BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pielesiak Iwona (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Współczesne problemy w zagospodarowaniu Łodzi w opinii użytkowników przestrzeni miejskiej
Contemporary problems in the development of Łódź in the opinions of urban space users
Źródło
Studia Miejskie, 2017, nr 25, s. 77-91, rys., tab., Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Przestrzenne zagospodarowanie miasta, Gospodarka nieruchomościami
City, Town spatial development, Real estate economy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
W artykule podjęto temat postrzegania problemów w zagospodarowaniu Łodzi przez osoby z niego korzystające. Analizie poddano 160 szczegółowych wypowiedzi pisemnych młodych użytkowników przestrzeni miejskiej, uzupełnionych przez autorkę danymi o charakterze obiektywnym. W opracowaniu założono zbadanie struktury rodzajowej problemów i ich przyczyn, rozmieszczenia i struktury własnościowej nieruchomości dotkniętych nieprawidłowościami, a także ukazanie propozycji rozwiązań przedstawionych problemów. Badane osoby najsilniej krytykowały zaniedbanie i dewastację tkanki miejskiej w centralnej części miasta, a także zakłócenia ładu przestrzennego w sferze wizualnej. W subiektywnej opinii "winę" za te problemy ponoszą przede wszystkim prywatni inwestorzy, ale także władze - odpowiadające za projekty inwestycji, uchwalanie prawa lokalnego i jego egzekucję. Wśród najważniejszych działań na rzecz rozwiązania sytuacji problemowych znalazły się inwestycje infrastrukturalne oraz optymalizacja prawa lokalnego i procedur administracyjnych. (abstrakt oryginalny)

In this article urban users' perception of problems in the development of Lódź is analyzed. It concerns 160 essays prepared by young people who move around the city regularly. The opinions were supplemented by the author with objective data. The paper examines the range of problems and reasons for their appearance, spatial pattern and ownership of estates affected by improprieties, and presents solutions suggested in this field. People participating in the research heavily criticized negligence and devastation of the urban tissue in the central part of the city, as well as disruptions of spatial order in its visual dimension. According to subjective opinions, the main actors responsible for those problems are private investors and the authorities who carry out investment projects, pass law and execute it. Among crucial actions suggested for solving problems in the built environment there are infrastructural investments as well as optimization of local law and administrative procedures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atlas miasta Łodzi, 2002, http://www.mapa.lodz.pl/index.php?strona=atlas (dostęp 13 listopada 2016).
 2. Atrakcyjne przestrzenie miejskie 2020+, 2013, http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=35133 (dostęp 6 lutego 2015).
 3. Kowalska J., 2011, Analiza wyników pomiaru ruchu w 2010 r. w województwie łódzkim, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, http://www.bppwl.lodzkie.pl /categories/3671 (dostęp 20 listopada 2016).
 4. Prace wykonane przez studentów I roku uzupełniających studiów magisterskich kierunku Gospodarka przestrzenna w latach 2014-2016, Wydział Nauk Geograficznych. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 5. Parysek J.J., 2006, Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 6. Pielesiak I., 2015, Managing 'ordinary heritage' in Poland: Łódź and its post-industrial legacy, "European Spatial Research and Policy" 2015, vol. 22, No. 2.
 7. Pielesiak I., 2016, Public spaces and social integration - the case of Lodz, [w:] The socio-spatial dimension of quality of life in the city, eds. M. Mularska-Kucharek, K. Brzeziński, Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw. Studia Regionalia KPZK vol. 45.
 8. "Rocznik Demograficzny" 2016, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 9. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Łodzi, 2010, uchwała nr XCIX/ 1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., http://www1.mpu.lodz.pl/page/index. php?str=277 (dostęp 24 listopada 2016).
 10. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, t.j.: Dz.U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568.
 11. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, t.j.: Dz.U. z 2015 r., nr 1688, poz. 774.
 12. Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w 2015 r., 2015, https://www.gddkia.gov.pl/pl/2551/ GPR-2015 (dostęp 20 listopada 2016).
 13. World Urbanization Prospects. The 2014 revision. Highlights, 2014, United Nations, New York, https://esa. un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights.pdf (dostęp 07 listopada 2016).
 14. Wójcik M., Tobiasz-Lis P., 2014, Ocena przestrzennych dysproporcji w Łodzi z perspektywy mieszkańców miasta, [w:] Dysproporcje społeczne i gospodarcze w Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, red. A. Suliborski, M. Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Wycichowska B., 2012, Zagrożona przyszłość miasta. Przykład Łodzi, "Czasopismo Techniczne. Architektura" 1-A, 1(109).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-4793
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.25167/sm2017.025.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu