BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spiżyk Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Obszary wymagające restrukturyzacji naprawczej w firmach sektora MSP
Areas for Restructuring Repair in the SME Sector
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 22, s. 127-138, tab., rys., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja naprawcza, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Bariery rozwojowe
Repair restructuring, Small business, Development barriers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwa działające w turbulentnym otoczeniu, zmuszone są do stosowania permanentnych procesów restrukturyzacyjnych, które pozwalają na przywrócenie równowagi z otoczeniem a tym samym przesądzają często o możliwości ich przetrwania i rozwoju. Procesy te znajdują zastosowanie w przedsiębiorstwach zarówno dużych jak i małych, będących w stanie kryzysu jak i dobrze prosperujących. Badanie zrealizowane przez PARP na grupie polskich przedsiębiorstw diagnozujące ogólną sytuację firm wykazało, że w ponad 51% polskich przedsiębiorstwach, (z czego w znacznej większości należących do sektora MSP), konieczne są działania naprawcze. Mając na uwadze, że małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią dominującą część całej zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych (99,8%) oraz odgrywają kluczową rolę w budowaniu wzrostu gospodarczego, istotnym wydała się dla autora próba identyfikacji obszarów działalności, stanowiących główną barierę rozwoju tych firm, wymagających zastosowania działań restrukturyzacyjnych. (abstrakt oryginalny)

Modern companies operating in turbulent environments, are forced to use permanent restructuring processes, which allow you to restore the balance with the environment and you very often prejudge the possibility of their survival and development. These processes are used in businesses both large and small, who are in a state of crisis and prosperous. The study by PARP on a group of Polish companies to diagnose the overall situation of companies showed that more than 51% of Polish companies of which, unfortunately, the vast majority belonging to the SME sector, corrective actions are required. Bearing in mind that small and medium-sized enterprises constitute the dominant part of the entire population of non-financial corporations (99.8%) and play a key role in building economic growth, essential for the author seemed to try to identify areas of activity, which are a major barrier to the development of these companies, requiring restructuring activities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiec A. (2008), Zamówienia publiczne, jako instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 2. Borowiecki R, Jaki A. (2012), Zarządzanie procesami restrukturyzacji. Koncepcje-strategieanaliza, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 3. Borowiecki R., Nalepka A. (2003), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno-praktyczny, Difin, Warszawa.
 4. Dowżycki A., Sobolewski H., Tłuchowski W. (2004), Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa, Wydanie III zmienione, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 5. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 20.05.2016 Koniunktura Gospodarcza, Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w maju 2016 r.
 6. GUS (2015), Małe i średnie przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce w latach 2009-2013, Warszawa.
 7. Koczerga M, (2011). Innowacje w przedsiębiorstwie [w:] Uwarunkowania sprawności innowacyjnej przedsiębiorstw, H. Mruk, R. Nestorowicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 8. Kowalczuk-Jakubowska, Malewicz A. (1992), Restrukturyzacja, jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa, ORGMASZ, Warszawa.
 9. Kurczewska A. (2009), Dyskusja nad pojęciem małego i średniego przedsiębiorstwa. Obecność problematyki sektora MSP w nauce Ekonomii, Ekonomista 2/2009.
 10. Mączyńska E. (2009), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 11. Nalepka A. (1999), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, PWN, Warszawa.
 12. Niedzielski P., Stanisławski R., Stawasz E. (2011), Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji.
 13. Nogalski B., Hałaczkiewicz M., Witt J. (1999), Restrukturyzacja procesowa w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami, TONIK, Bydgoszcz.
 14. Pasieczny J. (1997), Restrukturyzacja - wczoraj, dziś, jutro, Przegląd Organizacji Nr 9/1997.
 15. Piasecki B. (1998), Przedsiębiorczość i mała firma teoria i praktyka Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 16. Piasecki B. (2001), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wyd. PWN, Warszawa-Łódź.
 17. Piasecki B., Rogut A., Smallbone D. (1999), Zachowanie małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach rosnącej internacjonalizacji gospodarki, Studia i monografie, nr 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 18. Projekt badawczy PARP (2015) Panel Polskich przedsiębiorstw, Bariery wzrostu, Warszawa.
 19. Sapijaszka Z. (1997), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia. PWN.
 20. Sidor-Rządkowska M. (2004), Zarządzanie personelem w małej firmie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 21. Spiżyk J. (2015), Zarządzanie ryzykiem w firmach z sektora MSP, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", nr 18.
 22. Stawasz E. (1999), Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 23. Sułkowski Ł. Mariański A, (2005), [w:] Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, Ł. Sułkowski (red.), Dom Organizatora, Toruń.
 24. Taranko T. (2015), Komentarz do wyników badania PARP Panel Polskich Przedsiębiorstw "Bariery wzrostu polskich firm" http/ parp.gov.pl
 25. ZKE Zalecenie Komisji Europejskiej nr 203/361/WE z 6 maja 2003 dotyczące definicji mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw, Dz. U. L 124 z 20.05.2003.
 26. Żebrowska A. (2014) Istota polityki drugiej szansy, Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych pod redakcją Boguszewskiego P.A.
 27. Źródła internetowe
 28. http://krd.pl/raporty2016
 29. http://kuke.com.pl
 30. http://msp-24.pl/Zatory-platnicze-w-sektorze-MSP,55,78.html
 31. http://nnv.pl
 32. http://parp.gov.pl/panel
 33. http://workservice.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu