BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pieczonka Jacek (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Country Life Quality in the Opinion of Young People in Respect of Their First Job Location Decision - Subjective Approach
Jakość życia na obszarach wiejskich według młodzieży w kontekście podejmowaniu decyzji o miejscu rozpoczęcia aktywności zawodowej - ujęcie subiektywne
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 1 (43), s. 175-189, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Jakość życia, Obszary wiejskie, Młodzież, Przedsiębiorczość
Quality of life, Rural areas, Youth, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Mimo poprawy infrastruktury w wielu obszarach wiejskich można zauważyć niekorzystne tendencje związane zarówno z przyrostem naturalnym, starzeniem się społeczeństwa, jak i ujemnym saldem migracyjnym. W kraju takie tendencje są najbardziej widoczne na obszarach wschodnich (Podkarpacie, Podlasie) oraz zachodnich (Opolszczyzna). W artykule podjęto próbę oceny jakości życia na obszarze wiejskim przez ludzi młodych i poznania ich preferencji co do miejsca studiowania i podjęcia pracy czy też prowadzenia działalności gospodarczej w okresie rozpoczynania aktywności zawodowej. Jako próbę badawczą wybrano uczniów szkoły średniej mieszkających i uczących się na obszarze wiejskim w szkole oferującej kierunki rolnicze oraz młodzież mieszkającą na obszarach wiejskich i studiującą w Opolu. Poziom życia na obszarach wiejskich został przedstawiony przez pryzmat warunków materialnych i bytowych, a jakość życia przez subiektywną ocenę poziomu satysfakcji z podstawowych warunków egzystencji młodych ludzi mieszkających i uczących się (na poziomie szkoły średniej) na obszarze wiejskim. Wyniki badań potwierdzają, że zmniejszanie różnic w strukturze dochodów i grup społeczno-ekonomicznych pomiędzy miastem a wsią oznacza coraz większą wagę dochodów z pracy poza rolnictwem dla materialnych warunków życia na wsi. Oznacza to, że w przyszłości należałoby podjąć więcej działań i ponieść więcej nakładów na stworzenie atrakcyjnych i zapewniających godziwe wynagrodzenie miejsc pracy i ten element może w większym stopniu decydować o ocenie jakości życia na obszarach wiejskich niż poziom infrastruktury. (abstrakt oryginalny)

Despite advancement, numerous country regions have been observing adverse trends in terms of birth rates, society ageing, and negative migration balance. Such tendencies seem to affect particularly eastern (Podkarpacie, Podlasie) and western (Opolszczyzna) regions. Therefore, this article is aimed at investigating how young people assess rural life quality and identifying their preferences when choosing where to study, start their first job, or run their first business. The research sample consists of country-based farming school students and young country students of Opole colleges and universities. The level of country life has been presented through material and living conditions, while life quality has been presented through the respondents' subjective assessment of their satisfaction with basic conditions that country regions can offer to young high school students. Survey results prove that filling gaps in income structure and narrowing distance between social-economic groups in urban and rural environments is importantly related to income from non-agricultural activities and consequently a better way of material life conditions in the country. Therefore, in the future, more effective measures should be dedicated to creating attractive, well-paid (perceived subjectively) jobs. This element may determine rural populations' satisfaction with their life quality to a greater extent than infrastructure. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys, T. (2008). Jakość życia jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego. In: T. Borys, P. Rogala (Eds.), Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe. Warszawa: UNDP.
 2. Borys, T. (2002). Jakość, jakość życia oraz pojęcia i relacje pochodne. In: W. Ostasiewicz (Ed.), Metodologia pomiaru jakości życia. Wrocław: Wyd. AE.
 3. Bywalec, C. (1991). Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego. Monografie i Syntezy. Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji.
 4. Chojnicki, Z., Czyż, T. (2005). Rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu regionalnym. KPZK PAN J., 219, 8-23.
 5. GUS (n.d.). Retrieved from: www.gus.pl
 6. Heffner, K. (2007). Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje - uwarunkowania - zależności - czynniki - skutki. Badania zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich. In: A. Rosner (Ed.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian (p. 11-26). Warszawa: IRWiR PAN.
 7. Hryniewicz, J. T. (2000). Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów. Stud. Region. Lokal., 2(2), 53-57.
 8. Jasiulewicz, M. (2002). Rozwój infrastruktury warunkiem poprawy poziomu życia mieszkańców wsi (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. In: J. Bański, E. Rydz (2002). Społeczne problemy wsi (p. 129-137). Warszawa: Polskie Towarzystwo Geograficzne.
 9. Kobylińska, U. (2010). Inicjatywy lokalne na rzecz poprawy jakości życia na obszarach wiejskich Podlasia - formy wsparcia. Zarz. Publ. Zesz. Nauk. Inst. Spraw Publ. UJ, 4(12), 43-58.
 10. Kolman, R. (2000). Zespoły badawcze jakości życia. Probl. Jak., 2, 2-5.
 11. Kubicka, J. (2001). Proces integracji europejskiej a poziom życia ludności. Pr. Nauk. AE Katow.
 12. Murawska, A. (2012). Zmiany w poziomie i jakości życia ludności na obszarach wiejskich w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 3(25), 169-180.
 13. Otłowska, A., Buks, J., Chmieliński, P. (2006). Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa: IERiGŻ - PIB.
 14. Schmidt, M. (2010). Wechselwirkungen zwischen demografischer Entwicklung und Daseinsvorsorge unter besonderer Berücksichtigung von Wohnstandortfaktoren. Untersuchungen am Beispiel des Rheingau-Taunus-Kreises, in Troeger-Weiß, Gabi [Hrsg.]: Materialien zur Regionalentwicklung und Raumordnung, Band 30, Kaiserslautern.
 15. Słaby, T. (2007). Poziom i jakość życia. In: T. Panek, A. Szulc (Eds.), Statystyka społeczna (p. 99-130). Warszawa: SGH.
 16. Sompolska-Rzechuła, A. (2013a). Jakość życia jako kategoria ekonomiczna. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Oecon., 301 (71), 127-140.
 17. Sompolska-Rzechuła, A. (2013b). Pomiar i ocena jakości życia. Wiad. Stat., 8, 19-36.
 18. Wortman, M. S. (1990). Rural entrepreneurship research: an integration into the entrepreneurship field. Agribusiness, 6(4), 329-344.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00335
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu