R.A., Policy Formulation. W: Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, red. Schultz D., Facts On File, New York 2004.
 447. Strojny J., Model zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym w gospodarce globalnej. W: Polska Wschodnia - zarządzanie rozwojem, red. Plawgo B., Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, Białystok 2008.
 448. Sudoł S., Kożuch B., Rozszerzyć nauki o zarządzaniu o zarządzanie publiczne jako ich subdyscyplinę. W: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. Lachiewicz S., Nogalski B., Wolters Kluwer
 449. Supernat J., Administracja publiczna, governance i nowe publiczne zarządzanie, Administracja. Teoria -Dydaktyka - Praktyka, Nr 1(10)/2008.
 450. Swianiewicz P., Samorządowe strategie rozwoju regionalnego i lokalnego: kto ich potrzebuje i w jakim celu?. W: Nowy paradygmat rozwoju - najnowsze trendy i perspektywy polityki regionalnej, red. Kolczyński M., Żuber P., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 451. Swinburn G. (red.), Talk is Cheap. Turning Local Economic Development Strategies into Reality in Transition Countries, Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute - Budapest, Budapest 2007.
 452. Szczepański M.S., Śliz A., Między miejscem a przestrzenią - tożsamość regionalna; próba oglądu socjologicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.
 453. Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 454. Szewczuk A., Narzędzia i procedury kreowania rozwoju lokalnego na tle potrzeb infrastrukturalnych. W: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie: II Forum Samorządowe, red. Filipiak B., Szewczuk A., Zychowicz Z., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 455. Szlaska A., Strategia rozwoju gminy jako wyznacznik podejścia lokalnej elity politycznej do rozwoju lokalnego, Studia Regionalne i Lokalne, Nr 3(29)/2007.
 456. Szreder M., Losowe i nielosowe próby w badaniach statystycznych, Przegląd Statystyczny, Nr 57/2010a.
 457. Szreder M., Metody i techniki sondażowych badań opinii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010b.
 458. Sztando A., Cele, priorytety i zadania w planowaniu strategicznym rozwoju lokalnego. W: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. Brol R., Sztando A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 459. Sztando A., Efemerydy, katedry na pustyni i balasty w zarządzaniu rozwojem lokalnym małych miast, Nauki o Zarządzaniu, Nr 3(28)/2016a.
 460. Sztando A., Financing Instruments for Urban Renewal ADHOC Partner Cities Comparison Report.W: Urban development for the future: Strengthening European identity, cultural diversity and economic development, Polish German Research Association, Bamberg 2007.
 461. Sztando A., Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych, Samorząd Terytorialny, Nr 7-8/1999.
 462. Sztando A., Motywacja władz małych miast do planowania strategicznego w świetle jego obserwacji oraz terminów przyjęcia i okresów obowiązywania strategii rozwoju. W: Gospodarka przestrzenna XXI wieku, red. Zakrzewska-Półtorak A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016b.
 463. Sztando A., Niedostatki społecznej odpowiedzialności władz gmin w planowaniu strategicznym rozwoju lokalnego. W: Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa?, red. Pisz Z., Rojek-Nowosielska M., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011a.
 464. Sztando A., Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych gmin. W: Samorząd Terytorialny, Nr 11/1998.
 465. Sztando A., Polityka intraregionalna - pojęcie, podmioty, cele i instrumenty. W: Problemy rozwoju regionalnego, red. Brol R., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 110, Wrocław 2010.
 466. Sztando A., Warsztaty jako metoda konsultacji społecznych w procesie lokalnego planowania strategicznego. W: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. Brol R., Sztando A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011b.
 467. Sztando A., Współczesne bariery zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym w Polsce, Nauki o Zarządzaniu, Nr 4 (25)/2015.
 468. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002.
 469. Sztumski W., Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia, Problemy Ekorozwoju, Nr 2/2006.
 470. Szymańska D., Niektóre zagadnienia urbanizacji w Polsce w drugiej połowie XX wieku, W: Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, red. Słodczyk J., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
 471. Szymańska D., Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Zmiany powierzchni i gęstości zaludnienia miast polskich w latach 1960-2003, W: Kierunki przekształceń struktury gospodarczej społeczno-demograficznej miast, red. Słodczyk J., Szafranek E., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006.
 472. Szymańska D., Grzelak-Kostulska E., Problematyka małych miast w Polsce w świetle literatury. W: Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym, red. Heffner K., Marszał T., Biuletyn KPZK 220, Warszawa 2005.
 473. The World Bank, Social Development Department, Local Development, Institutions and Climate Change in Senegal. Situation Analysis and Operational Recommendations, Washington 2010.
 474. Thomas M., Transport and climate change - a reply to James Woodcock, International Socialism Journal, Nr 109/2006.
 475. Thrift N.J., On the determination of social action in space and time, Environment and Planning D: Society and Space, Nr 1/1983.
 476. Toffler A., Trzecia fala, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 477. Trojanek M. Instrumenty sterowania rozwojem lokalnym w wybranych gminach pogranicza polsko-niemieckiego. W: Strategia rozwoju lokalnego na przykładzie gmin pogranicza polsko-niemieckiego, red. Gruchman B., Walk F., Nowińska E., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 478. Trutkowski C., Mandes S., Kapitał społeczny w małych miastach, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 479. UNCDF, United Nations Capital Development Fund, Local Development Practices and Instruments and their Relationship to the Millennium Development Goals. A Synthesis of Case Studies from UNCDF Programmes in: Burkina Faso, Guinea, Mali, Niger and Senegal, New York 2006.
 480. UNDP, Case Evidence on Capacities for Integrated Local Development Planning, New York 2007a.
 481. UNDP, Supporting Capacities for Integrated Local Development. Practice Note, New York 2007b.
 482. UNDP, Bureau for Development Policy, Scaling up Local Development Innovations, New York 2011a.
 483. UNDP, Bureau for Development Policy, Tajikistan. Local Governance and Decentralization. Project Assessment, New York 2011b.
 484. UNDP, Bureau for Development Policy, Ukraine. Local Governance and Decentralization. Project Assessment, New York 2011c.
 485. Unia Europejska, Komitet Regionów, Deklaracja misji, Bruksela 2009.
 486. Vale M., Imbricação de empresas transnacionais: uma análise do cluster automóvel em Portugal, University of Lisbon, Centro de Estudos Geográficos, Finisterra: Revista Portuguesa de Geografia, Vol XXXV, Lisbon 2000.
 487. Vazquex-Barquero A., Endogenous Development: Networking, Innovation, Institutions and Cities, Routledge Studies in Development Economics, London 2002.
 488. Vogt M.T., Prolegomena to Studies in 'Brain Gain through Culture in Middle Size Cities?'. W: Brain Gain through Culture? Researching the Development of Middle Size Cities in Poland, Lithuania, Italy, Hungary, Germany, and France, red. Vogt M. T., Plebańczyk K., Squillante M., Alperyte I., Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen, Hochschule Zittau/Görlitz, Görlitz 2012.
 489. Wakuła M., Rola samorządu terytorialnego w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 2(42)/2009.
 490. Walker D., In praise of Centralism. A Critique of New Localism, Catalyst, London 2002.
 491. Walukiewicz S., Kapitał ludzki, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2010.
 492. Ward Ch., Mansfield D., Oldham P., Byrd W., Afghanistan: Economic Incentives and Development Initiatives to Reduce Opium Production, The World Bank - UK Department for International Development Washington DC 2008.
 493. Wasylewski R., Lokalna polityka społeczna. W: Polityka społeczna, red. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 494. Watts M., Development. W: The Dictionary of Human Geography, red. Johnston R. J., Gregory D., Pratt G., Watts M., Blackwell Publishers, Oxford 2000.
 495. Wądołowski W., Przyczynek do antropologii małego miasta. W: Małe Miasta. Kultura i oświata, red. Zemło M., Collegium Suprasliense, Supraśl 2004.
 496. Weiss C.K., Evaluation, Prentice Hall, Upper Saddle River 1998.
 497. Wiatrak A.P., Skala regionalna i lokalna - istota, rozwój i zarządzanie, Problemy zarządzania. Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, Nr 3(13)/2006.
 498. Wiatrak A.P., Strategie rozwoju gmin wiejskich. Podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2011.
 499. Wiener R.J., Bandy D.K., Inclusionary Housing in Small Towns And Rural Places: The California Experience, Architecture, City & Enviroment, Nr 5/2007.
 500. Wojarska M., Szczebiot-Knoblauch L., Polityka ekonomiczna samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego. W: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, red. Kopycińska D., Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 501. Wojciechowski E., Rządzenie publiczne czy governance?. W: Problemy rozwoju europejskich regionów w warunkach integracji europejskiej, red. Brzeziński C., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007a.
 502. Wojciechowski E., Terminy wyjściowe dla zarządzania publicznego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Nr 31/2010.
 503. Wojciechowski E., Zarządzanie publiczne - pojęcie i modele. W: Gospodarka przestrzenna, red. Przybyła Z., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007b.
 504. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2012.
 505. Wojciechowski E., Zarządzanie w sektorze publicznym - od modelu tradycyjnego do governance. W: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. Strahl D., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007c.
 506. Wójcik M., Wieś 2050 - refleksje na temat przyszłości wsi polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu łódzkiego, Studia Obszarów Wiejskich, Nr 01/2013.
 507. Wojtasiewicz L., Czynniki i bariery rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej Polski. W: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i w praktyce, red. Obrębalski M., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 508. Wojtasiewicz L., Strategie rozwoju lokalnego - próba podsumowania doświadczeń. W: Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z UE, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 1999.
 509. Worrall L., The role of GIS-based spatial analysis in strategic management in local government. Computers, Environment and Urban Systems, Nr 18(5)/1994.
 510. Woźnicki J., Nowa dyscyplina - "nauki o polityce publicznej" usytuowana w dziedzinie nauk społecznych, Nauka, Nr 1/2012.
 511. Wysocka E., Koziński J., Strategia rozwoju województw i gmin. Teoria i praktyka. Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa-Zielona Góra 1998.
 512. Zakrzewska-Półtorak A., Przekształcenia w strukturze społeczno-ekonomicznej wybranych małych miast wrocławskiego obszaru metropolitalnego. W: Ośrodki lokalne w strefie oddziaływania wielkich miast, red. Heffner K., Marszał T., Biuletyn KPZK 238, Warszawa 2008.
 513. Zapart J., Wybrane zagadnienia lokalnej polityki mieszkaniowej. W: Zarządzanie i Marketing nr 8, red. Obrębalski M., Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 782, Wrocław 1998.
 514. Ziółkowski M., Kapitały społeczny, kulturowy i materialny i ich wzajemne konwersje we współczesnym społeczeństwie polskim, Studia Edukacyjne, Nr 22/2012.
 515. Ziółkowski M., Proces formułowania strategii rozwoju gminy, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2000a.
 516. Ziółkowski M., Proces formułowania strategii rozwoju gminy. W: Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, red. Majchrzak M., Zalewski A., Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000b.
 517. Ziółkowski M., Zarządzanie strategiczne w polskich gminach w świetle wyników badań ankietowych, W: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. Brol R., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 518. Ziółkowski M., Goleń M., Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym. W: Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. Sochacka-Krysiak H., Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2003.
 519. Zuzańska-Żyśko E., Koziegłowy - miasto sukcesu gospodarczego. W: Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego - zastosowanie i efekty w małych miastach, red. Heffner K., Twardzik M., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 520. Zuzańska-Żyśko E., Małe miasta w strefie oddziaływania ośrodków regionalnych. W: Małe miasta w obszarach metropolitalnych, red. Heffner K., Marszał T., Biuletyn KPZK nr 232, Warszawa 2007.
 521. Żółciak T., Wszyscy korzystają na bliskości autostrad - szczególnie małe miasta, Gazeta Prawna.pl, 3.12.2012.
 522. Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. 1994 nr 124, poz. 607).
 523. Komunikat Komisji. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) 2020.
 524. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.).
 525. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów nr 174/2011 z dnia 6 września 2011 r.
 526. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. 2004 nr 166, poz. 1745).
 527. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. 2001 nr 86, poz. 943 ze zm.).
 528. Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. z dnia 14 lutego 2013 r., poz. 75).
 529. Uchwała nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020" (M.P. z dnia 13 lutego 2013 r., poz. 73).
 530. Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności (M.P. z dnia 22 listopada 2012 r., poz. 882).
 531. Uchwała nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia strategii "Sprawne Państwo 2020" (M.P. z dnia 7 marca 2013 r., poz. 136).
 532. Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii "Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r." (M.P. z 16 czerwca 2014 r., poz. 469).
 533. Uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020" (M.P. z dnia 16 maja 2013 r., poz. 378).
 534. Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022" (M.P. z dnia 16 maja 2013 r., poz. 377).
 535. Uchwała nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (Monitor Polski z 7 sierpnia 2013, poz. 640).
 536. Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020 (M.P. z dnia 1 marca 2013 r., poz. 121).
 537. Uchwała nr 163 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa" na lata 2012-2020 (M.P. z dnia 9 listopada 2012 r., poz. 839).
 538. Uchwała Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (M.P. z dnia 20 maja 2011 r., poz. 423).
 539. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150 ze zm.).
 540. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 1995 nr 16, poz. 78 ze zm.).
 541. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1198 ze zm.).
 542. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 nr 227, poz. 1658 ze zm.).
 543. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. 2008 nr 216, poz. 1370).
 544. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 nr 0, poz. 594 ze zm.).
 545. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014 nr 0, poz. 1115 ze zm.).
 546. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2009 nr 19, poz. 100).
 547. Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014, poz. 301).
 548. Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 379).
 549. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647 ze zm.).
 550. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157, poz. 1240 ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6193
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu