BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzbiński Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rachunkowość zarządcza w odnowie modelu biznesowego przedsiębiorstwa
Źródło
Monografie i Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 267, 406 s., rys., tab., bibliogr. 239 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość zarządcza, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Modele biznesowe
Management accounting, Enterprise management, Business models
Uwagi
summ.
Abstrakt
Model biznesowy jako sposób prowadzenia działalności i tworzenia wartości jest jednym z zasadniczych czynników umożliwiających osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, a więc jest zasadniczym przedmiotem wyboru strategicznego przedsiębiorstwa. W literaturze z obszaru zarządzania strategicznego trwa ożywiona dyskusja dotycząca relacji pomiędzy modelem biznesowym a strategią i zarządzaniem strategicznym. Rozpiętość poglądów w tym zakresie jest bardzo duża, co wynika w pewnej mierze ze stosunkowo młodego wieku koncepcji modelu biznesowego. Poglądy te rozpościerają się pomiędzy dwoma skrajnymi stanami, w których strategia jest nadrzędna względem modelu biznesowego, a sam model jest integralną częścią strategii, po pogląd, w którym model biznesowy warunkuje strategię działania. W przedstawianej pracy w nawiązaniu do zaprezentowanej definicji modelu biznesowego w ujęciu systemowym i holistycznym przyjęto, że strategia określa pożądaną pozycję przedsiębiorstwa w jego otoczeniu w przewidywalnej przyszłości, a także wiązkę najważniejszych celów długookresowych umożliwiających osiąg- nięcie tej pozycji, natomiast model biznesowy stanowi to, w jaki sposób te cele mają zostać osiągnięte. Model biznesowy jest zatem sposobem osiągnięcia celów długookresowych i pożądanej pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu w przyszłości. W tym kontekście model biznesowy, jak już stwierdzono, jest jednym z najważniejszych elementów wyboru strategicznego przedsiębiorstwa, który w ujęciu systemowym spaja rodzaj oferty skierowanej do określonego segmentu klientów, sposób osiągania przychodów ze sprzedaży, łańcuch wartości, zasoby, relacje z partnerami zewnętrznymi i sposób finansowania działalności. Poprawne zaprojektowanie i wdrożenie modelu biznesowego gwarantuje przedsiębiorstwu osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na określonym rynku lub w jego segmencie, które przekłada się na tworzenie wartości. Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej jest jednak zazwyczaj możliwe tylko w pewnym odcinku czasu. Im lepiej będzie zaprojektowany model biznesowy, bardziej spójnie będą dopasowane jego poszczególne elementy oraz im lepsze zabezpieczenia przed skopiowaniem go przez konkurencję zostaną wdrożone, tym dłuższy będzie okres utrzymania przewagi konkurencyjnej. Niemniej jednak w długim okresie każdy, nawet najlepiej zaprojektowany, model biznesowy może ulec degradacji w zakresie potencjału tworzenia wartości. Degradacja tego potencjału może nastąpić w wyniku rozwoju technologicznego, ale także w wyniku zmian kulturowych, społecznych czy wreszcie w wyniku zmian otoczenia prawnego. Co więcej, zagrożenie dla modeli biznesowych, które są dobrze zabezpieczone na danym rynku przed skopiowaniem poprzez patenty, trwałe relacje z partnerami biznesowymi, osiągnięty efekt skali czy sieciowości, może przyjść z zupełnie innego kierunku, tj. z pokrewnej branży lub zupełnie innego sektora. Podstawą zagrożenia dla istniejących, obecnie mocnych w zakresie tworzenia wartości, modeli biznesowych jest innowacyjność, odnosząca się nie tylko do wymiaru technologicznego, ale także do innych wymiarów działalności przedsiębiorstwa. Z drugiej strony innowacyjność jest podstawą opracowywania nowych przełomowych modeli biznesowych, które mogą zagrozić pozycji tzw. zasiedziałych przedsiębiorstw (incumbents). Odpowiedzią na powyższe zagrożenie dla istniejących, niekiedy zasiedziałych, przedsiębiorstw na rynku jest dokonywanie odnowy modelu biznesowego. Odnowa ta polega na zaprojektowaniu i wdrożeniu w odpowiednim momencie nowego modelu biznesowego uwzględniającego zmiany zachodzące w otoczeniu zewnętrznym przedsiębiorstwa lub wyprzedzające je, a nawet modelu, który zmiany w otoczeniu będzie kreował. Wybór momentu zaprojektowania i wdrożenia nowego modelu biznesowego wymaga wnikliwej obserwacji i analizy zmian zachodzących w otoczeniu w połączeniu z rozwojem wewnętrznych procesów innowacyjności. Ze względu na to, że model biznesowy jest integralną częścią strategii, odnowa modelu biznesowego ściśle wiąże się z pojęciem odnowy strategicznej przedsiębiorstwa. Odnowa strategiczna, w tym odnowa modelu biznesowego, odnosi się do zmiany o charakterze nieciągłym, która może zajść w krótkim czasie z punktu widzenia cyklu życia przedsiębiorstwa. Odnowę modelu biznesowego należy traktować jako proces, na który składają się co najmniej cztery zasadnicze etapy: „„ monitorowanie determinantów zmiany aktualnego modelu biznesowego, „„ zaprojektowanie i przetestowanie nowego modelu biznesowego, „„ wdrożenie nowego modelu biznesowego, „„ doskonalenie nowego modelu biznesowego. Odnowienie modelu biznesowego jest równoznaczne z rozpoczęciem działalności zgodnie z nowym sposobem umożliwiającym utrzymanie lub wzmocnienie przewagi konkurencyjnej na rynku, przekładające się na wzrost tworzonej wartości. Odnowienie modelu biznesowego nie oznacza zawsze natychmiastowego zaprzestania działalności w ramach modelu dotychczasowego. Niekiedy przez pewien czas następuje równoległe prowadzenie działalności w ramach dotychczasowego i nowego modelu biznesowego. Dzięki temu podejściu zostaje wykorzystany do końca potencjał tworzenia wartości w ramach dotychczasowego modelu z jednoczesnym przygotowaniem się na nowy sposób konkurowania na rynku w przyszłości. Sprawne i skuteczne przeprowadzenie procesu odnowy modelu biznesowego wymaga wsparcia go odpowiednimi narzędziami. Mogą one pochodzić z obszaru rachunkowości zarządczej, której zadaniem jest wspieranie podejmowania decyzji przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie przedsiębiorstwem. Dlatego celem przedstawianej monografii jest opracowanie nowych i dostosowanie istniejących narzędzi z obszaru rachunkowości zarządczej do wymagań związanych ze wspomaganiem procesu odnowy modelu biznesowego przedsiębiorstwa.(fragment tekstu)

The concept of the business model has already found its solid place in the science of business management. The genesis of this concept should be sought in the mid-9s of the 20th century when an intensive development of internet companies began, particularly in the United States of America. Those companies have developed completely new ways of running a business and competing in the market, and the development of information technology was a basis of it. Initially, the concept of the business model related only to the revenue model. The internet companies could in fact create a completely previously unknown ways to generate revenues. This statement refers both to the selection of sources of earning revenues, as well as to the approach to pricing sales of services and products. In the longer term, the concept of business model was expanded and included a number of other elements related to company's value chain, its business partners and sources of financing. The business model as a way of conducting business and creating value is one of the key factors for achieving competitive advantage, so it is a kind of strategic choice. Proper design and implementation of a business model ensures the enterprise achieves a competitive advantage in relevant market or in its segment, which converts into the value creation. However, achieving competitive advantage is usually possible only in a certain period of time. The better a business model will be designed, the more consistently the individual components will be adapted, and the better the protection will be implemented against copying it by competitors, the longer will be the period of maintaining a competitive advantage. Nevertheless, in the long period of time, every, even the best-designed business model may be degraded in terms of the potential to create value. The degradation of this potential may occur as a result of technological development, but also due to cultural and social changes, and finally as a result of amendments in legal environment. Innovation is the basis threat to the existing and currently strong business models in terms of creating value, which relates not only to the technological dimension, but also to other dimensions of company's activity. On the other hand, innovation is the basis for the development of new cutting edge business models, which could threaten the position of what we call incumbent companies (incumbents). Performing of the business model renewal is the answer to the above threat to existing incumbent companies. This renewal is to design and timely implement a new business model that meets the changes in the external environment of the company or stays ahead of them, or even a model that creates changes in the environment. The timing of design and implementation of a new business model requires a deep observation and analysis of changes in the environment in connection with the development of internal processes of innovation. Due to the fact that the business model is an integral part of the strategy, the business model renewal is closely associated with the concept of strategic enterprise renewal. The strategic renewal, including business model renewal, refers to discontinuity in business environment, which may occur in a short term from the business life cycle point of view. The renewal of business model shall be seen as a process which consists of at least four basic stages: „„ monitoring the determinants of changes in the current business model, „„ designing and testing a new business model, „„ implementation of a new business model, „„ improvement of a new business model. The business model renewal is equivalent to the business start-up in accordance with the new way allowing for maintaining or strengthening the competitive advantage, which converts into an increase of creating value. Efficient and effective conduct of the process of the business model renewal requires suitable tools for its support. They may derive from the field of management accounting, the aim of which is to support decision-making process by persons responsible for managing the company. Therefore, the aim of the monograph was to develop new tools and adopt existing ones in the area of management accounting to the requirements connected with the support of business model renewal. Implementation of this objective required the verification of the following hypotheses. H1: Management accounting has a set of instruments that can support the renewal of the business model. H2: The set of instruments supporting the renewal of the business model belongs to the area of strategic management accounting. H3: The use of tools supporting scanning of occurrences and events in the external environment helps identify the exact time at which works on the renewal of the business model should have been started. H4: The set of instruments in the area of management accounting can support innovation processes in the company aiming at seeking solutions that constitute a basis of business model renewal. H5: The identification of commencement of work on a new business model requires the development and application of tools supporting the strength assessment of the existing business model in creating value, which belong to the area of management accounting. H6: The set of management accounting instruments allows for support in designing of a new business model. H7: Performance management, as a tool in the area of management accounting, can support the improvement of renewed business model after its implementation. The implementation of the research goal and verification of the hypotheses can be found in six chapters. The first chapter presents the essence of the business model against a backdrop of various definitions mentioned in the literature from the area of management, as well as on the basis of understanding of this term in practice. Moreover, a concept of the business model is presented in this chapter in terms of evolution of the science of strategic management. Finally, the first chapter attempts to resolve the relationship between the business model and strategy and also strategic management, and additionally explains the essence of the process of business model renewal. The second chapter introduces in general mode the role of management accounting and its instruments in the process of business model renewal. The third chapter shows the concepts, methods and tools of management accounting which should be used in monitoring the determinants of business model renewal. The fourth chapter presents a number of tools in the area of management accounting, which can support the design of a new business model. The fifth chapter consists of considerations relating to the possibilities of using the concepts of performance management in improving the newly applied business model. The last chapter, which is a case study analysis, represents the use of new tools and adaptation of the existing ones in the area of management accounting in the process support of business model renewal of an enterprise acting in district heating sector. *** The monograph responds to a gap in the research on the business model and the ability to use the tools of management accounting in the process of its renewal. It should be noted that such an extensive research has not been yet udertaken in the area of management accounting. Until now, there were few publications in the area of management accounting, which in a way have referred to the essence of the business model. This monograph also responds to the demand reported in the field of science of strategic management concerning the development of methods supporting companies in the design and improvement of their business models. Ultimately, the content of the monograph may be met with the interest by management practitioners, especially that the proposals and solutions formulated therein are based on the practical experience of the author.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Achtenhagen L., Melin L., Naldi L., 2013, Dynamics of business models - strategizing; Critical capabilities and activities for sustained value creation, Long Range Planning, vol. 46, no. 6, s. 427-442.
 2. Afuah A., 2003, Innovation Management: Strategies, Implementation and Profits, Oxford University Press, Oxford.
 3. Afuah A., 2004, Business Models. A Strategic Management Approach, McGraw-Hill/Irwin, New York.
 4. Afuah A., 2014, Business Model Innovation. Concepts, Analysis and Cases, Routledge, New York, www.amazon.com [e-book].
 5. Afuah A., Tucci C.L., 2003, Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 6. Aguilar F.J., 1967, Scanning the Business Environment, The Macmillan Company, New York.
 7. Alcaniz L., Gomes-Bezares F., Roslender R., 2011, Theoretical perspective on intellectual capital: A backward look and a proposal for going forward, Accounting Forum, vol. 35, no. 2, s. 104-117.
 8. Anderson C., 2006, The Long Tail - How Endless Choice Is Creating Unlimited Demand, Random House Business Books, London.
 9. Anderson S.W., 2007, Managing costs and costs structure throughout the value chain: Research on strategic cost management, [w:] Chapman C.S., Hopwood A.G., Shields M.D. (red.), Handbook of Management Accounting Research, Vol. 2, Elsevier, Amsterdam.
 10. Anderson S.R., Kaplan R.S., 2008, Rachunek kosztów działań sterowany czasem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Andrews K., 1971, The Concept of Corporate Strategy, Irwin, Homewood, IL.
 12. Ansoff H.I., 1957, Strategies for diversification, Harvard Business Review, vol. 35, no. 5, s. 113-124.
 13. Ansoff H.I., 1965, Corporate Strategy, McGraw-Hill, New York.
 14. Ansoff H.I., 1984, Implanting Strategic Management, Prentice Hall International, London.
 15. Atkinson A.A., Kaplan R.S., Matsumura E.M., Young S.M., 2012, Management Accounting: Information for Decision Making and Strategy Execution, Pearson Education, Upper Saddle River, NJ.
 16. Bacher C., 2006, Contingency Theory, PGDipCom in International Business, GRIN.
 17. Baden-Fuller C., Haefliger S., 2013, Business models and technological innovation, Long Range Planning, vol. 46, no. 6, s. 419-426.
 18. Bamford C.E., West G.P., 2010, Strategic Management: Value Creation; Sustainability and Performance, South-Western Cengage Learning, Mason, OH.
 19. Banker R.D., Johnston H.H., 2007, Cost and profit driver research, [w:] Chapman C.S., Hopwood A.G., Shields M.D. (red.), Handbook of Management Accounting Research, vol. 2, Elsevier, Amsterdam.
 20. Basu S., Wadhwa A., 2013, External venturing and discontinuous strategic renewal: An options' perspective, Journal Production Innovation Management, vol. 30, no. 5, s. 956-975.
 21. Bek-Gaik B., 2015, Sprawozdawczość zintegrowana - wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 873. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 77, s. 479-491.
 22. Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., 2015, Model biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 398, s. 36-52.
 23. Bełz G., 2011, System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 24. Bhattacharyya D., 2010, Management Accounting, Pearson Education, Upper Saddle River, NJ.
 25. Bhimani A., Bromwich M., 2010, Management Accounting. Retrospect and Prospect, Elsevier/CIMA, London -e-book, www.amazon.com].
 26. Bhimani A., Langfield-Smith K., 2007, Structure, formality and the importance of financial and non - financial information in strategy development and implementation, Management Accounting Research, vol. 18, no. 1, s. 3-31.
 27. Bititci U.S., Carrie A.S., McDevitt L., 1997, Integrated performance measurement systems: A development guide, International Journal of Operations and Production Management, vol. 17, no. 6, s. 522-535.
 28. Bititci U.S., Turner T., Begemann C., 2000, Dynamics of performance measurement systems, International Journal of Operations and Production Management, vol. 20, no. 6, s. 692-704.
 29. Bodmer E., 2015, Corporate and Project Finance Modeling. Theory and Practice, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ [e-book, www.amazon.com].
 30. Bouchikhi H., Kimberly J.R., 2003, Escaping the identity trap, MIT Sloan Management Review, vol. 44, no. 3, s. 20-26.
 31. Bourne M., Mills J., Wilcox M., Neely A., Platts K., 2000, Designing, implementing and updating performance measurement systems, International Journal of Operations & Production Management, vol. 20, no. 7, s. 754-771.
 32. Boyns T., Edwards J.R., 2013, A History of Management Accounting. The British Experience, Routledge, New York-London.
 33. Brealey R.A., Myers S.A., 1999, Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 34. Brigham E.F., Gapenski L.C., 2000, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.
 35. Brilman J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 36. Brocas I., Carillo J.D., 2014, Dual-process theories of decision-making: A selective survey, Journal of Economic Psychology, vol. 41, s. 45-54.
 37. Bromwich M., 1992, Strategic management accounting, [w:] C. Drury (red.), Management Accounting Handbook, Butterworth - Heinemann, Oxford, s. 128-153.
 38. Bromwich M., 2007, Economics in management accounting, [w]: Chapman S., Hopwood A.G., Shields M.D. (red.), Handbook of Management Accounting Research, vol. 1, Elsevier, Oxford [e-book, www.amazon.com].
 39. Brouthers K.D., Roozen F.A., 1999, Is it time to start thinking about strategic accounting?, Long Range Planning, vol. 32, no. 3, s. 311-322.
 40. Burns J., Quinn M., Warren L., Oliveira J., 2013, Management Accounting, McGraw Hill Education, New York [e-book, www.amazon.com].
 41. Burrell G., Morgan G., 1979, Sociological paradigms and organizational analysis, Heinemann, London.
 42. Casadesus-Masanell R., Ricart J.E., 2010, From strategy to business models and onto tactics, Long Range Planning, vol. 43, no. 2, s. 195-215.
 43. Chandler A.D., 1962, Strategy and Structure. Chapters in the History of the Industrial Enterprise, The MIT Press, Cambridge, MA.
 44. Chesbrough H., 2010, Business model innovation: Opportunities and barriers, Long Range Planning, vol. 43, no. 2/3, s. 354-363.
 45. Chesbrough H., Rosenbloom R.S., 2002, The role of the business model in capturing value from innovation: Evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies, Industrial and Corporate Change, vol. 11, no. 3, s. 529-555.
 46. Chiesa V., 2001, R&D Strategy and Organisation. Managing Technical Change in Dynamic Contexts, Imperial College Press, London.
 47. Choo C.W., 1994, Perception and use of information sources by chief executives in environmental scanning, Library and Information Science Research, vol. 16, no. 1, s. 23-40.
 48. Choo C.W., 1999, The art of scanning the environment, Bulletin of the American Society for Information Science, vol. 25, no. 3, s. 21-24.
 49. Christensen C.M., 2010, Przełomowe innowacje, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa.
 50. Cokins G., 2009, Performance Management. Integrating Strategy Execution, Methodologies, Risk and Analytics, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
 51. Collins R., 2010, A Graphical Method for Exploring the Business Environment, http://users.ox.ac.uk/~kell0956/docs/PESTLEWeb.pdf (14.01.2016).
 52. Cooper R., Kaplan R.S., 1998, The Design of Cost Management Systems: Text, Cases and Readings, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 53. Copeland T., 2002, Want to create value?, Strategic Finance, vol. 48, no. 6, s. 48-54.
 54. Copeland T., Koller T., Murrin J., 1997, Wycena: mierzenia i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa.
 55. Cornell B., 1999, Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa.
 56. Correia Z., Wilson T.D., 1997, Scanning the business environment for information: A grounded theory approach, Information Research, vol. 2, no. 4, http://informationr.net/ir/2-4/paper21.html (17.01.2016).
 57. Cwynar A., Cwynar W., 2000, Jak zmierzyć efekty kreacji wartości dla właścicieli przedsiębiorstwa - przekrój dostępnych możliwości, Część I, II i III, Rachunkowość Zarządcza i Controlling, nr 7/2000, 8/2000, 9/2000.
 58. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., 2014, Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania, PWE, Warszawa.
 59. DaSilva C.M., Trkman P., 2014, Business u: What it is and what it is not, Long Range Planning, vol. 47, no. 6, s. 379-389.
 60. Dean J., 1951, Capital Budgeting, Columbia University Press, New York.
 61. Dekker H.C., 2004, Control of inter organizational relationship: Evidence on appropriation concerns and coordination requirements, Accounting, Organizations and Society, vol. 29, no. 1, s. 27-49.
 62. De Waal A., 2007, Strategic Performance Management, Palgrave Macmillan, New York.
 63. Dewangan V., Godse M., 2014, Towards a holistic enterprise innovation performance measurement system, Technovation, vol. 34, s. 536-545.
 64. Dixon R., 1998, Accounting for strategic management: A practical application, Long Range Planning, vol. 31, no. 2, s. 272-279.
 65. Dobija M., 2014, Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 66. Doligalski T. (red.), 2014, Modele biznesu w Internecie. Teoria i studia przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 67. Donaldson L., 2001, The Contingency Theory of Organizations, Foundations for Organizational Science, Thousand Oaks, CA.
 68. Drucker P., 1954, The Practice of Management, Harper&Row, New York [e-book, www.amazon.com].
 69. Drucker P., 2004, Zawód menedżer, Wydawnictwo MT Biznes, Konstancin-Jeziorna.
 70. Drury C., 2008, Management and Cost Accounting, South-Western Cengage Learning, London.
 71. Dubosson-Torbay M., Osterwalder A., Pigneur Y., 2001, eBusiness model design. Classification and measurements, Thunderbird International Business Review, vol. 44, no. 1, s. 5-23, https://pdfs.semanticscholar.org/1523/9455e90b815cca9207827a461dcb9241b222.pdf (30.01.2016).
 72. Duczkowska-Piasecka M., Poniatowska-Jaksch M., Duczkowska-Małysz K., 2013, Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne, Difin, Warszawa.
 73. Edvinsson L., Malone M.S., 1997, Intellectual Capital, HarperCollins, New York.
 74. Edvinsson L., Malone M.S., 2001, Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 75. Ehrbar A., 2000, EVA strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa. WIG-Press. Warszawa.
 76. Eisenhardt K.M., 1989, Building theories from case study research, Academy of Management. The Academy of Management Review, vol. 14, no. 4, s. 532-550.
 77. Enders A., Hungenberg H., Denker H.P., Mauch S., 2008, The long tail of social networking. Revenue models of social networking sites, European Management Journal, vol. 26, no. 3, s. 199-211.
 78. Falencikowski T., 2013, Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa.
 79. Falencikowski T., 2015, Odnowa modelu biznesu, Management Forum, vol. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 80. Farris P.W., Moore M.J., 2004, Profit Impact of Marketing Strategy Project: Retrospect and Prospects, Cambridge University Press, Cambridge [e-book, wwew.amazon.com].
 81. Festel G., Wuermseher M., Cattaneo G., 2013, Valuation of early stage high-tech start-up companies, International Journal of Business, vol. 18, no. 3, s. 216-231.
 82. Fitzgerald L., Brignall S., Johnson R., Silvestro R., Voss C., 1991, Performance Measurement in Service Business, CIMA, London.
 83. Frank W.G., 1990, Back to the future: A retrospective view of J. Maurice Clark's studies in the economics of overhead costs, Journal of Management Accounting Research, vol. 2, s. 155-166.
 84. Garengo P., Biazzo S., Bititci U.S., 2005, Performance measurement systems in SMEs: A review for a research agenda, International Journal of Management Reviews, vol. 7, no. 1, s. 25-47.
 85. Garner P., 1947, Historical development of cost accounting, The Accounting Review, vol. 22, no. 4, s. 385-389.
 86. Gierszewska G., Romanowska M., 2007, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 87. Griffin R.F., 2004, Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 88. Guilding C., Cravens K.S., Tayles M., 2000, An international comparison of strategic management accounting practices, Management Accounting Research, vol. 11, no. 1, s. 113-135.
 89. Hammer M., 1997, Beyond Reengineering. How the Process-centered Organization Is Changing Our Work and Our Lives, Harper Paperbacks, New York [e-book, www.amazon.com].
 90. Hitt M.A., Ireland R.D., Hoskisson R.E., 2009, Strategic Management. Concepts and Cases, Competitiveness & Globalization, South-Western Cengage Learning, Mason, OH.
 91. Holopainen M., Toivonen M., 2012, Weak signals: Ansoff today, Futures, vol. 44, s. 198-205.
 92. Hoque Z., 2003, Strategic Management Accounting. Concepts, Processes and Issues, Pearson Education, Frenchs Forest.
 93. Horngren C.T., Sundem G.L., Burgstahler D., Schatzberg J., 2014, Introduction to Management Accounting, Pearson Education, London [e-book. www.amazon.com].
 94. Horvath P., 1993, Target Costing: State of the Art, Batsford, London.
 95. Hsu Y.-H., Fang W., 2009, Intellectual capital and new product development performance: The mediating role of organizational learning capability, Technological Forecasting & Social Change, vol. 76, no. 5, s. 664-677.
 96. Informacja Prezesa URE nr 9/2013 w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) na lata 2013-2015, www.ure.gov.pl (15.06.2016).
 97. Isaac R.M., Lightle J.P., Norton D.A., 2015, The pay-what-you-want business model: Warm glow revenues and endogenous price discrimination, Journal of Behavioral and Experimental Economics, vol. 57, s. 215-223.
 98. Jabłoński M., 2013, Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 99. Jackson M.C., 2000, Systems Approaches to Management, Kluwer Academic Publishers, New York [e-book, www.amazon.com].
 100. Jaruga A.A., Kabalski P., Szychta A., 2014, Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer, Warszawa.
 101. Jaruga A.A., Fijałkowska J., 2006, Luca Pacioli - wielki uczony renesansu i jego koncepcja rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 34(90), s. 9-22.
 102. Jelassi T., Enders A., 2005, Strategies for e-Business. Creating Value through Electronic and Mobile Commerce. Concepts and Cases, Pearson Education, London.
 103. Johnson M., Christensen C.M., Kagermann H., 2008, Reinventing Business Model, Harvard Business Review, vol. 86, no. 12, s. 50-59, http://www.staunstrup.net/BA_Int_Sales/Projekter/Ude_3/2008,_HBR,_Reinventing_Your_Business_Model.pdf (13.05.2016).
 104. Kaivooja J., 2012, Weak signals analysis, knowledge management theory and systematic socio-cultural transitions, Futures, vol. 44, s. 206-217.
 105. Kajuter P., 2002, Proactive cost management in supply chains, [w:] Seuring S., Goldbach M. (red.), Cost Management in Supply Chains, Physica Verlag, Heidelberg-New York.
 106. Kamela-Sowińska A., 1996, Wartość firmy, PWE, Warszawa.
 107. Kanji G.K., Moura S., 2002, Kanji's business scorecard, Total Quality Management, vol. 13, no. 1, s. 13-27.
 108. Kaplan R.S., 1984, The evolution of management accounting, The Accounting Review, vol. 59, no. 3, s. 390-418.
 109. Kaplan R.S., 1998, Innovation action research: Creating new management theory and practice, Journal of Management Accounting Research, vol. 10, s. 89-118.
 110. Kaplan R.S., Cooper R., 2000, Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 111. Kaplan R.S., Johnson H.T., 1987, Relevance Lost. The Rise and Fall of Management Accounting, Harvard Business School Press, Boston.
 112. Kaplan R.S., Narayanan V.G., 2001, Customer Profitability Measurement and Management, Harvard Business School Publishing, Boston.
 113. Kaplan R.S., Norton D.P., 1996, Translating Strategy into Action. Balanced Scorecard, Harvard Business School Press, Boston.
 114. Karlsson M., Trygg L., Elfstroem B.-O., 2004, Measuring R&D productivity: Complementing the picture by focusing on research activities, Technovation, vol. 24, no. 3, s. 179-186.
 115. Karpacz J., 2011, Determinanty odnowy strategicznej potencjału małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 116. Keegan D.P., Eiler R.G., Jones C.R., 1989, Are your performance measures obsolete?, Management Accounting, vol. 70, no. 12, s. 45-50.
 117. Kerins F., Smith J.K., Smith R., 2002, Cost of Capital for Venture Capitalists and Underdiversified Entrepreneurs, http://vfi.cgu.edu/download/VC_Cost_of_Capital.pdf (23.05.2016).
 118. Kerzner H., 2013, Project Management Metrics, KPIs and Dashboards. A Guide to Measuring and Monitoring Project Performance, Wiley, International Institute for Learning Inc., New York [e-book, www.amazon.com].
 119. Kim W.C., Mauborgne R., 2015, Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa.
 120. King T.A., 2006, More Than a Numbers Game. A Brief History of Accounting, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ [e-book, www.amazon.com].
 121. Komorowski J., 2002, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, ODDK, Gdańsk.
 122. Komorowski J., 2012, Cele przedsiębiorstwa a rozwój gospodarczy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 123. Konkluzje Rady Europejskiej z 23-24 października 2014 dotyczące ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, Bruksela. 23-24 października 2014.
 124. Kozarkiewicz A., 2013, Model biznesu a system rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 289: Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej, s. 323-331.
 125. Laitinen E., 1996, Framework for Small Business Performance Measurement System: Towards Integrated PM System, Research Papers of the University of Vaasa, Finland.
 126. Langfield-Smith K., 2008, Strategic management accounting. How far have we come in 25 years?, Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 21, no. 2, s. 204-228.
 127. Learned E.P., Christensen C.R., Andrews K.R., Guth W.D., 1965, Business Policy. Text and Cases, Irwin, Homewood, IL.
 128. Lebas M., 1994, Managerial accounting in France: Overview of past tradition and current practice, The European Accounting Review, vol. 3, no. 3, s. 471-487.
 129. Lesca N., Caron-Fasan M.L., Falcy S., 2012, How managers interpret scanning information, Information & Management, vol. 49, no. 2, s. 126-134.
 130. Liker J.K., 2005, Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 131. Liu S., 1998, Business environment scanner for senior managers: Towards active executive support with intelligent agents, Expert Systems with Applications, vol. 15, no. 2, s. 111-121.
 132. Lord B.R., 1996, Strategic management accounting: The emperor's new clothes?, Management Accounting Research, vol. 7, no. 3, s. 347-366.
 133. Luehrman T.A., 1997, What's it worth? A general manager's guide to valuation, Harvard Business Review, vol. 75, no. 3, s. 132-142.
 134. Lynch R., Cross K., 1991, Measure Up! Yardstick for Continuous Improvement, Blackwell, Cambridge.
 135. Magretta J., 2002, Why business models matter, Harvard Business Review, vol. 80, no. 5, s. 86-92.
 136. Maher M.W., 2001, The evolution of management accounting research in the United States, British Accounting Review, vol. 33, no. 3, s. 293-305.
 137. Maital S., Seshadri D.V.R., 2007, Innovation Management: Strategies, Concepts and Tools for Growth and Profit, Response Books, London.
 138. Malina M.A., Selto F.H., 2004, Choice and change of measures in performance measurement models, Management Accounting Research, vol. 15, no. 4, s. 441-469.
 139. Marcinkowska M., 2000, Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 140. McGrath R., MacMillan I., 1995, Discovery Driven Planning, Harvard Business Review, vol. 73, no. 4, s. 44-54.
 141. Melnyk S.A., Bititci U.S., Platts K., Andersen B., Tobias, J., 2014, Is performance measurement and management fit for the future?, Management Accounting Research, vol. 25, s. 173-186.
 142. Mendonça S., Cardoso G., Caraça J., 2012, The strategic strength of weak signal analysis, Futures, vol. 44, no. 3, s. 218-228.
 143. Michalak J., 2012, Model biznesowy i jego wpływ na odwzorowanie sytuacji finansowej jednostki w systemie rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 66 (122), s. 133-142.
 144. Michalski M., 2001, Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG-Press, Warszawa.
 145. Mikkola J.H., 2001, Portfolio management of R&D projects: Implications for innovation management, Technovation, vol. 21, no. 7, s. 423-435.
 146. Mintzberg H., 1994, The Rise and Fall of Strategic Planning, The Free Press, New York.
 147. Mitchell-Wingate L., 2015, Project Management for Research and Development. Guiding Innovation for Positive R&D Outcomes, CRC Press Taylor & Francis Group, New York.
 148. Moez K., Sahut J.H., 2013, Evaluation cost of venture capital for investor and entrepreneurs in the French market, International Journal of Business, vol. 18, no. 1, s. 81-98.
 149. Moore G.A., 2004, Darwin and the demon: Innovating within established enterprises, Harvard Business Review, vol. 82, no. 7/8, s. 86-92.
 150. Monden Y., 1995, Cost Reduction Systems. Target Costing and Kaizen Costing, Productivity Press, Portland.
 151. Morris M., Schindehutte M., Allen J., 2005, The entrepreneur's business model: Toward a unified perspective, Journal of Business Research, vol. 58, no. 6, s. 726-735.
 152. Morse W.J., Davies J.R., Hartgraves A.L., 2003, Management Accounting, Strategic Approach, South Western Thomson Learning, London.
 153. Neely A.D., Adams C., Kennerley M., 2002, The Performance Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Stakeholder Relationship, Prentice Hall, London.
 154. Neely A.D., Mills J.F., Gregory M.J., Platts K.W., 1995, Performance measurement system design - a literature review and research agenda, International Journal of Operations and Production Management, vol. 15, no. 4, s. 80-116.
 155. Nita B., 2007, Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 156. Nita B., 2008a, Ewolucja rachunkowości zarządczej: od rachunku kosztów do strategicznej rachunkowości zarządczej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 14: Rachunkowość a controlling, s. 293-317.
 157. Nita B., 2008b, Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 158. Nita B., 2009, Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 159. Nita B., 2014, Koncepcje i uwarunkowania pomiaru i raportowania dokonań w przedsiębiorstwie, Economics and Management, vol.6, no. 3, s. 37-52.
 160. Nogalski B., 2008, Kierunki badań i rozwoju nauk o zarządzaniu - kontekst strategiczny, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 161. Nowak E., 2000, Rachunkowość zarządcza strategiczna i operacyjna, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 5.
 162. Nowak E. (red.), 2008, Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 163. Nowak E., Wierzbiński M., 2010, Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa.
 164. Obłój K., 1996, Strategia organizacji: budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa
 165. Obłój K., 2013, Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Poltext, Warszawa.
 166. Osterwalder A., Pigneur Y., 2012, Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 167. Otley D.T., 1980, The contingency theory of management accounting: Achievement and prognosis, Accounting, Organizations and Society, vol. 5, no. 4, s. 413-428.
 168. Ouchi W.G., 1977, The relationship between organizational structure and organizational control, Administrative Science Quarterly, vol. 22, no. 1, s. 95-113.
 169. Peters T.J., Waterman R.H., 2004, In Search of Excellence. Lessons from America's Best-Run Companies, Collins Business Essentials, New York [e-book. www.amazon.com].
 170. Phillips R.L., 2005, Pricing and Revenue Optimization, Stanford University Press, Stanford, CA [e-book].
 171. Pierce B., O'Dea T., 2003, Management accounting information and the needs of managers. Perceptions of managers and accountants compared, The British Accounting Review, vol. 35, no. 3, s. 257-290.
 172. Porter M.E., 1980, Competitive Strategy, Free Press, New York.
 173. Porter M.E., 1985, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press. New York.
 174. Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, New Press, New York.
 175. Porter M.E., 2006, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, One Press, Gliwice.
 176. Prahalad C.K., Hamel G., 1990, Core competence of the corporation, Harvard Business Review, vol. 68, no. 3, s. 79-91.
 177. Rampersad H.K., 2004, Kompleksowa Karta Wyników. Jak przekształcać zarządzanie, aby postępując uczciwie osiągnąć doskonałe wyniki, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 178. Rappaport A., 1999, Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG Press, Warszawa.
 179. Rasmussen N., Bansal M., Chen C.Y., 2009, Business Dashboards. A Visual Catalog for Design and Deployment, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ [e-book, www.amazon.com].
 180. Rees R., 1985a, The Theory of Principal and Agent. Part I, Bulletin of Economic Research, vol. 37, no. 1, s. 3-26.
 181. Rees R., 1985b, The Theory of Principal and Agent. Part II, Bulletin of Economic Research, vol. 37, no. 2, s. 75-97.
 182. Rifkin J., 2014, The Zero Marginal Cost Society, Palgrave MacMillan, New York [e-book, www.amazon.com].
 183. Riley D., 1987, Competitive Cost Based Investment Strategies for Industrial Companies, [w:] Manufacturing Issues, Booz, Allen and Hamilton, New York, s. 71-83.
 184. Roslender R., Hart S.J., 2003, In search of strategic management accounting: Theoretical and field study perspective, Management Accounting Research, vol. 14, no. 3, s. 255-279.
 185. Rozporządzenie z 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, Dz.U. 2010 nr 194, poz. 1291.
 186. Saaty T.L., 1980, The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York.
 187. Saloner C., Shepard A., Podolny J., 2001, Strategic Management, John Wiley & Sons, New York.
 188. Samuels J.M., Wilkes F.M., Brayshaw R.E., 1990, Management of Company Finance, Chapman & Hall, New York.
 189. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., 2012, Ekonomia, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 190. Sandras W.A., 1989, Just-In-Time: Making It Happen. Unleashing the Power of Continuous Improvement, Oliver Wight Publications, Essex Junction, VT.
 191. Schoemaker P.J.H., Day G.S., Snyder S.A., 2013, Integrating organizational networks. Weak signals. Strategic radars and scenario planning, Technological Forecasting & Social Change, vol. 80, no. 4, s. 815-824.
 192. Schumpeter J.A., 2009, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 193. Schwarz J.O., Kroehl R., von der Gracht A.H., 2014, Novels and novelty in trend research - using novels to perceive weak signals and transfer frames of reference, Technological Forecasting & Social Change, vol. 84, s. 66-73.
 194. Seal W., 2001, Management accounting and the challenge of strategic focus, Management Accounting Research, vol. 12, no. 4, s. 487-506.
 195. Shank J.K., Govindarajan V., 1993, Strategic Cost Management. The New Tool For Competitive Management, The Free Press, New York.
 196. Shapiro C., 1989, The theory of business strategy, RAND Journal of Economics, vol. 20, no. 1, s. 125-137.
 197. Shuen A., Sieber S., 2009, Orchestrating the New Dynamic Capabilities, IESE Insight, no. 3, s. 58-65.
 198. Silaen P., Williams R., 2007, Management Control Systems Framework for R&D Organisation: A New Approach, Proceedings of the 7th Global Conference on Business&Economics, ABER, Lynchburg, VA.
 199. Simmonds K., 1981, Strategic management accounting, Management Accounting, vol. 59, no. 4, s. 26-30.
 200. Simons R., 1995, Levers of Control. How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewal, Harvard Business School Press, Boston.
 201. Smith K.L., 2008, Strategic management accounting. How far have we come in 25 years?, Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 21, no. 2, s. 204-228.
 202. Sosna M., Trevinyo-Rodriguez R.N., Velamuri S.R., 2010, Business model innovation through trial-and-error learning: The naturhouse case, Long Range Planning, vol. 43, no. 2, s. 383-407.
 203. Stabryła A., 2000, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa -Kraków.
 204. Stańczyk-Hugiet E.I., 2013, Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 205. Stern J.M, Shiely J.S., Ross I., 2001, The EVA Challenge, John Wiley & Sons. New York.
 206. Stewart T.A., 1997, Intellectual Capital. The New Wealth of Organisation, Doubleday/Currency, New York [e-book, www.amazon.com].
 207. Szczygielska A., 2009, Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 208. Sztucki T., 2000, Marketing przedsiębiorcy i menedżera. Rynek - marketing - nabywca. Strategie marketingowe, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 209. Szychta A., 2008, Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 210. Świderska G.K., 1999, Rola rachunkowości w procesie podejmowania decyzji, Monitor Rachunkowości i Finansów, nr 10.
 211. Teagarden M.B., Schotter A., 2013, Leveraging intellectual capital in innovation networks: Growing, sharing and exploiting Mindshare, Organizational Dynamics, vol. 42, no. 4, s. 281-289.
 212. Teece D.J., 2009, Dynamic Capabilities & Strategic Management. Organizing for Innovation and Growth, Oxford University Press, New York.
 213. Teece D.J., 2010, Business models, business strategy and innovation, Long Range Planning, vol. 43, no. 2/3, s. 172-194.
 214. Teece D.J., Pisano G., Shuen A., 1997, Dynamic capabilities and strategic management, Strategic Management Journal, vol. 18, no. 7, s. 509-533.
 215. The trouble with accounting. When the numbers don't add up, 2002, The Economist, February 7th.
 216. Timmers P., 1998, Business models for electronic commerce, Electronic Markets, vol. 8, no. 2, s. 3-8.
 217. Tongur S., Engwall M., 2014, The business model dilemma of technology shifts, Technovation, vol. 34, no. 9, s. 525-535.
 218. Train K.E., 1991, Optimal Regulation. The Economic Theory of Natural Monopoly, The MIT Press, Cambridge, MA.
 219. URE, 2014, Energetyka cieplna w liczbach, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa, www.ure.gov.pl (20.05.2016).
 220. Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. 1997 nr 54, poz. 348.
 221. Vandaele N.J., Decouttere C.J., 2013, Sustainable R&D portfolio assessment, Decision Support Systems, vol. 54, no. 4, s. 1521-1532.
 222. Vatter W.J., 1951, Managerial Accounting, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 223. Wall A., Kirk R., Martin G., 2004, Intellectual Capital. Measuring the Immeasurable, CIMA Publishing, Oxford.
 224. Walters D., Lancaster G., 2000, Implementing value strategy through the value chain, Management Decision, vol. 38, no. 3, s. 160-178.
 225. Walters D., Rainbird M., 2007, Cooperative innovation: A value chain approach, Journal of Enterprise Information Management, vol. 20, no. 5, s. 595-607.
 226. Ward K., 2011, Strategic Management Accounting, Routledge, London-New York [e-book, www.amazon.com].
 227. Weil P., Vitale M.R., 2001, Place to Space - Migrating to e-Business Models, Harvard Business School Press, Boston.
 228. Williamson O.E., 1991, Comparative Economic Organization: the Analysis of Discrete Structural Alternatives, Administrative Science Quarterly, vol. 36, no. 2, s. 269-296.
 229. Wierzbiński M., 2005, Specyfika systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwami internetowymi. Artykuł dyskusyjny, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 25 (81), s. 131-147.
 230. Wierzbiński M., 2015, Krytyczna analiza systemu regulacji cen ciepła, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 374, s. 172-190.
 231. Wingate L.M., 2015, Project Management for Research and Development. Guiding Innovation for Positive R&D Outcomes, CRC Press Taylor & Francis Group, New York [e-book, www.amazon.com].
 232. Wrapp H.E., 1967, Good managers don't make policy decision, Harvard Business Review, vol. 55, no. 5, s. 91-99.
 233. Xu X.M., Kaye G.R., Duan Y., 2003, UK executives' vision on business environment for information scanning. A cross-industry study, Information & Management, vol. 40, no. 5, s. 381-389.
 234. Zarzecki D., 1999, Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 235. Zott C., Amit R., 2010, Business model design: An activity system perspective, Long Range Planning, vol. 43, no. 2/3, s. 216-226.
 236. finance.yahoo.com (12.01.2015).
 237. http://www.jsw.pl/fileadmin/user_files_ri/prezentacje/2014/3q/flash-pl/index.html (10.01.2015).
 238. http://grupa.energa.pl/upload/wysiwyg/Grupa ENERGA/Strategia i model biznesowy Grupy Energa.pdf (12.01.2015).
 239. https://enel.pl/assets/relacje_inwestorskie/prezentacje/Strategia_Centrum_Medycznego_ENEL-MED.pdf (30.01.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6193
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu