BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Gąsior Roland (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Integracja pozioma producentów rolnych - możliwości i bariery
Horizontal Integration of Agricultural Producers - Possibilities and Barriers
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 1, s. 63-72, rys, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Integracja pozioma, Rolnictwo, Wyniki badań
Horizontal integration, Agriculture, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q12; Q13; D2
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem pracy jest ocena stanu integracji poziomej rolników w województwie lubelskim oraz poznanie opinii producentów rolnych na temat barier i szans współpracy w ramach grup producentów rolnych. W opracowaniu wykorzystano dane statystyki publicznej GUS, dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, a także wyniki badań ankietowych realizowanych wśród 104 kierowników gospodarstw rolnych z województwa lubelskiego. Z badań wynika, że w 2016 r. w województwie lubelskim funkcjonowały zaledwie 33 grupy producentów rolnych, co stanowiło 2,5% ogólnej ich liczby w Polsce. Badania ankietowe wskazują, że pomimo niskiego stopnia zaawansowania integracji poziomej rolników, są oni świadomi korzyści, jakie jej towarzyszą. Najistotniejsze z nich to: pewniejszy zbyt produktów, poprawa konkurencyjności gospodarstwa rolnego, tworzenie marki, mniejsze ryzyko działalności. Badania wykazały również, że istnieje szereg barier, które utrudniają integrowanie się rolników. Wśród nich kierownicy badanych gospodarstw rolnych wymieniali najczęściej obawy przed konfliktami, utratą samodzielności decyzyjnej, wzajemną rywalizacją oraz brak przygotowania do działania w większej organizacji.(abstrakt oryginalny)

The paper aims at evaluating the status of horizontal integration of farmers in Lublin region and gathering feedback from agricultural producers regarding barriers to and chances of cooperation within groups of agricultural producers. The study was based on public statistics derived from the Central Statistical Office, data from the Marshal's Office of Lublin Region and outcomes of surveys carried out among 104 farm managers in Lublin region. The studies indicate that in 2016 only 33 groups of agricultural producers were in operation in Lublin region, which accounted for as little as 2.5% of their total number in Poland. The surveys show that, despite low advancement of horizontal integration of farmers, they are aware of related benefits. What they consider most significant is increased reliability of product sales, improved farm competitiveness, brand creation and lower business risk. In addition, studies have identified a number of barriers preventing the integration of farmers. Such barriers, mentioned by managers of farms covered by the survey, most often included fear of conflict, loss of the power of making independent decisions, mutual competition and lack of preparation for operating within a larger organisation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boguta W. (red.), Organizacja i funkcjonowanie grup producentów rolnych, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2006.
 2. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw produkujących żywiec wieprzowy poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje funkcjonowanie w ramach grupy producenckiej, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing" 2009, nr 2, www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_2009_T2_nr51.pdf [data dostępu: 10.11.2016].
 3. Chorób R., Determinanty i perspektywy rozwoju procesów integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym na przykładzie Podkarpacia, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego" 2008, nr 4, www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2008_T4(19)_s92.pdf [data dostępu: 10.11.2016].
 4. Chorób R., Zróżnicowane powiązania integracyjne w agrobiznesie a rozwój regionalny i lokalny, "Zeszyty Naukowe Ostołęckiego Towarzystwa Naukowego" 2011, nr 25.
 5. Domagalska-Grędys M., Współpraca i rozwój zrzeszonych gospodarstw rolnych w ujęciu form prawnych, "Roczniki Naukowe SERiA" 2010, t. 12, z. 3.
 6. GUS, Rocznik statystyczny województw 2015, Warszawa 2016.
 7. Kisiel R., Knoblauch L., Zalety funkcjonowania grup producenckich trzody chlewnej, RN AR, Kraków 2004.
 8. Knecht D., Środoń S., Analiza działalności grupy producentów trzody chlewnej na przykładzie zrzeszenia producentów rolnych gminy Biała, "Journal of Agrobusiness and Rural Development" 2013, No. 1 (27), www.jard.edu.pl/pub/10_1_2013_pl.pdf [data dostępu: 10.11.2016].
 9. Korczak I., Tomaszewski M., Rozwój grup producentów rolnych w Polsce w latach 2000-2015, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 2016, nr 2.
 10. Kowalska A., Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 11. Krzyżanowska K., Stan i funkcjonowanie rolniczych grup producenckich w Polsce, "Roczniki Naukowe SERiA" 2006, t. 8, z. 1.
 12. Kutkowska B., Antosz-Kołcz I., Zbożowa grupa producentów rolnych na Dolnym Śląsku - studium przypadku, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 2005, nr 1.
 13. Lipińska I., Rola integracji poziomej w ograniczaniu występowania ryzyka produkcyjnego w kontekście reformy wspólnej polityki rolnej - aspekty prawne i ekonomiczne, "Roczniki Naukowe SERiA" 2014, t. 16, z. 5.
 14. Mierzwa D., Aktualny stan i perspektywy rozwoju zespołowych form gospodarowania na wsi, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 2007, nr 3/4.
 15. Piwowar J., Pionowa integracja rolnictwa z przemysłem spożywczym jako źródło konkurencyjności rolnictwa w agrobiznesie, [w:] D. Niezgoda (red.), Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2003.
 16. Prus P., Czynniki hamujące chęć organizowania się rolników w grupy producentów rolnych, [w:] S. Zawisza (red.), Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych - szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010a.
 17. Prus P., Czynniki zwiększające chęć organizowania się rolników w grupy producentów rolnych, [w:] S. Zawisza (red.), Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych - szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010b.
 18. Prus P., Marcysiak T., Goszka W., Wielewska I., Działalność ośrodków doradztwa rolniczego w procesie integracji poziomej w rolnictwie w opinii członków grup producentów rolnych, "Roczniki Naukowe SERiA" 2014, t. 16, z. 3.
 19. Prus P., Wawrzyniak B.M., Grupy producentów rolnych w świetle PROW z lat 2004-2006 oraz 2007-2013, [w:] S. Zawisza (red.), Rozwój przedsiębiorczości i zespołowej działalności gospodarczej w rolnictwie w świetle integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009.
 20. Stawicka E., Rola liderów wiejskich w społeczno-gospodarczym rozwoju obszarów wiejskich, [w:] E. Pałka (red.), Funkcje obszarów wiejskich, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005.
 21. Szpon J., Integracja pozioma w rolnictwie jako szansa poprawy wyników ekonomicznych produkcji rolnej, "Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Oeconomica" 2007, nr 252 (46), www.wydawnictwo.zut.edu.pl/files/archiwum/wydawnictwo/dodatki/252/9.pdf [data dostępu: 10.11.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.1.63
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu