BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frankowski Jan (Uniwersytet Gdański), Grabkowska Maja (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
"Zaufaj dobrym radom". Uwarunkowania i przesłanki rozwoju rad dzielnic na przykładzie Gdańska
"Trust good advice". Conditions and prerequisites for the development of district councils. A case study of Gdansk
Źródło
Studia Miejskie, 2017, nr 25, s. 59-75, rys., tab., Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Świadomość regionalna mieszkańców, Proaktywność, Rozwój zrównoważony
City, Regional awareness of residents, Pro-activity, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Gdańsk
Gdansk
Abstrakt
Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce obserwuje się rosnący udział mieszkańców miast w działaniach na rzecz najbliższego otoczenia. Jednym z przejawów tego zjawiska jest powstawanie i funkcjonowanie rad dzielnic i osiedli. Sytuacja ta dotyczy również Gdańska, gdzie do roku 2010 istniało ich zaledwie kilka, natomiast w 2015 r. wybrano rady aż w 29 z 34 dzielnic. Celem artykułu jest diagnoza uwarunkowań aktywności oddolnej gdańszczan i gdańszczanek w ramach tych wyborów oraz zbadanie jej powiązań z innymi formami zaangażowania obywatelskiego. W artykule przedstawiono również motywy inicjowania rad w dzielnicach oraz sposoby ich funkcjonowania, zwłaszcza w kontekście ograniczonych kompetencji najniższego poziomu demokracji samorządowej. Zastosowane metody objęły przegląd dokumentów dotyczących dzielnic oraz analizę statystyczną wyników wyborów do jednostek pomocniczych w Gdańsku, także w zestawieniu z charakterystykami społeczno-ekonomicznymi poszczególnych dzielnic. W wytypowanych na tej podstawie jednostkach przeprowadzono dodatkowo indywidualne wywiady z przedstawicielami rad dzielnic. (abstrakt oryginalny)

Within the past few years in Polish cities there has been a rise in residents' participation in decision-making at the neighbourhood level. One of its symptoms is the creation and functioning of auxiliary units. Such is the situation in Gdansk, where before 2010 there existed only a few of them, while in 2015 district councils were elected in 29 out of 34 units. The aim of the paper is to diagnose the conditions of bottom-up activity of inhabitants of Gdansk in the elections to the district councils as well as to investigate their associations with other forms of civic engagement. The paper also presents motivations for initiation of district councils and the way they operate in, especially in consideration of their limited competence. The applied methods include a review of legal documents and a statistical analysis of the election results, including socio-economic characteristics in specific districts. Additionally, individual interviews with representatives of district councils were conducted to complement the picture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Basaj M., 2013, Instrumenty partycypacji społecznej w teorii i praktyce zintegrowanego zarządzania miastem, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie XL" z. 413.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Gdańska, 2015, http://www.gdansk.pl/bip/ (dostęp 9 czerwca 2016).
 3. Filar P., Kubicki P., 2012, Lepsze, zrównoważone miasto. Podsumowanie, [w:] Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, red. P. Filar, P. Kubicki, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 4. Fischer S., Pleines H., 2014, Civil society in Central and Eastern Europe, Ibidem Press, Stuttgart.
 5. Harvey D., 2012, Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, przeł. A. Kowalczyk et al., Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa.
 6. Izdebski H., 2011, Jednostki pomocnicze gminy - pomiędzy organami gminy a obywatelami jako podmiotem władzy lokalnej, "Samorząd Terytorialny" nr 12.
 7. Jaśkowiec D., 2012, Wpływ rad dzielnic na politykę samorządową władz Krakowa - analiza na wybranych przykładach, "Państwo i Społeczeństwo" nr 3.
 8. Kalisiak-Mędelska M., 2012, Funkcjonowanie jednostek pomocniczych (osiedli) w Łodzi. Analiza wyników badania pilotażowego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 243.
 9. Konopka A., 2015, Co dalej z radami dzielnic w Gdańsku?, Dziennik Opinii, 10 kwietnia 2015, http:// www.krytykapolityczna.pl/kluby-kp/trojmiasto/20150410/co-dalej-z-radami-dzielnic-w-gdansku (dostęp 9 czerwca 2016).
 10. Lackowska M., 2014, Czy mieszkańcy wielkich miast potrzebują jednostek pomocniczych?, "Samorząd Terytorialny" nr 1-2.
 11. Matczak P., 2006, Czynniki podejmowania działalności w samorządach pomocniczych. Przykłady Poznania i Kalisza, [w:] Czy społeczny bezruch?, red. M. Nowak, M. Nowosielski, Instytut Zachodni, Poznań.
 12. Matczak P., 2010, Rady osiedli: czemu służą, kto za nimi stoi?, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Warszawa.
 13. Matyjaszczyk B., 2011, Jednostki pomocnicze gminy - analiza uwarunkowań prawnych, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Warszawa.
 14. Piechota G., 2013, Jednostki pomocnicze w strukturach zarządzania polską gminą (analiza funkcjonowania jednostek pomocniczych w śląskich miastach na prawach powiatu), "Samorząd Terytorialny" nr 3.
 15. Putnam R., 2001, Social capital: Measurement and consequences, "Canadian Journal of Policy Research" No. 2(1).
 16. Raport z realizacji projektu "Nic o nas bez nas" - kształtowanie roli i zadań jednostek pomocniczych gminy, 2009, Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Gdańsk.
 17. Swianiewicz P., Krukowska J., Lackowska M., Kurniewicz A., 2013, Błędne rondo marginalizacji? Jednostki pomocnicze samorządu w zarządzaniu dużymi miastami, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 18. Swianiewicz P., Olszowiec K., 2013, Samorząd jednostek pomocniczych wielkich miast jako ścieżka kariery politycznej, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 4(54).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-4793
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.25167/sm2017.025.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu