BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andrzejewski Marek (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Strategia firmy jako składowa struktury modelu biznesowego
Enterprise Strategy as Component Business Model Structure
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 22, s. 141-151, bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Modele biznesowe, Teorie zarządzania
Corporation strategies, Business models, Management theories
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Postępująca globalizacja oraz szybki postęp technologiczny - obejmujący zarówno sferę produkcji, jak i komunikacji - w radykalny sposób zmienia otoczenie biznesowe przedsiębiorstw. Przekłada się to na konieczność weryfikacji dotychczas wykorzystywanych przez firmy modeli biznesu. Umiejętność budowania modelu biznesowego przedsiębiorstwa należy zaliczyć do kluczowych kompetencji sprzyjających budowaniu wartości przedsiębiorstwa. Układ połączeń i powiązań przyczynowo-skutkowych pomiędzy poszczególnymi składowymi modelu biznesu powinien pozwalać na realizację założonych celów przedsiębiorstwa. Architektura modelu biznesu powinna być elastyczna, sprzyjająca jego modyfikacjom i innowacyjności. Analiza porównawcza kluczowych pojęć w zarządzaniu tj. modelu biznesowego i strategii firmy pozwala ocenić ,iż to model biznesowy kształtuje strategię. W literaturze przedstawiane są różne podejścia do struktury modelu biznesowego . Optymalnym rozwiązaniem wydaje się być struktura modelu biznesowego obejmująca cztery składowe: kultura organizacyjna ,strategia ,struktura organizacyjna i mechanizmy integracyjne (procesowość). Strategia firmy stanowi zatem podstawową składową każdego modelu biznesowego, zaś zarządzanie strategiczne jest kluczowym procesem dotyczącym strategii. (abstrakt oryginalny)

Increasing globalization and rapid technological progress - which includes both the sphere of production and communication - radically changing business environment businesses. This translates into the need to verify previously used by the company's business models. The ability to build the business model of the company include the key competences conducive to building the value of the company. Circuitry and cause and effect linkages between the various components of the business model should allow for the implementation of the goals of the company. Architecture business model should be flexible, favoring its modifications and innovation. Comparative analysis of key concepts in management, i.e. business model and strategy of the company allows to evaluate a business model that shapes the strategy. In the literature are presented different approaches to the structure of the business model. The optimal solution seems to be the structure of the business model includes four components: organizational culture, strategy, organizational structure and integration mechanisms (procesowość). The company's strategy is therefore a fundamental component of every business model and strategic management is a key process on strategy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah A., Tucci C. L. (2003), Biznes internetowy - strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Banaszyk P. (2011), Podejścia do zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem [w:] E. Urbanowska-Sojkin (red.), Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
 3. Betz F. (2002), Strategic Bizness Models, "Engeeneering Management Journal" vol. 14, nr 1.
 4. Czapla T., Malarski M. (2015), Methodological Assumptions for Creating a Model of Business Performance [w:] Eurasian Studies in Business and Economics (2/2), Springer.
 5. De Wit B., Meyer R. (2007), Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 6. De Georges M. St. (1993), Kierowanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Poltext, Warszawa.
 7. Dean J.D., Giffin A.F. (2009), What's your risk appetite?, "Emphasis", Nr 1.
 8. Doligalski T. (red.) (2014), Modele biznesu w Internecie. Teoria i studia przypadków polskich firm, PWN, Warszawa.
 9. Duczkowska-Piasecka M., Poniatowska-Jaksch M., Duczkowska-Małysz K. (2013), Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne, Difin, Warszawa.
 10. Eisenhardt K.M., Sull D.N. (2001), Strategy as simple rules, "Harvard Business Review", Vol. 79, nr 1.
 11. Freeman Ch. (1982), Economics of Industrial Innovation, Penguin, F. Pinter, London.
 12. Gołębiowski T., Dudzik T., Lewandowska M., Witek-Hajduk M. (2008), Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 13. Gołębiowski T. i in. (2008), Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.
 14. Hamel G., Prahalad C.K. (1994), Competing for the future, "Harvard Business Review", Vol. 72, nr 4.
 15. Janasz W. (2010), Koncepcje zarządzania strategicznego [w:] K. Janasz, W. Janasz, K. Kozioł, K. Szopik-Depczyńska, Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie, Difin, Warszawa.
 16. Kaleta A.(red.) (2014), Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 17. Kaplan R, Norton D. (2010), Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, PWN, Warszawa.
 18. Kasiewicz S., Lepczyński B. (2012), Rola ryzyka w budowaniu konkurencyjnej strategii przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie finansami. Upowszechnianie i transfer wyników badań, Zeszyty Naukowe nr 689, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 50, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 19. Kim C.W., Mauborgne R. (2005 ), Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa.
 20. Kozielski R. (2013), Biznes nowych możliwości, Wolters Kluwers Polska SA, Warszawa.
 21. Koźmiński A. (2005), Zarządzanie w warunkach niepewności: podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
 22. Krupski R. (2014), Od planowanego do nieplanowego rozwoju organizacji, Przegląd Organizacji nr 11.
 23. Krupski R. (2007), Zarządzanie strategiczne, koncepcje - metody, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 24. Krzyżanowski L.J. (1999), O podstawach kreowania inaczej. Paradygmaty-Metafory-ModeleFilozofia-Metodologia-Dylematy, PWN, Warszawa.
 25. Michalski E. (2013), Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa.
 26. Mintzberg H. (1988), Opening up the Definition of Strategy [w:] The Strategy Process, Concepts, Contexts, and Cases, J. B. Quinn, H. Mintzberg, R. M. James (red.), Prentice-Hall, International, Inc.
 27. Mintzberg H. (1987), The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy, "California Management Review" Fall, vol. 30.
 28. Osterwalder A., Pigneur Y. (2012), Tworzenie modeli biznesowych, Helion, Gliwice.
 29. Obłój K. (2010), Pasja i dyscyplina strategii: jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Poltext, Warszawa.
 30. Obłój K. (2014), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 31. Obłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 32. Porter M.E (1992), Strategia konkurencji, PWE, Warszawa.
 33. Porter M. E. (2005), Czym jest strategia, Harvard Business Review Polska, nr 29-30, lipiecsierpień.
 34. Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 35. Pierścionek Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 36. Raynor M.E. (2007), Paradoks strategii, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 37. Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 38. Slywotzky A., Morrison D., Edelman B. (2000), Strefa Zysku. Strategiczne modele działalności, PWE, Warszawa.
 39. Timmers P. (1998), Business Models for Electronic Markets, Electronic Markets, Vol. 8, No. 2.
 40. Tecce D., Pisano G., Shuen A. (1997), Dynamic capabilities and strategic management, "Strategic Management Journal", Vol. 18, nr 7.
 41. Zott Ch., Amit R., Massa L. (2011), The Business Model: Recent Developments and Future Research, "Journal of Management" July, vol. 37, no. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu