BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojewodzic Tomasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Dacko Mariusz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Zadrożny Paweł (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
The Activity of Małopolska and Pogórze Farmers in Leveraging Funds for Implementing Agricultural and Environmental Programs
Aktywność rolników Małopolski i Pogórza w pozyskiwaniu środków na realizację programów rolno-środowiskowych
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 1 (43), s. 217-226, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Krajowy Program Rolnośrodowiskowy, Drzewa klasyfikacyjne, Rolnictwo
National Agri-Environment Programme, Classification trees, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem podjętych badań była identyfikacja czynników determinujących przestrzenne zróżnicowanie aktywności rolników w zakresie wdrażania programów rolno-środowiskowych. Badania przeprowadzono w programie Statistica, wykorzystując dwa narzędzia badawcze: analizę korelacji oraz model drzew klasyfikacyjnych C&RT. Jako zmienną zależną przyjęto liczbę beneficjentów programów rolno-środowiskowych w przeliczeniu na 100 beneficjentów płatności obszarowych w danej jednostce terytorialnej. Wyniki badań wskazywały, że największy wpływ na zróżnicowanie zmiennej zależnej na obszarze Małopolski i Pogórza miały cechy opisujące strukturę agrarną. W powiatach o dużym rozdrobnieniu gospodarstw aktywność rolno-środowiskowa rolników była zdeterminowana skalą obszarowej ochrony przyrody i poziomem bezrobocia. Ponadto wdrażanie programów rolno-środowiskowych było statystycznie częstsze tam, gdzie korzystano z innych form wsparcia, tj. wsparcie dla młodych rolników. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of the research was to identify factors determining spatial diversity of the activity of farmers in the area of the implementation of agricultural and environmental programs. The research was conducted using Statistica with the application of two research tools: the analysis of Correlation and Classification and Regression Tree (CART) analysis. The number of beneficiaries of the agricultural and environmental programs per 100 area payments' beneficiaries in a given territorial unit was adopted as a dependent variable. Based on the research, it was found that features of the agrarian structure had the greatest impact on the diversity of the dependent variable within the Małopolska and Pogórze regions. In poviats, characterized by high fragmentation of farms, the farmers' agricultural and environmental activities were determined by the scale of nature protection area and unemployment rate. Moreover, agricultural and environmental programs were statistically implemented more often at locations where other forms of support were taken advantage of, e.g. support for young farmers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Breiman, L., Friedman, J., Olshen, R. A., Stone, Ch. J. (1984). Classification and Regression Trees. Monterey, CA: Wadsworth & Brooks/Cole Advanced Books & Software.
 2. Dacko, M. (2010). Sieć Natura 2000 a stan lokalnej gospodarki obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski - ujęcie modelowe. Wieś Roln., 1(146), 202-217.
 3. Dacko, M., Szajdecka, K. (2015). Multifaceted analysis of the process of price developments on the local real estate market by means of the regression trees method (CandRT). Acta Sci. Pol. Oecon., 14(2), 27-38.
 4. Dacko, M., Wojewodzic, T. (2012). Statystyczna analiza czynników sukcesu indywidualnych gospodarstw rolnych objętych polskim FADN. Rocz. Nauk. SERiA, XIV, 8, 27-33.
 5. Kopeć, B. (1978). Systemy gospodarcze w rolnictwie polskim. Warszawa: PWRiL.
 6. Kucharczyk, K., Różańska, E. (2012). Programy rolnośrodowiskowe jako instrument WPR dla ochrony środowiska w UE i Polsce. Ochr. Środ. Zas. Nat., 54, 26-38.
 7. Kucharska, A. (2009). Przewodnik po Programie Rolnośrodowiskowym. Biblioteczka Programu Rolno-Środowiskowego 2007-2013. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 8. Łapczyński, M. (2005). Wpływ aktywności mieszkańców na poziom życia w gminach woj. małopolskiego. Retrieved from: http://media.statsoft.nazwa.pl/_old_dnn/downloads/wplyw_aktywnosci.pdf
 9. Płonka, A., Musiał, W. (2012). Reakcje dostosowawcze gospodarstw drobnotowarowych w okresie dekoniunktury gospodarczej na przykładzie woj. małopolskiego. Rocz. Nauk. SERiA, XIV, 8, 292-296.
 10. Rudnicki, R. (2013). Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji funduszy Unii Europejskiej w rolnictwie polskim jako problem badawczy i aplikacyjny. Acta Univ. Lodz. Folia Geogr. Soc.-Oecon., 13, 71-92.
 11. Satoła, Ł. (2009). Przestrzenne zróżnicowanie absorpcji funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich. Zesz. Nauk. SGGW Ser. Probl. Roln. Świat., 7(XXII), 133-142.
 12. Sroka, W., Dacko, M. (2010). Ocena czynników rozwoju przodujących gospodarstw rolniczych z wykorzystaniem metody drzew regresyjnych typu C and RT. Zagad. Ekon. Roln., 2, 100-112.
 13. Sroka, W., Wojewodzic, T. (2015). Stan oraz perspektywy rozwoju rolnictwa w województwie małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia środkami Unii Europejskiej. Opracowanie eksperckie na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju w Krakowie.
 14. Wigier, M., Chmurzyńska, K. (2011). Interwencjonizm w agrobiznesie na przykładzie PRO 2007-2013 - teoria i praktyka. Zesz. Nauk. SGGW Ekon. Org. Gospod. Żywn., 90, 25-40.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00268
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu