BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mickiewicz Antoni (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Mickiewicz Bartosz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wsparcie transferu wiedzy i innowacji w ramach PROW 2014-2020
Transfer of Knowledge and Agricultural Innovations in RDP 2014-2020
Źródło
Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2017, T. 83, s. 26-37, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Transfer wiedzy, Innowacje, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Financial instruments, Knowledge transfer, Innovations, Rural Development Programme
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę priorytetu 1 PROW 2014-2020, który skierowany został na wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich. Analizie poddano trzy działania, w tym 1. transfer wiedzy, a działalność informacyjna, 2. usługi doradcze i usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem oraz 3. współpraca w ramach grup EPI. Dodatkowo omówiono sieć na rzecz innowacji w rolnictwie (SIR), która stanowi łącznik między parterami procesu innowacyjnego. Na działania związane z realizacją priorytetu 1 przewidziano łącznie 191,0 mln euro, w tym 121,5 mln euro środków EFRROW (63,6%), co stanowi 1,5% indykatywnego budżetu. Zaproponowano zbliżony podział środków między działaniami (po ponad 30%). (abstrakt oryginalny)

The article presents the analysis of the priority 1 of RDP 2014-2020 which was directed for promotion of knowledge and innovation transfer in agriculture and rural areas. There were analyzed three measures, including: 1. transfer of knowledge and business Information, 2. extension service and services on the field of farm management and 3. cooperation within EPI groups. In addition, there was also discussed the network for implementation of innovation in agriculture (SIR), which is a link among partners of the innovation process. For activities related to the implementation of priority 1 there were provided of 191.0 million euros totally, including 121.5 million of the EAFRD means (63.6%), which represents 1.5% of the indicative budget. It was proposed a similar distribution of funds among actions (by more than 30%). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. European Innovation Scoreboard 2015, European Commission, s. 100, http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm
 2. Giejbowicz E., Chlebicka A. 2012. Wspieranie innowacyjności w ramach WPR: dotychczasowe doświadczenia i nowe propozycje legislacyjne. Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa, Warszawa, s. 3-4.
 3. Jeżyńska B., 2016, Funkcje doradztwa rolniczego w europejskim partnerstwie innowacyjnym na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EPI- AGRI, Opinie-Ekspertyzy, Biuro Analiz i Dokumentacji, Kancelaria Senatu, s. 3-4.
 4. Kałuża H., Ginter A. 2014. Innowacje w gospodarstwach rolniczych młodych rolników, Agrobiznes 2014, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr. 361, s. 89.
 5. Ocena ex post Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 2016, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, s. 114-115.
 6. Ocena ex-ante PROW2014-2020, 2014, IERiGŻ, IRWiR, JUNG, Warszawa., s. 127.
 7. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014, MRiRW, s. 794.
 8. Projekt rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020, s. 17.
 9. Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE, s.  70.
 10. Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, s. 103.
 11. System wiedzy i informacji rolniczej w rolnictwie polskim. 2014, Agrobiznes 2014, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr. 360, s. 56.
 12. Wójcicki Z., 2000, Problemy modernizacji gospodarstw rolniczych, Probl. Inż. Rol., nr 3, s. 25-27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-4543
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu