BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mularska-Kucharek Monika (Uniwersytet Łódzki), Murawska Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wartości obywatelskie mieszkańców Łodzi - poziom i uwarunkowania
The civic values of residents of Łódź - the level and conditioning
Źródło
Studia Miejskie, 2017, nr 25, s. 93-105, rys., tab., Bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo obywatelskie, Dobro wspólne, Normy społeczne, Postawy społeczne
Civic society, Common good, Social norms, Social attitudes
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wybranych wartości obywatelskich mieszkańców Łodzi istotnych w kontekście budowania społeczeństwa obywatelskiego. Eksploracji poddano dwa aspekty. Po pierwsze, starano się określić stosunek mieszkańców Łodzi do dóbr publicznych, po drugie, w analizach uwzględniono aspekt reakcji obywateli na łamanie prawa w swoim otoczeniu. Podstawę empiryczną prezentowanych danych stanowią wyniki reprezentatywnych badań ilościowych zrealizowanych w ramach projektu "Odrodzenie postprzemysłowych miast peryferyjnych" na próbie 700 dorosłych mieszkańców Łodzi. Projekt realizowany był ze środków finansowych Narodowego Centrum Nauki w latach 2011-2014. Z przeprowadzonych badań wynika, że mieszkańców Łodzi charakteryzuje niewielka troska o dobro publiczne oraz niski poziom zainteresowania kwestiami społecznymi. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the article is to analyze the selected values related to the civic status of residents of Łódź, relevant in the context of building civic society. The analysis regarded two aspects. First, the authors tried to determine the residents' of Łódź general attitude to public goods; second, they tried to analyze the citizens' reactions to incidents of breaking the law in their neighbourhoods. The empirical basis for the presented data were the results of the representative quantitative research realized under the project "Revival of postindustrial peripheral cities", conducted on a sample of 700 adult residents of Łódź. The project was carried out with the financial aid of the National Center for Science in the years 2011-2014. The research shows that the residents of Łódź are characterized by a minor concern for the public good and a low level of interest in social issues. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badora B., 2014, Aktywność społeczna Polaków, CBOS, Warszawa.
 2. Dąbrowska E., 2008, Wartości jako uniwersalna klamra integrująca system i jednostki, [w:] Integracja społeczna - między teorią a praktyką, t. 1, red. G. Nowacki, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 3. Dewey J., 1972, Demokracja i wychowanie. Wprowadzenie do filozofii wychowania, przeł. Z. Doroszowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 4. Fritzhand M., 1982, Wartości a fakty, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 5. Gliński P., 2005, Aktywność aktorów społecznych - deficyt obywatelstwa wobec codziennej zaradności Polaków, [w:] Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska. Europa. Świat, red. W. Wesołowski, J. Włodarek, Scholar, Warszawa.
 6. Graff P., 1970, O procesie wartościowania i wartościach estetycznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 7. Growiec K., 2011, Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje, Wydawnictwo SWPS "Academicas", Warszawa.
 8. Hartman N., 1988, Stosunek wartości i powinności, [w:] Z fenomenologii wartości, red. W. Galewicz, PAT, Kraków.
 9. Europejski Sondaż Społeczny, 2013, IFiS PAN, http://www.ifispan.waw.pl/pliki/ess_tabele_dla_sta__ych_ modu____w_rundy_1_-_6.pdf (dostęp 1 lutego 2015).
 10. Ingarden R., 1989, Wykłady z etyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 11. Kazanecki W., 2015, Zainteresowanie polityką i poglądy polityczne w latach 1989-2015. Deklaracje ludzi młodych na tle ogółu badanych, CBOS, Warszawa.
 12. Klimczuk Z., 2007, Podstawowe zasady życia społecznego, "Studia Warmińskie" 2007-2008, nr 44-45.
 13. Kościelniak C., 2006, Liberalna demokracja a problem odpowiedzialności. W stronę teorii wyboru publicznego, [w:] Demokracja. Między ideałem a praktyką, teorią a empirią, red. K. Brzechczyn, J. Silski, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań.
 14. Mariański J., 2001, Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 15. Mariański J., 2006, Socjologia moralności, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 16. Mika S., 1972, Wstęp do psychologii społecznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 17. Moore G.E., 2003, Zasady etyki, przeł. Cz. Znamierowski, De Agostini, Warszawa.
 18. Morawski S., 1961, Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XIX wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 19. Ossowska M., 1994, Podstawy nauki o moralności, cz. 2, De Agostini, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 20. Ossowska M., 2005, Socjologia moralności. Zarys zagadnień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Perry R.B., 1972, General theory of value: Its meaning and basic principles construed in terms of interest, Green and Company, Longmans, New York.
 22. Petrażycki L., 2002, O pobudkach postępowania i o istocie moralności i prawa, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 23. Piwowarski W., 1993, ABC katolickiej nauki społecznej, t. 1, Wydawnictwo Diecezjalne, Pelplin.
 24. Podgórski R.A., 2008, Homo sociologicus w strukturze wartości, Wydawnictwo Oświatowe Fosze, Rzeszów.
 25. Scheler M., 2008, Resentyment a moralności, przeł. B. Baran, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 26. Skarżyńska K., 2011, Zawiedzione zaufanie i deficyt pozytywnych doświadczeń a negatywna wizja świata, [w:] W kręgu psychologii społecznej, red. J. Czarnota-Bojarska, I. Zinserling, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 27. Skarżyńska K., 2012, Psychologiczne źródła rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Percepcja relacji społecznych, jej socjalizacyjne korelaty i konsekwencje dla zachowań obywatelskich, [w:] Oblicza współczesnej psychologii. Pokłosie XXXIV Zjazdu Naukowego PTP, red. Z. Spendel, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. "Chowanna" t. specjalny.
 28. Sikora J., 2004, Instytucje społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, red. H. Januszek, Wydawnictwo Ekonomiczne w Poznaniu, Poznań.
 29. Sztumski J., 1992, Społeczeństwo i wartości, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 30. Szymczak W., 2007, Znaczenie wartości w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Społeczeństwo obywatelskie, red. E. Balawajder, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 31. Zyborowicz S., 2006, Upełnoletnienie człowieka w demokracji, [w:], Demokracja. Między ideałem a praktyką, teorią a empirią, red. K. Brzechczyn, J. Silski, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-4793
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.25167/sm2017.025.0
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu